(16.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Rozumím tomu, že ministerstvo navrhuje pokuty. Minulý týden v rámci projednávání přestupkového zákona jsem tady upozorňoval na to, kolik máme nejrůznějších sankcí v tisících zákonech, jak absolutně spolu nemají žádnou vnitřní logiku a konzistenci. Obávám se, že i tady v řadě případů se navrhují naprosto neadekvátní finanční sankce za v podstatě banální porušení předpisů. Ale finanční sankce je věc, která, když bude příliš velká a budu se nějaký čas domáhat u správního soudnictví, tak věřím tomu, že správní soudnictví ji nakonec učeše do nějaké podoby, která odpovídá závažnosti provinění. Na rozdíl od toho zákazu činnosti pro fyzické osoby nebo zákazu provozu provozovny, která fakticky znamená buďto fyzickou, nebo právnickou ve smyslu právnické osoby, téměř likvidaci. V okamžiku, kdy to správní rozhodnutí nabude právní moci, je pravomocné, odvolání ke správnímu soudu má jenom ten účinek, že se o něm posléze rozhoduje, a tam vidím jako velmi nebezpečné, abychom se nedostávali do situací... A opravdu, snažil jsem se na to upozorňovat na výboru.

Představa toho, že řeknu, že osobě, která pije alkohol před činností, kde by mohla ohrozit zdraví nebo majetek, může obecní úřad až na rok zakázat činnost bez ohledu na to, o jakou činnost se jedná... Když máme úpravu řízení v automobilech, tak ji máme velmi přesnou, velmi jasně popsáno, jak ty sankce vypadají, velmi jasně popsáno, že do 0,22 se toleruje, do 0,9 se jedná o přestupek s možností až půl roku odebrání. A jak to funguje! A tady najednou když lékař, učitel, požárník, nakonec i poslanec dejme tomu, přijde do práce pod vlivem alkoholu, tak se může nějaký orgán, a těch orgánů je tam asi sedm, které se tak můžou rozhodnout, se může rozhodnout, že mu na rok odebere oprávnění k provozování živnosti. to pokládám opravdu za velmi neadekvátní. A moc bych prosil, aby i pokud budete chtít ten návrh zákona protlačit v této podobě, aby se o těch dvou pozměňovacích návrzích ještě zvažovalo, protože ony sice vypadají nevinně, ale i kdyby to bylo pět lidí, na které dopadnou, a dopadnou tímto zničujícím způsobem, tak si myslím, že to je zcela neadekvátní situace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Uhlík. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, předkládám tady za kolegu Snopka rozsáhlou materii pozměňovacích návrhů s patřičným zdůvodněním. Tyto návrhy jsou v systému zaevidovány pod číslem 5133.

Chtěl bych tady jenom říci, že vzhledem k tomu obsahu bych nedoporučoval výboru zkracování lhůt na projednání, protože podle mého názoru je třeba se vypořádat se všemi připomínkami, které v tomto návrhu jsou zapracovány. Přiznám se, nezávidím výboru tuto práci, ale ve svých dalších výstupech již nebudu jednotlivé body rozpracovávat a číst.

Pevně věřím, že pokud to myslíme vážně, tak ten zdravý rozum v této Sněmovně najdeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako poslední vystoupí pan poslanec Uhlík, nebo respektive je přihlášen.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu kolegy Bartoška, který je uvedený v systému pod sněmovním dokumentem číslo 5046. Pozměňovací návrh se týká financování adiktologických služeb, léčby a prevence. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové. Jak jsem již řekl, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod číslem 5131. Týká se právě toho zřizování poradního orgánu a jmenování národního koordinátora pro protidrogovou politiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, jestli si chcete vzít závěrečné slovo. Nevidím zájem. V tom případě děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Přečtu omluvy. Na 25. října od 17 do 18 hodin z osobních důvodů a dále dne 26. října od 16 do 17 hodin se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Martin Komárek. Dále, z dnešního jednání se od 17.15 do 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Kořenek.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

139.
Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 888/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, vážený pane přesedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem novely zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který kontrasignoval společně se mnou pan kolega Sklenák.

Cílem předkládané novely zákona je umožnit přenést na kraje na základě veřejnoprávních smluv dle ustanovení § 159 a následně zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dílčí činnosti související se správou silnic první třídy, aniž by docházelo k úplnému přenosu správy těchto pozemních komunikací ze státu jako jejich vlastníka. Předkládaná novela modifikuje stávající právní úpravu obsaženou v ustanovení § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, která již nyní umožňuje na základě veřejnoprávní smlouvy přenést na kraje správy silnic první třídy, avšak neumožňuje takto pověřit kraje pouze některými činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené silnice. Aktuální platná právní úprava v daném ohledu neodpovídá koncepci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic a zároveň není žádoucí ze strany jednotlivých krajů, neboť úplný přenos správy silnic první třídy se souvisejícími povinnostmi by pro kraje představoval nepřiměřenou zátěž. Stávající znění ustanovení § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích tedy státu jako vlastníku silnic první třídy neumožňuje efektivně spolupracovat s kraji a využívat infrastrukturu a technické kapacity pro údržbu silnic, kterou jednotlivé kraje disponují.

Smyslem navrhované právní úpravy je tedy přivodit synergický efekt v podobě úspory nákladů tak, aby se kraje jako správy silnic druhých a třetích tříd mohly podílet na údržbě silnic prvních tříd na jejich území, aniž by na ně byla přenášena odpovědnost za jejich úplnou správu. Předkládaná novela tedy odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy tak, aby byla umožněna spolupráce státu a krajů při údržbě silnic první třídy tak, jak bylo původním úmyslem zákonodárce při poslední novelizaci zákona o pozemních komunikacích.

Chci říci, že tato iniciativa vznikla na základě memoranda, které bylo na společném zasedání vlády a Asociace krajů podepsáno mezi všemi 14 kraji a zástupci vlády, respektive panem ministrem Ťokem. Předpokládám, že je i soulad Ministerstva dopravy na tomto kroku.

Dále chci říci, že je zcela určitě nabíledni i zhodnocení korupčních rizik. V důsledku přijetí navrhovaných změn nedojde ke změně hodnoty korupčních rizik a tak dále, a tak dále.

Nyní mám dotaz, zda mám odůvodnit ten návrh tak, aby byl schválen v devadesátce, předpokládám, že... (Obrací se k předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pokračujte normálně ve vaší zprávě, pane navrhovateli.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Dovolte mi tedy, abych odůvodnil návrh, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení.

Navrhuje se, aby podle § 9 odst. 2 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Důvodem pro zvolený postup je, aby bylo možné co nejdříve začít připravovat tam, kde bude k uzavření veřejnoprávních smluv vůle obou dotčených stran, návrh příslušných smluv, a docílit tak v odpovídající kvalitě zajištění výkonů dílčími činnostmi v rámci správy takové silnice, souvisejícími zejména s údržbou a opravami.

Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás jménem svým a jménem mého kolegy Romana Sklenáka požádal o schválení zákona v devadesátce, to znamená v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP