(12.30 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Vedle toho si stát konkuruje sám sobě. Vy jste několikrát zmiňovali NCOZ. Ten příplatek zhruba průměrně pět tisíc korun, který tam byl, to bylo i z důvodu, že v současné době např. Celní správa platí lépe, než platí Policie České republiky, a abychom dotčené specialisty udrželi, tak jsme tam tento bonus dali. Vedle toho počítáme s podobným navyšování platů i u ostatních celonárodních sborů, ať je to ta protidrogová centrála. Já jsem s ředitelem centrály hovořil. Dohodli jsme se, že v letošním roce ještě dojde k určitému technickému dovybavení a následně že hledáme cesty, jak i policistům v těchto útvarech vylepšit platové podmínky tak, aby byly srovnatelné s NCOZ. Máte pravdu i o specialistech na krajích, ať jsou to krajské kriminálky, které mnohdy nesou ještě větší nápad trestné činnosti, než jsou specializované útvary. I tam ve formě změny služebního zákona hledáme cestu, jak tam kvalifikované, kvalitní policisty zaplatit.

Na druhou stranu si myslím, že je zásadní, aby rostly mzdy v celé policii jako celku, protože i policisty, kteří bojují s kriminalitou v první linii, s takovou tou, co nejvíce obtěžuje občany, tak i ti přeci musí dostat jasně na srozuměnou, že si stát jejich práce váží, a to, že si jich váží, znamená, že je slušně zaplatí a zaplatí je konkurenceschopně. Samozřejmě to znamená navyšování rozpočtu Ministerstva vnitra. Víte sami, jak debaty o rozpočtu jsou složité. Na druhou stranu v trendu za poslední tři roky je zjevně vidět, že Ministerstvo vnitra navyšuje jak mzdové prostředky, tak prostředky investiční.

Máte pravdu, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, u té balistiky. Tam z mně neznámých důvodů policie nepodala správnou informaci a já jsem velmi důrazně žádal policejního prezidenta, aby v té věci udělal personální opatření, a že se nesmí stát, aby policie klamala Poslaneckou sněmovnu tím, že nedodá validní informace. To se prostě nesmí opakovat. Pokud by se to opakovalo, tak je potřeba vyvodit další personální odpovědnost, protože toto není možné. Já bych pochopil, kdyby se spletli v řádech jednotek, desítek kusů, ale tak jak se spletli, to už mi nepřipadá jako omyl, ale spíš záměr. A jsem velmi rád, že tu debatu tady vedeme, a jsem velmi rád, že jsme schopni i některé konkrétní věci vylepšit.

Pro mě je zásadní, aby každý policista, který jde do služby a riskuje život, byl slušně zaplacen a slušně vybaven. Slušně znamená, že stát na těchto věcech nebude šetřit. V minulosti jsme byli svědky, kdy policie dostávala nekvalitní vybavení, oblečení a další věci. Já doufám, že se to daří zlepšovat. Nejde to skokově, nejde to okamžitě, abychom přezbrojili celou policii, abychom jí dali nové uniformy najednou, bylo by to velmi drahé, ale snažíme se s nimi debatovat a snažíme se jim vysvětlovat, jakým způsobem ta obměna bude pokračovat.

Nedávno jsem navštívil při cestách po krajích jednoho českého výrobce balistiky, a v ČR jsou velmi kvalitní výrobci balistiky. Byl jsem tam i s panem kolegou Váňou tuším. Je to firma, která dneska dodává nejenom do ČR, ale je i konkurenceschopná na velmi náročných západních trzích. A my se ale musíme pobavit o tom, jestli jsme schopni, a my to připravujeme a debatuji o tom s paní ministryní Šlechtovou, jestli jsme schopni v novele zákona o zadávání zakázek jít tak daleko, že specializované nákupy budou realizovány v jiném režimu, protože například tu balistiku nám blokuje firma, která se donekonečna odvolává a skončí to u soudu, a my si nemůžeme dovolit, aby po dva po tři roky, dokud se ten soudní spor táhne, policisté neměli relevantní ochranu. Teď pomíjím to, že je tady další spor o kvalitu dodaných vest. Ale musíme si říct, jestli jsme tedy schopni jít cestou, že specializované ochranné pomůcky, a nejenom ty, ale i jiné specifické nákupy, jsme schopni dělat v jiném režimu. Bavíme se o tom, připravujeme nějaký názor, bavíme se o tom se specialisty nejenom od policie, hasičů, ale i ostatních sborů. A například zaznívají i názory z akademické sféry pro nákup specializovaných přístrojů na speciální měření, protože i tam je potřeba nakoupit tu nejvyšší top kvalitu, aby výsledky byly relevantní a byly porovnatelné s ostatním světem.

Co se týká městských policií, tak spolupráce městské policie a policie státní většinou funguje v dotčených obcích na základě dohody mezi státní policií, mezi městem. Tyto dohody jsou ve větších městech téměř všude. Spolupráce funguje velmi dobře a přestupky, o kterých Policie ČR ví, jsou zahrnuty i ve zprávách, o kterých hovoříte. Abych tady hovořil o fungování městské policie - co město, to městská policie. Samozřejmě se řídí zákonem o městských policiích. Teď dochází k debatě o tom, jaké změny by v tomto zákoně měly být. Debatujeme o tom velmi intenzivně se Svazem měst a obcí a chceme, aby některé podmínky, které tam jsou, byly zakotveny, ať je to doba odborné způsobilosti, ať je to doba zkušební doby a další. Jednáme o tom velmi intenzivně právě s výborem pro bezpečnost.

Dávat zde obšírnou zprávu za každou městskou policii v ČR není ani možné, my ta data do hloubky neznáme. Můžeme, pokud to výbor bude požadovat, nebráníme se tomu, dát nějakou srovnávací zprávu, případně zprávu analytickou, která by popsala, jak spolupráce funguje, jaké jsou rozdíly mezi městskými policiemi, které mají stovky policistů ve velkých městech a v městech malých, a dejme tomu pohled Ministerstva vnitra na fungování městských policií a spolupráci. Já ale nemám ambici za ta města hodnotit přínos pro ně. Je na každé obci, aby se rozhodla, zda městskou policii mít, či nemít. My můžeme pouze sledovat trendy a spolupráci, která tady existuje. Pokud bych ji měl já hodnotit, tak říkám, že za nás spolupráce mezi městskými policiemi a státní policií je velmi dobrá, na velmi dobré úrovni. Samozřejmě je také pravda, že v městské policii se mnohdy nacházejí bývalí policisté, je jich tam poměrně velké procento a i díky tomu, díky mezilidským kontaktům mezi těmito lidmi je ta spolupráce opravdu velmi dobrá.

Ostatní otázky, které tady zazněly, já se pokusím je zanalyzovat z těch vystoupení jak paní kolegyně Černochové, tak pana kolegy Bendla, tak pana kolegy Ondráčka a pokusíme se ty věci, kde byly konkrétní dotazy na čísla, doplnit a rozeslat opět všem poslancům. Beru to víceméně jako jakousi interpelaci neplánovanou, která tady vznikla na místě samém.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Chalupy, každopádně s faktickou poznámkou lze vystoupit pouze tehdy, je-li otevřena rozprava a někdo v ní vystoupí. To znamená, táži se pana zpravodaje, zda chce načíst návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, čímž bychom otevřeli rozpravu, a já vám pak dám faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Zvažuji, jestli to je otevření rozpravy, ale každopádně navrhuji usnesení, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014).

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Chalupy. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, já vítám to, co tady zaznělo od pana ministra, že se čelem postavil třeba k té problematice balistiky, nicméně vás chci upozornit na jednu věc, že bychom měli něco asi udělat s rolí státních podniků, protože státní podniky, tak jak jsou dneska využívány exekutivou, to znamená rezortními ministerstvy zejména v oblasti obrany a bezpečnosti, není úplně dobré, protože například jsme zjistili, že Vojenský technický ústav musí být v rámci oslovení řekněme při přípravě akvizic osloven v rámci veřejné soutěže. Je to státní podnik a v podstatě bychom měli vyřešit legislativně otázku toho státního podniku, protože to je státní, to je státu, a všechny rezorty by se na něj měly obracet automaticky bez výběrových řízení. To je první.

A druhá věc, kterou bych chtěl vypíchnout, je otázka vědy a výzkumu. Už jsem to tady říkal. Rozhodně si nemyslím, že do budoucna je možné, aby rezort Ministerstva vnitra čerpal z objemu 30 mld. na vědu a výzkum pouhých 600 mil. korun. Takže s tím bychom také měli něco udělat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já vám děkuji. Pouze pro pořádek, faktická poznámka tohoto druhu by měla patřit spíš do všeobecné rozpravy. V podrobné by měly padnout protinávrhy na návrh usnesení apod.

Táži se, zda někdo v podrobné rozpravě chce dát návrh, resp. protinávrh proti návrhu usnesení. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě zazněl pouze jeden návrh na usnesení a já se táži v tento moment, zda si pan zpravodaj nebo pan ministr chcete vzít závěrečné slovo v této fázi. Není tomu tak.

Já tedy ještě pro pořádek přečtu návrh usnesení, tak jak byl přečten: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014)."

Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP