(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Marta Semelová a připraví se pan poslanec Marek Černoch. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane premiére, vaše vláda se v koaliční smlouvě zavázala, že bude řešit situaci neúplných rodin, které strádají z důvodu zanedbání povinné výživy ze strany druhého rodiče, a to mimo jiné předložením zákona o náhradním výživném. To by bylo jistě záslužné. Je hanbou všech polistopadových vlád, že neudělaly nic pro to, aby se tato situace řešila. Přitom v České republice je situace přímo alarmující. V neúplných rodinách zde žije kolem 500 tisíc dětí, přičemž výživné neplatí 38,5 % rodičů, což se týká zhruba 200 tisíc dětí. K tomu tristní vymahatelnost práva. Tyto rodiny se tak nezřídka pohybují na hranici chudoby a propadají se do dluhové pasti.

V rozhovoru pro deník Právo ze dne 17. září jste uvedl, že vás - cituji - "hrozně štve, že se nedaří prosadit zákon o náhradním výživném pro samoživitelky, které jsou v zoufalé situaci. Diskuse už trvá velmi dlouho, je potřeba ji ukončit a předložit konkrétní zákon, ať se k němu jednotlivé strany vyjádří." Tolik citace. To se však dosud nestalo.

V dubnu letošního roku tak návrh zákona o náhradním výživném předložila KSČM a několikrát jsme navrhli jeho předřazení tak, aby se co nejdříve projednal a schválil ve prospěch dětí žijících v neúplných rodinách. Velmi mě překvapilo, že ČSSD náš návrh jako jeden muž nepodpořila. Svědčí o tom i hlasování o předřazení projednávání tohoto návrhu na této schůzi Sněmovny, kdy proti mému návrhu hlasovalo 29 poslanců ČSSD, 11 se jich zdrželo. Ptám se proto, proč ČSSD návrh nepodporuje a kdy dáte do souladu své sliby a činy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Marek Černoch a připraví se pan poslanec Mackovík. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Pane premiére, Rada Evropy na svém posledním zasedání schválila rezoluci, která je nazvaná Dopad evropské populační dynamiky na migrační politiku. Budu citovat. "Snížení počtu obyvatelstva v produktivním věku v Evropě vytváří potřebu přilákat mladé kvalifikované migranty." Proto se ptám, kdo jsou ti mladí kvalifikovaní migranti. Kolik z těchto migrantů, kteří přicházejí v obrovských vlnách, má kvalifikaci a zdali Evropa nemá stále ještě dost nezaměstnaných.

Druhá citace, z mého pohledu ještě více skandální. "Reakce na populační výzvy by mělo být lepší využití proudu migračního přílivu do Evropy." Nevím, co to znamená. Jestli je to zvýhodnění multikulturních rodin, zvýhodnění rodin imigrantů nebo tlak na ženy, aby měly s migranty, kteří přicházejí z Afriky a islámských zemí, děti. Za sebe říkám, že naší povinností a zodpovědností je nastavit co nejlepší podmínky pro naše rodiny, aby mohly mít a chtěly hlavně mít více dětí s vědomím, že je uživí, dát našim lidem práci a nastavit spravedlivý sociální systém.

Vím, že Rada Evropy není instituce, která je výkonná, její váha a vliv je ale tak velký, že její rezoluce jsou velice často v Bruselu přetaveny ve směrnice a nařízení pro členské státy. Ptám se vás, pane premiére: V případě, že by Evropská unie prosazovala přístup využití migrační vlny ke zvýšení populace a obsazení pracovních míst od členských států, odmítnete to, nebo přijmete? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. A jako poslední vystoupí pan poslanec Stanislav Mackovík. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych navázal na tu předchozí část své interpelace, zůstávám tedy u stejného tématu, to je provoz letecké záchranné služby. A chci se zeptat, kdy proběhne vlastní zaškolení zdravotnického personálu s tím létajícím personálem na těch základnách, kde došlo ke změně provozovatele, pokud tento tendr tedy bude pokračovat a bude podepsán, a kdy dojde k sesouhlasení dokumentace provozovatele vrtulníků a k tomu, že provozovatel vrtulníků a jeho piloti budou mít dostatečnou znalost prostředí, aby v daném prostředí mohli poskytovat činnost letecké záchranné služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že jsme vyčerpali přihlášky na interpelace na předsedu vlády a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Vyzývám tedy poslance Petra Bendla, aby přednesl interpelaci na ministra zemědělství Mariana Jurečku a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Stanislav Mackovík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, podle mého hlubokého přesvědčení země potřebuje spíš více rybníků, zjednodušeně řečeno, než přehrad, až na některé opravdu významné jednotlivé výjimky. Veřejným míněním hýbe zájem státu prostřednictvím Povodí Vltavy projednávat, případně do budoucna realizovat jakousi retenční nádrž, anebo přehradní nádrž na řece Berounce a stát prostřednictvím Povodí Vltavy, pokud vím, investoval nemalé finanční prostředky na to, aby vznikla jakási studie. Já se chci zeptat a chci se ujistit, zda pokračují přípravné práce takovéto aktivity, či nikoliv, a pokud ano, kdo to vlastně tedy připravuje a má-li to nějaký hluboký smysl. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a požádám pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové.

Pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, k vaší interpelaci musím říct, že po povodni v roce 2013 byly vzneseny požadavky dotčených obcí na dolním toku Berounky k prověření všech možností, jakým způsobem zabezpečit ochranu těchto obcí před povodněmi. Jedním z těchto řešení samozřejmě bylo i vyhodnocení technických opatření, která by k tomu mohla přispět. Takže ve spolupráci a po dohodě s obcemi, se Středočeským krajem Povodí Vltavy tedy nechalo zadat studii, jakým způsobem díky retenční nádrži by bylo možné ochránit dolní tok Berounky a samozřejmě i následnou část povodí Vltavy, která logicky spadá pod přítok Berounky. Z této studie vyplynulo, že teoreticky je tady možné takovéto vodní dílo, takovouto retenční nádrž zrealizovat. Byly tam vyčísleny řekněme i náklady na tuto retenční nádrž včetně dopadů na počet obyvatel a hodnotu majetku, který by byl takto chráněn.

Nicméně já jsem se tím případem sám osobně zabýval, byl jsem i v dané lokalitě přímo na místě, jednal jsem s představiteli veřejnosti i zástupci obcí, kteří na tom jednání byli přítomni, a tak jak jsem se s tím dílem já osobně seznámil, tak já nepodporuji tady realizaci takovéto retenční vodní nádrže v těchto parametrech. Teď je samozřejmě také na posouzení a vyjádření Středočeského kraje, jestli dále vůbec tu myšlenku rozpracovávat. Já si myslím, že takovéto dílo takovýchto parametrů je myšlenka, která je nerealizovatelná. V údolí Berounky se soustředíme spíše na ta opatření, která souvisejí se zadržením vody v krajině, to znamená především v zemědělské, lesnické půdě. Tyto aktivity podporujeme. Nastavujeme víceméně přísnější pravidla pro zemědělce z hlediska přístupu a ochrany půdy ve vztahu především k protierozním opatřením. A pak samozřejmě jsme také v letošním roce výrazným způsobem spustili podporu výstavby malých vodních nádrží, malých vodních rybníků jak z národních zdrojů, kde podporujeme tyto rybníky s výměrou nad dva hektary, tak z operačního programu Rybářství, kde jsou podporovány i rybníky pod tuto výměru.

Takže tak jsou nastaveny tyto kroky. Já sám jsem veřejnosti, představitelům obcí jasně zaslal text, kde jsem pod tímto textem podepsán já spolu s generálním ředitelem Povodí Vltavy, že neplánujeme dále pokračovat v těchto aktivitách a nehodláme pokračovat v jakýchkoliv krocích, které by vedly k dalšímu pokračování realizace záměru výstavby retenční nádrže na Berounce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec, jak vidět, vám položí doplňující otázku. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP