Pátek 21. října 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

182.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 839/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj garančního zemědělského výboru pan poslanec Petr Kudela. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 839/4, který vám byl doručen dne 16. září tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 839/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl i ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předkládaného návrhu zákona je rozšířit daňové zvýhodnění minerálních olejů, které jsou spotřebovávány v rostlinné výrobě, i na minerální oleje, které jsou spotřebovávány při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat. Návrh zákona má zajistit, aby bylo osobám podnikajícím ve vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat umožněno uplatnit nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, které pro vybrané činnosti živočišné výroby a produkci zvířat spotřebovaly.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny dne 31. srpna 2016 jako garanční výbor a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Poslanecká sněmovna projednala vládní návrh zákona ve druhém čtení dne 16. září 2016. V rámci tohoto projednávání byl přednesen komplexní pozměňovací návrh, který umožňuje podnikům se živočišnou výrobou žádat o vratku spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě, s přihlédnutím k intenzitě chovu hlavních druhů hospodářských zvířat. K tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu pak byly předneseny tři pozměňovací návrhy. První dva pozměňovací návrhy umožní žádat o vratku spotřební daně z motorové nafty spotřebované i pro provádění hospodaření v lesích a v rybníkářství a třetí pak umožní fyzickým osobám žádat o vrácení daně do šesti měsíců ode dne, kdy mohly nárok uplatnit poprvé.

Vzhledem k tomu, že u řady druhů či kategorií hospodářských zvířat nelze spolehlivě doložit intenzitu chovu zpětně od 1. ledna 2016, a není tedy možné od tohoto data zajistit aplikaci správné sazby spotřební daně podle intenzity chovu, předpokládá komplexní pozměňovací návrh přechodně od 1. ledna 2016 do 1. července 2017 alternativní právní úpravu, která umožní vratku spotřební daně z motorové nafty spotřebované při činnostech v živočišné výrobě nezávisle na intenzitě chovu. S ohledem na vývoj zemědělství v České republice a s přihlédnutím k dopadům navrhovaných opatření zohledňujících intenzitu chovů na státní rozpočet České republiky předpokládá komplexní pozměňovací návrh použít zvýšenou a nejvyšší sazbu daně pouze do 31. prosince 2018. Za účelem snížení administrativní zátěže pro stát i pro dotčené subjekty předpokládá komplexní pozměňovací návrh jednotnou základní sazbu vratky pro všechny činnosti v zemědělské prvovýrobě od 1. ledna 2019.

Komplexní pozměňovací návrh přispěje ke zlepšení situace v živočišné výrobě a v produkci zvířat, a proto s ním souhlasím. Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu byly podány další tři pozměňovací návrhy, s nimiž také souhlasím. Pozměňovací návrhy zemědělského výrobu jsou rovněž v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, proto s nimi souhlasím za předpokladu, že nebude přijat komplexní pozměňovací návrh uplatněný ve druhém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, členové vlády, po projednaném minulém bodu se dostáváme k novele zákona o spotřebních daních, která však, jak se dívám na plénum Sněmovny, mnohé moc nezajímá, což mě mrzí. (Hluk v sále, někteří poslanci stojí v hloučcích a hovoří.)

Pan ministr Jurečka vysvětlil důvody, které vedou vládu k tomu, aby předložila takový návrh zákona. Naše zemědělství je velice těžce zkoušené konkurencí zejména starých zemí Evropské unie. Tímto návrhem zákona zemědělství pomáháme. Pomáháme podnikům, které produkují v živočišné výrobě. Tato novela zákona rozšíření vratky spotřební daně se bude vztahovat na všechny provozovatele živočišné výroby, včetně chovu koní.

Také chci upozornit na podaný pozměňovací návrh pana poslance Šrámka, který intenzitu chovu živočišné výroby bere jako limitující prvek a zavádí princip - čím větší množství chovaných zvířat na hektar, na jednotku plochy, zvyšuje možnost vratky spotřební daně, čímž pozitivně přispívá také ke stavu půdního fondu a velice pozitivně bude působit na naši ekologii a zachování a udržení vody v přírodě.

Na zasedání zemědělského výboru předložily svá stanoviska k podaným pozměňovacím návrhům Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí. Ministerstvo zemědělství dalo doporučující stanovisko, protože se jedná o zemědělce, Ministerstvo financí dalo stanovisko negativní. Protože to neodůvodnili, tak jsem si to odůvodnil já, proč dalo Ministerstvo financí negativní stanovisko. Za prvé je to pro útvary Ministerstva financí práce. Za druhé je to výdaj státního rozpočtu. Stejný výdaj státního rozpočtu, jako je světlo a teplo v této budově nebo světlo a teplo v budově Ministerstva financí, takže očekávám, že Ministerstvo financí při schvalování státního rozpočtu dá negativní stanovisko i na tyto výdaje.

Jak jsem řekl, možnost vratky spotřební daně se bude týkat všech podnikajících subjektů v živočišné výrobě, které mají právo o vratku spotřební daně požádat. Jestli ji využijí, nebo ne, je pouze na jejich uvážení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. S přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo.

Pan poslanec Kořenek posouvá svoji omluvenku až od 11.30.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Jenom velmi krátce. Chci ohlásit jakoby drobný střet zájmů. Mou profesí je živočišná výroba, i když ji řadu let již nevykonávám, ale velmi dlouho jsem aktivně působil v zemědělství. A chci poprosit o podporu tohoto návrhu zákona včetně podpory těch návrhů, které zahrnují velmi spravedlivě do té podpory i klenot českého, moravského a slezského zemědělství, kterým je bezesporu rybníkářství, a samozřejmě i ty návrhy, které zahrnují do té podpory i lesní hospodářství.

Vím, že by se dalo udělat ještě více, a bylo by to záhodno, protože obdobně úpí i některé další sektory, ale přesto chci ocenit, že po řadě let, pro někoho možná trošku pozdě, ale přece jenom, přichází podpora, která znamená pro mnoho podniků doslova záchranu holé existence. Živočišná výroba byla vždycky tak trošičku popelkou, i mediálně je zajímavější zpráva o výnosech obilovin a o chlebu apod., a spíše tady se dočkáváme diskusí o tom, jak živočišná výroba škodí, viz nedávná diskuse o klimatu a některých dopadech živočišné výroby na klima. Ale já bych chtěl v této chvíli požádat všechny poslance a poslankyně Poslanecké sněmovny, aby vzali v úvahu to, že dochází ke kompenzaci, nebo alespoň k částečné kompenzaci újmy v uvozovkách, kterou jsme jako český stát tak trošku také té živočišné výrobě způsobili. Mám na mysli třeba situaci, kdy tím, že se Česká republika připojila k sankcím proti Rusku, velmi významně utrpěly zpracovatelské podniky, které operují s mlékem, tedy sýraři, mlékaři, kde ztráta ruského trhu pro ně znamenala velmi těžkou ztrátu, následně potom tedy i pro prvovýrobce, tedy zemědělce, kteří produkují mléko. Z této rány se dodneška velmi těžko vzpamatovávají. A jestliže tedy teď přicházíme s alespoň částečnou kompenzací prostřednictvím zelené nafty i pro živočišnou výrobu, tak pro mnoho z nich to skutečně znamená, že mohou mít určitou naději, že se bude jednou možná dýchat lépe v živočišné výrobě.

Vřele podporuji i pozměňovací návrh pana kolegy Šrámka, protože jestliže máme udržet konkurenceschopnost alespoň trošičku na úrovni zemí - a teď tady pan zpravodaj velmi správně poukazoval na staré země Evropské unie a já to zkonkretizuji - Německo, Dánsko apod., kde intenzita živočišné výroby je nesrovnatelně vyšší ať už ve výrobě mléka, ať už ve výrobě vepřového masa, nebo produktů drůbeže, tak tady je třeba, abychom i u nás zasáhli tímto způsobem. Protože jestliže se bavíme - a teď to vezmu trošku z větší šíře - jestliže se bavíme již řadu měsíců, možná řadu let o tom, jakým způsobem je třeba udržet např. vodu v krajině, tak to začíná přece tam, že zemědělství se vrátí ke své původní pestrosti a vedle oněch lánů obilí, řepky atp. se více budou pěstovat i plodiny, které vodu v té krajině zadržují, tzn. ať už jsou to travní porosty, víceleté pícniny na orné půdě apod. Čili že se vrátí význam živočišné výroby.

Asi těžko budeme pěstovat například vojtěšku tam, kde to nemá kdo spotřebovat. Je to systém, jemuž je třeba vrátit rovnováhu, a pak budeme mít méně problémů s povodněmi nebo se suchem. Je to systém, kterému vracet rovnováhu začínáme právě tím, že přijmeme dnes tuto novelu zákona o spotřebních daních.

Rozumím Ministerstvu financí, že dává negativní stanovisko, protože správný ministr financí se vždycky bude kroutit, když má nějaké peníze vydat, ale jsem přesvědčen, že zde jde následně potom o multiplikační efekt, že ve skutečnosti na tom i český stát možná drobně, ale přece jenom vydělá. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám děkuji, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Šrámek a připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, poslankyně, poslanci, dámy a pánové, dovolte mi velmi stručně vypíchnout hlavní body komplexního pozměňovacího návrhu.

Můj návrh zavádí jednu sazbu na farmu, ale tři možnosti vratky podle intenzity a kritéria intenzity živočišné výroby, jak už tady pan ministr a moji předřečníci správně řekli. Je to vlastně skutečná a významná podpora živočišné výroby. Návrh je pro dobře hospodařící zemědělce bonusový. Pro špatně hospodařící zemědělce je nevýhodný, ale motivační. Je systémový, k podvodům netolerantní a navíc jednoduchým způsobem administrovatelný jak pro zemědělce, tak pro kontrolní celní správu. Tím lze velice rychle dostat do živočišné výroby, která je v hluboké krizi, více peněz, než bylo původně alokováno, bez komplikovaných žádostí o dotace.

Někdo by mohl namítnout, že se zvýší vratka i na rostlinnou výrobu, ale to není pravda, protože vyšší VD na hektar znamená více netržních a méně tržních plodin na poli, hlavně plodin, které na polích chceme, které zabraňují erozi a vysušování polí, navíc motivujeme dodávat na pole organickou hmotu tak důležitou pro dlouhodobý kvalitní stav naší půdy.

Bohužel s přihlédnutím k pouze odhadovaným dopadům navrhovaných opatření na státní rozpočet, protože je to věc nevyzkoušená, se navrhuje použít princip pouze do konce roku 2018. O případném prodloužení bude moci rozhodnout až nová politická reprezentace po analýze roku 2017, tedy zřejmě v roce 2018. Pokud budu poslancem tohoto parlamentu, budu určitě za dobře hospodařící zemědělce bojovat a navrhnu prodloužení i v letech 2019 a dalších, pokud odhady dopadů na státní rozpočet budou v plánovaných a odhadovaných intencích.

Na závěr mi dovolte ještě podotknout jednu věc k těm, kteří tento návrh zřejmě nepodpoří. Ano, jedná se o daňovou distorzi, která se ale nezavádí proto, aby zvýhodnila jedny podnikatele či jeden sektor hospodářství oproti jinému. Je to opatření k posílení konkurenceschopnosti české, především živočišné výroby proto, že toto opatření mají i okolní státy jako Německo a Polsko, ale i naprostá většina zemí EU.

Chtěl bych vás, poslankyně a poslanci, požádat o podporu vlevo i vpravo. Tento návrh není ani pravicový, ani levicový, není ani o podpoře velkých agropodniků, v některých případech ba naopak. Kdo nemá vybalancované hospodaření živočišné a rostlinné výroby, bude mít jen základní vratku spotřební daně. Tento návrh je pro všechny, kteří to dělají dobře, a je to návrh pro zemědělce malé, střední i velké. Venkov jedna rodina, jak za první republiky říkával Antonín Švehla.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost a věřím ve váš zdravý selský rozum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a požádám pana poslance Bendla o vystoupení a připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já začnu stejně jako na zemědělském výboru otázkou. Myslíte si, že by zelená nafta pomohla i českému průmyslu? Pomohla by zelená nafta i třeba českému zdravotnictví, záchranné službě? Pomohla by hasičům, policii, všude, kde jsou obrovské výdaje v oblasti pohonných hmot, kde denně se zachraňují lidské životy? Anebo obráceně, český průmysl je hlavním motorem české ekonomiky. Máte pocit, že by pomohla? Pokud ten pocit máte, tak jsem hluboce přesvědčen, že lepším řešením je snížit celkové daňové zatížení jednorázově pro všechny, než abychom touto daňovou distorzí podporovali jednu část podnikatelského sektoru a druhou ne.

Paní náměstkyně ministra financí - a já pevně věřím, že to není hra, protože doporučení Ministerstva financí k tomuto návrhu zákona je negativní, i k jednotlivým pozměňovacím návrhům, ale vládní poslanci včetně představitelů hnutí ANO hlasovali pro. Vzhledem k tomu, jak se tady bavíme o konfliktech zájmů apod., prostě tomu pak nerozumím a nevěřím tomu, že by ministr financí nebyl schopen vysvětlit svým poslancům, že pokud je tady stanovisko ministra financí nebo Ministerstva financí negativní, že ten návrh zákona opravdu principiálně nakonec nepodpoří. Trochu tomu nerozumím, ale nevěřím tomu, že by ministr financí nebyl tak silný, aby nevysvětlil svému poslaneckému klubu, co si přeje jeho ministerstvo. Paní náměstkyně slušnou formou, asi s vědomím toho, že se baví s koaličními poslanci, ale vysvětlovala, že celý ten princip je velmi byrokratický, složitě hlídatelný, že bude nést vysoké nároky na uhlídání zneužitelnosti takovéhoto systému, a proto jej nepodporuje.

Obecně platí, že systém zelené nafty je nejvýhodnější pro ty, kteří hospodaří na velkém množství hektarů. Pokud někdo hospodaří na tisíci hektarech, má náklady na naftu řádově jiné než třeba zelinář hospodařící na dvou třech hektarech. A v okamžiku, kdy se budou rozšiřovat nůžky, protože my potřebujeme podpořit nejenom živočišnou výrobu, ale i v rámci rostlinné podporu zeleniny, ovoce, tak budeme rozšiřovat nůžky mezi tím, že výhodnější a čím dál tím výhodnější hospodařit na velkých lánech s větší podporou, než se trápit s ovocem a zeleninou zejména, že ten systém přináší i další disproporce a nerovnováhy dovnitř toho systému.

Pan kolega Šrámek tady říkal, že přichází ještě se třemi úrovněmi podle hodnocení intenzity. I to je z hlediska kontroly a využívání systém velmi složitý a nebude jednoduché ukontrolovat a zkontrolovat, kdo opravdu naftu použil k tomu, k čemu ji použít měl. Proto říkám, my jsme přesvědčeni, že nejlépe bychom pomohli, pomůžeme-li všem snížit náklady související s naftou, a to znamená, snížili spotřební daň, a umožnili vlastně nejenom zemědělcům, ale celé české ekonomice, aby toto zatížení nemusela nést na svých bedrech. Český rozpočet, jsem přesvědčen o tom, si to může dovolit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Šrámek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Dovolte mi zareagovat na svého předřečníka. Já jsem tady mluvil o daňové distorzi, ano, ale důvod není ten, abychom zvýhodňovali zemědělce proti ostatním podnikatelům, ale pouze a jen to, že to mají ostatní země. Má to Německo, Rakousko, Polsko, téměř všichni v EU. Pokud se to v celé Evropě zruší, budu první, který bude navrhovat, aby se to zrušilo i u nás.

Systém je byrokratický. Ano, systém je byrokratický právě dnes, protože i za vašich vlád jste v podstatě podporovali pouze a jen rostlinnou výrobu. A vlastně zemědělec dneska má dvě vratky na farmě. Takže musí oddělovat naftu, kterou používá na poli, od nafty, kterou využívá ve stáji. A právě vy hovoříte o malých zemědělcích. Tak právě ti malí zemědělci jezdí na poli i ve stáji s jedním traktorem, s jednou nádrží, ale musí oddělovat, jaká nafta byla spotřebována na poli a jaká byla spotřebována v živočišné výrobě ve stáji. Tento návrh tuto sazbu sjednocuje na jednu, aby systém byl jednodušší jak pro zemědělce, tak i pro kontrolu celní správy.

Zavádění tří vratek. Bude to velmi jednoduché. S panem ministrem jsme se domluvili, že bude vytvořen systém, kdy velmi přesně k poslednímu dni v měsíci bude přesně jasné, jaké VD na hektar daný podnik má, a o danou sazbu vratky si požádá.

Výhody pro ty, co hospodaří na velké ploše, ano. Ale to tady nezavádíme dnes. To už je tady dlouho. Ale tento systém právě nezvýhodňuje ty, kteří pouze a jen hospodaří na velké ploše, ale právě ty, kteří hospodaří dobře. Kteří mají vyrovnanou, vybalancovanou rostlinnou a živočišnou výrobu. Takže ti, kteří mají velké hektary a dělají pouze a jen rostlinnou výrobu, ti dostanou to minimum, ten základ.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas. Byl jste přihlášen s faktickou poznámkou. Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. On mi kolega Šrámek řadu z věcí vzal z úst, protože to řekl ve své faktické poznámce. Ale přece jen. Pan kolega poslanec Bendl řekl, že si myslí, že si to náš státní rozpočet může dovolit. Myslím, že snížení spotřební daně na naftu en bloc celkově, dalo by se s tím souhlasit. Je to více z mého úhlu pohledu, já bych řekl ano, můžeme si to dovolit v okamžiku, kdy budeme mít konečně vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet.

Určitě jako člen rozpočtového výboru nejsem nadšený z toho, že se tady ta daňová distorze zavádí. Nebo resp. ono zase, tak jak vysvětloval kolega Šrámek, ona se možná zmenšuje, protože to bylo pouze na rostlinnou výrobu. A zase proč ne ta živočišná. To je polemika, kterou mohou vést hlavně ti zemědělci. Říkám, já se na to dívám svýma očima, člena rozpočtového výboru. Není to určitě z mého pohledu věc optimální, ale pořád platí to, co tady už zaznělo. Pokud to mají okolní země a chovají se tak disproporcionálně, že ti zemědělci v Německu jsou na tom o hodně lépe než naši. Aniž jsem zemědělec, přece to víme, jak je to s dovozem surovin pro náš potravinářský průmysl. Určitě z toho nadšený nejsem, ale jeví se mi to jako návrh, který je udělat lepší, než neudělat nic. Protože řekněme si to na rovinu, politická vůle v tuto chvíli pro celkové snížení spotřební daně asi není a neprojde. A v tom případě volím variantu pragmatického přístupu a návrh podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Jurečka. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Chtěl bych tady zareagovat, částečně už to tady řekli předřečníci, ale hlavně na výtky pana poslance Bendla, prostřednictvím pana předsedajícího. Je třeba si opravdu uvědomit, že jestliže zemědělci dnes v České republice na něco nejvíce poukazují a nejvíce si stěžují, tak říkají: My potřebujeme jediné - mít stejné srovnatelné podmínky, jako mají naši konkurenti v Rakousku, v Německu, v Polsku, především v těchto státech okolo. My jsme schopní, pokud podmínky budeme mít srovnatelné, být konkurenceschopní. A právě tyto základní disproporce, jako např. to, že tam zelená nafta v takovéto podobě je zavedena dlouhé roky, dostávají naše zemědělce do té nerovné situace. A že my tady neděláme nic jiného, než napravujeme stav. A dovolím si ještě tady upozornit, myslím si, že asi je potřeba zmínit, že není možné říkat, že ten, kdo je velký, je na tom lépe. Tady je jasně vymezena sazba. Vratka spotřební daně je jasně vymezena na hektar. A je prakticky jedno, pokud zemědělec hospodaří a splňuje všechny podmínky, jestli má hektarů deset, nebo sto. Pořád se bavíme o stejné sazbě na hektar, o stejné sazbě. Případně potom od 1. července příštího roku podle zatížení dobytčí jednotkou. Říkat, že tady bude nějaká vyšší úměra částky, kterou dostane větší zemědělec, je opravdu nelogické. Je to stále stejně paušálně stejná výše sazby.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karamazov. Připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to na půdě tohoto shromáždění poprvé, kdy kritizuji různé výjimky a dotace, které jen zesložiťují daňový systém, který v České republice patří k nejsložitějším na světě. Dotace různých druhů jsou výhodné vždy pouze pro konkrétní skupinu, která je pobírá. Ostatní občané musí vše zaplatit ze svých daní.

Nakonec chce každý nějakou dotaci, aby své znevýhodnění kompenzoval. Vzniká tak složitý a netransparentní systém. Místo toho, abychom netransparentní dotace odstraňovali, a vytvořili tak rovné prostředí, ve kterých firmy uspějí díky své know-how, vláda se vydává opačným směrem, když navrhuje rozšíření dotace na tzv. zelenou naftu. Jen těžko lze obhájit fakt, že někteří podnikatelé musí do aut a strojů koupit palivo za běžné ceny, ale ti, kteří podnikají v zemědělství, dostávají příspěvek. Kdo to zaplatí? Odpověď je snadná. My všichni. Všichni občané ze svých daní. Místo toho, abychom tento dotační paskvil zrušili úplně, vláda se chystá dotace rozšířit nyní i na živočišnou výrobu.

Kabinet zároveň zůstává věrný své doktríně, že jakýkoliv styk občana s úřady musí být pro člověka co nejsložitější. Čerpání dotací na v uvozovkách zelenou naftu tak kvůli složitému papírování zůstává výhodné zejména pro velké podniky. Ano, o dotaci mohou požádat i rodinné farmy. Ale kde má rodina získat znalosti o složité administrativě? Navíc hodiny strávené papírováním za ně nemá kdo odpracovat. A časová investice v porovnání se získanou dotací nemusí být ani výhodná.

Nová úprava tak zjevně vychází vstříc obřím zemědělským a potravinářským konglomerátům. Je otázkou, zda je opravdu náhoda, když se novými úlevami pro tyto podniky zabýváme ve chvíli, kdy je ministr financí zároveň vlastníkem firmy, která v odvětví patří k největším. Těžko může někdo soudný souhlasit s tím, že poslanci jsou tu od toho, aby podporovali obří podniky, aby byly ještě větší. Jsem přesvědčen, že Sněmovna je tu pro to, aby nastavila rovné a férové podmínky, které budou platit pro všechny. Není kolem státu, aby deformoval trh a jednu skupinu občanů zvýhodňoval před jinou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Teď jsem se dostal do trochu prekérní situace, protože pan poslanec Karamazov, aniž bychom se domlouvali, v podstatě řekl všechno to, co jsem měl v úmyslu tady prohlásit. Pokusím se ho jenom doplnit několika málo údaji.

Tento týden jste zavedli další výjimku do daně z příjmů fyzických osob. Vratka ze spotřební daně, tzv. zelená nafta, která je mimořádně administrativně náročná, a která, jak všichni, kteří na vesnici bydlíme, dobře víme, že otvírá obrovské dveře daňovým únikům, se dále rozšiřuje. Ze dvou sazeb DPH, které měly směřovat k jedné sazbě, jste udělali sazby tři. Již zákonem zrušená druhá sazba daně z příjmů fyzických osob zůstala ve vaší zprávě na neurčito. Již v zákoně platné jednotné inkasní místo bylo zrušeno a dále zůstává ona velmi komplikovaná správa tří přímých odvodů vázaných na pracovní místo. A tak bych mohl pokračovat.

Pozitivní trend, který tady byl nastaven v roce 2010, že správa daní povede ke zjednodušení, ke zpřehlednění jak pro daňového poplatníka, tak pro správce daně, byl otočen o 180 stupňů a směřuje k dalším výjimkám, k dalším distorzím, což zvyšuje náklady na správu daně. Vidíme to na číslech, kdyby mi chtěl někdo oponovat. Kdyby se nezvyšovaly náklady na správu daně, tak pan ministr financí nepotřebuje stovky až tisíce nových úředníků, kteří se té správě budou muset věnovat, které jste mu schválili v návrhu zákona o státním rozpočtu.

Jinými slovy, zvyšují se náklady pro daňového poplatníka, zvyšují se náklady pro podnikatele a zaslouženě máme druhé místo v administrativních komplikacích pro podnikatele ze všech zemí OECD hned za Bulharskem. Trend této vlády má evidentně obrovskou ambici to Bulharsko trhnout a stanout zaslouženě na prvním místě. Je to cesta do pekla a poslanecký klub TOP 09 nic takového nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavera. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych také řekl několik poznámek k projednávané novele zákona. Já samozřejmě musím pochválit pana ministra, že se snaží pomoci našim zemědělcům. Myslím, že naši zemědělci si to zaslouží. Ale způsob té pomoci bych určitě volil úplně jiný. Já už jsem tady několikrát zdůrazňoval, že zelená nafta je především pro malé zemědělce hůře administrovatelná dotace než pro ty větší, kteří mají své zaměstnance, kteří jim to vyřizují, apod. Osobně bych viděl navýšení ať už to je u platby na hektar nebo rostlinné výroby, tak i u dobytčí jednotky při chovu dobytka apod.

Pan ministr tady také říkal, že ti velcí jsou na tom stejně jako ti malí, co se týká dotací. Ale vůbec nejsou. Ti velcí mají daleko větší obrat, takže mají více peněz, se kterými mohou hospodařit. Ti menší žijí, jak se říká, z měsíce na měsíc, z roku na rok. Představte si, že ještě v červenci řada malých i větších zemědělců neměla vyplacené dotace za rok 2015. To snad bylo poprvé za všechny ty roky, kdy zemědělci museli čerpat úvěry, platili úroky, a ty jim nikdo nezaplatí. Myslím, že tam by byla mnohem lepší pomoc ze strany Ministerstva zemědělství, prostě platit zemědělcům dotace včas, aby nemuseli čerpat žádné úvěry apod.

Co se týká ještě dalších věcí, jenom taková malá připomínka. Znám spoustu zemědělců, kteří chovají dobytek celoročně venku, takže techniku využívají minimálně. Zelená nafta jim bude opravdu k ničemu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já musím reagovat na to, co říkal pan poslanec Pavera. Kdyby mě asi dobře poslouchal, tak by jasně slyšel, že já jsem řekl, že pokud - reagoval jsem na pana poslance Bendla - pokud mluvíme v případě zelené nafty - pan poslanec Bendl hovořil o tom, že v případě zelené nafty mají ti, kteří mají více hektarů, potom větší příjem, tak je potřeba si uvědomit, že to je to vždy paušálně na hektar. Já jsem nemluvil obecně o jiných dotačních titulech. Mluvil jsem o této konkrétní věci. Prosím pěkně, pak si vezměte stenozáznam a podívejte se, jak jsem to přesně formuloval. Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl.

A musím říci jednu věc. I tento návrh, který tady je dnes na stole, zase určitým způsobem vychází i malým zemědělcům vstříc z hlediska způsobu podávání žádostí o tuto vratku. Hledali jsme tady i s Ministerstvem financí, jakým způsobem jim v této věci vyjít vstříc, aby to mohli podávat nejen elektronicky, ale také ještě v papírové podobě, a já musím říci, že sám jsem v minulosti podnikal, sám jsem v minulosti žádal o tuto vratku a dělal jsem si toto podání sám. Není to nic složitého. Zhruba za půl hodiny mám zpětně tuto žádost vyplněnou a podanou. Není to žádné velké drama.

Jenom podotýkám, aby mě někdo nějak jinak neinterpretoval, já jsem řekl už před dvěma lety a to platí a bude to platit vždycky - dokud já budu v politice, tak rodinná farma mé manželky nikdy o tuto zelenou naftu žádat nebude. Jenom aby v tom bylo jasno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se zeptat, pane poslanče, hlásíte se s faktickou poznámkou? Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Já jenom krátce zareaguji na pana ministra. Já jsem nic nezpochybňoval. Já jsem jenom říkal, že když má někdo velký obrat, tak že nepotřebuje tolik peněz na tu svoji výrobu, ať je to rostlinná, či živočišná, a že ti malí, kteří nemají takový obrat, mají samozřejmě méně peněz, musí si peníze půjčovat. Proto jsem upozorňoval i na to, že platby, které jim přicházely ze SZIF, přicházely pozdě. Proto si museli brát úvěry a platili velké úroky. Nic jsem nezpochybňoval, opravdu, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Hlásíte se, pane ministře, s přednostním právem nebo s faktickou poznámkou? Dobře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já chci moc poděkovat panu ministrovi za jeho prohlášení, když říkal, že jeho rodinná farma by si nikdy o vratku nepožádala. On tím v podstatě potvrdil, že pro ty malé to není tak významná záležitost. Pro ty velké to je mnohem významnější. Tam by se připravil o mnohem více peněz. To je ten rozdíl, na který se tady snažíme poukázat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Jurečka. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já se omlouvám, že možná pro některé ten proces zdržuji. Ještě ale zareaguji na to, co říkal pan poslanec Pavera. Dotace nebyly vypláceny pozdě. Ty dotace byly vypláceny podle harmonogramu, který jsme rok předem všem zemědělcům zveřejnili, a takto jsme ten harmonogram dodrželi. Zemědělci to věděli a bylo to v důsledku nové společné zemědělské politiky, která přinesla o třetinu více jiných dotačních titulů.

Teď ještě k tomu, co říkal pan poslanec Bendl prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem to tehdy řekl a takhle to držím, protože jsem byl tehdy před dvěma lety podezírán ze střetu zájmů. Není to o tom, že to není pro zemědělce a především živočišnou výrobu nevýznamná částka. Je to pro ně důležitá částka, která jim výrazně pomůže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Pěnčíková. Vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášen, můžete mít řádnou přihlášku. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo, ale já budu opravdu velice stručná. Tady zaznělo, že se jedná o daňový paskvil. On to možná daňový paskvil pro někoho je, ale po pravicových vládách nám tady zůstalo takových zákonných paskvilů, o kterých se nemluví, že mi to přijde docela úsměvné.

Zemědělci po zelené naftě volají. To, že jste jim to zrušili v minulosti, byla chyba. Já chápu, že to teď nemůžete přiznat, budete proti tomu brojit. Každopádně tento návrh je jeden z těch, který zemědělce podpoří. Až přijdete s něčím konstruktivním, jak jiným způsobem zemědělství podpořit v současné krizi, komunistická strana určitě vaše návrhy podpoří také. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Šrámek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Velice krátce. Tím, že se vlastně zrušila v minulosti za vašich vlád vratka spotřební daně na živočišnou výrobu, tím se právě administrativní proces zkomplikoval, protože zemědělci potom museli velmi precizně oddělovat práci na poli a práci ve stáji. Tím, že sazbu sjednotíme, dáme jednu, zjednoduší se to jak pro kontrolní orgány, tak hlavně pro zemědělce.

Když tady mluvíme o komplikovanosti dotací, víte, z těch všech dotací - ty různé žádosti, tak ten systém je opravdu velmi komplikovaný. Myslím, že v posledních letech se ještě více komplikuje. To je pravda. Nicméně vratka spotřební daně je tou nejjednodušší a nejrychlejší dotací pro zemědělce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Já musím jen poopravit pana kolegu Šrámka. Nezrušila se vratka na živočišnou výrobu. (Poslanec Šrámek reaguje mimo mikrofon, řečník vrtí hlavou.) To není pravda. Prostřednictvím pana předsedajícího, to musíte dobře vědět.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, řádně přihlášený pan poslanec Foldyna. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Já k této tematice nechci říkat nějaké velké vědomosti, nicméně chci říct jenom jednu poznámku, proč budu hlasovat pro tento zákon. Protože jsou to výrobci, protože něco produkují. Tady je řada zemědělců z Václaváku, kteří sekají trávu v severních Čechách a říkají si zemědělci. Takže já jsem rád za tento návrh novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova pana navrhovatele - pane ministře, chcete závěrečné slovo před hlasováním? Není tomu tak. Případně pan poslanec Kudela, zemědělský výbor, a pan poslanec Kalousek - také nechcete. Dobře.

Přikročíme tedy nyní k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády, já jsem také oprávněný žadatel, nežádal jsem, ale pod vlivem diskuse asi požádám o vratku spotřební daně.

Je tady požadavek na odhlášení, jak jsem se díval.

Zemědělský výbor na svém zasedání navrhuje tuto proceduru. Za prvé hlasovat o návrhu na zamítnutí. Za druhé o legislativně technických úpravách, ty však nebyly předneseny, takže o nich hlasovat nebudeme. Za další hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Šrámka pod písmenem D. Za čtvrté pozměňovací návrh poslance Petra Kudely C1. Za páté pozměňovací návrh Petra Kudely C2 a za šesté pozměňovací návrh Petra Kudely C3. V případě, že tyto pozměňovací návrhy nebudou schváleny, tak hlasovat o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru A1 a A2 en bloc, jedním hlasováním, a potom o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod písmenem B. Ten samozřejmě také v případě, že nebudou schváleny pozměňovací návrhy D, C1, C2 a C3. A nakonec o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Kolegyně a kolegové, odhlásil jsem vás, takže vás požádám, abyste se přihlásili. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí zákona. Nejprve se zeptám na stanovisko garančního výboru k návrhu na zamítnutí zákona.

 

Poslanec Petr Kudela: Stanovisko garančního výboru na zamítnutí je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí zákona, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 120, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 125. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kudela: Navrhuji, abychom hlasovali o přijetí komplexního pozměňovacího návrhu pana poslance Šrámka uvedeného pod písmenem D.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, nejprve bychom měli hlasovat o návrhu legislativně technických úprav.

 

Poslanec Petr Kudela: Legislativně technické úpravy nebyly podány.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v tom případě budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Táži se na stanovisko výboru. (Výbor doporučuje.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 121, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 143, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Vzhledem k tomu, že je ukončena rozprava, s přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám, mám jenom procedurální pochybnost. Opravte mě, jestli se mýlím, a ještě jednou se omlouvám. Ale já mám pocit, že ve druhém čtení jsme přijali komplexní pozměňovací návrh pana poslance Šrámka jako základ, takže se o něm už nedá hlasovat jako o pozměňovacím návrhu, ale jako o návrhu jako celku. Jestli se mýlím, omlouvám se, ale mám tuhle utkvělou vzpomínku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v tom případě je to věc, kterou budu nucen zkonzultovat s legislativou, aby legislativní proces byl v pořádku, takže vás požádám o strpení s tím, že přeruším jednání na tři minuty, zkonzultuji to a pak budeme dál pokračovat v hlasování. Přerušuji jednání do 11.08 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 11.05 do 11.08 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, po konzultaci s legislativou bude následující postup. Pro pořádek udělám to, že tři hlasování, která máme za sebou, prohlašuji za zmatečné a celé hlasování budeme od začátku opakovat.

 

Nejprve tedy nechám hlasovat o tom, jak byl přečtený postup při hlasování o proceduře. Táži se, zda někdo navrhuje jiný postup při hlasování. Nikoho nevidím.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navrženou proceduru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 122, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 153. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Stanoviska zde zazněla, není potřeba je opakovat. V tom případě dávám hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto tisku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 123, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 31, proti 123. Tento návrh byl zamítnut.

 

A nyní tedy budeme postupovat tak, jak navrhl garanční výbor, včetně toho, že vás požádám, abyste opět řekli stanoviska. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kudela: Legislativně technické úpravy nebyly navrženy, tedy přistoupíme k hlasování o schválení komplexního pozměňovacího návrhu poslance Šrámka uvedeného pod písm. D. Stanovisko zemědělského výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 124, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Petr Kudela: Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Kudely uvedeném pod písm. C1. Je to rozšíření vybraných činností o činnosti v rybníkářství. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 125, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti 18. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Dále navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C2. Jedná se o rozšíření oblasti, ve kterých bude možná vratka spotřební daně na vybrané činnosti v pěstebních činnostech v lese. Stanovisko zemědělského výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 126, přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 137, proti 17. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Kudela: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C3. Jedná se o úpravu periodicity, kde se žádá o vratku spotřební daně ze dvou měsíců na šest měsíců. Stanovisko zemědělského výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 127, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 148, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Petr Kudela: Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A1 a A2 jsou již nehlasovatelné, protože byl přijat pozměňovací návrh D. A pozměňovací návrh rozpočtového výboru B je nehlasovatelný, protože byl přijat pozměňovací návrh D. Dále tedy bychom měli hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Stanovisko zemědělského výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 839, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 128, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 126, proti 29. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy. Dnes od 11.30 do 12.30 hodin z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Sedlář, dále z důvodu nemoci se dnes omlouvá pan poslanec Kučera a dále od 9 hodin po celý den se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Štětina.

 

Otevírám další bod dnešního jednání, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP