(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní interpelace pana poslance Josefa Hájka, který interpeluje pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci financování provozu Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, páni ministři, konkrétně pane ministře Mládku, hornická činnost zejména v podzemí patří obecně k nejnáročnějším profesím a povoláním. Hlubinné dobývání ložisek zejména černého uhlí v České republice je realizováno v podmínkách zvýšených rizik způsobených hloubkou dobývání, geologickými podmínkami, zhoršenými klimatickými podmínkami či rizikem důlních otřesů či výronů plynů. Tyto ztěžující faktory mohou vyústit v krizové situace. Pro jejich zdolávání jsou nejčastěji využity záchranářské čety z Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě. Vím, o čem hovořím. Po dobu 31 let jsem byl aktivním důlním záchranářem. Záchranáři Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě jsou díky svému technickému a personálnímu vybavení schopni nejen profesionálně zdolávat havárie či úrazy v podzemí OKD, ale i v dalších místech pod zemí, pod vodou či na povrchu, na jejichž zdolávání nemají ostatní složky integrovaného záchranného systému potřebné technické vybavení či potřebné znalosti.

Hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě je dceřinou společností OKD, která je stoprocentním vlastníkem této společnosti, a tudíž financování provozu Hlavní báňské záchranné stanice je výrazně závislé na ekonomické situaci společnosti OKD. Tato skutečnost samozřejmě vyvolává výraznou nejistotu pro garantování chodu této společnosti jak v současnosti, tak zejména v budoucnosti, kdy se předpokládá útlum hornické činnosti.

Akceschopnost jednotek Hlavní báňské záchranné stanice musí být z mého pohledu garantovaná bez ohledu na finanční situaci společnosti OKD. V této souvislosti si vám, pane ministře, dovolím udělit následující otázku: Jakým způsobem chce Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož gesce patří oblast hornictví, zajistit další provoz a chod Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě, aby její akceschopnost nebyla podmíněna ekonomickou situací společnosti OKD? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Požádám pana ministra Mládka, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, děkuji za interpelaci a dovolte mi říct několik slov.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsme si vědomi složité situace Hlavní báňské záchranné služby Ostrava, která, jak jste sám říkal, je dceřinou společností OKD, toho času v insolvenci, podniku, který možná projde reorganizací a možná také ne. Samozřejmě že nás rovněž znepokojuje to, že by se mohlo stát, že tato soukromá záchranná služba bude nefunkční, a pak nastane nějaké důlní neštěstí, ke kterému nebude mít kdo nastoupit. Toto nebezpečí není žádné virtuální, abstraktní. To se v minulých letech stalo v Rakousku, kdy při zrušení státní záchranné báňské služby potom neměl kdo nastoupit. Nastupovali hasiči, kteří na to nebyli kvalifikováni, a vedlo to ke ztrátám na lidských životech. Čili věnujeme se tomu velmi vážně od doby, kdy probíhá krize kolem OKD, resp. insolvence.

Chtěl bych zdůraznit dvě věci, že zájmem státu není zachraňovat jednu konkrétní akciovku, i když je to HBZS Ostrava, ale zájmem státu je zajistit službu, kterou tato společnost poskytuje, protože problém HBZS Ostrava je v tom, že má dva druhy činností. Ona poskytuje záchrannou službu, ale vedle toho má čistý byznys, kterým se věnuje ukládání popílků. Čili má tam čistě ekonomickou aktivitu, která se zachraňováním lidských životů nemá nic společného.

Po zvážení všech okolností a v zásadě velmi obtížně možné státní pomoci do soukromé společnosti podnikatelského typu, která není neziskovou organizací, která poskytuje záchrannou službu, jsme se rozhodli pro řešení, které v prvním kroku jako ideový záměr již schválila vláda, a to že bude vytvořena skutečně Hlavní báňská záchranná služba státní. Pravděpodobně to bude s pomocí podniku PKÚ. Finální materiál včetně financování bude předložen do konce roku. Čili bude skutečně Hlavní báňská záchranná služba ve státních rukou, která bude jakoby nadřízena těm jiným báňským záchranným službám, ať už státním, nebo soukromým, protože například stát má také báňskou záchrannou službu, která obsluhuje uranové doly, a je to nepochybně funkční jednotka.

Čili tímto způsobem se chceme postarat o zajištění služeb, které dává Hlavní báňská záchranná služba Ostrava, to jest, že bude státní záchranná služba hlavní báňská a v případě potřeby převezme lidi a činnosti, které v této době dělá Hlavní báňská záchranná služba Ostrava. Všechny ostatní varianty vypadaly jako daleko komplikovanější, protože bychom se dostali do poměrně složitého nákupu akcií nebo části činnosti podniku od podniku v insolvenci, což je záležitost komplikovaná, tuto věc může správce kdykoli zpochybnit, jestli byla cena férová. Zároveň si myslím, že tohle to je věc, která v případě problému je schopna zajistit tu činnost, kterou Hlavní báňská záchranná služba vykonává, převzetím lidí a činností. Protože tady platí to okřídlené, že na hlavní báňské záchranné činnosti jsou nejcennější lidé a jejich schopnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan poslanec položí ještě doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Ona to nebude ani tak doplňující otázka, spíš poděkování panu ministrovi, že tuto problematiku ministerstvo bere vážně. A pro mé kolegy je skutečně prioritní to, aby byla garantovaná bezpečnost v podzemí. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Přečtu jednu omluvu. Dnes od 15 hodin do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská.

Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Jiří Zlatuška. Interpeluje pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka ve věci nefunkčního informačního systému VaVaI a nezákonnosti. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, úřad pana vicepremiéra Bělobrádka neplní svou zákonnou povinnost provozovatele, kterou je poskytnutí programového prostředku pro kontrolu dodávek dat do informačního systému VaVaI, to jsou systémy CEP, RIV, VES a CEA, a pro generaci průvodky, a neumožňuje tím plnění zákonných povinností poskytovatelům dodávajících data do informačního systému VaVaI. Poskytovatelé nemohli dodržet zákonný termín 7. září 2016 pro dodání dat do systému dat RIV a nemohli předávat dodávky dat o projektech do registru CEP, a tím uvolňovat účelovou podporu pro příjemce. Tento stav dodnes přetrvává. Na tento problém bylo upozorňováno Ministerstvem školství. Náměstek ministryně pan Plaga 31. srpna 2016 upozorňoval na nedostatky ve financování. Dostalo se mu odpovědi od náměstka Markse, která se nezakládá na pravdě. Nicméně v té odpovědi byl alespoň slib zprovoznění těchto věcí do první poloviny října. Nedošlo k tomu.

Jaká bude z tohoto vyvozena osobní odpovědnost za tento zjevně nezákonný stav a za stav nefunkčnosti systému navzdory mediálním proklamacím o tom, že systém byl zprovozněn? Funguje pouze jako prohlížeč, nikoli jako systém, který umožňuje zákonem požadované funkce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že pan vicepremiér je omluven, bude vám odpověď zaslána písemně.

Nyní tedy vystoupí pan poslanec Holeček. Připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP