Pátek 21. října 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

183.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 712/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Pavel Kováčik. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 712/3, který byl doručen dne 22. září 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 712/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný návrh zákona má dva stěžejní cíle. Tím prvním je přizpůsobení právního řádu České republiky novým, přímo použitelným a bezprostředně aplikovatelným nařízením Evropské unie. V rámci úpravy vinohradnictví se proto implementuje nový systém povolení pro výsadbu révy na období do 31. prosince 2030, a to včetně sankcí za jeho nevyužití, a nový systém povolení opětovné výsadby vinic. Druhým cílem návrhu zákona je pak boj proti různým formám černého trhu s vínem, tedy stanovení úpravy, která zajistí lepší regulaci nakládání s nebalenými výrobky z révy vinné a zejména pak se sudovým vínem, které představuje nezanedbatelnou část segmentu trhu s vínem v České republice. Výrobky z révy vinné, a to zejména nebalená vína, resp. sudová vína jako jeden z typů nebalených vín, se v posledních letech staly jedním z nejvíce falšovaných zemědělských produktů. Podle údajů Státní zemědělské a potravinářské inspekce se podíl nevyhovujících vzorků sudových vín konstantně pohybuje mezi 32 až 38 procenty.

Návrh zákona byl připravován po široké diskusi s vinařskovinohradnickou veřejností.

Na vládě bylo projednávání návrhu dne 21. prosince 2015 přerušeno s tím, že je nutné nalézt shodu na způsobu a kontrole prodeje sudového vína. Výsledkem následných diskusí je pak předkládaný návrh novely zákona, který byl vládou schválen dne 18. ledna 2016. Návrh nyní v podobě, v jaké je předkládán do Poslanecké sněmovny, zejména omezuje množství prodejních míst sudového vína. V zásadě se navrhuje omezení prodeje sudových vín vyjma provozoven výrobců vína nebo příjemců zahraničního nebaleného vína. V této souvislosti je nutné dodat, že výrobcem vína je podle zákona definice rovněž subjekt, který si víno nechá v jiných sudech zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu, stejně tak příjemcem je nejen subjekt, který si nebalené víno ze zahraničí sám přiveze, ale i ten, který si je nechá přivézt jiným subjektem, přičemž navržené řešení odpovídá svými dopady na trh s vínem konsenzu dosaženému s dotčenými subjekty v průběhu legislativního procesu.

Vymezuje kategorie obalů, v nichž je možné víno prodávat spotřebiteli, § 3. S ohledem na omezení prodejních článků není přepravní obal pro sudové víno, který je pod kategorií nebaleného vína, blíže specifikován. V rámci prodeje vína spotřebiteli z obalů určených pro spotřebitele je pak vymezeno tzv. čepované víno, v zásadě bag-in-box do dvaceti litrů objemu a rozlévané víno do pěti litrů. Obě tyto kategorie by mohly prodejcům sloužit k obcházení režimu sudového vína, proto je nutné je výslovně upravit.

Upravuje se zveřejnění části registru vinic, z níž bude on-line zřejmé, ve kterých provozovnách výrobci nebo příjemci zahraničního nebaleného vína prodávají sudové víno. Toto opatření mimo jiné přispěje k eliminaci nelegálních nenahlášených prodejen pančovaného sudového vína. Dále přináší zvýšení informovanosti spotřebitelů při prodeji sudového čepovaného a rozlévaného vína.

U vína v obalu určeném pro spotřebitele, které bylo vyrobeno nebo plněno v České republice, se z důvodu ochrany spotřebitelů navrhuje uvádět povinně i na přední etiketě údaj o provenienci vína, § 16 odst. 4. Dále se zavádí dobrovolný logotyp § 16 odst. 5 na obalu vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označeným "vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky", což jsou opatření předkladatelem preferovaná a zajišťující odpovídající informovanost spotřebitele.

Zavádí oznamovací povinnost pro příjemce, § 14a, veškerého zahraničního nebaleného vína, tedy nejen sudového, a dalších zahraničních výrobků z révy vinné. Ukládá povinnost uskladnit nebalené víno od příchodu do České republiky na 10 dnů v místě určení - tedy ne na hranicích, ale v místě prvního příjmu vína, § 14b - pro účely případné kontroly ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Upravuje zvýšení horní hranice pokut za správní delikty pokut týkající se nově definovaného falšování vinařského produktu a porušení nově zavedených povinností v rámci boje s černým trhem s vínem nad 50 milionů korun. V případě skutečně rozsáhlých podvodů je dosavadní největší sazba do 5 milionů korun nedostatečná a nemá dostatečný preventivní účinek, protože nepostačuje ani na pokrytí nelegálního zisku, který pachatel z protiprávní činnosti může získávat nebo získává.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 33. schůzi dne 23. června 2016 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Návrh zákona byl dále projednán ve druhém čtení dne 16. září a kromě pozměňovacích návrhů zemědělského výboru k němu uplatnili pozměňovací návrhy poslanci Petr Bendl, Vladimír Koníček, Antonín Seďa, Josef Šenfeld, Herbert Pavera a Petr Kudela.

Zemědělským výborem přijaté pozměňovací návrhy jsou v zásadě v souladu s koncepcí předkladatele vládního návrhu zákona a přispějí ke zkvalitnění, s výjimkou pozměňovacích návrhů č. A.I. a A.II., které za příjemce stanovují provozovatele potravinářského podniku, který je uveden v průvodním dokladu. Takové řešení svými dopady na trh s vínem neodpovídá konsenzu dosaženému s dotčenými subjekty v průběhu legislativního procesu a jde výrazně - výrazně - nad rámec míry regulace takto dosažené. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se svázáním příjemce dle definice novely zákona s příjemcem uvedeným v průvodním dokladu, neboť se jedná o výrazně restriktivní opatření. Proto k těmto pozměňovacím návrhům zaujímám nesouhlasné stanovisko.

Stejně tak zaujímám nesouhlasné stanovisko k pozměňovacímu návrhu přijatému zemědělským výborem č. A.V. a změnám s ním souvisejícími, kterými se oproti vládnímu návrhu zákona zavádí povinnost - povinnost - výrobce při splnění stanovených kritérií uvést na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem, přestože řada výrobců na obalu určeném pro spotřebitele již různá označení původu vinařských produktů používá, a to včetně vlastní podoby záklopky. V potravinovém právu je navíc obecně preferováno používání dobrovolných označení a slov vyjadřujících původ zemědělského produktu a potravin. Proto k tomuto pozměňovacímu návrhu a zavedení navrhované povinnosti zaujímám také výrazně nesouhlasné stanovisko.

V případě pozměňovacích návrhů na zrušení bodu 23, zejména pozměňovací návrh č. A.IV. a další změny s tímto související, kterým se navrhuje vypustit § 16 odst. 4 z vládního návrhu, tedy zrušení požadavku na uvedení provenience na přední etiketě obalu určeného pro spotřebitele, zaujímám neutrální stanovisko. Důvodem k tomuto stanovisku je možný nesoulad návrhu v této části s komunitární právní úpravou týkající se problematiky označování.

Ostatní pozměňovací návrhy přijaté zemědělským výborem přispívají ke zpřesnění vládního návrhu novely zákona, dále zpřesňují postavení Vinařského fondu ve vztahu aplikační praxe při administraci podpor poskytovaných Vinařským fondem. Přijaté pozměňovací návrhy také zpřesňují působnost Podpůrného a garančního rolnického (a lesnického) fondu v zákoně o zemědělství, neboť stanovují kritéria, na jejichž základě PGRLF ohodnotí žádosti o podporu a zakotvuje základní procesní pravidla v oblasti rozhodování PGRLF o žádostech o podporu, a proto s nimi souhlasím.

S pozměňovacími návrhy uplatněnými v rámci druhého čtení dne 16. září 2016 poslancem Petrem Kudelou rovněž souhlasím. (Zvedá se hladina hluku v sále.)

Ostatní pozměňovací návrhy uplatněné v rámci druhého čtení poslanci Petrem Bendlem, Vladimírem Koníčkem, Antonínem Seďou, Josefem Šenfeldem a Herbertem Paverou nejsou v souladu s koncepcí předkladatele a zejména neodpovídají konsenzu dosaženému s dotčenými subjekty v průběhu legislativního procesu, a proto s nimi nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, že vám vstupuji do vaší řeči, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, jestli máte potřebu mluvit, jděte do předsálí. Míra hluku je v sále velmi vysoká.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Tedy závěrem doporučuji schválení vládního návrhu zákona ve znění takto pozměňovacích návrhů, ke kterým já jako zástupce navrhovatele zaujímám zmíněná stanoviska. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji tři přihlášené. První vystoupí pan poslanec Pavera a připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejprve jenom zareaguji na slova pana ministra, která říkal v souvislosti, kolik procent vzorků je falšovaného vína. Ona častokrát opakovaná nepravda se stává pravdou. Znovu musím upozornit, že to není pravda, že 30 procent vzorků kontrolovaných vín jsou falšovaná vína. Pouze necelých 5 procent jsou opravdu falšovaná vína. Takže znovu upozorňuji na to, že opakovaná nepravda se někdy stává pravdou, což není pravda. (Posměch v sále.) Tolik jenom upozornění na pana ministra.

Ale jinak bych rád obrátil vaši pozornost na svůj pozměňovací návrh, o kterém pan ministr řekl, že jej nepodporuje a nesouhlasí s ním. Věřím, že pochopíte, když ho zopakuji a když vám řeknu, proč byste ho mohli podpořit. A věřím, že ho nakonec podpoříte. Ten pozměňovací návrh je v systému uveden pod číslem 4612. A jinak v pozměňovacích návrzích je pod písmenem E, abyste věděli, kdy budete hlasovat o mém pozměňovacím návrhu.

A on jenom zněl tak, že za odst. 3 § 30 zákona se měl doplnit článek v tomto znění: Evidenční knihy vedené obchodníky, kteří nepoužívají enologické postupy, se skládají ze všech průvodních dokladů. Má se ulehčit menším prodejcům, menším obchodníkům, menším výrobcům to, aby nemuseli být zatíženi tolik byrokracií. Moc bych vás poprosil, když už valíme na všechny malé podnikatele i výrobce vín, prodejce vín další a další povinnosti, zkusme jim alespoň málo ulehčit v tom, že nebudou muset vést evidenční knihy.

A jenom zdůrazním, že cílem tohoto pozměňovacího návrhu je především opravdu zabránit nesmyslné a několikanásobné evidenci zboží, zjednodušit administrativní zátěž podnikatelů, a to vše v souladu s prováděcím předpisem nařízení Evropské komise 436/2009. Takže je to v souladu s nařízením Evropské komise. Není to nic proti ničemu. Naopak ulehčíme našim menším podnikatelům.

Děkuji vám za případnou podporu i za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Petrů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážený pane předsedající, musím reagovat na pana kolegu. Mám s sebou seznam pančovatelů za rok 2015. (Ukazuje papír.) Je tam celkem 349 porušení. A abyste se orientovali, jaká porušení: ve víně bylo například azobarvivo, syntetické z kamenouhelného dehtu - škodlivost 6. stupeň. Byl tam také tatrazin, zase syntetický z kamenouhelného dehtu - škodlivost 4. Byla tam také patentní modř, taktéž synteticky vyrobeno z kamenouhelného dehtu. Dále tam byla kyselina citronová, sacharóza, kyselina sorbová, maltóza, etanol z přidaného cukru, přídavek syntetického glycerolu, přídavek vody - to je to nejmenší, samozřejmě. Takže prosím, jestli kdo chce, abychom opravdu konzumovali a konzumenti dostávali kvalitní víno, podpořte návrh Ministerstva zemědělství a pozměňovací návrh zemědělského výboru.

Také vás mohu ubezpečit, že jestliže mezi těmi kontrolovanými osobami je porušení v jednom roce u firem, nebo u firmy 22krát, že se svými kolegy připravíme také návrh zákona, který změní kvalifikaci z přestupku na trestný čin. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Bendl. A opět vás, kolegové a kolegyně, žádám o ztišení! Zvlášť v levé části sálu. Děkuji.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, uvědomuji si, že je velmi těžké nalézt způsob, jak regulovat nebo zabránit prodeji falšovaného vína. A myslím si, že Ministerstvo zemědělství udělalo určitě kus práce. Ale je třeba se podívat také na jednu věc, která je bohužel častým nešvarem. Od roku 2006 myslím, že je povinnost předkládat složitější návrhy s dopadem, s hodnocením dopadu regulace, tzv. hodnocením RIA. To i v tomto případě proběhlo. Bohužel teprve vlastně po projednání v komisích Legislativní rady vlády tento materiál přišel na vládu a ve vládě doznal dost podstatných změn. Resp. změn, které se významně dotýkají zejména menších vinařů. A to je věc, která není jenom tady, opakuje se i v jiných případech. Ano, extrém může být ten, že pokud bychom chtěli zachovat původní návrh, tak bychom ani jako poslanci nemohli předkládat žádné pozměňovací návrhy, to je pravda. Ale na druhé straně nám odborná veřejnost velmi často vytýká, že výsledná podoba zákonů je potom výrazně jiná než těch, ke kterým oni dávali připomínky v rámci připomínkového řízení.

Bohužel se domnívám, že tak jak tento návrh přišel z vlády, tak přináší velmi velké komplikace pro zejména menší vinaře. A také pro vinotéky. Chápu, že je snaha odbourat prostředníky, ale nejsem přesvědčen o tom, že zvolená cesta je ta nejlepší a jediná správná.

Ta druhá věc, ke které se chci vyjádřit, je záležitost, která mě úplně nadzvedla, a to jsou pozměňovací návrhy zemědělského výboru, o kterých už tady mluvil pan ministr. Je jich tedy víc, protože to je A4, A6 až A9, A11 až A14. Tímto blokem pozměňovacích návrhů se odstraňuje ze zákona označení provenience v hlavním zorném poli, čili původ vína. Myslím si, že toto je zásadní věc, na kterou je každý spotřebitel zvyklý, a očekává, že když dostane na stůl lahev vína, tak si dokáže přečíst, odkud to víno skutečně pochází a od jakého vinaře. Jestliže touto změnou se dostává to značení na záklopku, kterou v podstatě číšník v restauraci nebo jinde odhodí, tak si myslím, že to je špatně. A myslím si, že garanční výbor by takové věci dělat neměl. Považuji to za docela zásadní věc a žádám vás, abyste pro tento pozměňovací návrh nehlasovali.

Podle mého hodnocení a podle diskusí, které jsem vedl i se zástupci výboru Vinařské asociace, tak bohužel tento zákon povede k tomu, že dojde ke zdražení sudového vína, a tím možná k růstu cen vína lahvového. A má se podpořit prodej vína lahvového. To je věc, kterou menší vinaři velmi těžce nesou. A i když vnímají ten zákon jako potřebný, tak se velmi těžko smiřují s tímto návrhem, který se do zákona dostal na vládě, a s tím dalším, který prošel potom zemědělským výborem. Takže dávám vám na zamyšlení skutečně, jestli podpořit pozměňovací návrhy, které tady předkládal pan poslanec Seďa, jeden z nich předkládal pan poslanec Koníček a pan poslanec Pavera. Víte, jedna věc je to, že chceme kultivovat trh s vínem, a ta druhá věc, jakým způsobem to chceme udělat. A bohužel ti lidé v těch vinohradech, v těch menších vinařstvích, ti přece byli motorem toho, že kvalita vína se v České republice výrazným způsobem zlepšila. Podívejte se, kde je dneska kvalita vína od roku 1989. To je obrovský pokrok, který jsme udělali. A oni byli tím hlavním motorem, jejich práce, jejich nasazení, že kvalita vína je dneska úplně někde jinde. A oni bohužel ten návrh zákona v této podobě, jak je předkládán, vnímají jako házení klacků pod nohy.

Vím, že je těžké pro ministerstvo nalézt cestu, která by zabránila falšování vína. Ale na druhé straně, když se to udělá takovým způsobem, který mnohonásobně zvýší byrokracii i zvýší náklady menším vinařům, případně může mít za následek zmenšení prodeje, objemu sudového vína, a pro mnoho malých vinařství je to velmi významný příjem, tak to prostě berou jako nefér jednání a vnímají to jako souboj menších podnikatelů, menších vinařství, a těch velkých celků. Proto říkám, že pokud by ten návrh měl projít v té podobě, která prošla jednak vládou, a s pozměňovacím návrhem zemědělského výboru o značení provenience vína na záklopce, tak bych pro tento zákon bohužel nemohl hlasovat. Je pro mě důležité, abych se mohl vrátit z Poslanecké sněmovny a těm lidem, se kterými se znám, se mohl podívat do očí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci říct, že souhlasím se závěrem, nebo názorem, který řekl pan poslanec Hovorka, že chceme kultivovat trh s vínem a bavíme se o tom, jaké použít nástroje.

Já jenom, pane ministře, na zamyšlení a možná krátkou odpověď. Nejsem jediný, kdo v těchto dnech slyší reklamu jednoho obchodního řetězce v rádiu, který nabízí dva litry bílého nebo červeného za 39,90. A jsem si jistý, že splní i ty nové povinnosti. Že to není vinotéka, že se to tam nebude stáčet ze sudů apod. Myslím, aniž bych to zkoušel, ale litr za 20 korun, mně to připadá podezřelé. A nevyřešíme to. Tam, jak cílíte v té sympatické snaze kultivovat ten trh, ta snaha je sympatická, ale ty prostředky podle mě správné nejsou, dopadnou mnohdy na ty, kteří jsou poctiví. Dostanou povinnost navíc a budou mít vícenáklady atd. A přitom se tají takové věci, které jsou zvláštní, nechci používat silnější slova. Já ne, ale tady v Poslanecké sněmovně se mnoho z vás považuje za znalce vína. A myslím, že když slyšíte, že dva litry stojí 40 korun, tak je skoro jedno, ze které země to pochází. Aspoň to je můj názor laika, který se neorientuje a není znalec vína. Ale to množství a ta cena mi říká, že já už bych tam ani tu zemi původu nehledal. Myslím, že ta zpráva je dostatečně vypovídající.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Dovolte i mně říct pár vět k tomuto materiálu a zároveň i k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Jak říkal jeden z mých předřečníků, materiál byl projednáván velmi dlouho, připomínkové řízení bylo někdy od poloviny roku 2015. Byli zainteresováni všichni dotčení, a pak mezi jednáním vlády, v okamžiku, kdy už byl na jednání vlády tento materiál, došlo k některým zásadním změnám. A to cítí ti, kteří byli v průběhu toho roku předtím součástí debaty a součástí připomínkových míst, velmi negativně, neboť došlo ke změnám, které si neumí vysvětlit.

To bylo zřejmě to, na co tady upozorňoval i pan kolega Hovorka. Už jsme o tom mluvili mnohokrát, že tam zkrátka zasáhly nějaké vyšší moci, které pozměnily návrh zákona, a lidem, kterých se to dotýká, a nejsou to jenom vinaři, ale je to i prodejce vína, ze kterého děláme v návrhu zákona výrobce, jakýsi podivný protimluv, ti to cítí velmi úporně a nesouhlasí s tím, jak tato materie v některých oblastech vypadá.

Já si uvědomuji, že řada paragrafů tohoto zákona navazujících zejména na povinnosti vyplývající z Evropské unie musí být Českou republikou akceptována, a je to dobře, že tam jsou. Škoda, že jsme nešli v systému dál a nevyužili, na co často vinaři a prodejci vína upozorňují, systém vyspělých vinařských zemí uvnitř Evropské unie. Mohli jsme se vyhnout nadbytečné byrokracii spojené například s tím, že podnikatel bude muset čekat na to, jestli přijde kontrolor odebrat vzorek dovezeného vína. V případě, že během deseti dnů někdo přijde, vzorek bude odebrán a nikdo nebyl schopen, ani ze zástupců Státní zemědělské inspekce, ani z Ministerstva zemědělství, říct, za jak dlouho se kontrolovaný vzorek adekvátně vrátí, zda to budou týdny, dny. Rozcházíme se v řádu týdnů, to znamená až třeba měsíce, což si nemyslím, že je dobře. Je to zcela určitě překážka v podnikání. A nemusela by být, kdybychom přijali evropský způsob obchodování s vínem a více zainteresovali Celní správu.

Pan ministr tady mluvil o tom, že je snaha omezit prodej sudového vína. Já k tomu mohu jenom smutně konstatovat, že v České republice umíme prodávat sudové pivo, ale omezujeme prodávání sudového vína místo toho, abychom případně některé principy přijali, neboť tím postihneme, jak říkám, nejenom vinaře, ale i poctivé prodejce, kteří do svých vinoték investovali a tak dále, a teď na ně valíme byrokracii, valíme na ně spoustu povinností, dokonce je nutíme věštit z křišťálové koule, kolik který vinař vyprodukuje do budoucna vína, protože s ním budou muset mít smlouvu a stanou se jakýmsi výrobcem vína a ponesou plnou odpovědnost za produkci vína, přestože ho prodávají. Je to asi stejné, jako kdybyste v potravinovém obchodě nutili toho, kdo prodává jednotlivé potraviny, že nese odpovědnost za to, co je uvnitř potraviny.

Tímto zákonem nutíme vinaře, aby investovali do bag-in-boxů. Myslím, že se na to můžou supermarkety velmi těšit, protože uvidíme v rámci kultivace, v uvozovkách, našeho prostředí pití vína určitě více bag-in-boxů v jednotlivých supermarketech. Pro mě to není dobrá zpráva. Já bych opravdu raději využil možnosti, která bude omezována, okoštovat víno, když přijdu do vinotéky a vybrat si, které chci. Musím se také opřít o statistiku, kterou tady zmiňoval pan kolega Herbert Pavera, která říká, že v pančovaných vínech, a vycházím opravdu ze statistiky, se ve statistice objevují i lahvová vína, a není to malé procento.

Teď k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Já bych, a v tom se tedy vzácně shodneme, a nebývá to mým zvykem, chtěl podpořit stanovisko Ministerstva zemědělství, a podpořil jsem je i na jednání zemědělského výboru, a to jsou oblasti týkající se pozměňovacího návrhu zemědělského výboru A4 až A14 a A5 až A16, které se týkají právě povinného údaje o provenienci. Myslím, že tady je z toho patrné, kam je třeba celý zákon tlačit. Myslím si, že ti, kteří se v tom pohybují, vědí, že malé a střední vinaře trápí praktiky velkých vinařských podniků a plníren, které dovážejí víno ze třetích zemí a skrývají je pod názvy věhlasných vinařských obcí. Jejich původ pak uvedou pokud možno miniaturním písmem na zadní etiketě lahve. To si myslím, že nemělo být v zákonu, a v tomhle souhlasím s Ministerstvem zemědělství, že máme tyto pozměňovací návrhy odmítnout.

Zároveň bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu o dvě věci, a pana kolegu Kudelu, zdali s tím bude souhlasit, protože v doporučení o jednotlivých hlasováních je doporučeno hlasovat en bloc o návrhu A.III a XVII až A.XXXII. Já bych prosil, zdali by bylo možné oddělit hlasování XXXII, neboť jej chceme podpořit, které se týká přechodného období, byť je to přechodné období navrhováno poměrně krátké, tak alespoň nějaké.

Pak jsem chtěl poprosit o stažení jedné varianty z mých pozměňováků, a to konkrétně varianty G1 ve variantě 1 bodu 1 a 2, takže jsem chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby o této variantě nebylo hlasováno, aby bylo hlasováno pouze o té variantě č. 2.

Abych nebyl jen negativní. Přestože jsem přesvědčen o tom, že tento zákon postihne vinařský trh, zdraží víno a bude komplikovat desítkám tisícům lidí jejich podnikatelské záměry, víme, že vinotékařů a vinoték je zhruba 19 tisíc, přesto principiálně jsme připraveni podpořit návrhy pana kolegy Sedi, který některé škody páchané tímto zákonem rozumně podle našeho názoru upravuje.

Tolik aspoň za sebe. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji několik dalších přihlášek. Nejprve s přednostním právem pan zpravodaj Kováčik, po něm pan ministr Jurečka. Prosím. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, tady to začíná gradovat, možná to někteří nevidíme, ale někteří to vidíme docela ostře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale vidím diskutující hloučky, tak vás požádám, kolegové, abyste šli do předsálí, aby se snížil hluk v sále.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já odezírám z úst diskutujících hloučků, že diskutují zcela určitě o pančování vína. (Směje se.)

Tady se odehrává v té diskusi - která ostatně měla probíhat dříve než při hlasování ve třetím čtení, ale bohužel máme poslední měsíce takový zvyk, nebo několik málo let, že se ještě ve třetím čtení diskutují zásadní věcné problémy, nikoliv to, jak je psáno v jednacím řádu, já si na to nechci zvyknout, ale musím to akceptovat, jak to je - souboj, nebo poslední pokus o to, jak zachránit dosavadní poměrně velmi volné prostředí, kde spotřebitel si musí zvykat na to, že je mu podáváno kde co pod nějakou jinou deklarací, a mezi těmi, kdo přece jenom, a tam patří samozřejmě i pan ministr, se snaží trošičku ten trh, jak tady již bylo několikrát řečeno, zkultivovat. Předesílám, že jde o ochranu spotřebitele, předesílám ale také, že jde o ochranu českého a moravského, nebo moravského a českého v pořadí významnosti, podnikatele, pěstitele nebo výrobce vína. Pěstitele nebo výrobce vína moravského a českého. To je prvotní. To všechno ostatní je až druhotné. A pokud jde o tradice, např. prodej sudového vína srovnáván s prodejem sudového piva, tam je drobný rozdíl, a to je sazba daně, kde u vína sice daň je, ale je nulová, zatímco u piva není nulová. Tak pojďme tedy rozhodnout ten souboj hlasováním. Ale než k tomu hlasování dojde, nechť má každý ještě právo se vyjádřit.

Jenom řeknu, že souhlasím s těmi, kdo tady tvrdí, že pančování vína, klamání zákazníka by mělo být trestným činem, a připojím se k té iniciativě, která bude navrhovat pančování vína zpřísnit z přestupku na trestný čin. Vím, že nemůžeme použít metody, které se např. používaly ve středověku, kdy pekař, který prodával špatný chleba, ať už kvalitou, nebo váhou, byl máchán ve Vltavě či jiné řece. Tady by se analogicky dalo použít, že ten pančovatel nebo konečný prodejce by byl odsouzen k tomu, aby ty své výrobky vypil. Možná by to byl horší trest než ono máchání nepoctivého pekaře ve Vltavě.

Docela se podivuji nad těmi, kteří se snaží vyloučit odpovědnost toho konečného prodejce. To je, jako když si půjdu koupit např. džíny, tak v případě, že zjistím, že jsou vyrobeny z nekvalitního materiálu, bych nemohl nebo nemusel uplatňovat reklamaci u prodejce těch kalhot, ale musel bych hledat toho pěstitele bavlny, že tu bavlnu blbě vypěstoval, a tudíž tedy ty džíny, které jsem si koupil, jsou nekvalitní. Vím, že to srovnání možná trošičku pokulhává, ale když si koupím např. v supermarketu či jiném obchodu špatnou potravinu, tak tu reklamaci také vznáším k tomu, kdo mi tu potravinu prodal, nikoli k tomu, kdo ji vypěstoval či v tom procesu zpracování vyrobil a dodal. Odpovědnost konečného prodejce tady musí být jednoznačně stanovena a je to jedna z hlavních změn, které tady jsou. Už se totiž ten konečný prodejce nemusí - co nemusí, nemůže vymlouvat na to, že "to já ne, to ten, který mi to víno dodal, toho si hoňte, vážená inspekce".

To jsou jenom drobné postřehy a drobné poznámky. Já osobně jako zpravodaj poté, co jsme věc dlouho projednávali jak v zemědělském výboru, tak i třeba jsme byli přítomni jednání představenstva Svazu vinařů, kde jsou jak malí, tak střední, tak i velcí - takže ten mýtus, že malí nesouhlasí a malé to ničí, to je pouze mýtem, protože v tom Svazu vinařů jsou zastoupeni všichni. A je to velmi reprezentativní vzorek, je to převážná většina. Osobně se přikláním k tomu, že by měl být především respektován tento zájem. A v demokratickém hlasování vždy zpravidla vítězí většina, ostatně viděli jste to naposledy při nedávno minulých volbách. Takže ten další mýtus, že to ničí malé - neničí to malé, ale poněkud to znepříjemňuje život těm nepoctivým. To je to podstatné. A teď, kdo tady bojuje za ty nepoctivé a skrývá to za ty malé, a kdo tady bojuje za to, aby náš spotřebitel měl přece jen větší důvěru k tomu našemu vinaři. Ono tvrzení, že poškodíme export. Víte, kdybychom měli přetlak domácí výroby, tedy naší moravské a české výroby vína, kdybychom tady vyráběli 120, 150 % naší spotřeby, mělo by to smysl. Ale protože vyrábíme možná necelých, a jsme schopni z hlediska povahy přírodních podmínek, nikoli z hlediska schopnosti nebo neschopnosti pěstitelů, vyrobit pouze necelých 50 %, ostatní dovážíme, víte, že dovozům kvalitního vína nebráníme, naopak, a mnozí z nás jsme spotřebiteli a oceňujeme kvalitní vína i z dovozu, oceňujeme samozřejmě především kvalitní vína moravské a i české provenience a chceme, my spotřebitelé, mezi které já se nestydím počítat, chceme, abych na první pohled poznal to naše domácí víno. Proto ta záklopka. A jestliže si půjdu v Rakousku koupit víno, no tak hledám podle té záklopky. To je první pohled. A chci to rakouské víno a dostanu to rakouské víno podle té záklopky. Je to věc, která je zdánlivě nedůležitá, ale zase je to velmi významné, protože ten, kdo použije a poruší ten princip té provenience, tedy toho původu, tak samozřejmě je pod sankcí a vystavuje se sankcím.

Je to jen několik drobných postřehů. Já jako zpravodaj i z hlediska toho předchozího projednávání jak s odbornou veřejností, tak ve výboru bych si již nyní dovolil nesouhlasit s žádnou změnu návrhu procedury, kterou tady přednesu. Čili požádám Sněmovnu v případě, že navrhovatel změny procedury bude na svém návrhu změny procedury trvat, požádám Sněmovnu o rozhodnutí. Jako zpravodaj nebudu souhlasit se změnou procedury. A požádám také Sněmovnu, aby bedlivě sledovala, o čem se bude hlasovat. Pan kolega Bendl stáhl G1 ve variantách 1 a 2, nicméně bude-li něco prohlasováno, budou stejně tyto varianty nehlasovatelné.

A teď momentálně končím svoje vystoupení, děkuji vám za pozornost a věřím, že se ještě do oběda vypořádáme se zákonem jako celkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Bohužel, my tady tímto návrhem nekomplikujeme život jenom těm nepoctivým, ale, bohužel, do značné míry i těm poctivým a prodražujeme jim jejich podnikání. To je bohužel fakt, který je třeba tady také zmínit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní přednostní právo pana ministra. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, já budu maximálně stručný. Chtěl bych opravdu ještě jednou pro vás, milé kolegyně, vážení kolegové, ozřejmit ty dvě nesouhlasné pozice, výrazně nesouhlasné, a to v případě pozměňovacího návrhu AI a AII, kdy tyto pozměňovací návrhy přijaté zemědělským výborem jdou výrazně nad rámec toho, co jsme jako předkladatelé předložili do Poslanecké sněmovny, a výrazným způsobem budou vstupovat do způsobu dovozu sudového vína do České republiky.

Pro vaši představu, bude to taková úprava, že v okamžiku, kdy bude přejíždět ta cisterna území hranice České republiky, tak bude muset být jasno o každém litru v té cisterně, u koho, u kterého konečného prodejce skončí. Myslím, že to je v praxi velice obtížně realizovatelné. Prosím vás pěkně, abyste zvážili, jestli máme jít cestou až takto revoluční úpravy. Myslím, že to, co předkládáme jako předkladatelé, je pozitivní krok, evoluční, ale neděláme z toho revoluci. A tyto pozměňovací návrhy jdou opravdu výrazně nad rámec toho, co jsme jako předkladatelé podporovali.

Ještě se zastavím znovu u té otázky povinnosti záklopky. V České republice v rámci všech způsobů označení žádné označení, které jako Ministerstvo zemědělství máme v kompetenci, není povinné. Veškerá tato označení s odkazem na kvalitu, s odkazem na původ jsou vždy na dobrovolné bázi. Já si nemyslím, že by bylo nutné dávat povinnost každému vinaři, že musí víno vyrobené z hroznů domácí produkce takto označovat. Navíc tady máme vinaře, kteří třeba exportují svá vína do zahraničí, a nejsem si jist, jestli je to vždy pro ně přidanou hodnotou v rámci jejich třeba strategie marketingu.

Takže prosím pěkně, zvažte tyto dvě věci, o kterých tady hovořím. A prosím pěkně, respektujte stanovisko mne jako zástupce předkladatele, jako Ministerstva zemědělství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Protože jsem poslouchal zpravodaje, tak nevím, jestli zaznamenal oba mé návrhy. Jeden byl návrh na stažení té mé varianty 1 a druhý byl oddělené hlasování o XXXII.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Protože jsou vyčerpány přihlášky do rozpravy ve třetím čtení, ptám se ještě, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, pokud není zájem o závěrečná slova. Pane ministře, závěrečné slovo? Ne. Pane zpravodaji? Už rovnou. Dobře. Tak prosím pana zpravodaje garančního výboru zemědělského, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Pana ministra požádám o totéž. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já děkuji všem za rozpravu. Děkuji za to, že jsme mohli ozřejmit velmi podrobně jednotlivé návrhy již v rozpravě. A nyní se budu držet především toho, že vše již bylo řečeno a vysvětleno, a pojďme tedy hlasovat.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po

projednání návrhu zákona po druhém čtení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, sněmovní tisk 712/3, v následujícím pořadí:

1. o návrhu na zamítnutí návrhu zákona podaném dne 16. září 2016 poslancem Petrem Bendlem ve druhém čtení návrhu zákona. V případě, že bude tento návrh zamítnut, tak dále hlasovat v tomto pořadí:

2. návrhy legislativně technických úprav, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Konstatuji, že nebyly předneseny žádné legislativně technické úpravy, čili budeme hlasovat dále v hlasování, které se v proceduře navrhuje jako třetí.

3. Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A.III., A.XVII. až A.XXXII., en bloc jedním hlasováním.

4. Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A.IV., A.VI. až A.IX., A.XI. až A.XIV., en bloc jedním hlasováním.

5. Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A.I. A.II., en bloc jedním hlasováním. A předesílám, že jde o ony návrhy, o kterých pan ministr hovořil, že s nimi zásadně nesouhlasí.

6. Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A.V., A.X., A.XV, A.XVI., en bloc jedním hlasováním.

7. Pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely F1.1. a F1.2., en bloc jedním hlasováním, přičemž F1.1. je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.I., F1.2. je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.II..

8. Zbývající pozměňovací návrhy pana kolegy Petra Kudely F2, F3.1. až F3.11., F4.1. až F4.3., F.I., F.II., F.III - změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a F.III. - změna zákona o regulaci reklamy, en bloc jedním hlasováním.

9. Pozměňovací návrhy poslance Vladimíra Koníčka B1 až B8, en bloc jedním hlasováním, přičemž B2 je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.IV., B4 je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.II., B5 je nehlasovatelné, bude-li přijato A.XXII.

10. Pozměňovací návrhy poslance Antonína Sedi C1 až C8, en bloc jedním hlasováním, C1 je přitom nehlasovatelné, pokud by bylo přijato B1. B1 je pan kolega Koníček. C2 je nehlasovatelné, pokud by bylo přijato A.II. nebo B4, nebo F1.2., C3 je nehlasovatelné, pokud by bylo přijato A.IV. nebo B2, C4 je nehlasovatelné, pokud bude přijato B3 - věta první, C5 je nehlasovatelné, pokud by bylo přijato B3 - věta druhá, C6 je nehlasovatelné, pokud by bylo přijato - B7, C8 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato B8.

11. Pozměňovací návrhy poslance Josefa Šenfelda D1 až D4, en bloc jedním hlasováním, D1 je přitom nehlasovatelné, pokud bylo přijato B1 nebo C1, D2 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.XXI.

12. Pozměňovací návrh poslance Herberta Pavery E.

13. Je tady staženo, tedy návrh poslance Petra Bendla G1 varianta I body 1 a 2, en bloc jedním hlasováním. Pan kolega Bendl stahuje... O stažení se samozřejmě bude hlasovat, ano. Ale nebude se hlasovat o věcné podstatě toho návrhu, ano? Rozumíme si, pane kolego Bendle prostřednictvím předsedajícího? Je to tak. O stažení se bude hlasovat. Když neprojde stažení, hlasuje se věcně to, co je navrženo. Ano. Děkuji ctěným kolegům. Přičemž tedy neprojde-li stažení, bude se hlasovat pozměňovací návrh poslance Bendla G1 varianta I bod 1 a 2, přičemž G1 varianta I bod 1 je nehlasovatelné, budou-li přijaty návrhy A.XVIII. až A.XXI., a G1 varianta I bod 2 je nehlasovatelné, pokud budou přijaty návrhy A.I. nebo F1.1.

14. Pozměňovací návrh poslance Petra Bendla G1 varianta II, přičemž G1 varianta II je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.XVIII. až A.XX.

15. Pozměňovací návrhy pana kolegy Bendla G2 varianta I, přičemž G2 varianta I je nehlasovatelné, pokud bylo přijato buď A.IV., B2 nebo C3.

16. Pozměňovací návrh poslance Petra Bendla G2 varianta II, přičemž to je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.IV., B2 nebo C3.

17. Pozměňovací návrhy poslance Petra Bendla G3 až G9, en bloc jedním hlasováním, G3 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.II., F1.2., B4 nebo C2, G4 a G5 je přímo propojené s G1 varianta I bod 1, a tudíž je nehlasovatelné v případě nepřijetí G1 varianta I bod 1, G7 je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.II. nebo F1.2., G8 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.X., G9 je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.II., A.XV., nebo F1.2. To znamená, že z toho celého balíku návrhů pana kolegy Bendla zůstává hlasovatelné G6, abychom si uvědomili, že tam je něco, co nám přece jenom v každém případě zůstává hlasovatelné.

A konečně 18. hlasování - o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Pane předsedající, já jsem přednesl návrh procedury a prosím, abyste jej případně, nebude-li nějaká změna, nechal prohlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Všichni rozuměli návrhu procedury, je z našeho sněmovního tisku 712/4.

Hlásí se pan Vladimír Koníček a pan Antonín Seďa, kteří přednášeli pozměňovací návrhy. Prosím Vladimíra Koníčka nejdříve. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já se domnívám, že tak to nepůjde, protože můj pozměňovací návrh B5 obsahuje dvě varianty a tady se navrhuje zamáznout obě dvě varianty jedním hlasováním, ale to tak prostě nejde. My musíme hlasovat B5 buď varianta jedna, nebo varianta dvě. Takže tam žádám oddělené hlasování o B5, když má varianty, a v tom případě také nesouhlasím s tím, že B5 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.XXII., protože tam je potom nehlasovatelná jenom varianta B1, ale varianta B2 je hlasovatelná i v případě přijetí A.XXII. Takže to dávám ke zvážení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj jistě bude akceptovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já bych poprosil pana kolegu Koníčka, aby mi tento složitý návrh nechal písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, nemám ve zvyku vystupovat ve třetím čtení, proto jsem to neudělal, přesto si dovolím navrhnout změnu procedury - usnesení č. 126 garančního zemědělského výboru, tak jak to tady bylo předneseno.

Jak říkal kolega Koníček, není to jenom z důvodu zamáznutí mých pozměňovacích návrhů. Ale je to tak. Důvod, který je, který přednesu, je přání pana ministra, protože není zvykem, aby tady bylo rozporné stanovisko pana ministra a garančního výboru. A pokud je, tak by o tom měla rozhodnout Poslanecká sněmovna. (Posl. Faltýnek: To se stává.) Ano, ono se to stává, jak říkáte. Ale nemělo by se to stávat.

A druhá věc je, protože chci podpořit řadu pozměňovacích návrhů zemědělského výboru a takto, pokud by to bylo en bloc jedním hlasováním, tak bych to nemohl udělat. Takže se hlásím jako poslanec o svá práva. Prosím vás, navrhuji v bodě 4 procedury, aby se hlasovalo o A.IV. zvlášť, v bodě 5 aby bylo odděleno hlasování A.I. a A.II., to znamená o těchto bodech také zvlášť. A v bodě číslo 6 aby se hlasovalo o A.V. zvlášť. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Pan zpravodaj zaznamenal. Akceptujete, pane zpravodaji, tyto změny?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem tady, jestli nemá někdo ještě další návrhy změn, abychom to vzali z jedné vody načisto, jak se říká...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kolega Ludvík Hovorka se hlásí ještě k proceduře.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych měl jeden návrh, a to abychom předřadili hlasování o pozměňovacích návrzích pana poslance Sedi před hlasování o návrhu zemědělského výboru a návrhy zemědělského výboru A.I. až A.XIV. nebo až A.XVI. abychom hlasovali samostatně. Každý bod samostatně - bod po bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to je ještě další změna, která zasahuje do navržených změn. Pane zpravodaji, co tomu říkáte?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Já jsem tady už dopředu avizoval, že nebudu souhlasit se žádnou z navržených změn, a protože je tady evidentní rozpor s názory některých kolegů poslanců s názorem zpravodaje, nezbývá, než aby Poslanecká sněmovna rozhodla o těch změnách. Jsou to změny, které navrhl pan kolega Koníček u hlasování o bodu B5, pan kolega Seďa u hlasování o bodu A.IV. zvlášť, oddělit hlasování A.II. a A.I. a zvlášť hlasovat o bodu A.V. a pan kolega Hovorka navrhuje předřadit hlasování o návrzích kolegy Sedi před návrhy zemědělského výboru. Zpravodaj s těmito změnami procedury nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě musíme hlasovat o jednotlivých změnách v proceduře. Ještě k proceduře pan kolega Marek Benda a pan kolega Koníček poté.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane zpravodaji, jste všichni tři z jedné politické strany, ale myslím si, že je možné hlasovat o tom, jestli se změní nějaké body v proceduře, jestli něco bude předřazeno, nebo nepředřazeno. To jsem ochoten pochopit. Není možné hlasovat o námitce pana kolegy Koníčka, který říká, dal jsem dvě alternativy a ve vašem návrhu je hlasovat o obou alternativách současně. To prostě není možné poslanci upřít právo, aby o všech jeho návrzích, pokud nejsou vyloučeny jiným hlasováním, bylo hlasováno. To nemůžeme říct, že dvě alternativy zvládneme jedním hlasováním. Čili ostatní změny možná můžete navrhnout jinak, ale tato námitka pana poslance Koníčka musí být přijata, protože pokud bychom ji nepřijali, tak už nemusíme hlasovat nikdy o ničem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já samozřejmě mohu dál připustit procedurální diskuse, ale řeknu vám, jak to chci řešit. Návrh na to, že bude hlasováno o alternativách, samozřejmě považuji za nutný. To je bezpochyby. Jakmile jsou alternativy, není to stejný, shodný návrh a musí být o tom hlasováno. Není možné tedy jiným hlasováním to vyloučit.

Za druhé. Předřazení hlasování je možné hlasovat. To je možné hlasovat, o tom není pochyb. Pokud jde o hlasování něco hlasovat en bloc, nebo jednotlivě, je také hlasovatelný návrh. Proto jsem říkal, že to vyřešíme hlasováním. A to, co bude nehlasovatelné, to snadno označíme za nehlasovatelné, protože jsem přesvědčen, že změna v proceduře povede k určitému vyblokování jiných návrhů, které tady jsou.

Čili to je to, co já v tuhle chvíli jsem říkal panu zpravodaji, že tam, jak je alternativa, to je potřeba akceptovat. To není o hlasování, to je akceptování té výhrady. Pokud jde o to ostatní, předřazení je potřeba odhlasovat, a jestli s tím zpravodaj nesouhlasí, rozhodne Sněmovna, že to tak bude, nebo nebude. A pokud jde o oddělené hlasování, tak navrhuji, abychom nepostupovali podle předložených návrhů, ale podle návrhu, jestli chceme, aby byla oddělena všechna jednotlivá A, tak jak říkal pan kolega Hovorka, anebo jestli vyčleníme jenom některá. Tím bychom se zbavili toho rozporu, který je momentálně mezi zpravodajem a navrhovateli jednotlivých pozměňovacích návrhů. To je podle mého soudu možnost.

Jestli někdo nesouhlasí s návrhem, který jsem přednesl, ať to přednese nyní. Kolega Hovorka se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já jsem chtěl jenom dopřesnit, protože pan zpravodaj uvedl správně, že chci předřadit hlasování o pozměňovacích návrzích pana poslance Sedi před hlasováním o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru, ale současně také jsem řekl, že potom chci, aby hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru A.I. až A.XVI. probíhalo samostatně po jednotlivých návrzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu rozumíme. A teď tedy, pane zpravodaji, vaše stanovisko.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající, že jste mi pomohl. My nejsme v rozporu. Vy jste vysvětlil lépe a jasněji to, co jsem tady řekl předtím, a nedošlo k tomu, abych tady okomentoval rozpor, o kterém mluvil pan kolega Koníček a o kterém jsme po poradě s legislativou naznali, že pan kolega Koníček má pravdu, a ty dvě varianty se hlasovat budou zvlášť. Jinak jsem samozřejmě řekl, že s žádnými navrženými změnami jako zpravodaj nesouhlasím. Tudíž Sněmovna rozhodne hlasováním, jestli se k navrženým změnám procedury přikloní, nebo ne. Není v tom žádný rozpor mezi tím, co jsem tady prohlásil já, a tím, co tady potom okomentoval pan předsedající. A já mu za to děkuji.

Čili pro pořádek ještě jednou při proceduře, pane předsedající, a teď mě dobře sledujte, jestli náhodou udělám někde chybu, tak mě hned prosím opravte. Budeme hlasovat o návrzích pana kolegy Hovorky. Předřadit hlasování o návrzích pana kolegy Sedi před hlasování o návrzích zemědělského výboru. Od toho se pak bude odvíjet další postup hlasování. Zároveň hlasovat všechny návrhy zvlášť. Každý návrh zvlášť. To je návrh pana kolegy Hovorky.

Následně potom, projde-li tento návrh pana kolegy Hovorky, požádám o dvě hodiny přestávku na poradu s legislativou, protože se musí celá procedura předělat. To není výhrůžka, to je konstatování. V druhém návrhu budeme hlasovat o návrzích pana kolegy Sedi... (Odmlka pro silný hluk v sále.) Pane předsedající...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím sněmovnu o klid! Ono to opravdu není legrace. Návrhů je tam 32. Já sice nejsem žádný vinař, ale rozumím tomu, že některé věci mají spolu souvislost. A může se nám stát v jednotlivých hlasováních, když je oddělíme, že budou v kontradikci. Omlouvám se, pane předsedo. Moje chyba, omlouvám se.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ne, není to vaše chyba, pane předsedající. Já jenom pro snadnější orientaci nebo pochopení složitosti diskuse, mimo jiné se vede také o tom, jestli dvě miliardy daňových úniků budou, nebo nebudou. Nebo budou snadnější, nebo nebudou snadnější. Nebo jestli je odstraníme, nebo ne. Ale to je možná vedlejší.

Teď se prosím pěkně soustředit. Pan kolega Seďa navrhuje, aby se v případě, že se bude hlasovat o návrzích zemědělského výboru prvně, zvlášť hlasovalo o návrhu A.IV., aby se oddělilo hlasování o návrzích A.I. a A.II., a aby se zvlášť hlasovalo o návrhu A.V. Jestli jsem, pane kolego Seďo prostřednictvím pana předsedajícího, správně interpretoval náš návrh? Ano, palec nahoru znamená, že správně. Děkuji.

Dále po návrhu pana kolegy Koníčka, který navrhl, a teď mě prosím pěkně pane kolego Koníčku dobře sledujte - v devátém hlasování pozměňovací návrhy pana kolegy Koníčka B1 až B8 navrhuji en bloc jedním hlasováním. Pan kolega Koníček oponuje, že B5 má dvě varianty, proto je třeba o B5 hlasovat zvlášť a o každé z variant hlasovat zvlášť. Je to tak? Tento návrh vzhledem k tomu, že dvě varianty tam jsou, a po poradě s legislativou jsem akceptoval jako zpravodaj, není tudíž třeba hlasovat o návrhu změny procedury pana kolegy Koníčka, protože zpravodaj tuto změnu akceptoval.

Toto podle mých záznamů, a teď mě prosím pěkně sledujte všichni navrhovatelé, jsou všechny změny procedury, ke kterým by mělo ještě před hlasováním dojít. A potom tedy poprosím o hlasování o proceduře jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní budeme hlasovat... (Poslanec Kováčik: O návrhu pana kolegy Hovorky na předřazení návrhu pana kolegy Sedi před hlasováním o návrzích zemědělského výboru.) To je první hlasování. Předřazení podle tisku 712/4. Jde o bod 10, který by se předřadil před bod 3. Ano, abychom si všichni rozuměli.

Rozhodneme v hlasování číslo 129, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro předřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 129. Z přítomných 160, pro 52, proti 80. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedající, nyní je další návrh. Návrh pana kolegy Sedi, a teď mě prosím pěkně sledujte, jestli, pane kolego Seďo prostřednictvím pana předsedajícího, se o vašich návrzích má hlasovat o každém zvlášť, nebo en bloc. Máte tady tři návrhy. První návrh máte v bodě A.IV. hlasovat zvlášť. Druhý návrh máte A.I., A.II. hlasovat odděleně. Třetí návrh máte A.V. k bodu 6 hlasovat odděleně. O každém zvlášť.

Čili pane předsedající nyní prosím nechte hlasovat z bodu 4 - návrhu procedury hlasování o bodu AIV zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme, že se bude A.IV. hlasovat zvlášť v bodě 4.

Zahájil jsem hlasování 130. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 160 pro 63, proti 73. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, děkuji. Nyní prosím, abyste v bodě 5 nechal hlasovat o návrhu pana kolegy Sedi bod A.I. a bod A.II. hlasovat odděleně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Hlasování 131 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro oddělené hlasování A.I. a A.II. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 160 pro 64, proti 66. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní prosím, abyste v bodě 6 návrhu procedury nechal hlasování zvlášť o návrhu A.V.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování 132, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro oddělené hlasování A.V. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 160 pro 62, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. A nyní prosím, a teď mě sledujte - o návrhu pana Koníčka v bodě 9 hlasovat zvlášť bod B5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 133 a ptám se, kdo je pro. Pardon. Prohlašuji hlasování 133 za zmatečné.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, omlouvám se kolegovi Koníčkovi i celé Sněmovně. Vzal jsem to za své. Není třeba o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní máme před sebou poslední změnu k proceduře.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ne, předposlední, pane předsedající. Poslední bude o proceduře jako celku. Předposlední hlasování je hlasovat o stažení návrhu pana kolegy Bendla pod č. 13 návrhu procedury. Jde o bod G1 varianta 1, body 1 a 2. Pan kolega Bendl navrhuje stáhnout tento návrh. Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Bendl se hlásí, aby upřesnil svůj návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Pan zpravodaj ještě zapomněl na oddělené hlasování o... Už ho neavizoval. Říkal, že už jenom jedno jediné. Tak ho připomínám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, já bych na to upozornil. Nenechal bych to, protože jsme hlasovali u pana kolegy Hovorky pouze o předřazení, nikoliv o jednotlivém hlasování. Mám to velmi dobře poznamenáno. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, jde o stažení bodu 13. Tedy G1 varianta 1, body 1 a 2 pana kolegy Bendla. On sám požádal o stažení. Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134 a ptám se, kdo je pro stažení pozměňovacího návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 162 pro 159, proti nikdo. Panu kolegovi Bendlovi bylo vyhověno.

 

Nyní je poslední změna v proceduře a to je návrh pana kolegy Hovorky, abychom hlasovali všechny body pod A jednotlivě. To jsme ještě nehlasovali. Hlasovali jsme jenom o předřazení, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, jsem s tím naprosto v souladu. Ale ještě je tam návrh pana kolegy Bendla o zvláštním hlasování A.XXXII. To jsem chtěl teď navrhnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je samostatná záležitost. Nyní tedy -

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože neprojde-li návrh pana kolegy Hovorky, bude návrh pana kolegy Bendla nehlasovatelný a já bych byl rád, aby se o návrhu pana kolegy Bendla hlasovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nejdříve tedy návrh pana poslance Petra Bendla na oddělené hlasování o A.XXXII.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 135, z přítomných 162 pro 59, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy to jednotlivé hlasování, které jsem avizoval.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 136, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro hlasování o bodu A po jednotlivých bodech. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 136, z přítomných 162 pro 48, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Došlo tedy ke změně procedury přijetím návrhu změny procedury pana poslance Vladimíra Koníčka. Ano?

 

Poslanec Pavel Kováčik: A s touto změnou prosím, pane předsedající, odhlasovat návrh procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan kolega Marek Benda, abychom si ujasnili, jestli máme všechno.

 

Poslanec Marek Benda: Já myslím, že jsme o všem hlasovali. Je zvláštní, že se nepovolí poslancům oddělené hlasování, ale to mi nevadí. Jenom bych poprosil, aby bylo řečeno v bodě 9, jak se bude hlasovat, co znamená pozměňovací návrh, resp. požadavek pana poslance Koníčka, protože už jste ho tady zmátli třikrát natolik, že já už vůbec netuším, co se v bodě 9 bude odehrávat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan zpravodaj musí upřesnit a potom pan kolega František Laudát.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Já jsem přesvědčen o tom, že pana kolegu Koníčka nelze zmást. Vy jste, pane kolego Bendo prostřednictvím pana předsedajícího, tady řekl, že už jste ho, tedy Koníčka, zmátli třikrát. Já jen tvrdím, že pana kolegu Koníčka nelze zmást. Nic víc, nic míň.

Pan kolega Koníček - já bych ho požádal prostřednictvím předsedajícího, aby ty dvě varianty tady ještě připomněl. Jinak samozřejmě tady mám návrhy, takže jsem schopen je přečíst, ale on bude rychlejší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Jedním hlasováním hlasování B1 až B4, B6 až B8, druhé hlasování varianta B5.1, varianta B5.2. Tři hlasování.

 

Poslanec Pavel Kováčik: My jsme si špatně rozuměli. My jsme tě, pane kolego Koníčku, přecenili. Skutečně jsi byl teď zmaten. (Smích v sále.) Já jsem chtěl, abys tady osvětlil obsah těch dvou variant, protože toto hlasování, o kterém jsi teď hovořil, jsme teď zrovna v té změně přijali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak ještě jednou. Prosím, pane poslanče. (Poslanec Koníček se domlouvá se zpravodajem Kováčikem.)

Ne, přestávku zatím nevyhlašuji, protože musíme zůstat soustředěni na to, jaká bude procedura. Až schválíme proceduru, tak je potřeba si ujasnit, abychom podle té procedury postupovali.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ve variantě číslo 1 se v § 16b odstavec vypouští celý, odstavec třetí, a ve variantě druhé se za slova "příjemce nebaleného vína" vkládají jenom slova "nebo prodejce". To je rozdíl v těch dvou variantách.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pane zpravodaji, ještě chviličku strpení. Předseda klubu ODS se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom nezaznělo pro upřesnění - když neprojde první varianta, tak se hlasuje o druhé variantě, a když první varianta projde, tak se o druhé variantě prohlásí, že je nehlasovatelná? Rozumím tomu dobře, když je to variantní řešení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, tak to ještě vyjasní pan předseda Koníček. Potom je přihlášen pan kolega Laudát.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pokud projde varianta 1, protože se vypouští celý odstavec, tak varianta 2 je nehlasovatelná. To samé je vlastně, pokud bude přijato A.XXII., tak vlastně je nehlasovatelná varianta 1, protože když už se změní něco, tak celé to vypustit - jo, že už jsme rozhodli o tom - jde?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je žel možné, to víme. To jednací řád neřeší a řešit nemůže.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za vysvětlení. Já jen pro připomenutí, prosím pěkně, budu seznamovat Poslaneckou sněmovnu při jednotlivých hlasováních se stanoviskem garančního výboru a tady už předem vím, jaké bude stanovisko, ale až při hlasování vás s tím seznámím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pane zpravodaji, ale ještě máme přihlášeného pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, víte, tady jste už přes proceduru manipulováni k nějakému výsledku. Pro mě je nepřijatelné, byť jste to odhlasovali. Bývalo zvykem, že kdokoliv požádal o oddělené hlasování, aby mohl vyjádřit k té či oné záležitosti svoji vůli, tak se to tolerovalo. A nezlobte se na mě, to, co tady předvádíte, tak je zase asi nová kultura ve vašem podání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vám rozumím, co jste říkal, ale protože to oddělené hlasování bylo svým způsobem v kontradikci, museli jsme to prohlasovat. Já jsem neměl jinou možnost podle jednacího řádu. Omlouvám se, já také bych byl pro to, také jsem hlasoval pro většinu oddělených hlasování, kromě toho jednotlivého, protože to jsem považoval za nepotřebné, ale v tomto ohledu to opravdu jinak nejde. Všichni, kteří řídí schůzi, vědí, že to je tak.

Ještě kolega Marek Benda. Já prosím, abychom pořád dávali pozor na tu proceduru, abychom se v ní neztratili. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Já jenom prosím, abychom si vyjasnili: pan kolega Koníček, bod 9, první hlasování B1 až B4, B6 až B8. Předpokládám, že všechny návrhy A budou přijaty, na to asi většinu máte, čili z toho je nehlasovatelné B2 a B4. To je pořád ještě zápis, který čtu.

A teď druhé a třetí hlasování je B5 varianta 1, B5 varianta 2. Zpravodaj souhlasí s tím, že obě varianty jsou hlasovatelné, čili poslední věta bodu 9 se škrtá. B5 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.XXII.

Teď se ptám - je s tím souhlas? Bude se hlasovat B5.1 i B5.2? Rozumí tomu pan zpravodaj? I když projde áčko, hlasují se obě varianty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože jsou to varianty. Ale doufám, že jsme se v tom nikdo ještě neztratil. Proto jsem vás žádal, abyste mě bedlivě sledovali. Pan kolega Koníček na dotaz pana kolegy Bendy odpověděl souhlasně. Má stejný názor jako já.

Já bych poprosil, pane předsedající, jestli není žádná další změna procedury na obzoru, abyste návrh procedury ve znění přijaté změny akceptované zpravodajem nechal odhlasovat právě teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Máme za sebou prohlasované všechny návrhy na změnu procedury hlasování. Nyní tedy o proceduře hlasování jako celku.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 137 a ptám se, kdo je pro proceduru hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 137, z přítomných 161 poslance pro 109, proti 18. Procedura byla schválena, budeme podle ní postupovat podle jednotlivých kroků.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Prosím tedy, abychom nejprve hlasovali o návrhu na zamítnutí návrhu zákona, který byl podán dne 16. září 2016 panem kolegou Petrem Bendlem ve druhém čtení návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás všechny odhlásím. Pardon, teď jsem zahájil hlasování, takže prohlašuji hlasování 138 za zmatečné, odhlašuji vás a požádám vás o novou registraci.

 

Návrh na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 139, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 158 pro 30, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Legislativně technické úpravy nebyly načteny, můžeme tedy k prvnímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Takže jsme u pozměňovacích návrhů zemědělského výboru pod písmeny A.III., A.XVII. až A.XXXII., en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasné stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 140. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 159 pro 123, proti 35. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Nyní budeme, pane předsedající, paní a pánové, hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru A.IV., A.VI. až A.IX., A.XI. až A.XIV, en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 141. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 159 pro 98, proti 44. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní, pane předsedající, pozměňovací návrhy zemědělského výboru A.I., A.II., en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Výrazný nesouhlas.) Zcela rozdílná stanoviska.

Zahájil jsem hlasování 142 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 160 pro 91 poslanec, proti 48. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Nyní jde o pozměňovací návrhy zemědělského výboru pod písmenem A.V., A.X., A.XV., A.XVI., en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Výrazný nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 143 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 160 pro 95, proti 48. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, byly přijaty návrhy zemědělského výboru, proto je nehlasovatelný podle schválené procedury návrh pana poslance Petra Kudely F1.1 a F1.2. Budeme tedy hlasovat o zbývajících návrzích pana kolegy Petra Kudely, to je F2, F3.1 až F3.11, F4.1 až F4.3, FI, FII, FIII - změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích, a FIII - změna zákona o regulaci reklamy, en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 144. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 160 pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Byly přijaty pozměňovací návrhy zemědělského výboru, proto jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy Vladimíra Koníčka B2, B4 a B5. Budeme tedy hlasovat o návrzích B1... (Námitky v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: B5 je hlasovatelné.

 

Poslanec Pavel Kováčik: B5 je hlasovatelné ve dvou variantách, pardon, ano. Čili B2 a B4 je nehlasovatelné a budeme tedy hlasovat o návrzích B1, B3 a 4, B6 až 8, en bloc jedním hlasováním, potom budeme hlasovat o návrzích B5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozumíme si, ano? (Hlas ze sálu: B1, B3!)

 

Poslanec Pavel Kováčik: B1, B3, B6 až B8, ano. Řekl jsem to snad jinak? Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: B1, B3, B6, 7, 8 jedním hlasováním.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nesouhlas. Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 145 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 159 pro 36, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Nyní nám zbývá hlasovat návrh B5, dvě varianty. Návrh B5 varianta I - garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 146 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 159 pro 37, proti 89. Nebylo přijato. Dál.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Hlasujeme tedy B5, druhou variantu. Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 147. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 159 pro 37, proti 89. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Máme před sebou hlasování o pozměňovacích návrzích poslance Antonína Sedi C1 až C8, en bloc jedním hlasováním. Vzhledem k tomu, že bylo přijato A.II., je nehlasovatelný návrh C2. Bylo přijato A.IV., je nehlasovatelný návrh C3.

Takže hlasujeme s výjimkou C2 a C3 o návrzích pana poslance Sedi C1, C4, 5, 6, 7, 8. Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 159 pro 47, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u pozměňovacích návrhů poslance Josefa Šenfelda D1 až D4. Vzhledem k tomu, že bylo přijato A.XXI., je nehlasovatelný návrh D2. Hlasujeme tedy o návrzích pana kolegy Šenfelda D1, D3, D4, en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování 149 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 159 pro 18, proti 93. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u hlasování o pozměňovacích návrzích pana poslance Herberta Pavely. Návrh je pod písm. E. Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 150. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150, z přítomných 159 pro 41, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Kolegyně a kolegové, protože jsme rozhodli o stažení pozměňovacího návrhu pana kolegy Petra Bendla G1 varianta I, body 1 a 2, tak budeme hlasovat až o - návrh G1 varianta II je nehlasovatelný, protože bylo přijato A.XVIII. až A.XX. (Hlasy z pléna.)

Varianta I byla stažena, ale tady už jsme u G1 varianta II. Vzhledem k tomu, že jsme stáhli návrh G1 varianta I, body 1 a 2, tak posuzujeme dál návrh pana kolegy Petra Bendla. G1 varianta II je nehlasovatelná, protože bylo přijato A.XVIII. až A.XX. Jsme dál u návrhu pana kolegy Bendla: G2 varianta I je nehlasovatelná, protože bylo přijato A4. Jsme dál u návrhu pana kolegy Bendla: G2 varianta II je nehlasovatelná, protože bylo přijato A.IV. Jsme u návrhu pana kolegy Bendla: G3 až G9, přičemž G3 je nehlasovatelné, neboť bylo přijato A.II. G4 a G5 je přímo propojené s G1 varianta I bod 1. To pan kolega stáhl a my jsme to odhlasovali, proto je nehlasovatelné. G4 a G5 je nehlasovatelné, G3 je nehlasovatelné, G7 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A.II., G8 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A.X., G9 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A.II., A.XV.

Prosím, aby pan kolega Bendl prostřednictvím pana předsedajícího... Kývá. Pan kolega Bendl kývá na znamení souhlasu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je otázka, kde máme G6.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Bylo hlasováno s výjimkou G6 o všech návrzích pana kolegy Bendla. Prosím, abyste nyní nechal hlasovat o návrhu pana kolegy Bendla G6. Garanční výbor navrhuje zaujmout záporné stanovisko. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 151. Ptám se, kdo je pro G6. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 158 pro 35, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se tedy, jestli všechny pozměňovací návrhy byly vypořádány, buď že byly prohlasovány, nebo byly nehlasovatelné z důvodu kontradikce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dívám se širokým pohledem od legislativy přes všechny poslanecké kluby. Podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy, které byly k hlasování, a tudíž můžeme, pane předsedající, nechat hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud nikdo nic nenamítá, já mám také všechny návrhy vypořádány. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 712, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 152... Pardon, prohlašuji hlasování číslo 152 za zmatečné. Nerespektoval jsem požadavek na odhlášení a učiním tak nyní. Odhlásil jsem vás, požádám vás o to, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, a jakmile se počet přihlášených ustálí, požádám sněmovnu o klid.

 

Zahajuji hlasování číslo 153 a ptám se, kdo je pro usnesení Poslanecké sněmovny o schválení tohoto zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 154 poslanců pro 94, proti 38. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 183.

Pan předseda klubu ODS se hlásí s přednostním právem. Hned vám udělím slovo, jakmile bude klid ve sněmovně. Pane předsedo, posečkejte chviličku. Vím, že zákon byl dlouho toužebně očekáván. Prosím o klid sněmovnu!

Slovo má předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci jen komentovat, co se právě stalo. A jestli si pan ministr zemědělství myslí, že jako předkladatel vládního návrhu zákona tím, že pro něj nehlasuje on a jeho klub, ze sebe snímá odpovědnost, tak to tedy, pane ministře, ne. To tedy ne! Řekněme si to otevřeně. Měl jste ještě dneska, ještě před dvěma minutami jste měl několik nástrojů, kdybyste skutečně ten zákon nechtěl, jak tomu zabránit. (Ministr zemědělství protestuje.) Takhle jste ho alibisticky nechal projít.

Pane ministře, klidně se můžete přihlásit do rozpravy. Nepokřikujte na mě! Děkuji vám.

Kdyby pan ministr zemědělství chtěl, tak ten zákon mohl zastavit, mohlo to dopadnout jinak. Ale takhle je v poměrně výhodné pozici. Těm, kteří budou říkat to je dobrý zákon, bude říkat: já jsem byl pro a ono to prošlo. Těm, kteří budou kritizovat, bude říkat: ale náš klub byl většinově proti. Oni nás přehlasovali. Představte si. Klobouk dolů! Tedy opravdu, být současně pro a proti, je to třeba ocenit a já jsem nechtěl, aby to zapadlo. Jinak samozřejmě respektuji postoj všech kolegyň a kolegů, respektuji výsledek hlasování, nijak ho nezpochybňuji. Ale my, kteří jsme byli proti, se za to nestydíme a nehlasujeme chvilku tak a chvilku onak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Ještě předseda klubu TOP 09 František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Já jenom jménem klubu TOP 09 chci vyjádřit velké politování nad tím, co jste schválili, a doufám, že včetně ministra zemědělství, kteří tady udělali to, co udělali, že vás poženou malí vinaři vidlemi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Já se pokusím zklidnit situaci tím, že ohlásím náhradní kartu u pana poslance Petra Kudely číslo 17, se kterou hlasuje. Od 13 hodin se omlouvá pan poslanec Petr Adam z osobních důvodů.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 175, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP