(10.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Asi těžko budeme pěstovat například vojtěšku tam, kde to nemá kdo spotřebovat. Je to systém, jemuž je třeba vrátit rovnováhu, a pak budeme mít méně problémů s povodněmi nebo se suchem. Je to systém, kterému vracet rovnováhu začínáme právě tím, že přijmeme dnes tuto novelu zákona o spotřebních daních.

Rozumím Ministerstvu financí, že dává negativní stanovisko, protože správný ministr financí se vždycky bude kroutit, když má nějaké peníze vydat, ale jsem přesvědčen, že zde jde následně potom o multiplikační efekt, že ve skutečnosti na tom i český stát možná drobně, ale přece jenom vydělá. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám děkuji, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Šrámek a připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, poslankyně, poslanci, dámy a pánové, dovolte mi velmi stručně vypíchnout hlavní body komplexního pozměňovacího návrhu.

Můj návrh zavádí jednu sazbu na farmu, ale tři možnosti vratky podle intenzity a kritéria intenzity živočišné výroby, jak už tady pan ministr a moji předřečníci správně řekli. Je to vlastně skutečná a významná podpora živočišné výroby. Návrh je pro dobře hospodařící zemědělce bonusový. Pro špatně hospodařící zemědělce je nevýhodný, ale motivační. Je systémový, k podvodům netolerantní a navíc jednoduchým způsobem administrovatelný jak pro zemědělce, tak pro kontrolní celní správu. Tím lze velice rychle dostat do živočišné výroby, která je v hluboké krizi, více peněz, než bylo původně alokováno, bez komplikovaných žádostí o dotace.

Někdo by mohl namítnout, že se zvýší vratka i na rostlinnou výrobu, ale to není pravda, protože vyšší VD na hektar znamená více netržních a méně tržních plodin na poli, hlavně plodin, které na polích chceme, které zabraňují erozi a vysušování polí, navíc motivujeme dodávat na pole organickou hmotu tak důležitou pro dlouhodobý kvalitní stav naší půdy.

Bohužel s přihlédnutím k pouze odhadovaným dopadům navrhovaných opatření na státní rozpočet, protože je to věc nevyzkoušená, se navrhuje použít princip pouze do konce roku 2018. O případném prodloužení bude moci rozhodnout až nová politická reprezentace po analýze roku 2017, tedy zřejmě v roce 2018. Pokud budu poslancem tohoto parlamentu, budu určitě za dobře hospodařící zemědělce bojovat a navrhnu prodloužení i v letech 2019 a dalších, pokud odhady dopadů na státní rozpočet budou v plánovaných a odhadovaných intencích.

Na závěr mi dovolte ještě podotknout jednu věc k těm, kteří tento návrh zřejmě nepodpoří. Ano, jedná se o daňovou distorzi, která se ale nezavádí proto, aby zvýhodnila jedny podnikatele či jeden sektor hospodářství oproti jinému. Je to opatření k posílení konkurenceschopnosti české, především živočišné výroby proto, že toto opatření mají i okolní státy jako Německo a Polsko, ale i naprostá většina zemí EU.

Chtěl bych vás, poslankyně a poslanci, požádat o podporu vlevo i vpravo. Tento návrh není ani pravicový, ani levicový, není ani o podpoře velkých agropodniků, v některých případech ba naopak. Kdo nemá vybalancované hospodaření živočišné a rostlinné výroby, bude mít jen základní vratku spotřební daně. Tento návrh je pro všechny, kteří to dělají dobře, a je to návrh pro zemědělce malé, střední i velké. Venkov jedna rodina, jak za první republiky říkával Antonín Švehla.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost a věřím ve váš zdravý selský rozum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a požádám pana poslance Bendla o vystoupení a připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já začnu stejně jako na zemědělském výboru otázkou. Myslíte si, že by zelená nafta pomohla i českému průmyslu? Pomohla by zelená nafta i třeba českému zdravotnictví, záchranné službě? Pomohla by hasičům, policii, všude, kde jsou obrovské výdaje v oblasti pohonných hmot, kde denně se zachraňují lidské životy? Anebo obráceně, český průmysl je hlavním motorem české ekonomiky. Máte pocit, že by pomohla? Pokud ten pocit máte, tak jsem hluboce přesvědčen, že lepším řešením je snížit celkové daňové zatížení jednorázově pro všechny, než abychom touto daňovou distorzí podporovali jednu část podnikatelského sektoru a druhou ne.

Paní náměstkyně ministra financí - a já pevně věřím, že to není hra, protože doporučení Ministerstva financí k tomuto návrhu zákona je negativní, i k jednotlivým pozměňovacím návrhům, ale vládní poslanci včetně představitelů hnutí ANO hlasovali pro. Vzhledem k tomu, jak se tady bavíme o konfliktech zájmů apod., prostě tomu pak nerozumím a nevěřím tomu, že by ministr financí nebyl schopen vysvětlit svým poslancům, že pokud je tady stanovisko ministra financí nebo Ministerstva financí negativní, že ten návrh zákona opravdu principiálně nakonec nepodpoří. Trochu tomu nerozumím, ale nevěřím tomu, že by ministr financí nebyl tak silný, aby nevysvětlil svému poslaneckému klubu, co si přeje jeho ministerstvo. Paní náměstkyně slušnou formou, asi s vědomím toho, že se baví s koaličními poslanci, ale vysvětlovala, že celý ten princip je velmi byrokratický, složitě hlídatelný, že bude nést vysoké nároky na uhlídání zneužitelnosti takovéhoto systému, a proto jej nepodporuje.

Obecně platí, že systém zelené nafty je nejvýhodnější pro ty, kteří hospodaří na velkém množství hektarů. Pokud někdo hospodaří na tisíci hektarech, má náklady na naftu řádově jiné než třeba zelinář hospodařící na dvou třech hektarech. A v okamžiku, kdy se budou rozšiřovat nůžky, protože my potřebujeme podpořit nejenom živočišnou výrobu, ale i v rámci rostlinné podporu zeleniny, ovoce, tak budeme rozšiřovat nůžky mezi tím, že výhodnější a čím dál tím výhodnější hospodařit na velkých lánech s větší podporou, než se trápit s ovocem a zeleninou zejména, že ten systém přináší i další disproporce a nerovnováhy dovnitř toho systému.

Pan kolega Šrámek tady říkal, že přichází ještě se třemi úrovněmi podle hodnocení intenzity. I to je z hlediska kontroly a využívání systém velmi složitý a nebude jednoduché ukontrolovat a zkontrolovat, kdo opravdu naftu použil k tomu, k čemu ji použít měl. Proto říkám, my jsme přesvědčeni, že nejlépe bychom pomohli, pomůžeme-li všem snížit náklady související s naftou, a to znamená, snížili spotřební daň, a umožnili vlastně nejenom zemědělcům, ale celé české ekonomice, aby toto zatížení nemusela nést na svých bedrech. Český rozpočet, jsem přesvědčen o tom, si to může dovolit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Šrámek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP