Čtvrtek 27. října 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

240.
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014)
/sněmovní tisk 831/

Tento materiál uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 ve srovnání s rokem předchozím.

Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala v roce 2015 příznivá a dlouhodobě stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2015 k závažnému narušení veřejného pořádku. Výrazným tématem roku 2015 byla tzv. migrační vlna a teroristické útoky ve Francii v lednu a v listopadu, a to s celou řadou dopadů pro Českou republiku. V oblasti extremismu došlo k transformaci celé scény a růstu populistických politických hnutí a stran. Tato hnutí lákají příznivce na protimigrantskou a protiislámskou rétoriku, která se však výrazně neliší od krajně pravicových hnutí.

Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2015 charakteristický pokles registrovaných skutků. V roce 2015 bylo zaregistrováno celkem 247 628 trestných činů. Jedná se o nejnižší počet registrovaných trestných činů od roku 1991. Pokles trestné činnosti oproti roku 2014 činí 14,2 %. Celková objasněnost kriminality včetně dodatečně objasněných trestných činů dosáhla 50,9 %. Protože byl registrován pokles celkové kriminality, byl zaznamenán nepatrný nárůst mravnostní kriminality, a to o 2,3 %. Největší pokles registrovaných trestných činů byl v roce 2015 u krádeží prostých, a to minus 18,2 %, u krádeží vloupáním minus 30 %.

V České republice tedy klesá naprostá většina druhů tradiční kriminality, dochází však k přesunu kriminality do kyberprostoru. Důvodem je postupné přesouvání aktivit obyvatel do kyberprostoru, což využívá nová generace pachatelů trestné činnosti, kteří páchají trestnou činnost moderními metodami a elektronickými prostředky. Nárůst kyberkriminality je 15,5 % oproti roku 2014. Je to největší nárůst v jedné oblasti kriminality v České republice.

Počet stíhaných osob se snížil na 101 833, což je o 12 728 méně, a tedy procentuální vyjádření o 11,1 %. Škody způsobené trestnou činností se snížily o 1,8 mld. Policie České republiky řešila také více než 1 milion 300 tisíc přestupků, z toho 80 % těchto přestupků se týkalo porušení pravidel silničního provozu.

Pro doplnění uvádím aktuální informaci o vývoji zjištěné kriminality za první pololetí 2016. I tady dochází k dalšímu poklesu, a to zhruba o 11,4 % oproti srovnatelnému pololetí v roce 2015. Jedná se tedy o nejnižší počet zjištěných trestných činů za posledních deset let.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zprávu projednal výbor pro bezpečnost, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 831/1. Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl usnesení Sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, výbor pro bezpečnost na 32. schůzi uskutečněné dne 31. srpna 2016 usnesením číslo 125 vzal na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015. Pověřil předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zároveň uložil zpravodaji výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což tímto činím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, rád bych se tady vyjádřil k nejnovější zprávě o vnitřní bezpečnosti na území České republiky, která se jmenuje poznatky policie a Ministerstva vnitra, jelikož obsahuje mnoho pozoruhodných informací.

Cizinci žijící v České republice se v roce 2015 podíleli na celkové trestné činnosti v naší republice 7,4 %. Jedná se tedy o nárůst trestné činnosti cizinců v naší republice. Naopak u občanů České republiky se počet stíhaných vyšetřovaných či odsouzených osob loni meziročně snížil. Výše uvedené je pozoruhodné z toho pohledu, že v České republice žije v poměru k počtu obyvatel pouze 4,4 % cizinců, takže zjednodušeně řečeno mají cizinci žijící v České republice jednou tak velkou kriminalitu než občané České republiky a jejich kriminalita se statisticky neustále zvyšuje.

Do této situace se Sobotkova a Babišova vláda rozhodla přijímat do České republiky další a další cizince, tedy migranty, ovšem navíc tentokrát z arabských a afrických zemí. Dá se tedy zjednodušeně, avšak zcela pravdivě říci, že Sobotkova vláda se přímo podílí na zvyšování kriminality v České republice a jedná tak vysloveně proti zájmům slušných a řádných občanů, kteří chtějí žít v bezpečí.

Vloni bylo na našem území zjištěno více než 8 tisíc nezákonných cizinců, konkrétně 8 563, což je nárůst o 56 %. Všichni samozřejmě víme, že to je jen špička ledovce, protože drtivou většinu nezákonných cizinců pohybujících se na území České republiky se vůbec nepodaří zachytit.

Jsem rád, že také policejní zpráva přímo potvrzuje pravdivost politického programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, když se ve zprávě jasně říká, že je fakticky nemožné integrovat do naší společnosti tak velké množství cizinců z kulturně odlišných zemí. A zpráva dodává, cituji ze zprávy, že to vede k vytváření uzavřených komunit, které jsou nepřátelské k evropskému kulturnímu prostředí.

Ukazuje se opět, že je zcela správné to, co já i naše hnutí SPD od počátku prosazujeme, tedy nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. A prosazujeme také zákaz propagace islámského práva šaría na území České republiky. Sobotkova vláda je ale hluchá a slepá a nadále přijímá do České republiky africké a arabské migranty. My v našem hnutí SPD říkáme jasně: peníze našim lidem, ne imigrantům.

Ale zpátky k policejní zprávě. Pozoruhodné jsou další údaje, které opět pouze potvrzují to, co po celou dobu říkám. Ohledně napomáhání nelegální migraci byli v Evropě kromě občanů Evropské unie nejčastěji zadrženi občané Sýrie s legálním pobytem v některé zemi Evropské unie. Zajímavé je, že na předních místech ohledně napomáhání nezákonné migraci figurují také občané Švédska, přičemž sama policie ve zprávě uvádí, že podle jejich jmen lze usuzovat na jejich arabský původ. Platí tedy, že tito lidé pouze zneužívají benevolentní evropský systém a parazitují na něm, aby podporovali další nezákonnou migraci z arabských zemí do Evropy.

Velmi nemile mě opět překvapilo to, když jsem se v této nejnovější policejní zprávě dočetl, že Sobotkova a Babišova vláda - cituji - distribuuje v zahraničí materiál pro přípravu potenciálních migrantů v zemi původu, jehož cílem je zvýšení jejich informovanosti - konec citátu. To je opravdu další neuvěřitelné a řekl bych dokonce zcela skandální jednání této vlády. V dalším odstavci se píše o tom, že si lidé mohou zjistit na webu různé možnosti financování projektů na integraci cizinců do České republiky. Takové jednání vlády je přímo proti zájmům většiny občanů České republiky. Je to extrémní jednání.

Rád bych se také zastavil u informací Bezpečnostní informační služby, BIS, která na našem území podle zprávy již vloni zjistila muslimy sympatizující s myšlenkami Islámského státu. Ve zprávě se konkrétně uvádí, že se jedná o české konvertity, tedy Čechy, kteří přestoupili na islám, a o muslimy mladší generace žijící v České republice. Česká Bezpečnostní informační služba hodnotí v aktuální zprávě tyto lidi žijící na území České republiky jako potenciální nositele rizik spjatých s teroristickou činností.

Co tedy říci na závěr? Znovu a znovu se ukazuje potřeba prosazování politického programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, který zcela otevřeně a bez politické korektnosti prosazuje bezpečnou, prosperující, spravedlivou a suverénní Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Další řádně přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Ta zpráva se jmenuje Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2015, s tím, že pan ministr nastínil i nějaké tendence v oblasti veřejného pořádku, které se prolnuly do prvního pololetí roku 2016. Já bych chtěla jeho optimismus sdílet, ale bohužel si myslím, že pokles oproti roku 2015 a nejnižší počet trestných činů za posledních deset let není o tom, že by se občané České republiky chovali mravněji, že by páchali méně trestných činů, ale protože přestali v některých případech věřit Policii České republiky a přestali hlásit jednotlivé záležitosti, se kterými by se na policii měli obracet. Proč se na policii přestali obracet? Přestali se na ni obracet, protože tak jak Občanská demokratická strana v minulých letech se pokoušela odbřemenit policii od různých agend, které nemusí vykonávat, které za ni může vykonávat někdo jiný, tak tato vláda se naopak postupnými kroky snaží agendu Policii České republiky znovu přidávat a přidávat.

Já jsem teď měla několik schůzek v rámci Prahy 2, kde jsem starostkou, a samozřejmě oblast bezpečnosti mě velmi zajímá. S hrůzou jsem, pane ministře, zjistila, že podstav v hlavním městě Praze se blíží číslu tisíc. V hlavním městě Praze máme o tisíc policistů méně, než bychom mít měli. Jenom na obvodu Prahy 2 to je 75 policistů a policistek, z toho 25 máme na školách.

Víte, v čem je problém? Problém je v tom, že tady na jednu stranu vzniká národní úřad, národní centrála, která bude řešit kriminalitu, jak tu, která byla na ÚOOZ, tak tu, která byla na ÚOKFK. Nic proti tomu, už jsme to tady diskutovali několikrát a myslím si, že je v pořádku, že to bude takto konstituováno. Ale problém je v tom, že pan policejní prezident, nebo nový ředitel této centrály dal pobídku policistům, že jim zvedne plat o 6 tisíc. Tak co asi myslíte, pane ministře, že se stalo? Zkušení kriminalisté z těch obvodů v tu chvíli odešli na centrálu, takže já se každý týden, každý měsíc dozvídám o počtu minus kolik kriminalistů máme na Praze 2.

Mně skutečně nepřijde vhodné, aby oblast veřejného pořádku řešila dominantně městská policie, jako se to v posledních týdnech děje, že v tomto skutečně nahrazuje státní policii České republiky. Souvisí to samozřejmě i s těmi záležitostmi, které se týkají nových hrozeb, o kterých jste také hovořil. Já bych skutečně chtěla moc poprosit o to, aby se personální politikou u policie někdo zabýval.

Včera v rámci diskuse o státním rozpočtu o tom hodně mluvil kolega Ondráček. Nástupní plat policistů v hlavním městě Praze je 14 800 Kč. Kolegyně a kolegové, v době, kdy jednotlivé sbory si mezi sebou konkurují v rekrutování jednotlivých mužů a žen, zdravotně způsobilých i psychicky způsobilých, tak mi řekněte, na jaké straně v té hierarchii je Policie České republiky. Úplně na té poslední. Lépe jsou na tom samozřejmě vojáci, lépe je na tom celní správa, lépe jsou na tom hasiči. Možná hůře než PČR je na tom pouze vězeňská služba a to pan ministr vnitra ví.

Já si myslím, že pokud bychom v příštích letech tady měli diskutovat o zprávách o situaci v oblasti veřejného pořádku a měli bychom se uklidňovat a chlácholit a vysílat pozitivní signály na veřejnost, že máme pokles trestných činů za posledních deset let, tak je zapotřebí skutečně ty policisty nenabírat pouze slovně, ale nabírat je fyzicky. A pro to, abychom je byli schopni nabrat fyzicky, musíme jim vytvořit takové podmínky, že k policii půjdou pracovat.

Nástupní plat je, jaký je. Po 13 měsících se možná dostanou na nějakou částku 17, 18 tisíc hrubého. Víte, v hlavním městě Praze v minulosti byla diferenciace ohledně příspěvku na takzvanou rizikovost, tuším. Tato diferenciace měla právě tu možnost, aby jednotliví krajští ředitelé byli schopni v místech s větším nápadem kriminality policisty nějakým způsobem ocenit. A teď vlastně v posledních dvou letech tato diferenciace úplně padla. Já vím, že se diskutuje a chystá do vlády novela služebního zákona, kde by se tato diferenciace měla znovu řešit, stejně tak jako by se tam měly řešit věci, které se týkají přesčasů. Ale já bych chtěla opravdu od vás slyšet ubezpečení, ubezpečení v tom smyslu, že se nedostaneme jako Česká republika do situace, že až tady budeme schvalovat zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2016, nebo naši nástupci, tak že tam uvidíme ten totální propad počtu policistů sloužících v městech, kde samozřejmě ta služba je, v tom se snad shodneme, složitější, těch kriminofaktorů je mnohem víc. A my tyto lidi neumíme ocenit. Na druhou stranu zkušené kriminalisty, lidi, kteří tvoří ten pilíř jednotlivých kriminálek na obvodech, nám vykrádá centrála - omlouvám se za to slovo, ale jiné mě nenapadá - proto, protože jim tam někdo nabídne o šest tisíc víc de facto za stejnou práci.

Vy moc dobře, pane ministře, víte, že centrála bude moci podle zákona delegovat řešení různých trestných činů na obvody, kdežto obvody nemohou říct: nás je málo, my to řešit nebudeme, bude to řešit centrála. Ten příslušník Policie buďto na té služebně je, nebo není. A my se musíme všichni společně snažit o to, aby tam ten příslušník seděl.

Také nevím, jestli jste slyšel poslední zprávy o tom, že se znovu rozmohl takový nešvar mezi pojišťovnami a dopravní policií, který způsobuje to, že přestože tady platí legislativa, že k dopravním nehodám, kde nedojde k trestnému činu, pouze k přestupkovému jednání a jejichž škoda není vyšší než 100 tisíc, nemusíte volat policii. Byl to přesně ten návrh, který prosazovala naše vláda, protože jsme to brali jako jeden ze způsobů odbřemenění policie, tak aby policie mohla více působit na veřejném pořádku. Za poslední rok, a je to tedy celý rok 2016, se opět vrací tato záležitost do starých kolejí, protože pojišťovny doporučují svým klientům, aby si ke každé dopravní nehodě, k sebemenšímu ťukanci raději zavolali příslušníka Policie České republiky a sepsali tam záznam. Samozřejmě že pokud se dovolá občan na operační, těžko mu může příslušník Policie České republiky říct já nikam nevyjedu. Platí tady zákon, kde on musí na to místo vyrazit, musí na tom místě zhodnotit tu situaci, musí o tom sepsat záznam. A tohle je všechno agenda, která zbytečně té policii znovu narostla. Nevím skutečně, jestli o tom vy tu informaci máte, ale chtěla bych vás poprosit, a dokonce si i myslím, že to není o změně zákona, že to je jenom o tom, aby se sešel pravděpodobně ministr dopravy, ministr vnitra se zástupci pojišťoven u nějakého kulatého stolu, řekli si tak to ne, pánové a dámy, a fungovalo to stejným způsobem, jako to funguje u zneužívání hasičské záchranné služby, aby to ti lidé dostali k úhradě a aby se tady nepřenášela ta agenda z pojišťoven zase zpátky na stát. Moc vás o to prosím, protože skutečně v Praze dnes počítáme každého policistu, kterého můžeme mít v terénu. A tím terénem nemyslím to, že budou každé ráno de facto celý den vyjíždět k dopravním nehodám, kterých v Praze je hodně, a jsou to skutečně nehody, které svým rozsahem, bez zranění, nejsou významné. A tohle já myslím, že by hodně policii pomohlo, aby měli v tom propadu počtu zaměstnanců možnost tito lidé dělat něco užitečnějšího.

Já jsem samozřejmě ráda, že poklesá počet trestných činů za deset let, na druhou stranu nemohu nezmínit svoje téma, ve kterém snad se i také s panem ministrem shoduji, že pokud tedy tady klesá kriminalita, klesají trestné činy, tak nerozumím tomu, proč přitvrzujeme v zákonech, například o zbraních. Na jednu stranu nejnižší počet trestných činů, na druhé straně jsme tady toto pololetí zpřísnili zákon o zbraních a střelivu, dokonce jsme umožnili policistům prolomit domovní svobodu. Ptám se proč, pokud vykazuje policie nejnižší počet zjištěných trestných činů za deset let. Přeci tohle funguje všude stejně. Když někde něco klesá, nenarůstá ten počet, tak naopak přemýšlím o tom, že by se veřejnosti dala šance mít ten zákon benevolentnější než tvrdší. Tady v tomto se nám to opravdu nepovedlo.

Shodou okolností tuším, že dneska se na půdě Evropské komise odehrává ten boj o evropskou směrnici. Tak kdybyste náhodou, pane ministře, měl čerstvé informace, tak prosím několika málo větami, jestli byste nám k té evropské směrnici mohl něco také říct. Využívám toho, že se skutečně bavíme o té situaci, která se týká veřejného pořádku. My i víme, že věci, které se vztahovaly k těm trestným činům se zbraní v ruce, tak padala velmi silná slova. Slova, která padala, byla, že se nebude opakovat situace v Uherském Brodě, což nezajistíte zákonem, kde policista bude moci vstoupit do obydlí. To zajistíte tím, pane ministře, že tu polici vybavíte, že policie bude mít adekvátní balistickou ochranu, že policie bude mít pušky, dlouhé pušky, o kterých jste mluvil, že jim je chcete pořídit. Ale nebudou umístěny v kufrech auta tak, že než ten policista v těch rukavicích si kufr otevře, otevře si tam ty další tři trezory, aby si vytáhl tu dlouhou zbraň, tak ten pachatel mu uteče.

Opravdu vaše výroky po Uherském Brodě byly velmi silné a já myslím, že to bylo v pořádku, chtěl jste tu situaci uklidnit. Ale kolik z toho, co jste tehdy policistům sliboval, kolik z toho jste, pane ministře, splnil? Kolik z toho se opravdu odehrálo tak, že policie dostala balistiky, že dostala více munice, kolik měli tréninkových programů? Protože můžeme se shodnout v tom, že když už budeme mít lidi a nebudou nám odcházet od policie, budou slušně vybaveni, tak je musíme trénovat, musíme s těmi lidmi dál pracovat. Nemůže se stát, že by policista odmítl účastnit se toho zákroku. A pokud skutečně nechceme, aby ve zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku za rok 2016 nebo za rok 2017 byly nějaké tragédie, které se nebudou dít jenom občanům České republiky, ale mohou se stát i těm příslušníkům bezpečnostních sborů, tak bych od vás chtěla ubezpečení, že skutečně to vybavení myslíte vážně, ty vaše sliby, které jste jim před tím rokem a půl dal, že jsou stále platné a jakým způsobem jako ministr vnitra zabezpečíte v brzké budoucnosti to, aby skutečně to vybavení měli.

Samostatnou kapitolou v tomto tématu diskuse o situaci v oblasti veřejného pořádku by jistojistě bylo policejní školství. Myslím si, že naše země má velmi kvalitní Policejní akademii. Na druhou stranu nevím, jestli je úplně nejšťastnějším řešením to, že Ministerstvo vnitra začalo zřizovat střední školy. Konkurence středních škol, státních škol, kdy si skutečně maturitní zkoušku může budoucí příslušník udělat a dokladovat kdekoli, byla dostatečná. Zřizování policejního středního školství považuji za mrhání finančními prostředky, které byste jinak, pane ministře, mohl dát do lidí, do platů, do těch nástupních platů, tak aby ti lidé nenastupovali na 14 800. Myslím si, že policejní střední školství by bylo efektivní pouze tehdy, pokud by se z toho čtyřletého vzdělávacího cyklu uznalo něco pro ten vstupní kurz, který stejně budoucí policisté musí absolvovat v délce třinácti měsíců. Takže vlastně někdo si udělá za peníze státu, za peníze Ministerstva vnitra, které vám pak chybí jinde, maturitu, aby potom vlastně k té policii ani nemusel nastoupit. A jediná výhoda, pokud by k policii nastoupil, je, že už možná umí některé dovednosti, které se naučil na té střední škole. Ty se mohl naučit na TRIVIS, což je soukromá střední škola, ale s tím rozdílem, že tam za to platí - teď nevím, jestli to školné je ročně 50 tisíc korun.

Takže chtěla bych vést debatu i na toto téma. Jestli skutečně je pro oblast veřejného pořádku ta efektivita systému středního školství dobře nastavená, jestli se bez policejního středního školství v Hrdlořezích, v Holešově obejdeme, nebo neobejdeme. A jestli je tam i nějaká garance toho, že když ti lidé zdarma střední školu vystudují, dostanou maturitní vysvědčení, tak jestli budou skutečně k policii nastupovat. Protože tady se neuzavírá žádný kontrakt. Oni nemají povinnost k policii nastoupit a přijde mi, že je to škoda. Že je stejně tak škoda, že se jim něco z toho vzdělání nezapočte do těch třinácti měsíců tak, jako to svým způsobem fungovalo, nebo věřím, že znova fungovat bude, u Armády České republiky.

V závěru svého vystoupení bych chtěla poděkovat všem policistům a policistkám za to, že stále vydrželi u policie, že přes sliby Ministerstva vnitra, které v těch minulých měsících dostávali, to nevzdali. A skutečně doufám a věřím v to, že pan ministr je člověk, který drží svá slova, a že pouze nějaké subjektivní okolnosti panu ministrovi neumožnily, aby realizoval věci, které policii před rokem a půl, před dvěma lety nasliboval. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Také vám děkuji, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je... (Vstává ministr vnitra Milan Chovanec.) Chcete vystoupit s přednostním právem pane ministře? (Ne.) Dobrá, v tom případě pan poslanec Ondráček a potom vaše přednostní právo. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající, i panu ministrovi děkuji. Poté co vystoupila moje kolegyně, budu, předpokládám, stručnější. Protože ač každý z jiného politického spektra, tak pokud mluvíme o odborných tématech, tak si můžeme v podstatě i notovat. Takže potvrzuji to, co řekla moje kolegyně poslankyně Černochová, a pouze se zastavím, udělal jsem pět takových krátkých odrážek, o kterých bych jenom ještě něco zmínil.

Bylo už zmíněno, ale určitě to stojí znova za připomenutí, ten statistický pokles, nebo statisticky vykazovaný pokles nápadu trestné činnosti a objasněných trestných činů opravdu má velký význam, že některé v uvozovkách bagatelní trestné činy občan prostě už nehlásí. A je si toho moc dobře vědoma i policie. Protože pokud se podíváte do písemného materiálu Strategie rozvoje policie České republiky 2016-2020, tak nevím na kolikáté straně, ale přesně, jak mám trošku fotografickou paměť, si pamatuji, že to je dole, a dokonce i zvýrazněno, kde právě u této problematiky sám předkladatel uvádí, že za zmiňovaným poklesem nápadu trestné činnosti může být paradoxně ten důvod, že občan prostě rezignoval na to oznamovat tu trestnou činnost. Protože pokud on na policii přijde s tou bagatelní trestnou činností, mnohdy tam stráví jednu směnu buď toho policisty, nebo svoji a po osmi, deseti hodinách a někdy i za necitlivého přístupu v podstatě přemýšlí, jestli mu to stálo za to. Protože pokud má dobré krytí majetku pojistkou, tak v podstatě potvrzení od policie je pro něj jenom ta administrativní potřeba, aby to doložil. Ale taky si přiznejme, že jsou zejména rekreační objekty, kde za těch 25 let v podstatě už není co ukrást. Protože ty objekty už byly navštíveny pachateli majetkové trestné činnosti i dvacetkrát nebo desetkrát a prostě už tam v podstatě nic není. A mnoho majitelů takových objektů už ani ty objekty nezabezpečuje, nechá tam nějakou masovou konzervu, popřípadě nějaké jídlo a jenom písemně prosí pachatele, který do toho objektu vnikne, aby si vzal to jídlo a pokud možno neničil ten objekt jako takový.

Takže ten pokles kriminality - já bych tak úplně nejásal, že to tak všechno je. I když statistika samozřejmě je hra čísel. Velmi bych ocenil, kdyby s tím statistickým poklesem kriminality nám také statisticky v tom samém tempu narůstala objasněnost. Protože to by zase mělo velký význam pro toho občana, zda jít, nebo nejít trestnou činnost oznámit. On dneska totiž vidí, že u té majetkové trestné činnosti je objasněnost na, řekněme, velmi malé úrovni, a proto ani nemá potřebu tam jít.

A ono s tím vyšetřováním a s celým procesem oznámení trestného činu a vyšetřování je spojena už zmíněná administrativa. A musíme si přiznat, že ta nebývale, ale opravdu nebývale roste. Policisté už jsou zoufalí, a když se s nimi setkávám, věřte, že poměrně často - protože i ve své nejbližší rodině mám příslušníky Policie České republiky a dostávám hned z první ruky každou novelu, kterou my tady přichystáme. Oni jsou tím opravdu už velmi zatíženi a mrzí je ta činnost, která jako taková je. Protože když se podíváte v případě, kdy osobě byla způsobena majetková nebo morální újma, to znamená je to osoba poškozená, tak nejen poučení podle § 43 trestního řádu, ale i zákon o obětech a další, a to poučení už má dneska nějakých sedm, osm, devět stránek textu, a policista ho samozřejmě té osobě dá, aby si to přečetla, protože číst to je v podstatě ztráta času. Ale jsou lidé, kteří takové poučení čtou třeba také půl hodiny a při právních výrazech, které tam jsou, mu stejně mnohdy ani nerozumí. Takže je to papír pro papír. A ten spis potom nebývale bobtná. Protože když tam máte desítky, popřípadě stovky poškozených, takový spis má pak tisíce, dva tisíce a pět tisíc - a já jsem se setkal i se spisy, které jsme vozili na avii.

Takže ta administrativa nás zatěžuje. A stále říkám, že bychom se měli asi někdy dostat k tomu restartu, kdy poučíme osobu zadrženou, popřípadě následně obviněnou a řekneme jí její základní práva a ten zbytek jí dáme v písemné podobě, ať je popřípadě uplatní, a ne že ta poučení budou tak složitá a tak dlouhá, že mnohdy sháníme i právníka, který by to byl schopen vysvětlit.

Další položkou - už jsem u té třetí - je to zmiňované vybavení. Pane ministře, vy víte, že jsme se tady na interpelacích spolu bavili o... teď nemyslím ty úsměvné čokoládové odznaky služby kriminální policie a vyšetřování, ale o balistice a o vybavení stálé pořádkové jednotky Praha, kdy jsem vybral jenom jeden z útvarů, a záměrně jenom jeden z útvarů. Přetahovali jsme se tady o čísla, přetahovali jsme se tady o expiraci, jestli jsou, nebo nejsou prošlé. Nakonec musím říct, že jsem rád, že pravdu jsem měl já a vy jste ji i přiznal. Dospěli jsme k závěru, že je to prostě špatné.

Já jsem byl na jednom semináři, kde jsme se o balistice bavili právě na Policejní akademii, a docela mě překvapil ten člověk, který, aniž by tušil, že tam jako poslanec jsem, v rámci diskusí řekl, že prostě holt ten poslanec, který to chtěl, to podal v blbou dobu, protože jim v tu dobu nefungoval EKIS, protože provádějí roční inventury. Podotýkám, že u policie to funguje tak, že od půlky prosince už vám nikdo nic nedá a většinou do půlky, tři čtvrtě ledna to tak funguje, ale já tu interpelaci podával až někdy začátkem února, takže jsem byl trošku překvapen odpovědí. Komických odpovědí tam bylo několik, protože zástupce Služby pořádkové policie nadával na to, že tady děláme takovou legislativu. A když jsem se ho dotázal, kolik on ze své pozice policisty ne v přímém výkonu, ale v nejbližší velitelské pozici pro přímý výkon dal podnětů svým služebně nadřízeným, popřípadě přímo na Ministerstvo vnitra, nebo kdy se obrátil na příslušný výbor nebo podvýbor zde v Poslanecké sněmovně, tak to samozřejmě byla nula. Takže oni nás kritizují za něco, co sami v podstatě ani řešit nechtějí a nedělají.

Kolegyně Černochová zmínila balistiku. Situace je dneska taková, že podle posledních informací má Ministerstvo vnitra, respektive Policie České republiky dostatek finančních prostředků, že by mohla koupit balistickou ochranu pro každého sloužícího policistu. My jsme o věci diskutovali a říkáme: nedělejte prosím vás žádné šílené nákupy, jako to bylo za období ministrování pana Ivana Langera, kdy se nakoupily stovky a třeba tisíce vozidel, která pak stála v policejních skladech a dva roky nejezdila, protože se jenom chtěla udělat monstrakce. Jestliže má balistická ochrana nějakou expiraci osm, deset let, tak si udělejte, a já to budu iniciovat na jiných platformách podvýboru nebo na výboru pro bezpečnost, nějaký přehled, jak potřebujeme balistickou ochranu u policistů obměňovat, a nakupujte ji po řádově pěti tisících ročně, aby došlo k pravidelné obměně, hlídejte to a dostaňme se do stadia toho, že tělová balistika bude povinnou výbavou policisty ve službě, jako musí například pracovník v elektrárně nebo zedník nosit ochrannou přilbu, přestože mu v podstatě na některých provozech nic nehrozí, ale v případě, že by takovou přilbu na hlavě neměl, je to přestupek buď proti pracovnímu právu, v našem by to bylo podle služebního zákona, a mohl by být sankcionován. Pokud by takovou osobní balistiku měl každý policista ve třídě IIIA, to znamená proti základním typům střelných zbraní, to znamená 9mm Para a 38 Special, tak ostatní nadstavbovou balistiku IV. třídy, to znamená proti kalašnikovům, padesátosmičkám a dalším můžeme řešit doplňkovými pláty.

Nechci vás s touto problematikou zatěžovat, ale jenom chci říct, že za pětadvacet let od vzniku Policie České republiky, a pan ministr to určitě řekne líp a bude znát přesná čísla, protože si je znovu vyžaduji, máme cca 120 mrtvých policistů při výkonu služby. Přátelé, 120, to je podstatně více, než nám umřelo vojáků při zahraničních misích, ale ti vědí, že tam jdou a že se tam střílí a zabíjí. A za každým z těch 120 lidí zůstaly jejich děti, jejich manželky či manželé a také jejich rodiče. Pokud můžeme cokoliv udělat pro to, aby jejich ochrana byla větší, udělejme to, protože teď na to máte finanční prostředky. A i situace ve světě je taková. Jenom se podívejte, co se dnes děje třeba ve Francii, kdy policisté v Paříži, Marseille a v dalších velkých městech už týden demonstrují za to, že chtějí lepší podmínky pro práci, že chtějí ochranu, že chtějí mít některé pravomoci, protože situace v západní Evropě je velmi složitá a já bych byl nerad, abychom se dočkali něčeho podobného tady u nás.

Samostatnou kapitolou je ohodnocení, zmínil jsem ji tady myslím včera, nebudu se k tomu více vracet. Paní kolegyně Černochová to také zmínila. Ano, ta situace je velmi špatná. Tím ne úplně uváženým činem, kdy jste na NCOZ (reakce z pléna) - ano, nepoužívat zkratky, pan kolega Korte to nemá rád - Národní centrálu organizovaného zločinu dali jednorázově pět a popřípadě i víc do osobního hodnocení, ovšem jste zapomněli na další celorepublikový útvar, kterým je Národní protidrogová centrála, jako kdybyste nevěděli, že oni také dělají takovou závažnou kriminalitu s mezinárodním prvkem, tak jste mezi ně zase zasadili jeden velký klín. A ten velký klín se vám podařilo tímhle neuváženým činem zasadit i mezi krajská ředitelství policie a právě celorepublikové útvary, kde kluci na krajích jsou řekněme často mnohdy lépe odborně i zkušenostmi vybaveni než právě kolegové z celorepublikových útvarů. Jinou otázkou je, co to s těmi chlapci udělá, až letos poberou ty slušné peníze, příští rok si to nechají samozřejmě i s tím celým, co jste navýšili, jak vy říkáte, já říkám, co jste vrátili, aby příští rok z celorepublikových útvarů nebyla poměrně zásadní odchodná vlna, protože to by vedlo k další destabilizaci.

Ohodnocení - o tom bychom zde mohli hovořit desítky minut, hodin, nechme to někam mimo, ale i na tomto pracujme.

A v závěru mi, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych si neodpustil apelovat na každého z vás, a teď na každého z vás jako politika, na vás některé ministry, abyste, a teď je zjitřená doba, zítra nikdo neví, co se bude dít, někdy vážili svá slova a situaci, která je v České republice složitá, a ta silná politická gesta, silná vyjádření dávali zde na půdě Poslanecké sněmovny, ale nejitřili situaci. Protože pokud budeme chtít dostat tisíce a tisíce lidí na náměstí, tak funguje takzvaná davová psychóza, stačí jeden neuvážený čin a může z toho být další problém. Já bych se nechtěl dožít tady v České republice nějakého Majdanu, takže na vás apeluji, prosím vás, buďte trošku střízliví v tom, co činíte, protože Českou republiku máme jenom jednu. A jestli si ji chceme sami rozbít, nevím. Já tak činit nechci.

Děkuji za pozornost a přeji vám hezký zítřejší sváteční den. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance... (Reakce z pléna.) Řádná přihláška, dobře. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr. (Reakce mimo mikrofon.) V tom případě, pane poslanče, je to váš prostor. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pne předsedající. Vážený pane ministře, já jsem se do zprávy díval, trošku jsem byl překvapený, že předkladatelská zpráva obsahuje jednu stránku statistiky a pak je k tomu materiál, který má 114 stran, na kterém jsem slovo městská policie nikde nenašel. Když si přečtete název samotný, který říká Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2015, a nejsou tam žádná statistická data a komentáře propojené s tím, jak funguje oblast veřejného pořádku ve spolupráci stát a jednotlivé obce, pak to nepovažuji za dobře zpracovanou zprávu. Já jako komunální politik tady nemám ambici komentovat data týkající se terorismu, organizovaného zločinu a množství trestných činů a tak dále, neoprávněného nakládání s nelegálním obchodem se zbraněmi a terorismem, nicméně pod pojem veřejný pořádek je prostě nutné řadit i drobnou kriminalitu jako takovou.

My máme v České republice situaci, kdy Policie České republiky nemá kapacity na to, aby řešila na celém území problematiku veřejného pořádku. Jednotlivá bohatší města řeší tuto situaci faktem, že zakládají městské policie, které asi významně řeší oblast spíše dopravních záležitostí než veřejného pořádku. Nicméně ten veřejný pořádek zůstává problémem a jsou města a obce, kde pořádkovou službu státní policie nepotkáte a nemají tam ani městskou policii. A ten materiál vůbec nedefinuje, že tohle třeba je nějaký problém, protože opravdu pak existuje zkušenost, že v té statistice se vůbec řada věcí neobjeví. Taková ta drobná, spíš přestupková činnost je obrovským problémem v územích, která nejsou obsluhována vlastně žádnou městskou policií, i když rozumím tomu, že můžete podotknout, že obce se mohou mezi sebou domluvit, když některá obec má, že si mohou vypomoci, nicméně kapacity nejsou dostatečné a nejsou dostatečné ani finanční zdroje. A Policie České republiky tu pořádkovou činnost jako takovou na malých obcích nemá sílu vůbec dělat. Čekal jsem, že něco takového se v tom materiálu objeví, a zajímal by mě váš názor na celou tuto problematiku.

Stejně jako když jsem hledal otázky, které se týkají udělování pracovních povinností, nebo tzv. alternativních trestů a jejich využívání, protože často terčem kritiky občanů je fakt, že jsou tady mezi námi spoluobčané, kteří opakovaně páchají přestupkovou činnost, jsou pak případně odsouzeni k nějakým alternativním trestům, aby čistili ulice atd., vypomáhali veřejné správě, odpracovali si přestupky, které napáchali, a když jsem četl problematiku probační služby, tak to je asi deset vět s konstatováním, že vlastně je všechno v pořádku, situace stabilizovaná. Nejsem si jistý, že takto to chceme, a čekal bych od ministra vnitra, že bude apelovat na to, aby se více využívalo takovýchto aktivit, protože lidé, kteří dodržují pravidla hry a dodržují zákony, případně vyhlášky, by měli vědět, že ten, kdo je nedodržuje, také ten trest absolvuje.

Vy, pane ministře, zcela určitě dobře víte, že naše praxe v řadě oblastí je taková, že někomu je udělena pokuta za přestupek, vzhledem k tomu, že se nachází na svém životním nebo sociálním minimu, tak to unese pouze papír, pokuta udělena, na finanční zdroje, které ten dotyčný dostává, se nesáhne a jemu se fakticky nic nestane a jede se dál kočárem černým podél bílých skal. Tohle je něco, co vyvolává mezi slušnými lidmi zcela oprávněně otázky směrem k nám, co s tím budeme dělat. A v tom materiálu se k této problematice vlastně neobjevuje vůbec nic. Já nevěřím tomu, že nevíte, že to je problém, byť to určitě není problém, který hýbá Evropskou unií a zeměkoulí, to připouštím, ale fakt, že nepotkáte státního policistu jako pořádkovou hlídku v malých obcích a že je faktem, že tady máme recidivisty, přestupkáře, kterým se vlastně nic nestane v okamžiku, kdy je jim udělena nějaká pokuta za to, že napáchali nějaký drobný přestupek, tak to je věc, které bychom se měli také věnovat, i když chápu, že to je více práce a není to tak vidět, ale v tom materiálu o tom není vůbec nic.

O spolupráci městských policí a státní policie také vůbec nic. Je tam statistika státní policie, statistika kriminality a já nevím čeho všeho, to je v pořádku, tak to má být a je dobře, že to tam je, ale oblast fungování městské policie jsem tam nenašel, tak se ptám proč. Jestli to tedy už dneska nepatří do oblasti, které by se měla týkat zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v České republice, a v případě, že to tam patří, proč to tam tedy vlastně nemáme a jestli pro nás opravdu není problém udělování alternativních trestů za páchání nějakých přestupků nebo trestných činů. Myslím, že to problémem je a že by Česká republika a Ministerstvo vnitra, potažmo Ministerstvo spravedlnosti v této věci alespoň měly poukázat na ty problémy, abychom my mohli říci: Dobrá, problém to je, máte nějaký návrh řešení, co s tím budeme dělat? Aspoň naznačení situace. Protože být spokojený s tou situací, tak jak je dnes, myslím a doufám, že se mnou v tomto ohledu souhlasíte, pane ministře, nemůžeme. Tak se ptám, co s touto oblastí, proč není součástí té zprávy a proč jsme nebyli schopni případně navrhnout, nebo proč nejsou ve zprávě navržena nějaká řešení, která tu situaci posunou dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v této fázi. Pan ministr se chystá, že bude mluvit. Prosím, pane ministře, máte slovo předtím, než přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, od mých předřečníků byla řečena spousta faktů, otázek, z mého pohledu i určitých tvrzení, se kterými nemohou souhlasit, a je to spíš na debatu v příslušném výboru, protože tady dnes na tomto fóru do hloubky diskutovat tuto problematiku je téměř nemožné.

Co se týká některých těch konkrétních věcí, tak umím pouze operovat s čísly, a ne s dojmy. To znamená, od roku 2014 do roku 2015 se počet policistů zvýšil o 1 167, tzn. téměř 1 200 policistů přibylo do služeb Policie České republiky. Není tam žádný odchod policistů. To bylo v době nedávno minulé, kdy policie měla zhruba 37 000 policistů, kdy došlo ke snížení platů policistů, hasičů a jiných ozbrojených sborů jednorázovým krokem vlády České republiky o 10 %, a trvalo nám to poměrně dlouho, než jsme tuto nespravedlnost srovnali.

Co se týká otázky policejního školství, v současné době je pod Ministerstvem vnitra orgán, který de facto řeší celkové vzdělávání, a já jsem zastáncem toho, aby tady střední policejní školy bezesporu byly. Vedle toho tady existují i soukromé, případně kraji zřizované střední odborné školy, které připravují také specialisty pro policejní práci, práci u hasičů. Nedávno jsem na jedné takové škole v Pardubickém kraji byl. Ta škola je velmi dobře zavedená, měla, pokud si správně vybavuji, skoro 900 studentů a velká část toho vzdělávacího programu směřovala právě k tomu, že absolventi této školy mohli potom pokračovat ve službách státu, ať už u policie, nebo u hasičů.

Co se týká platových podmínek, opravdu se připravuje změna služebního zákona, která by umožnila určitou bonifikaci v některých oblastech, kde je vyšší průměr mezd. Samozřejmě je rozdíl mezi severní Moravou a Prahou. Jedním z největších konkurentů, který ale na tom trhu v Praze je, je například městská policie. To znamená, naším hlavním konkurentem na trhu práce, kde se utkáváme o policisty, tak je Městská policie hlavního města Prahy a státní policie. Je to problém, o kterém víme, není to čistě jenom Praha, jsou to i jiná větší města, jiné lokality v České republice. A samozřejmě s tím, jak výrazně klesla nezaměstnanost v České republice, tak samozřejmě i s tím klesá počet lidí, kteří jsou ochotni sloužit státu za horších finančních podmínek, než v aktuální situaci získávají na jiném pracovním trhu nebo na jiném pracovním uplatnění. Ten problém vzniká nejenom na území České republiky, ale někteří policisté, hasiči nám odcházejí například za prací do Německa, do Rakouska. I takové případy tam jsou, a když hovořím s těmi veliteli, ať to byl (Karlo)varský kraj, nebo jižní Morava, tak tam ty odchody prostě jsou.

Vedle toho si stát konkuruje sám sobě. Vy jste několikrát zmiňovali NCOZ. Ten příplatek zhruba průměrně pět tisíc korun, který tam byl, to bylo i z důvodu, že v současné době např. Celní správa platí lépe, než platí Policie České republiky, a abychom dotčené specialisty udrželi, tak jsme tam tento bonus dali. Vedle toho počítáme s podobným navyšování platů i u ostatních celonárodních sborů, ať je to ta protidrogová centrála. Já jsem s ředitelem centrály hovořil. Dohodli jsme se, že v letošním roce ještě dojde k určitému technickému dovybavení a následně že hledáme cesty, jak i policistům v těchto útvarech vylepšit platové podmínky tak, aby byly srovnatelné s NCOZ. Máte pravdu i o specialistech na krajích, ať jsou to krajské kriminálky, které mnohdy nesou ještě větší nápad trestné činnosti, než jsou specializované útvary. I tam ve formě změny služebního zákona hledáme cestu, jak tam kvalifikované, kvalitní policisty zaplatit.

Na druhou stranu si myslím, že je zásadní, aby rostly mzdy v celé policii jako celku, protože i policisty, kteří bojují s kriminalitou v první linii, s takovou tou, co nejvíce obtěžuje občany, tak i ti přeci musí dostat jasně na srozuměnou, že si stát jejich práce váží, a to, že si jich váží, znamená, že je slušně zaplatí a zaplatí je konkurenceschopně. Samozřejmě to znamená navyšování rozpočtu Ministerstva vnitra. Víte sami, jak debaty o rozpočtu jsou složité. Na druhou stranu v trendu za poslední tři roky je zjevně vidět, že Ministerstvo vnitra navyšuje jak mzdové prostředky, tak prostředky investiční.

Máte pravdu, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, u té balistiky. Tam z mně neznámých důvodů policie nepodala správnou informaci a já jsem velmi důrazně žádal policejního prezidenta, aby v té věci udělal personální opatření, a že se nesmí stát, aby policie klamala Poslaneckou sněmovnu tím, že nedodá validní informace. To se prostě nesmí opakovat. Pokud by se to opakovalo, tak je potřeba vyvodit další personální odpovědnost, protože toto není možné. Já bych pochopil, kdyby se spletli v řádech jednotek, desítek kusů, ale tak jak se spletli, to už mi nepřipadá jako omyl, ale spíš záměr. A jsem velmi rád, že tu debatu tady vedeme, a jsem velmi rád, že jsme schopni i některé konkrétní věci vylepšit.

Pro mě je zásadní, aby každý policista, který jde do služby a riskuje život, byl slušně zaplacen a slušně vybaven. Slušně znamená, že stát na těchto věcech nebude šetřit. V minulosti jsme byli svědky, kdy policie dostávala nekvalitní vybavení, oblečení a další věci. Já doufám, že se to daří zlepšovat. Nejde to skokově, nejde to okamžitě, abychom přezbrojili celou policii, abychom jí dali nové uniformy najednou, bylo by to velmi drahé, ale snažíme se s nimi debatovat a snažíme se jim vysvětlovat, jakým způsobem ta obměna bude pokračovat.

Nedávno jsem navštívil při cestách po krajích jednoho českého výrobce balistiky, a v ČR jsou velmi kvalitní výrobci balistiky. Byl jsem tam i s panem kolegou Váňou tuším. Je to firma, která dneska dodává nejenom do ČR, ale je i konkurenceschopná na velmi náročných západních trzích. A my se ale musíme pobavit o tom, jestli jsme schopni, a my to připravujeme a debatuji o tom s paní ministryní Šlechtovou, jestli jsme schopni v novele zákona o zadávání zakázek jít tak daleko, že specializované nákupy budou realizovány v jiném režimu, protože například tu balistiku nám blokuje firma, která se donekonečna odvolává a skončí to u soudu, a my si nemůžeme dovolit, aby po dva po tři roky, dokud se ten soudní spor táhne, policisté neměli relevantní ochranu. Teď pomíjím to, že je tady další spor o kvalitu dodaných vest. Ale musíme si říct, jestli jsme tedy schopni jít cestou, že specializované ochranné pomůcky, a nejenom ty, ale i jiné specifické nákupy, jsme schopni dělat v jiném režimu. Bavíme se o tom, připravujeme nějaký názor, bavíme se o tom se specialisty nejenom od policie, hasičů, ale i ostatních sborů. A například zaznívají i názory z akademické sféry pro nákup specializovaných přístrojů na speciální měření, protože i tam je potřeba nakoupit tu nejvyšší top kvalitu, aby výsledky byly relevantní a byly porovnatelné s ostatním světem.

Co se týká městských policií, tak spolupráce městské policie a policie státní většinou funguje v dotčených obcích na základě dohody mezi státní policií, mezi městem. Tyto dohody jsou ve větších městech téměř všude. Spolupráce funguje velmi dobře a přestupky, o kterých Policie ČR ví, jsou zahrnuty i ve zprávách, o kterých hovoříte. Abych tady hovořil o fungování městské policie - co město, to městská policie. Samozřejmě se řídí zákonem o městských policiích. Teď dochází k debatě o tom, jaké změny by v tomto zákoně měly být. Debatujeme o tom velmi intenzivně se Svazem měst a obcí a chceme, aby některé podmínky, které tam jsou, byly zakotveny, ať je to doba odborné způsobilosti, ať je to doba zkušební doby a další. Jednáme o tom velmi intenzivně právě s výborem pro bezpečnost.

Dávat zde obšírnou zprávu za každou městskou policii v ČR není ani možné, my ta data do hloubky neznáme. Můžeme, pokud to výbor bude požadovat, nebráníme se tomu, dát nějakou srovnávací zprávu, případně zprávu analytickou, která by popsala, jak spolupráce funguje, jaké jsou rozdíly mezi městskými policiemi, které mají stovky policistů ve velkých městech a v městech malých, a dejme tomu pohled Ministerstva vnitra na fungování městských policií a spolupráci. Já ale nemám ambici za ta města hodnotit přínos pro ně. Je na každé obci, aby se rozhodla, zda městskou policii mít, či nemít. My můžeme pouze sledovat trendy a spolupráci, která tady existuje. Pokud bych ji měl já hodnotit, tak říkám, že za nás spolupráce mezi městskými policiemi a státní policií je velmi dobrá, na velmi dobré úrovni. Samozřejmě je také pravda, že v městské policii se mnohdy nacházejí bývalí policisté, je jich tam poměrně velké procento a i díky tomu, díky mezilidským kontaktům mezi těmito lidmi je ta spolupráce opravdu velmi dobrá.

Ostatní otázky, které tady zazněly, já se pokusím je zanalyzovat z těch vystoupení jak paní kolegyně Černochové, tak pana kolegy Bendla, tak pana kolegy Ondráčka a pokusíme se ty věci, kde byly konkrétní dotazy na čísla, doplnit a rozeslat opět všem poslancům. Beru to víceméně jako jakousi interpelaci neplánovanou, která tady vznikla na místě samém.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Chalupy, každopádně s faktickou poznámkou lze vystoupit pouze tehdy, je-li otevřena rozprava a někdo v ní vystoupí. To znamená, táži se pana zpravodaje, zda chce načíst návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, čímž bychom otevřeli rozpravu, a já vám pak dám faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Zvažuji, jestli to je otevření rozpravy, ale každopádně navrhuji usnesení, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014).

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Chalupy. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, já vítám to, co tady zaznělo od pana ministra, že se čelem postavil třeba k té problematice balistiky, nicméně vás chci upozornit na jednu věc, že bychom měli něco asi udělat s rolí státních podniků, protože státní podniky, tak jak jsou dneska využívány exekutivou, to znamená rezortními ministerstvy zejména v oblasti obrany a bezpečnosti, není úplně dobré, protože například jsme zjistili, že Vojenský technický ústav musí být v rámci oslovení řekněme při přípravě akvizic osloven v rámci veřejné soutěže. Je to státní podnik a v podstatě bychom měli vyřešit legislativně otázku toho státního podniku, protože to je státní, to je státu, a všechny rezorty by se na něj měly obracet automaticky bez výběrových řízení. To je první.

A druhá věc, kterou bych chtěl vypíchnout, je otázka vědy a výzkumu. Už jsem to tady říkal. Rozhodně si nemyslím, že do budoucna je možné, aby rezort Ministerstva vnitra čerpal z objemu 30 mld. na vědu a výzkum pouhých 600 mil. korun. Takže s tím bychom také měli něco udělat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já vám děkuji. Pouze pro pořádek, faktická poznámka tohoto druhu by měla patřit spíš do všeobecné rozpravy. V podrobné by měly padnout protinávrhy na návrh usnesení apod.

Táži se, zda někdo v podrobné rozpravě chce dát návrh, resp. protinávrh proti návrhu usnesení. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě zazněl pouze jeden návrh na usnesení a já se táži v tento moment, zda si pan zpravodaj nebo pan ministr chcete vzít závěrečné slovo v této fázi. Není tomu tak.

Já tedy ještě pro pořádek přečtu návrh usnesení, tak jak byl přečten: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014)."

Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh takto předneseného usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 225, přihlášeno 93 poslankyň a poslanců, pro návrh 89, proti 1. Já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvy. Dnes od 11 hodin do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Kasal a dále dnes od 12 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Květa Matušovská.

 

A já otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP