(16.40 hodin)
(pokračuje Vácha)

Na základě této odpovědi vyzval pan profesor Zlatuška rektora pardubické univerzity k odstoupení. Až pod tlakem pan rektor jmenoval etickou komisi. Složil ji z děkanů, tedy svých podřízených. Etická komise bude rozhodovat o tom, zda vědecké články jsou, nebo nejsou plagiátem, což je samozřejmě jasné z pouhého srovnání. Tato komise by se však měla zabývat podle mého názoru hlavně odpovědí pana rektora Ludwiga, že plagiátorství je normální. Jak asi taková komise rozhodne, když členy jmenoval sám rektor, je jasné.

Paní ministryně, souhlasíte s názorem pana rektora Ludwiga, že plagiátorství je běžná praxe na našich univerzitách? V odpovědi panu předsedovi Zlatuškovi píšete, že vyčkáte závěrů etické komise. Věříte, že etická komise jmenovaná rektorem bude rozhodovat o rektorovi objektivně? (Předsedající upozorňuje na čas.) A jaký by měl být podle vás závěr, pokud se opravdu o plagiátorství jedná?

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Radim Holeček. V patnácté interpelaci bude interpelovat přítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci skladu nafty ve Vaňové. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, z médií jsem se dozvěděl o záměru pražského investora rozšířit vaňovský přístav v Ústí nad Labem o sklad nafty a olejů. Překladištěm, které má být během půl roku postaveno v roce 2017, má údajně ročně projít až sto tisíc kubických metrů pohonných hmot. Chápu-li to dobře, budou motorová nafta a metylester řepkového oleje přesouvány ze železničních cisteren do skladovacích nádrží. Aditivované pohonné hmoty potom nakonec skončí v autocisternách, které je budou rozvážet. V oficiálním oznámení stavby pro město a krajský úřad projektant uvádí, že stavba nebude mít významné negativní vlivy ani na veřejné zdraví, ani na životní prostředí. To potvrdila i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Obyvatelé Ústí nad Labem se ale na mě obracejí s obavami, že při povodních bude hrozit únik nafty a olejů do Labe. Jaký názor na tuto stavbu u řeky máte vy?

Dále mě zajímá ještě jeden aspekt celé věci. Vaňovští nesou celá dlouhá léta na svých bedrech tíhu nedokončené dálnice D8. V pracovní den tam projede až 17 tisíc aut. Sotva z nich břímě po 20 letech sejmeme dostavením dálnice v roce 2017, budou je opět zatěžovat nákladní auta?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane kolego, dle mých informací k tomuto záměru, tedy překladiště nafty ve Vaňově, jak se oficiálně jmenuje sklad minerálních olejů Vaňov, v současné době probíhá zjišťovací řízení EIA. Příslušným úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje. Proces zatím nebyl ukončen. Výrok závěrů zjišťovacího řízení, který bude mimo jiné vydán také na základě vyjádření veřejnosti a dotčených orgánů státní správy, tedy v této chvíli nelze předjímat.

Jako jeden z orgánů, který se zatím k tomu vyjadřoval, byla opravdu Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Ústecko, která se k němu vyjadřovala jako příslušný orgán ochrany přírody na úseku ochrany evropsky významné lokality. Jenom z hlediska tohoto kontextu vydala k záměru stanovisko, ve kterém je uvedeno, že předmětný záměr nemůže významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, konkrétně je vyloučen významný vliv na EVL Porta Bohemica. V odůvodnění je uvedeno, že záměr se nachází na zpevněných plochách intravilánu města Ústí nad Labem, část Vaňov mimo vlastní EVL.

Problematika případné havarijní situace na zařízení je řešena v oznámení záměru a Agentura na ochranu přírody a krajiny, regionální pracoviště, měla v době vydání stanoviska oznámení záměru k dispozici. Informace v něm obsažené dle sdělení příslušného pracovníka, který toto stanovisko vydával, nezakládaly k obavám ohledně podcenění havarijního stavu ze strany předkladatele.

Obecně všechny aspekty, které jste jmenoval, to znamená případné nebezpečí v případě povodně, které je v této oblasti samozřejmě dobře známé, není to jenom teoretické riziko, ale jsou tam i naprosto konkrétní popsané situace v rámci povodňové situace a samozřejmě další včetně dopravního řešení a zatížení lokality hlukem nad určitý limit nebo třeba zhoršení ovzduší z pohledu zvýšené prašnosti, to jsou všechno věci, které musí proces EIA posoudit, a nepochybně k němu bude celá řada připomínek z pohledu veřejnosti. Mimo jiné se k němu samozřejmě bude vyjadřovat i naše další organizace, což je Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, která se v rámci svých speciálních složek, což je ovzduší a voda, bude vyjadřovat v termínu do 29. září tohoto roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Radim Holeček: Pane ministře, děkuji za informace, že tedy zjišťovací řízení EIA teprve probíhá, že to nedoběhlo. Mně jde o to, jestli víte... my jsme vlastně ze stejného regionu. Vaňov je nádherný, je tam ten romantický vodopád, lidé čekají, že by se tam mohl nastartovat cestovní ruch. Proto mi jde o to, aby tam nebylo zase něco průmyslového, hlučného, něco, co by znečišťovalo ovzduší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Adam Rykala bude interpelovat nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci prodeje bytů ČEZ. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji, pane místopředsedo. To moc nemá smyslu, když tady pan Babiš není, ho interpelovat. Já bych od něho chtěl slyšet osobní odpověď, nicméně mě to mrzí, protože on neustále kritizuje práci poslanců, přitom tři roky je vládní poslanec a vládní ministr, takže není žádný opoziční poslanec, kritizuje, a přitom tady není. Kde je, když je jeho povinnost být na interpelacích? Nevím. Možná někde čerpá, možná je na kampani. Mrzí mě to, že tady není, a počkám si, až bude osobně přítomen.

Žádám, pane místopředsedo, aby ministři chodili na interpelace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bych velmi rád uměl zařídit, leč není to v mé moci, pane kolego. Nicméně budu o tom informovat pana premiéra. Děkuji.

Další, sedmnáctou interpelaci přednese pan poslanec Jan Klán, který bude interpelovat taktéž nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance ve věci registru smluv. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Vážený pane ministře, od 1. července 2016 existuje na portále Ministerstva vnitra registr smluv, kde musejí zákonem vymezení aktéři uveřejňovat veškeré smlouvy nad 50 tisíc korun. Chci se vás v souvislosti s tímto tématem zeptat na následující otázky.

Kolik již bylo uveřejněno smluv? Mají někteří dotčení aktéři s uveřejňováním problém? Zjistil již některý z občanů, že nějaká smlouva byla uzavřena nevýhodně? Kolik bylo od 1. července 2016 přístupů do registru smluv? Došlo ke snížení korupčního jednání, když některé neziskové organizace tvrdí, že se jedná o stěžejní protikorupční zákon? Zachrání něco občan, když se bude moci dívat do nevýhodně uzavřené smlouvy? Kolik je na sekci registru smluv pod Ministerstvem vnitra zaměstnáno pracovníků? A do jaké kategorie spadají podle služebního zákona? Jaké finanční náklady vynaložilo Ministerstvo vnitra na zřízení registru smluv? A kolik stojí jeho provoz? Kdo začerňuje nepovinné údaje na uzavřených smlouvách? Existuje jednotná metodika, nebo je na to libovůli těch, kdo smlouvy do registru vkládají? Podle mých informací to například na určitých ministerstvech dělají jednak řadové úřednice a rovněž právníci. Je to rozděleno do dvou kategorií. Smlouvy uzavírané na národní úrovni začerňuje sekretářka, na nadnárodní úrovni právníci. Takže opět nejednoznačnost.

Prosil bych vás o odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jistě se vám jí dostane. V osmnácté interpelaci bude interpelovat paní poslankyně Věra Kovářová pana ministra Daniela Hermana ve věci zvýšení autorských poplatků. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, předem své interpelace bych vám chtěla poděkovat. Je na vás spoleh, na interpelace na rozdíl od některých ministrů docházíte. Myslím, že je to téměř stoprocentní účast.

Nicméně začnu zostra. V obecné rovině nepochybuji o tom, že autorské poplatky se platit musí. Otázkou je ale to, co je konkrétně zpoplatněno a samozřejmě v jaké výši. A právě to je problém, o kterém se v poslední době hodně mluví. Zvýšení poplatků, které od příštího roku přichystal Ochranný svaz autorský, vyrazilo dech řadě lidí, včetně řady představitelů obcí a nejrůznějších spolků, které se proti nárůstu, který je prostě skokový, což samozřejmě zvýšení o 50 % je skokové, ohrazují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP