(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se na závěrečné slovo pana ministra nebo pana zpravodaje. Jestliže není zájem, přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí o slovo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím.

Pane zpravodaji, táži se, zda načtete návrh usnesení, abychom mohli hlasovat o usnesení.

 

Poslanec Martin Lank: Usnesení by bylo v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2015, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2016 bere na vědomí."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí v podrobné rozpravě. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda nyní si pan ministr nebo pan zpravodaj chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 226, přihlášeno je 90 poslankyň a poslanců, pro návrh 69, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přečtu omluvu. Dnes se od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů, a těmi je slavnostní zasedání zastupitelstva a udělování ocenění v Městském divadle královského města Slaný, omlouvá pan poslanec Stanislav Berkovec.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

242.
Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace
cizinců na území České republiky v roce 2015
/sněmovní tisk 907/

I v tomto případě materiál uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vás seznámil s materiálem s názvem Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za rok 2015.

Předkládaná zpráva nás seznamuje se stavem v oblasti legální, nelegální migrace, mezinárodní ochrany a integrace cizinců na území České republiky právě v roce 2015, a to v porovnání s rokem předchozím, případně i s dalšími lety, tak jak analýza je koncipována. Tato zpráva, o které hovořím, se v neposlední řadě zabývá také trestnou činností cizinců na území České republiky. To je téma, o kterém již bylo hovořeno při prvním bodu. Pro úplnost se materiál okrajově dotýká také situace v oblasti migrace na úrovni Evropské unie, a to za loňský rok.

Dne 5. října zprávu projednal a vzal na vědomí svým usnesením výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.

Ze skutečností uvedených ve zprávě vyplývá, že situace v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2015 i přes navýšení počtu nelegálně tranzitujících osob nedoznala zásadních změn oproti vývoji v letech předchozích a migračně bezpečnostní situaci v České republice lze za rok 2015 hodnotit jako stabilní.

K 31. 12. 2015 mělo na území ČR povolený trvalý pobyt 467 562 cizinců, což je nárůst o 3,5 % Nejvíce se jedná o občany Ukrajiny, kterých je zhruba 106 tisíc, Slovenska, kterých je 101 tisíc, Vietnamu, kterých je zhruba 56 tisíc. Cizinci tedy tvořili přibližně 4,4 % populace v České republice. K 31. 8. 2016 mělo na území ČR povolený pobyt 485 195 cizinců.

Při nelegální migraci na území ČR bylo v roce 2015 zajištěno 8 563 osob. Tady se jedná o meziroční nárůst o 77 %. Nejvíce je občanů Sýrie, kterých bylo 2 016, Ukrajiny 1 256 a Kuvajtu 591. Při nelegální migraci bylo za leden až září roku 2016 zajištěno 4 146 osob, 3 966 osob pro nelegální pobyt. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o pokles o 3 055 osob, tedy léta 2016 a 2015 mezi sebou. Od ledna do 10. října roku 2016 bylo zajištěno 471 případů nelegálně tranzitujících migrantů, z toho bylo Afghánců 138, Syřanů 117, Iráčanů 74.

Statistiky žadatelů o azyl v ČR zůstaly v roce 2015 poměrně nízké. Bylo podáno 1 525 žádostí, z toho Ukrajinců 694, Syřanů 134, Kubánců 128. Od ledna do 30. září 2016 o azyl v ČR požádalo 1 128 osob, z toho 382 Ukrajinců, 143 Iráčanů, 70 Kubánců a taktéž 70 Syřanů. Jedná se o setrvalý stav, resp. se jedná o mírný nárůst, a to o 13 osob ve srovnání s rokem 2015, kdy se jednalo o 1 115 osob.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro bezpečnost bylo doručeno jako sněmovní tisk 907/1 a nyní v zastoupení zpravodaje výboru poslance Zdeňka Bezecného přednese zprávu a informuje nás o jednání pan poslanec Váňa. Prosím.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výbor pro bezpečnost na své 33. schůzi 5. října 2016 vzal předmětnou zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V současné době se nacházíme před otevřením všeobecné rozpravy. Táži se paní poslankyně, máme čtyři minuty, zda bude... (Poslankyně Dobešová avizuje, že nemusí bezprostředně vystoupit.) Návrh mého postupu je, abychom všeobecnou rozpravu neotevírali, protože by se váš projev musel přerušit. Tento bod navrhuji přerušit s tím, že příště budeme pokračovat tím, že otevřeme všeobecnou rozpravu. Táži se, zda někdo namítá proti tomuto navrženému postupu. Není tomu tak. V tom případě přerušuji tento bod.

Ještě přečtu omluvu. Dnes od 14.30 z osobních důvodů se omlouvá do konce jednacího dne pan poslanec Jiří Štětina.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat interpelacemi. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP