(17.00 hodin)

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, asi nejsledovanější dopravní stavba v Pardubickém kraji je stavba komunikace D35. Včera jsem se z tisku dozvěděl, že tuto stavbu čeká zdržení kvůli archeologickému průzkumu. Zdržení se však dala očekávat. Pro silničáře v Pardubickém kraji je totiž vypsání veřejné zakázky v takovém rozsahu jedinečné. Archeologické práce na prvních dvou úsecích D35 z Opatovic nad Labem do Ostrova mají podle zadání ŘSD vyjít na více než půl miliardy. Kromě pár kilometrů hradecké D11 a krátkého úseku D35 ze Sedlic do Opatovic zatím krajem žádná dálnice nevede. Doteď jsme archeologický průzkum netendrovali, ale zadávali jej přímo muzeím. Nejasnosti tam jsou, protože s tím nemáme zkušenosti, přiznává šéf ŘSD Vebr.

Jako poslanec za Pardubický kraj samozřejmě bedlivě sleduji problematiku této stavby. Věřím, že i pro ministerstvo je stavba jednou z priorit. Chtěl bych se tedy zeptat, jakou podporu mají pardubičtí silničáři, tedy ŘSD, od vás. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně.

Paní poslankyně Nina Nováková bude interpelovat omluvenou ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci školních asistentů. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená nepřítomná paní ministryně, chtěla jsem se, pokud byste tady byla, zeptat na to, jakým způsobem urychlíte spravedlivou odměnu pro asistenty ve školách. Víme, že hovoříme o asistentu pedagoga, o osobním asistentovi a o tzv. školním asistentovi, což je termín, který by byl nově zaváděn v souvislosti s čerpáním evropských dotací. Tohle je pěkné, vaše plány jsme všichni slyšeli. Ale běží první měsíc školního roku, kdy asistenti, pokud jsou placeni, tak jsou placeni na úkor ostatních pedagogů. Takže už na začátku roku v prvním čtvrtletí se nastavuje atmosféra, kdy jedni jsou spravedlivě odměňováni na úkor druhých, kteří tím pádem spravedlivě odměněni být nemohou. Proto vás velmi urgentně prosím, abyste urychlila tenhle nesoulad.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Bendl svoji 25. interpelaci stáhl. Dostáváme se k 26. interpelaci. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat nepřítomného ministra dopravy Dana Ťoka ve věci rozšíření modrých zón v Praze. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, chtěla jsem se vás v obecné rovině zeptat na způsob, jakým Ministerstvo dopravy vyhodnocuje, zda byly splněny zákonné podmínky pro rozšíření pražských modrých zón, a také na osud našeho podnětu, kterým jsme Ministerstvo dopravy vyzvali k výkonu dozoru nad vydáním nařízení, které se stalo základem pro rozšíření pražských modrých zón, u něhož máme určité pochybnosti právě o splnění zákonných podmínek. Písemnou odpověď sice ocením, ale jistě chápete, že v polovině října už její hodnota bude nižší, než by byla hodnota vaší dnešní reakce. I tak alespoň za písemnou odpověď předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni, bude jí odpovězeno písemně.

Dostáváme se k poslední interpelaci dnešního dne. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance ve věci dohledu nad zveřejňováním dokumentů v registru smluv. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chci se zeptat, zda a jak kontroluje Ministerstvo vnitra obsah dokumentů zveřejňovaných v registru smluv. Na webu Ministerstva zdravotnictví je zveřejněn dokument, který obsahuje např. doporučení ke smlouvě o poskytnutí bonusu, citlivá ujednání, výše bonusu, mechanismy výpočtu bonusu, případně výše slevy, a mechanismus výpočtu, platební podmínky, darovací smlouvu apod.

Například k darovací smlouvě, tedy ke smlouvě mezi farmaceutickou společností a nemocnicí, na základě které společnost poskytuje nemocnici dar, zpravidla ve formě finančního příspěvku, a nemocnice se zavazuje jej použít ke stanoveným účelům, zpravidla edukačním, je uvedeno doporučení: Závazek stran uchovat v tajnosti skutečnosti, které jsou obchodním tajemstvím stran, s tím, že společnost považuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku zejména informace o účelu daru a platebních podmínkách. Odůvodnění: Dary nemocnicím představují jeden z nástrojů, které umožňují farmaceutickým společnostem podporovat zvyšování erudice odborníků, výše a účel daru je sjednáván individuálně a může pro strany představovat citlivé informace.

Pokud toto doporučení podrobíme analýze, dojdeme k závěru, že pokud darováním farmaceutická společnost sleduje pouze bohulibý účel na vzdělání odborníků, potom účel daru ani platební podmínky nejsou pro farmafirmu ani pro nemocnici skutečnostmi konkurenčně významnými. Žádná ze stran touto smlouvou nezískává výhodu na trhu ani tuto výhodu neposkytuje. V takovém případě nemohou tyto údaje spadat pod definici obchodního tajemství. Pokud ovšem farmafirma darováním sleduje především účel získat přednost při dodávkách léčiv do nemocnic nebo podpořit spotřebu, předepisování, použití či prodej léků na úkor konkurence, nejde tedy o darování ve smyslu altruismu, potom je pravdou, že informace o účelu daru či platebních podmínkách jsou pro farmafirmu i pro nemocnici skutečnostmi konkurenčně významnými a splňovaly by definici obchodního tajemství. Ovšem potom by se vůbec nejednalo o darovací smlouvu, ale ve skutečnosti by šlo o podporu prodeje, resp. formu nepřímé reklamy, která by u léčiv patrně odporovala zákonu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. (Upozornění na čas.)

Vážený pane ministře, prosím o sdělení, zda s vámi a s Ministerstvem vnitra bylo toto stanovisko a doporučení Ministerstva zdravotnictví konzultováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To byla poslední interpelace. Pan poslanec Petr Bendl své tři interpelace stáhl. Tím jsme vyčerpali veškeré ústní interpelace.

Končím projednávání tohoto bodu, končím dnešní jednací den a přerušuji tuto schůzi Sněmovny do zítřejšího rána, kdy budeme pokračovat bodem č. 261. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP