Čtvrtek 27. října 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

241.
Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2015,
Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015
a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016
/sněmovní tisk 834/

Tento materiál uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, materiál Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2015 je vyhodnocením plnění Koncepce boje proti extremismu právě v roce 2015 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016. Tyto zprávy a tyto materiály zpracovává Ministerstvo vnitra na základě usnesení vlády ze dne 25. května 2015 pod číslem 389.

Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2015 popisuje loňské významné události a trendy spojené s tímto bezpečnostním rizikem. Důležitou informací je, že tyto nenávistné projevy zcela nahradily projevy nenávistné v minulosti, které byly známé dejme tomu ve smyslu protiromských a dalších, nahradily projevy protiislámské a protimigrantské. Ze strany radikálních anarchistů dále pokračovaly přímo akce, mj. tzv. žhářské útoky.

V první části jsou uvedeny informace o počtu a charakteru akcí, o jejich struktuře a počtech cizinců. Na pravicové extremistické scéně jsou to zejména Národní demokracie, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Dělnická mládež či Nová platforma bývalých neonacistů. Z hlediska levicových extremistů jsou k dispozici poznatky o scéně anarchistické i marxisticko-leninské. Nově jsou zmíněny skupiny protiislámské a protimigrantské. Je zahrnuta i pasáž o působení propagandistických webů, jejichž aktivity se stále rozšiřují.

V roce 2015 bylo zaznamenáno 307 akcí pořádaných politicky motivovanými extremistickými subjekty a nebo s účastí osob aktivních v extremistických subjektech. Jde o mírný nárůst oproti roku 2014, kdy bylo zaznamenáno těchto akcí 291. Z toho 106 akcí náleželo krajní pravici, 141 bylo zaznamenáno v rámci krajní levice. Protiislámských a protimigračních akcí bylo zhruba 60. V roce 2015 bylo Policií České republiky zjištěno 175 trestných činů s extremistickým podtextem. To představuje 0,07 % celkového objemu kriminality. V meziročním srovnání došlo k poklesu zjištěných extremistických činů o 26.

Poslední pasáž reflektuje významné zahraniční události a trendy, které měly dopad na tuzemskou scénu. V samotném dokumentu je obsaženo vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu za rok 2015.

Nová Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016 zadává další úkoly pro ústřední orgány státní správy. Mohu zmínit např. školení specialistů na extremismus, trénink pořádkových jednotek, školení policejních velitelů na případná opatření, nové metodické materiály, školení o aplikaci, novela zákona o právu shromažďovacím. Důležitým momentem je i posílení policejních kapacit pro vyšetřování internetové kriminality.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Zprávu projednal výbor pro bezpečnost, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 834/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Martin Lank, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro bezpečnost zmíněný materiál projednal na své 32. schůzi dne 31. srpna 2016 nikoliv zcela bez výhrad. Ale tím nebudu zpravodajskou zprávu infikovat, nechám si to až do rozpravy. Nicméně výbor přijal usnesení číslo 126 v následujícím znění: Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby zprávu vzala na vědomí, za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, což se stalo, a ukládá zpravodaji výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem učinil právě teď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Tentokrát nikoliv jako zpravodaj, ale jako prostý poslanec. Takže ještě jednou hezké už odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Když jsem interpeloval ministra vnitra ohledně toho, jaká je definice extremismu, podle které se ministerstvo řídí a podle které je tedy sestavována tato zpráva, tak jsem dostal odpověď, že extremistické postoje jsou postoje způsobilé přejít v aktivity, které působí ať přímo, nebo v dlouhodobém důsledku destruktivně na stávající demokratický politickoekonomický systém, tedy jinak, snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým, tedy totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou nebo anarchií.

Média nejvíce akcentují tzv. protiislámské činy. Nicméně podle zprávy došlo vůči muslimům za minulý rok k 5 trestným činům. Naproti tomu bylo loni spácháno 47 trestných činů antisemitských. To uvádím jenom pro představu, kde je asi větší problém.

Co se týče aktivity, tak levicový extremismus je přibližně o třetinu aktivnější než extremismus pravicový. Mezi levicové extremisty jsou Ministerstvem vnitra řazené i různé proimigrační iniciativy, např. jmenovitě Refugees welcome. A je tady jeden podstatný rozdíl. Zatímco u pravicového extremismu jde zpravidla o verbální útoky, tak ve jménu levicového extremismu jsou páchány i násilné trestné činy. Mnohem větší společenská nebezpečnost je tedy podle mého názoru v levicovém extremismu, který přechází od slov k činům a neštítí se ani žhářských útoků. Těch bylo v jejich jménu spácháno v loňském roce celkem 14.

V této zprávě nejsou zahrnuty různé organizace, mnohdy i placené státem, které prosazují rozsáhlé přijímání islámských imigrantů, a tím i fakticky islamizaci naší země. Činností organizací, jako Muslimská obec, ale i Hate Free, Organizace pro pomoc uprchlíkům mají velmi blízko k definici extremismu, protože to, co ony tady prosazují, je postupná islamizace České republiky, což zcela jistě vede destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický systém. Tedy jinak, snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým podle definice, kterou se řídí Ministerstvo vnitra.

V této zprávě jsme např. zmiňováni i my jakožto Úsvit - Národní Koalice, byť zcela okrajově. A je tam jasně řečeno, že extremisté nejsme. Jsme tam uvedeni, přestože k ničemu takovému ani nesměřujeme. Naopak my prosazujeme posilování demokratického systému, ať už referendy, nebo přímou volbou, a předložili jsme i zákon o absolutní svobodě slova. Přesto ve zprávě jsme. Zatímco tedy islamofobní scéna je ve zprávě obsažena a je zjevně monitorována, tak příznivci radikálního islámu ve zprávě chybí, přestože o jejich existenci se dá jenom těžko pochybovat.

Já jsem byl při projednávání na výboru ujištěn, že tomuto se věnuje zpráva o terorismu. Takže kdybych chtěl být škodolibý, tak je vcelku úsměvné, že samo ministerstvo predikuje, že islamista rovná se terorista.

Já jsem proto na výboru pro bezpečnost navrhoval vrátit zprávu Ministerstvu vnitra k dopracování. Neprošlo to. A já nemám pochybnost, že by tento návrh neprošel ani tady na plénu. Proto nás nebudu zdržovat. A ostatně je fakt, že to je zpráva za rok 2015 a nějakým způsobem ji měnit koncem roku 2016 už příliš asi smysl mít nebude. Dovolil bych si ale požádat Ministerstvo vnitra, aby v příští zprávě za letošní rok už byly tyto informace doplněné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se na závěrečné slovo pana ministra nebo pana zpravodaje. Jestliže není zájem, přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí o slovo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím.

Pane zpravodaji, táži se, zda načtete návrh usnesení, abychom mohli hlasovat o usnesení.

 

Poslanec Martin Lank: Usnesení by bylo v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2015, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2016 bere na vědomí."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí v podrobné rozpravě. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda nyní si pan ministr nebo pan zpravodaj chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 226, přihlášeno je 90 poslankyň a poslanců, pro návrh 69, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přečtu omluvu. Dnes se od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů, a těmi je slavnostní zasedání zastupitelstva a udělování ocenění v Městském divadle královského města Slaný, omlouvá pan poslanec Stanislav Berkovec.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP