(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Všichni rozuměli návrhu procedury, je z našeho sněmovního tisku 712/4.

Hlásí se pan Vladimír Koníček a pan Antonín Seďa, kteří přednášeli pozměňovací návrhy. Prosím Vladimíra Koníčka nejdříve. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já se domnívám, že tak to nepůjde, protože můj pozměňovací návrh B5 obsahuje dvě varianty a tady se navrhuje zamáznout obě dvě varianty jedním hlasováním, ale to tak prostě nejde. My musíme hlasovat B5 buď varianta jedna, nebo varianta dvě. Takže tam žádám oddělené hlasování o B5, když má varianty, a v tom případě také nesouhlasím s tím, že B5 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.XXII., protože tam je potom nehlasovatelná jenom varianta B1, ale varianta B2 je hlasovatelná i v případě přijetí A.XXII. Takže to dávám ke zvážení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj jistě bude akceptovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já bych poprosil pana kolegu Koníčka, aby mi tento složitý návrh nechal písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, nemám ve zvyku vystupovat ve třetím čtení, proto jsem to neudělal, přesto si dovolím navrhnout změnu procedury - usnesení č. 126 garančního zemědělského výboru, tak jak to tady bylo předneseno.

Jak říkal kolega Koníček, není to jenom z důvodu zamáznutí mých pozměňovacích návrhů. Ale je to tak. Důvod, který je, který přednesu, je přání pana ministra, protože není zvykem, aby tady bylo rozporné stanovisko pana ministra a garančního výboru. A pokud je, tak by o tom měla rozhodnout Poslanecká sněmovna. (Posl. Faltýnek: To se stává.) Ano, ono se to stává, jak říkáte. Ale nemělo by se to stávat.

A druhá věc je, protože chci podpořit řadu pozměňovacích návrhů zemědělského výboru a takto, pokud by to bylo en bloc jedním hlasováním, tak bych to nemohl udělat. Takže se hlásím jako poslanec o svá práva. Prosím vás, navrhuji v bodě 4 procedury, aby se hlasovalo o A.IV. zvlášť, v bodě 5 aby bylo odděleno hlasování A.I. a A.II., to znamená o těchto bodech také zvlášť. A v bodě číslo 6 aby se hlasovalo o A.V. zvlášť. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Pan zpravodaj zaznamenal. Akceptujete, pane zpravodaji, tyto změny?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem tady, jestli nemá někdo ještě další návrhy změn, abychom to vzali z jedné vody načisto, jak se říká...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kolega Ludvík Hovorka se hlásí ještě k proceduře.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych měl jeden návrh, a to abychom předřadili hlasování o pozměňovacích návrzích pana poslance Sedi před hlasování o návrhu zemědělského výboru a návrhy zemědělského výboru A.I. až A.XIV. nebo až A.XVI. abychom hlasovali samostatně. Každý bod samostatně - bod po bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to je ještě další změna, která zasahuje do navržených změn. Pane zpravodaji, co tomu říkáte?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Já jsem tady už dopředu avizoval, že nebudu souhlasit se žádnou z navržených změn, a protože je tady evidentní rozpor s názory některých kolegů poslanců s názorem zpravodaje, nezbývá, než aby Poslanecká sněmovna rozhodla o těch změnách. Jsou to změny, které navrhl pan kolega Koníček u hlasování o bodu B5, pan kolega Seďa u hlasování o bodu A.IV. zvlášť, oddělit hlasování A.II. a A.I. a zvlášť hlasovat o bodu A.V. a pan kolega Hovorka navrhuje předřadit hlasování o návrzích kolegy Sedi před návrhy zemědělského výboru. Zpravodaj s těmito změnami procedury nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě musíme hlasovat o jednotlivých změnách v proceduře. Ještě k proceduře pan kolega Marek Benda a pan kolega Koníček poté.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane zpravodaji, jste všichni tři z jedné politické strany, ale myslím si, že je možné hlasovat o tom, jestli se změní nějaké body v proceduře, jestli něco bude předřazeno, nebo nepředřazeno. To jsem ochoten pochopit. Není možné hlasovat o námitce pana kolegy Koníčka, který říká, dal jsem dvě alternativy a ve vašem návrhu je hlasovat o obou alternativách současně. To prostě není možné poslanci upřít právo, aby o všech jeho návrzích, pokud nejsou vyloučeny jiným hlasováním, bylo hlasováno. To nemůžeme říct, že dvě alternativy zvládneme jedním hlasováním. Čili ostatní změny možná můžete navrhnout jinak, ale tato námitka pana poslance Koníčka musí být přijata, protože pokud bychom ji nepřijali, tak už nemusíme hlasovat nikdy o ničem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já samozřejmě mohu dál připustit procedurální diskuse, ale řeknu vám, jak to chci řešit. Návrh na to, že bude hlasováno o alternativách, samozřejmě považuji za nutný. To je bezpochyby. Jakmile jsou alternativy, není to stejný, shodný návrh a musí být o tom hlasováno. Není možné tedy jiným hlasováním to vyloučit.

Za druhé. Předřazení hlasování je možné hlasovat. To je možné hlasovat, o tom není pochyb. Pokud jde o hlasování něco hlasovat en bloc, nebo jednotlivě, je také hlasovatelný návrh. Proto jsem říkal, že to vyřešíme hlasováním. A to, co bude nehlasovatelné, to snadno označíme za nehlasovatelné, protože jsem přesvědčen, že změna v proceduře povede k určitému vyblokování jiných návrhů, které tady jsou.

Čili to je to, co já v tuhle chvíli jsem říkal panu zpravodaji, že tam, jak je alternativa, to je potřeba akceptovat. To není o hlasování, to je akceptování té výhrady. Pokud jde o to ostatní, předřazení je potřeba odhlasovat, a jestli s tím zpravodaj nesouhlasí, rozhodne Sněmovna, že to tak bude, nebo nebude. A pokud jde o oddělené hlasování, tak navrhuji, abychom nepostupovali podle předložených návrhů, ale podle návrhu, jestli chceme, aby byla oddělena všechna jednotlivá A, tak jak říkal pan kolega Hovorka, anebo jestli vyčleníme jenom některá. Tím bychom se zbavili toho rozporu, který je momentálně mezi zpravodajem a navrhovateli jednotlivých pozměňovacích návrhů. To je podle mého soudu možnost.

Jestli někdo nesouhlasí s návrhem, který jsem přednesl, ať to přednese nyní. Kolega Hovorka se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já jsem chtěl jenom dopřesnit, protože pan zpravodaj uvedl správně, že chci předřadit hlasování o pozměňovacích návrzích pana poslance Sedi před hlasováním o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru, ale současně také jsem řekl, že potom chci, aby hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru A.I. až A.XVI. probíhalo samostatně po jednotlivých návrzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu rozumíme. A teď tedy, pane zpravodaji, vaše stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP