(9.10 hodin)
(pokračuje Bendl)

Pan ministr jim osobně slíbil, že nejpozději do 30. 6. bude tato kauza vyřešena. Dne 29. 6. oni požádali právní oddělení, zda by mohli nahlédnout do spisu, neboť měli za to, že v nejbližší době rozhodnutí podepsané ministrem přijde poštou. Blížilo se datum 30. 6., které pan ministr slíbil. Ve spisech ovšem nic nenašli a evidentně bylo vidět, že s těmito dokumenty dovezenými na Ministerstvo zemědělství, nikdo příliš nepracoval. Vyčkávali tedy tehdy, ale žádná rozhodnutí do 30. 6. v souladu se slibem nepřišla, až 22. 7. přišlo usnesení od ministra Jurečky, že námitkám pana Daga Najmra bylo vyhověno, to znamená ne vlastníkům, kteří dali výpověď, řádnou výpověď, kterou krajská agentura pro zemědělství a venkov dříve uznala, a věc se vrací k dalšímu posouzení zpět na agenturu do Litoměřic. Z toho byli samozřejmě noví uživatelé překvapeni. O to větší překvapení bylo, když pan Dag Najmr si to vysvětlil po svém a začal jim sklízet obilí, které oni na jaře roku 2014 zaseli. Zasahovala policie a jednání se komplikovalo.

Pan ministr, jeho právní oddělení a později i SZIF začali zkoumat právní důvod užívání pozemků podle darovací smlouvy uzavřené mezi synem pana Ing. Najmra Dagem Najmrem a označili ji jako podvrh. Tvrdí tedy nájemci. Zabývali se tedy otázkou, zda bezúplatným převodem podniku z otce na syna přešly na syna i nájemní smlouvy na půdu, které otec v minulosti uzavřel, a vůbec se nezabývali podstatnými doklady ve věci výpovědí z nájmu, které vlastníci pozemku Najmrovi podali, ani novými pachtovními smlouvami, které poté vlastníci uzavřeli.

Já to zkrátím. Celá ta kauza je podivná v tom, že v podobné, nebo analogické záležitosti rozhodlo Ministerstvo zemědělství ve prospěch nových nájemců půdy, a to v kauze Hrdlička, Hodoval, kterou mám k dispozici, kde došlo v podstatě k témuž.

Prostě podle mého hlubokého přesvědčení tady dochází k vrcholné nespravedlnosti v tom, že bývalí nájemníci půdy kličkují, aby nemuseli odejít z tak významného prostoru, 750 ha je obrovská půda, a ministr - ministr, nikoliv jenom ministerstvo - jim v tom pomáhá. Protože tady ti vlastníci uzavřeli řádné nájemní smlouvy a nájemní smlouvu, kterou dříve měli, vypověděli s člověkem, který převedl potom, nebo předtím, to je úplně jedno, svoji firmu na někoho jiného. Je úplně jedno, jestli je to na syna, dceru nebo kohokoli jiného. Zkrátka a dobře, oni měli řádnou nájemní smlouvu, tu vypověděli a podepsali jinou.

Ta kauza se táhne od roku 2014. Navíc už vlastně - protože je to stojí obrovské množství peněz, nemohou podnikat na svém majetku, pseudonájemce jim sklízí obilí, které nezasel, a vy se na to jenom díváte, resp. z mého pohledu pomáháte těmto lidem udržet je v podvodu, protože nerespektujete jasné, průhledné, průzračné stanovisko vlastníků půdy, kteří dali výpověď z nájmu tehdejším uživatelům a chtějí na svém pozemku podnikat spolu s dalšími, se kterými uzavřeli pachtovní smlouvy. Do nebe volající záležitost!

Chci se vás, pane ministře, zeptat, proč takovémuto švindlu pomáháte? To nemá obdobu. A dva roky se na to jenom díváte. Nešlo nesouhlasit s přijetím této odpovědi na interpelaci, zvlášť v okamžiku, kdy tady například píšete - to jsou úplně věty z minulého století. Na jednu stranu tady říkáte: Ze spisového materiálu je patrné, že sice došlo k podání výpovědi vlastníky předmětných pozemků, kde v postavení nájemce byl Ing. Stanislav Najmr, resp. jeho syn Dag Najmr, na druhou stranu spisový materiál obsahuje i platby nájemného už po době té výpovědi.

No oni to udělali chytře. Oni prostě už věděli, že mají výpověď, ale raději ještě nájemné poslali, abyste se měl o co opřít, pane ministře, abyste mohl pomoci tomu, aby tam na pozemku, který jim už dávno nepatří a na který nemají nájemní smlouvu, mohli dále podnikat. A bránil jste tomu, kdo má řádnou nájemní smlouvu.

Tady píšete: Případ je navíc o to složitější, že souběžně se správním řízením, jehož předmětem je zápis do LPIS, byl donedávna veden civilní spor ohledně posouzení, zdali skutečně došlo k právnímu nástupnictví z otce Ing. Stanislava Najmra na jeho syna Daga Najmra a stal se tak Dag Najmr nájemcem předmětných pozemků.

No, co to s tím má co společného? Prostě tady vlastníci půdy dali výpověď tomu, kdo ji užíval, a jestli to přešlo, nebo ne je přece úplně jedno. To je nepodstatné. Vlastník půdy chce na svém podnikat a pronajal ji, dal někomu výpověď. A vy jste měli jít vstříc spravedlnosti v tom, že jste měli pomoci vlastníkovi, a ne tomu, kdo se zuby nehty drží podnikání na cizím pozemku, na který nemá nájemní smlouvy. Vysvětlete mi, co s tím uděláte, protože už to jsou dva roky. Ti lidé jsou extrémně nešťastní, protože to nejsou žádní boháči, jsou to lidé, kteří prostě chtěli podnikat na svém, a vy jim tu šanci - vy, pane ministře, svým rozhodnutím rozkladové komise berete. Soud bude trvat nějakou dobu, ti lidé mezitím vykrvácí, co se financí týká, protože prostě vaše neschopnost rozhodnout je umučí v těch neustálých výdajích a neschopnosti podnikat na svém majetku. To nemá obdobu!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Další přihlášený do rozpravy je pan ministr zemědělství. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, milé dámy, vážení pánové. Já si dovolím reagovat na to, co tady říkal pan poslanec Bendl prostřednictvím paní předsedající.

Ono je naprosto klíčové, aby proběhlo soudní řízení, které jasně určí, jestli syn pana Najmra je skutečně právním nástupcem svého otce, protože tady je naprosto klíčové, vůči kterému subjektu v jakém čase byly ty výpovědi podány. My tady řešíme v těch smlouvách situaci, kdy jsou tady dvě strany, kdy se tady řeší spory, které možná poukazují na to, že některé věci byly antedatovány apod., a já prostě logicky a mí lidé nemůžeme udělat ten krok dřív, dokud tady toto rozhodnutí nepadne. Já a mí lidé nemůžeme rozhodovat tyto věci, které jsou předmětem soudního řízení, soudního sporu, prostě jsme museli čekat na výsledek.

Dále bych chtěl říci, že tyto kolizní situace jsou na území České republiky dvě. Druhá je na okrese Hodonín. Není to vůbec jednoduché ani příjemné. Já rozumím situaci těch zemědělců. Potkal jsem se s nimi, i teď opakovaně, na Litoměřicku jsem byl znovu v září, s těmi lidmi jsem mluvil. Oni naší komplikované pozici SZIF a Ministerstva zemědělství rozumějí, byť chápu, že oprávněně říkají, že to trvá dlouho. Ale já tady musím respektovat a čekat na ukončené soudní řízení, které jednoznačně řekne, kdo je právním nástupcem, abychom byli schopni posoudit, zdali je tam potom předmět právně užívání, aby do LPIS mohl být zapsán a aby mu mohla být i vyplacena dotace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP