(16.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Nepředpokládám, že bychom měli ambici spolu s Ministerstvem životního prostředí usilovat o to, aby se tato či jiné lokality z toho generelu vyškrtávaly trvale. Já si myslím, že je dobré, že generel těch lokalit už tady více než 90 let je a bylo by dobré jej do budoucna pro případné potřeby budoucí generace udržet. Takže pro nás jako pro Ministerstvo zemědělství je tady prioritní dneska šest zamýšlených vodních děl. Jedno řekněme je ve finální fázi výkupu pozemku, je to vodní dílo Nové Heřminovy, pak je to debata nad vodním dílem Skalička a pak jsou tady další čtyři vodní díla, dvě ve Středočeském kraji, jedno v Královéhradeckém kraji a jedno ve Zlínském. Na rovinu říkám, že tady těchto šest lokalit je práce na minimálně příštích deset až patnáct let, a nemám ambici se více angažovat v tom, že bychom chtěli rozbíhat nějakou další realizaci v nějaké další lokalitě.

Takže asi tolik moje konkrétní odpověď k případnému vodnímu dílu Čučice.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem s těmi komunálními politiky, některými starosty hovořil. Oni protestují proti tomu, aby nadále zůstával tento plán generelu, a budou požadovat a požadují, aby z generelu byl tento plán vyňat. Opírají se o odborná stanoviska nejenom z oblasti ochrany přírody, ale i odborná stanoviska vyplývající z nedaleké elektrárny, která k tomu dávala stanovisko, že vodu nepotřebuje, že má dostatek zásob i do budoucna a není třeba takovouto přehradní nádrž stavět. Takže já tedy si myslím, že je třeba vyjít jim v tomto ohledu vstříc, a pokud vím, tak budou požadovat od vás jako od Ministerstva zemědělství, tak i od kraje, aby celá tato lokalita byla z generelu do budoucna vyňata.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, děkuji. Já na to zareaguji jenom tím, že s ohledem na určitou zodpovědnost vůči budoucím generacím, kdy nikdo z nás, kdo tady je, ani starostové dotčených obcí, nemůžeme říct, jaká bude klimatická situace v České republice za příštích 80, 100, 150 let. Proto já si myslím, že když už ten generel tady vznikl, když už je tady desítky let, tak dneska přijít a začít vyjímat jednu lokalitu po druhé může být velice nezodpovědné. Může se stát, že za sto let budou naše vnoučata, pravnoučata v situaci, kdy ty klimatické změny budou tak vážné, že potom ty důvody pro akumulaci vody v různých lokalitách budou mít výrazně vyšší prioritu než hájení těchto lokalit z mnoha různých, ať už environmentálních, či jiných zájmů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude v 16. interpelaci interpelovat pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci systému VISAPOINT. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, už opakovaně vás interpeluji ve věci systému VISAPOINT, což je systém, podle kterého žádají o víza lidé z Ukrajiny, z jiných zemí bývalého sovětského bloku nebo ve Vietnamu apod. Ten systém právě na Ukrajině je označován za netransparentní, poukazují na to zprávy Bezpečnostní informační služby a i sami žadatelé uvádějí, že se do něho nemohou normálně přihlásit, protože termíny jsou zablokované. Zřejmě určité roboty vlastně generují pro určité prostředníky termíny a pro normální smrtelníky se nedostává termín, kdy se mohou zaregistrovat k pohovoru na ambasádě. Já jsem mluvil s úřednicí ministerstva, která mi říkala, že ministerstvo se snaží ty věci odstranit. Na jedné straně je tady požadavek průmyslových podniků, textilních dílen, ale i nemocnic, kterým chybí lékaři a sestry, na pracovní síly z Ukrajiny. Na druhé straně je tady systém, který je velmi komplikovaný, těží z toho zřejmě nějaké mafie nebo prostředníci. Mně to nejde prostě dohromady, že Česká republika si tímto způsobem vysloužila i řekněme opovržení za tento systém v cizině.

Chtěl bych požádat o informace, kdo je technickým provozovatelem toho systému, kde jsou příslušné servery tohoto systému, jestli v České republice, nebo na zahraničních konzulátech, nebo jinde, kdo nad tím systémem má přímou kontrolu a dozorové pravomoci. Je možné zpětně zjistit, jak často je systém spouštěn, z jakých adres se do toho systému přihlašují potenciální zájemci o vízum? Jsou tyto adresy identické s adresami konkrétních žadatelů a kolik nás stojí provozování tohoto systému? (Předsedající upozorňuje na čas.)

Děkuji za případné odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan ministr není přítomen, bude mu tedy odpovězeno písemně.

Pan poslanec Marek Černoch bude interpelovat pana ministra Richarda Brabce ve věci retenční nádrže v CHKO Křivoklát. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje interpelace se týká sice zatím pozdrženého projektu zničení části nejkrásnějšího povodí Berounky od Roztok až po Plzeň. Údajnou iniciativou starostů na dolním toku řeky Berounky byla Povodím Berounky zadána studie v ceně cca půl milionu korun, která měla posvětit výstavbu takzvané suché retenční nádrže bez hráze umístěné ve čtyřech případných místech v úseku od Roztok nad Berounkou až pod Nezabudice. Náklady stavby hráze by zatím byly asi pět miliard korun. Hráz by údajně chránila obyvatele od Roztok až k Praze, ale hlavně by asi zvýšila ceny stavebních pozemků v tomto úseku, což by potěšilo příslušné spekulanty. V podstatě by došlo na horním toku Berounky k zničení nejkrásnějšího místa v okolí Prahy, které se také nazývá kraj Oty Pavla, který zde situoval velkou část svých povídek, například Smrt krásných srnců, Zlatí úhoři atd. Při možné povodni by se nádrž naplnila, aby pak čistá voda odtekla do Hamburku, a uprostřed CHKO Křivoklát bude hnít několikametrová vrstva bahna, stromů a mrtvých zvířat. Přitom příslušné úřady si dosud nevěděly rady ani s pravidelnými naplaveninami vzniklými normálním průtokem řeky. Proti projektu se zvedl masivní odpor místních občanů vedený jejich starosty včetně místních rekreantů, vodáků a všech, kterým záleží na zachování krásné přírody pro příští generace.

Proto bych se rád zeptal, pane ministře, na dvě otázky. Za prvé, jak vláda zajistí, aby následující vlády nemohly opět pokračovat v ničení středu CHKO Křivoklát, například svým závazným usnesením atd., a za druhé, proč se nemohou zbytečně vyhozené prostředky použít k odstranění přirozených naplavenin na Berounce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení nemnozí kolegové, pozůstalí v těchto pozdních odpoledních hodinách. (Smích v sále.) Děkuji za dotaz.

Já vás chci ujistit, pane kolego, a myslím, že velmi podobný dotaz dneska vznášel pan poslanec Bendl na mého kolegu pana ministra Jurečku, já vás mohu ujistit, že mám pevné přesvědčení, že tedy nehrozí ani smrt krásných srnců a budou tam i dál zlatí úhoři. Je to mimo jiné i krajina mého srdce, protože pocházím z Kladna, kde jsem dlouho žil, takže samozřejmě Berounka je něco, k čemu mám i já velmi blízký vztah. Já vůbec celou tu kauzu, která se kolem toho rozpoutala, považuji za spíš jakoby určitý nezdařený pokus, ale nakonec s dobrým koncem, jak tedy ověřit, že opravdu ten záměr vyvolal tak velkou odezvu. A já jsem mimochodem také byl účastníkem jedné z těch protestních akcí, která se tam v Roztokách k této věci dělala, a troufám si říct, že také Ministerstvo životního prostředí se svým dílem podílelo na tom, že nakonec ten odpor vygradoval až k odmítnutí a ke společnému stanovisku, které tady, předpokládám, pan kolega Jurečka už dneska citoval v jiné interpelaci, společnému stanovisku Ministerstva zemědělství, Povodí Vltavy a petičního výboru Ne vodnímu dílu Křivoklát a dotčených obcí, kde bylo jasně řečeno, že se tato nádrž nechystá a že tedy lidé nemusí mít obavy z jejích dopadů.

K vašim dotazům lze říct, že samozřejmě já si myslím, že dneska k tomu není potřeba usnesení vlády, protože na rozdíl od jiných toto vodní dílo není vlastně součástí generelu lokalit přirozené akumulace povrchových vod a je naprosto zřejmé, že jakýkoliv další pokus třeba budoucí vlády nebo budoucího ministra zemědělství by skončil stejně. A upřímně řečeno, ta nová vláda by se ani nemusela cítit vázána usnesením vlády minulé k tomuto a dělat zákon k této konkrétní akci bych nepovažoval za dobrý nápad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP