(12.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Vrátím se ale zpátky k původnímu. Ocitoval bych vám tady jen pár věcí, protože celá ta investice přes České středohoří, a tady říkám, že pan ministr nebyl u začátku, nebyl u průběhu, je u toho zhruba dva roky nebo něco takového, takže jenom mám tady jenom to. Když se podíváte do té zprávy, tak např. strana 6 toho materiálu: Z dokladů a informací předložených ke kontrole vyplývá, že Ředitelství silnic a dálnic při přípravě stavby podcenilo složitost území, kterým stavba prochází. O kousek dál: Dodržen nebyl ani navržený harmonogram prací souvisejících s odstraněním následků sesuvů, který v červnu 2013 v blízkosti obce Dobkovičky poškodil dálnici D8 a železniční trať. V době ukončení kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, tedy více než dvaapůl roku po vzniku sesuvu, nebyla dokončena první etapa sanačních prací a práce na druhé etapě byly teprve zahajovány. V širším území sesuvu Ředitelství silnic a dálnic do konce roku 2015 zajišťovalo jen geodetický monitoring. A teď už to jde, pane ministře, na vaše triko. Znovu zopakuju tu větu: Do konce roku 2015 od toho sesuvu v červnu, na začátku června 2013 do konce roku 2015 byl zajišťován pouze geodetický monitoring toho sesuvu. Zpracování analýzy příčin sesuvu zadalo Ministerstvo dopravy až v únoru 2016. Takže prosím, dospěli jsme do stadia, že Ministerstvo dopravy potřebuje na zadání analýzy tolik let. To je naprosto neuvěřitelné. A teď si vezměte, že tam probíhala řada dalších stavebních prací, odstraňování sesuvů, ale nikdo se nenamáhal zadat analýzu toho, proč k tomu sesuvu došlo.

Další odstavec: ŘSD rovněž pochybilo při zadávání zakázek na dodatečné stavební práce v celkovém objemu 32,4 milionu korun. Dál: V případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce v celkovém objemu 313,6 milionu korun nebylo možné splnění podmínek stanovených právním předpisem z dokladů předložených ke kontrole jednoznačně vyhodnotit, u dalších pěti veřejných zakázek v celkovém objemu 3,164 milionu korun nebylo možné ověřit skutečný obsah ani rozsah jejich plnění. To se prolíná v nedodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, z poslední doby se prolíná celým tím materiálem, a má to na triku vláda, která tolik volala, že bude jiná, že udělá vše transparentně v souladu se zákonem.

Již jsem tady opakoval, upřesním: Základní koncepce výstavby dálnice D8 byla schválena v roce 1963, náklady na dostavbu úseku 0805 a 0807, tzn. zhruba od Lovosic na státní hranici se Spolkovou republikou Německo, překročí částku 30 celkově, a to si myslím, že je ještě optimistický odhad, 38 miliard korun, což je zhruba třiapůlnásobek částky uvažované v roce 1993 a téměř dvojnásobek částky uvažované v roce 2003. Nárůst nákladů ŘSD zdůvodnilo především změnami sazby DPH a valorizací cen. Konkrétními příčinami a důsledky růstu nákladů se Ministerstvo dopravy blíže nezabývalo.

Odlistuji dál z důvodu časového stresu. Strana 11: V dokladech týkajících se přípravy stavby ani v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce v úseku 0805, to je to České středohoří, nebyla problematika opatření reagujících na vedení trasy dálnice sesuvným územím zvlášť řešena. Z písemného vyjádření technického dozoru investora vyplývá, že žádná takováto zvláštní opatření nebyla do projektové dokumentace pro zadání stavby zapracována, protože v podkladech, které měl projektant k dispozici, bylo území hodnoceno jako stabilizované. Jestliže vám to přeložím do srozumitelné řeči, geologové, lidé tam žijící, každý na vlastní oči viděl, že je to jednoznačně sesuvové území, ŘSD do zadávací dokumentace tuto poznámku nebo toto varování pro dodavatele stavby nedalo, takže jinými slovy, všechno, co se tam dneska stane, tak bude platit stát. To je tedy moje interpretace té skutečnosti.

Dále. Z dokladů předložených ke kontrole vyplývá, že existence problematických geologických poměrů v trase dálnice byla při přípravě výstavby úseku D8 známa a zabývalo se jí několik dokumentů, které mělo Ředitelství silnic a dálnic k dispozici. V jednom z nich je například uvedeno, že do stavby úseku 0805 zasahuje celkem 11 sesuvů evidovaných v registru geofondu vedeném Českou geologickou službou, z nichž dva byly vedeny jako stabilizované a devět jich bylo potenciálních, tzn. nestabilizovaných. Takže myslím, že asi by měli více úředníci Ministerstva dopravy a z ŘSD chodit tady sem za roh, na Klárov, na Českou geologickou službu.

Další, jeden z dalších odstavců. Nové lhůty pro dokončení stavby, termíny pro předání dosud nepředaných stavenišť zhotoviteli ani termíny dokončení stavby nebyly žádným z dodatků smlouvy o dílo stanoveny. Termín zprovoznění úseku 0805 nebyl smlouvou o dílo v době kontroly, což je leden 2016, závazně stanoven. Takže tam se to prostě zvrhlo v anarchii, která ani nebyla do ledna 2016 pokryta dodatkem smlouvy, který by nějakým způsobem verifikoval to, co se tam děje. A mimochodem, není podle mého podchyceno nejenom projektově, ale ani smluvně i to, co je tam pácháno nebo které zoufalé kroky jsou tam podnikány dnes.

V průběhu výstavby realizované na základě smlouvy o dílo ze září 2007 docházelo k řadě změn v předmětu jejího plnění, tzn. změny během výstavby atd. atd. No a samozřejmě skončilo to tím, že ještě minulé vedení výkonného výboru fondu muselo vyřadit tuto akci z financování z evropských peněz. Bohužel již nebyla dotažena analýza, o kterou jsem požádal kontrolní orgány Státního fondu dopravní infrastruktury, a které měly všechno podchytit, všechno zmapovat, kdo za co může, kdo může za ztracenou dokumentaci, za ztracené nebo nenalezené zápisy z jednání, kdo podepisoval smlouvy, co a jak se dělo.

Mohl bych tady odcitovat, jak na sesuv, ke kterému došlo v tom červnu 2013, reagovala tehdejší vláda, je to usnesení číslo 640/2013, kde uložilo ministru dopravy, aby v oblasti aktuálního sesuvu byl proveden geotechnický průzkum ohrožené oblasti, doplněn monitorovací systém do prostoru, návrh variant sanace, zpracování projektu zvolené varianty sanace atd. atd.

Dál. V širším okruhu sesuvu dálnice D8, a tady už je, že vlastně jsou tady uvedeny víceméně skoro tři kilometry sesuvového území tehdy, a to se zase ptám pana ministra, jestli se už dneska mluví o ohroženém území čtyř kilometrů, jestli je to pravda, takže tam má být proveden detailní geologický, inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum, doplnění monitorovacího systému, návrh variant zabezpečení a realizace stabilizačních opatření a monitoringu, zpracování analýzy příčin sesuvů včetně toho, jak bylo při stavbě bráno v potaz, že se jedná o oblast historicky známou s výskytem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP