(18.00 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Za velmi významný parametr navržené legislativní normy považuji v zákoně zahrnutou definici kybernetické obrany, která nastavuje celkový smysl zákonem zamýšlené a dle mého soudu velmi potřebné ambice. Kybernetickou obranou se rozumí souhrn činností a opatření směřující k vytvoření účinného systému obrany v kybernetickém prostoru a příprava a použití sil a technických prostředků kybernetické obrany a tak dále.

Konstatuji, že opatření a oblasti, které návrh zákona legislativně vymezuje, jsou významnými s ohledem na naši odpovědnost zajistit bezpečnost a prosperitu obyvatel České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji za zpravodajskou zprávu pana poslance Bohuslava Chalupy, který byl zpravodajem pro prvé čtení, a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Antonína Sedi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, já osobně vítám novelu zákona o Vojenském zpravodajství, která, jak bylo řečeno, reaguje na nové bezpečnostní hrozby týkající se kybernetické bezpečnosti. Jenom chci připomenout, že ty kybernetické útoky mohou způsobit a již způsobují obrovské a nejen materiální škody, a to nejen formou kyberkriminality, kybernetické špionáže či přímo cílenými kybernetickými útoky, protože poškozena může být nejen základní infrastruktura. Mohou být vyřazeny prostředky zabezpečující obranu či bezpečnost země, může způsobit selhání komunikačních, energetických, dopravních, finančních systémů či registrů, ale může ohrozit i výpadek systému zajišťující zdravotní péči k udržení života. Proto je důležité řešit kybernetickou bezpečnost komplexně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z pohledu kontroly činnosti Vojenského zpravodajství stálou komisí pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, ta rozšiřuje v § 22 odst. 2 povinnost předkládat usnesení vlády České republiky o schválení umístění a podmínek použití technických prostředků kybernetické obrany. Podobně v § 22 odst. 3, tam je uvedena možnost kontrolního orgánu požádat o zprávu o použití technických prostředků kybernetické obrany na území České republiky. Nicméně tady je omezení pouze na ukončené případy.

Závěrem chci upozornit na změnu zákona o zajišťování obrany České republiky, který zavádí nový § 9b ukládající Národnímu bezpečnostnímu úřadu provést reaktivní opatření nebo ochranná opatření v rámci kybernetické bezpečnosti.

Tolik stručný komentář k návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Ještě mi dovolte, abych konstatoval omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 18 hodin z osobních důvodů paní kolegyně Matušovská.

Nyní faktická poznámka pana poslance Chalupy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Jenom avizuji, že jako předseda stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství si tento návrh zákona přisvojí i tato komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Písemnou přihlášku nemám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. Žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí nebyl předložen. Budeme hlasovat o přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 170. Nejdříve vás požádám o odhlášení. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Rozhodneme o přikázání výboru pro obranu jako výboru garančnímu v hlasování číslo 170, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 170 z přítomných 104 pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat k projednání jinému výboru. Ptám se, jestli je návrh na jiný výbor. Ano, vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Já si nerad přidělávám práci, ale přesto vzhledem k závažnosti této problematiky navrhuji výbor pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan Daniel Korte navrhuje výbor pro bezpečnost jako další výbor, který to má projednat.

Rozhodneme v hlasování 171, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro výbor pro bezpečnost. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 171 ze 112 přítomných pro 89, proti 5. Návrh byl přijat. V tom případě konstatuji, že byl jako dalšímu výboru přikázán tento tisk výboru pro bezpečnost.

 

Lhůta je zachována podle jednacího řádu na 60 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 43.

 

Dále budeme v programu schůze pokračovat podle pořadu. Dalším bodem je bod číslo 33. Jde o přerušený bod

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Měli jsme za sebou vystoupení paní ministryně, měli jsme za sebou vystoupení paní zpravodajky a rozprava nebyla otevřena. Ptám se, jestli se paní ministryně a paní zpravodajka chtějí ještě vyjádřit ke svým úvodním slovům. Není tomu tak. Mohu tedy okamžitě otevřít rozpravu. Rozpravu otevírám.

Jako první je přihlášena paní poslankyně Marta Semelová, připraví se paní poslankyně Jitka Chalánková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona o státní sociální podpoře by měl, jak je uvedeno v důvodové zprávě, přispět k lepšímu sladění práce a rodinného života. Tento záměr má naši podporu, neboť naprostá většina mladých rodin podporu ze strany státu rozhodně potřebuje. A nejenom v souvislosti s rodičovským příspěvkem, ale také pokud jde o ekonomické zajištění, bydlení, práci, pro děti finanční dostupnost vzdělávání, mimoškolní zájmové činnosti a zdravotní péče. Tato komplexní systémová pomoc mladým rodinám s dětmi však řešena touto novelou není. To platí tedy o tomto návrhu, který se zabývá spíš kosmetickými úpravami místo toho, aby pomohl těm mladým rodinám, které se propadají do existenčních problémů.

Dnes jsou u rodičovského příspěvku při rychlosti čerpání na dva, tři a čtyři roky. Novelou se celková částka, tedy 220 tisíc, nemění, ale bude moci být čerpána za kratší dobu. Co vidíme jako pochybné, je to, že je zacílena především na vysokopříjmové skupiny obyvatel, tedy na ty, kteří vydělávají nad 81 tisíc korun. Právě oni budou moci čerpat nejvyšší možnou částku, konkrétně 32 640 korun. Tuto částku vyčerpají za šest měsíců a pak jim de facto říkáme - můžete nechat dítě doma a běžte do práce. Jinak samozřejmě mohou pracovat i v průběhu těch šesti měsíců. A tady se ptám: Nedostává se tak dítě poněkud na vedlejší kolej? Nezapomíná se na jeho potřeby a zájmy? Ve věku pouhých šesti měsíců je pro jeho zdravý vývoj velmi důležitý stálý kontakt s blízkou osobou, s matkou či otcem, prostě péče rodiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP