(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana premiéra o reakci.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. My si uděláme jasný přehled o tom, jak letos proběhlo čerpání investičních finančních prostředků v jednotlivých rezortech. Já si myslím, že by to měla být veřejná a docela transparentní debata, která by měla být absolvována, a myslím si, že jak ve vládě, tak i možná na půdě Poslanecké sněmovny, aby bylo zřejmé, kde stát nemá schopnost vyčerpat příslušné investiční programy. A myslím si, že bychom měli mít odvahu ty peníze přesouvat mezi kapitolami i v průběhu rozpočtového roku.

Dám dva naprosto konkrétní příklady. Máme tady investiční programy, kde je poměrně velký převis poptávky. Jsou to programy, které se týkají třeba posílení kapacit mateřských nebo základních škol v kompetenci obcí, kam jsou poskytovány dotace ze strany třeba Ministerstva školství nebo Ministerstva financí. Máme tady převis poptávky u investičního programu, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, který se týká třeba domů pro seniory. Tam víme, že jsou připravené projekty a je tam převis poptávky nad prostředky, které příslušné rezorty měly rozpočtovány. To znamená, pokud se ukáže, že v těchto programech je rychlejší čerpání, pak si myslím, že bychom v jejich prospěch měli přesunout finanční zdroje i v průběhu rozpočtového roku tak, aby se zajistilo plynulejší čerpání investic ze státního rozpočtu.

A druhá věc. Očekávám, že vzhledem k tomu, že letos už skutečně byly vyhlášeny výzvy, které se blíží zhruba 50 % celkové alokace, to znamená, je naší ambicí, aby to pokrylo zhruba 50 % alokace minimálně v letošním roce, tak v okamžiku, kdy ty výzvy budou vyhodnoceny, tak to znamená výrazný rozjezd čerpání prostředků z EU na přelomu letošního a příštího roku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane premiére. Vzhledem k tomu, že je 16.01, budeme pokračovat v tuto chvíli v interpelacích na ostatní členy vlády.

Poprosím prvního vylosovaného v pořadí a tím je pan poslanec Petr Bendl, aby přednesl svoji interpelaci na omluvenou ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Ono je to takové mluvení do zdi. To je prostě o ničem, protože tady dneska zase skoro žádný z ministrů není. Já jsem chtěl interpelovat paní ministryni ve věci povinnosti, nebo zaváděné povinnosti obcí zajistit sociální bydlení, tak jsem chtěl vědět, jak to v praxi bude vypadat. Ale paní ministryně tady není, takže si tu interpelaci nechám na příště. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím tedy dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Zdeněk Soukup, připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Pan poslanec Soukup bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, jsem v pokušení udělat něco podobného jako kolega Bendl, nicméně on by proti řekl bych pravidlům hry mohl mně odpovědět na tyto otázky ministr Pelikán, jestli bude ochoten.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Což nelze, protože interpelujete pana ministra vnitra.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Tudíž ani já nechci mluvit k prázdným židlím a prázdným zdem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Ninu Novákovou, aby přednesla svoji interpelaci na také omluvenou paní ministryni Marksovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, paní předsedající. Taktéž se obracím k nepřítomné paní ministryni, ale přece jenom jsem se rozhodla, že to řeknu.

Vážená paní ministryně, v naší zemi neexistuje ministerstvo pro rodinu či jiné ministerstvo, které by rodinu chápalo jako pozitivní a nedotknutelný komponent společnosti. Proto mě znepokojuje, že sílí pohled na rodinu jako na sociální problém, a tomuto pohledu odpovídají také metody, které uplatňuje vaše ministerstvo. Ignoruje se, že každá rodina, tedy otec, matka a děti, je neopakovatelná v jemných odstínech vzájemných vztahů, a přístup, který roztrhává rodinu a izolovaně se zabývá často uplatňovaným slovem zájem dítěte, a přitom nepomáhá rodičům tak, aby co nejlépe zvládli krize nebo rozchod, přístup, který posiluje vzniklé antipatie mezi bývalými milujícími se partnery nebo manželi, nemůže o sobě tvrdit, že pomáhá dětem. Máme v zahraničí dobré příklady, například v Německu nebo v Rakousku. V Německu například Cochemský program.

Člověk se, paní ministryně, nerodí s kompetencí být dobrým manželem nebo partnerem, a dokonce se ani nerodí, kromě biologické možnosti, se schopností být dobrým rodičem. Ptám se vás tedy, paní ministryně, jestli kromě umísťování dětí do ústavu realizujete také programy a podporujete programy, které přinášejí rodinám komplexní psychologickou, mediační, vzdělávací podporu. To by byla opravdu věc, která by nebyla drahá a byla by to investice, která by se vyplatila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Kovářová, aby přednesla interpelaci na přítomnou paní ministryni Šlechtovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, ve středních Čechách, ale i v Praze se několik posledních dní hovoří o návrhu vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku. Tato vyhláška je vydávána k provedení ustanovení § 81a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Důvod, proč vzbudila tolik pozornosti, spočívá v tom, že se dramatickým způsobem zmenšuje oblast touto vyhláškou vymezená. Pro účely hodnocení a snižování hluku se počítá jen s oblastmi vnitřní Prahy, okrajové části Prahy a přiléhající části Středočeského kraje, se kterými dosavadní vyhláška počítala, mají být z hlukového mapování nově vyškrtnuty. Pochopitelně vznikají obavy nejen na straně dotčených městských částí, ale i středočeských obcí a měst, které tento zvrat nechápou. A přestože jsem si návrh vyhlášky přečetla, ani mně není ta zásadní proměna úpravy, kterou MMR navrhuje, příliš jasná, resp. z pohledu dotčených samospráv a jejich obyvatel bez podrobnějšího zdůvodnění přijatelná.

Vážená paní ministryně, prosím vás proto o vysvětlení této významné koncepční změny právní úpravy, pokud možno vysvětlení polopatické, ideálně spolu s objasněním, proč by se občané Prahy a Středočeského kraje této změny neměli bát. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, vážené dámy poslankyně a pánové poslanci, já to zkusím tedy polopaticky vysvětlit.

MMR tedy rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení, a to bylo 30. 8., takže já jsem i ráda, že si kolegové starostové a zastupitelé všímají toho, co rozesíláme, což mě jenom těší, danou vyhlášku, která by měla nahradit stávající vyhlášku č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku. Jak již paní poslankyně správně řekla, tato vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v gesci jiného rezortu než Ministerstva pro místní rozvoj. Paragraf 81a zmocňuje Ministerstvo pro místní rozvoj k vydání této vyhlášky, do které byla transponována i směrnice Evropského parlamentu a Rady o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vyhláška je zpracována čistě jenom na základě toho zmocnění v zákoně o ochraně zdraví.

Důvody a cíle. První. Jednak je to prováděcí vyhláška k danému zákonu. Tento zákon, jeho novelu, schválila tato Poslanecká sněmovna a v každém případě se tato vyhláška zabývá tím, že v roce 2011 probíhalo sčítání lidu a musí být aktualizována. Aglomerace v té minulé byly vymezovány z pohledu regionalistického, tedy zejména z hlediska dojížďky za prací nebo vybavenosti, a to se také změnilo. Takže to je jeden z dalších důvodů, které zde zmíním. Tento projednávaný návrh vyhlášky vymezuje aglomerace jako kompaktně zastavěná území, která je nutné chránit před hlukem. To je v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, který za aglomeraci považuje urbanizované městské území, ve kterém žije více než 100 tisíc obyvatel. A teď doufám, že jsem částečně - s úsměvem říkám polopaticky - reagovala na dotaz paní poslankyně proč. Zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví, že aglomerace je urbanizované městské území, ve kterém žije více než 100 tisíc obyvatel, a tomu se musí přizpůsobit i na naše vyhláška a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP