(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Neeviduji žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, a končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 683/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 7. září 2016 na 49. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej na návrh poslance zpravodaje Martina Kolovratníka přerušili a odročili do příští řádné schůze. Obecná rozprava nebyla zahájena.

Dne 7. září z pověření vlády vystoupil a přednesl úvodní slovo pan ministr dopravy Dan Ťok a také zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Kolovratník, které prosím, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Pokud nemají zájem o opětovné vystoupení - pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona přináší zejména změnu místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností u provádění zápisů do registru silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného a jednotlivě dovezeného vozidla a u přestaveb vozidel, a to po vzoru živnostenského zákona. Místní příslušnost, dosud daná sídlem nebo bydlištěm provozovatele, se navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli, tedy žádost bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

U registračních úkonů je navržený krok umožněn zejména postupnou elektronizací dokumentů přikládaných k žádostem o zápis, navázanou na předchozí novelizaci zákona č. 56/2001 Sb. Ve spojení s tímto krokem se nepředpokládá snížení celkových příjmů ze správních poplatků, nicméně lze očekávat určitou redistribuci úkonů a s nimi spojených poplatků mezi dotčenými obecními úřady s tím, že lze očekávat vyšší koncentraci úkonů ve větších městech. Navržený krok s sebou přinese příznivé dopady na fyzické a právnické osoby, spojené především s finančními, časovými a administrativními úsporami.

Dalším cílem návrhu zákona je odstranění některých dílčích nedostatků a mezer zákona č. 56/2001 Sb. v návaznosti na jeho novelizaci provedenou zákonem 239/2013 Sb.

Vedle výše uvedených navrhovaných změn bylo při přípravě předkládaného návrhu přistoupeno rovněž k nezbytné implementaci práva Evropské unie, konkrétně adaptaci toho zákona na nařízení EU týkající se požadavků na traktory a lesnické a zemědělské stroje, dvoukolá a tříkolá vozidla a čtyřkolky.

Hospodářský výbor přijal k tisku 683 formálně 21 pozměňovacích návrhů. S částí z nich vyslovilo Ministerstvo dopravy souhlas, s částí nikoliv. Zde mi dovolte zmínit zejména tu skutečnost, že část těchto pozměňovacích návrhů směřuje k dílčí implementaci evropské směrnice o pravidelných technických prohlídkách vozidel. Jsem si vědom toho, že zejména otázka organizačního zabezpečení výkonu technických prohlídek, tedy zachování STK a SEM, to jsou stanice emisních kontrol, se stala předmětem intenzivních diskusí se zástupci provozovatelů stanic a předmětem střetu různých názorů na správný postup. Ministerstvo dopravy si je vědomo kontroverzí spojených s touto oblastí a rovněž vnímá obavy provozovatelů STK a SEM spojené s implementací evropské směrnice. Opakovaně jsme proto v uplynulých dvou měsících komunikovali se zástupci Evropské komise, zjišťovali, jaká řešení organizace výkonu technických prohlídek jsou pro Komisi ještě přijatelná z hlediska slučitelnosti se směrnicí. Poslední jednání se uskutečnilo minulý pátek a rýsuje se zde určitá alternativní možnost ke slučování STK a SEM. Ministerstvo dopravy na tomto základě v krátké době připraví materiál pro meziresortní připomínkové řízení. S ohledem na výše uvedené v této oblasti považuji za vhodnější počkat na vládní návrh, který bude implementaci směrnice 2014/45/EU řešit komplexně.

Já bych k tomu dodal, že z mého jednání s paní komisařkou vyplynulo, že tam není požadavek na slučování, a hledáme dnes cestu, jak by obě věci mohly fungovat odděleně, s tím, že by ovšem musela být dodržena všechna ustanovení té evropské směrnice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil zpravodaj pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. Já tedy teď už v obecné rozpravě, takže nebudu vystupovat v roli zpravodaje, ale snad mohu jenom připomenout časový průběh toho jednání. Hospodářský výbor měl lhůtu na podání návrhu do 17. srpna a to zmiňované usnesení, komplexní návrh, nebo rozšířený pozměňovací návrh ze strany hospodářského výboru, je v systému již zanesen pod číslem 683/2, kde si můžete jeho obsah přečíst.

Já za sebe snad zrekapituluji, že jsou v něm zhruba dvě takové hlavní oblasti řešeny a diskutovány. Jedna oblast, jak to bylo řešeno i na hospodářském výboru, se týká takzvaných historických vozidel, kterým se věnoval a o jejichž řešení požádal kolega, pan poslanec a zároveň místopředseda výboru Milan Urban. Teď v systému vidím, že je k tomu ještě doplňující pozměňující návrh Jeronýma Tejce, tak předpokládám, že kolega si ho sám asi v obecné nebo pak v podrobné rozpravě, až se bude přihlašovat, okomentuje a vysvětlí, co je myšleno tím dopřesněním.

Sám za sebe potvrzuji slova pana ministra, že ve výboru jsme se poměrně dlouho věnovali právě technickému řešení toho, jakým způsobem stanovit nebo určit, jak nově postupovat právě ve věci udělování licencí, to znamená postupu, resp. čísla a množství toho, kolik stanic technické kontroly, resp. stanic měření emisí se bude v České republice vyskytovat. V této fázi, pokud o to nikdo z vás nebude mít zájem, není asi potřeba tady na plénu zacházet do detailu a vše nadále do detailu vysvětlovat, byť samozřejmě jsem na to připraven a rád to udělám ať teď, nebo během třetího čtení. Za sebe chci říci, že zatím s tím postupem, který na hospodářském výboru získal velikou podporu, z 18 přítomných 15 hlasů pro, jsem zatím srozuměn. Určitě jsem připraven nadále stanovisko s Ministerstvem dopravy diskutovat.

Snad teď jenom doplním - a k pozměňovacím návrhům se přihlásím -, že tedy v komunikaci a společné přípravě s legislativci z Ministerstva dopravy jsem do systému za sebe připravil další dva pozměňovací návrhy, které zmírňují, resp. vylepšují formulace z hospodářského výboru. První se týká nabytí účinnosti, resp. platnosti zákona. Možná si dobře pamatujete, že je tady ve Sněmovně opravdu dlouho, je to náš dluh vůči exekutivě, už od 15. prosince, takže my už jsme de facto prošvihli, promiňte mi ten výraz, lhůtu nabytí účinnosti a vstupu zákona do praxe. Proto jsme zvolili takzvanou plovoucí lhůtu, kde říkáme, že by to bylo od prvního dne třetího měsíce po vyhlášení zákona ve Sbírce.

Druhý návrh právě v přechodných ustanoveních reflektuje některé z připomínek Ministerstva dopravy a zavádí je do zákona. Konkrétně se to týká za prvé možnosti provádět kontrolu technické vybavenosti STK kdykoli v průběhu jejich existence, to znamená, i když se teoreticky přestěhují, a ve druhém případě dává zjednodušeně půlroční lhůtu právě pro stanice měření emisí, aby se připojily do on-line systému.

Tak to jen takhle stručně na představení dalších záměrů. V podrobné rozpravě se potom k těm pozměňovacím návrhům přihlásím. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP