(15.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já se tedy budu zajímat a obrátím se na pana ministra průmyslu a obchodu Mládka a požádám ho, aby se této problematice věnoval, aby mi poskytl informaci, jaké kroky učiní Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s tím podnětem, který dostalo od Ministerstva životního prostředí. Ale domnívám se, že ten postup Ministerstva životního prostředí odpovídá vzniklé situaci, a je zřejmé, že Ministerstvo životního prostředí této věci věnovalo dostatečnou pozornost a skutečně se snažilo zareagovat na to, co se odehrálo. To znamená, že to zkoumání nebo přezkoumání certifikátu tady v České republice dopadlo jinak, než byly ty původní dodané certifikáty, a byl pořízen arbitrážní posudek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Není tomu tak.

Prosím tedy dalšího v pořadí, a tím je pan poslanec Petr Fiala, aby přednesl svou interpelací na pana premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, vláda, nebo spíš Ministerstvo financí se v poslední době, v posledních měsících, chlubí různými rekordy. Naposledy se pochlubilo, že jsme v srpnu měli rekordní přebytek rozpočtu. To by samozřejmě byla výborná zpráva nebýt dvou věcí. Tou první je informace, že ten rekordní přebytek chcete opět utratit, a navíc v příštím roce plánujete 60miliardový schodek rozpočtu, tedy jenom o 10 miliard nižší, než je ten letošní plán.

Ale tou druhou věcí, a na to se chci zeptat, jsou vládní investice, které oproti schválenému rozpočtu i oproti skutečnosti loňského roku klesají. Oproti roku 2015 dokonce o 30 miliard korun za prvních osm měsíců.

Já tady jenom připomínám vaše slova z prosince 2015, kdy se schvaloval rozpočet, kdy jste řekl - cituji: "Cílem vlády je, abychom na přípravu dopravních staveb vyčlenili dostatečné množství finančních prostředků, abychom mohli projektovat, abychom mohli vykupovat pozemky, a jakmile budou stavby připraveny, aby bylo možné reálně zahajovat stavbu. Čili v oblasti investic klíčová priorita je investice do dopravní infrastruktury."

A teď cituji z aktuální - z aktuální zprávy Ministerstva financí, která říká: "Mimořádně nízké je především čerpání investičních prostředků ve státních fondech, především ve Státním fondu dopravní infrastruktury."

Můj dotaz, pane premiére, tedy zní, jestli jste spokojen s tím, jak vaše vláda investuje. Protože když to porovnám třeba s růstem sociálních dávek o 10,5 miliardy, tak je to jakýsi nepoměr a ukazuje to priority. Jak jste spokojen s prací Ministerstva financí - po třech letech u moci se lze těžko vymlouvat na minulost, jak jste to dosud dělal. A především, co uděláte s investicemi a co uděláte pro to, aby jejich čerpání bylo lepší. A určitě se shodneme na tom, že investice jsou důležité.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já si myslím, že tohle je skutečně vážný problém. Souhlasím s panem poslancem Fialou, že ten vývoj státního rozpočtu v letoším roce není z tohoto hlediska uspokojivý. Skutečně dochází k tomu... Když jsme připravovali rozpočet na letošní rok, tak se počítalo s kapitálovými výdaji zhruba 78 miliard korun. Čili počítalo se s tím, že ty kapitálové výdaje budou zhruba o 3 miliardy vyšší, než byly v loňském roce. Nicméně v srpnu dosáhly ty kapitálové výdaje zatím jenom 46 miliard korun, a byly tak o 30 miliard nižší než v tomtéž období loňského roku.

To, co je samozřejmě objektivní fakt, který při tom srovnání je potřeba zmínit, je, že loni velkou část těch kapitálových výdajů tvořily finanční prostředky, které jsme proinvestovali z fondů Evropské unie, protože loňský rok byl vlastně rokem nejvyššího čerpání evropských fondů, a to také přispělo k tomu, že se tedy výrazně posílily kapitálové výdaje právě na vrub evropských finančních prostředků. Čili skutečné čerpání prostředků na investice v letošním roce může být nižší, než bylo v uplynulém roce.

To, co vláda může udělat a co se vláda snaží udělat. Za prvé tlačíme na urychlené zahájení čerpání prostředků z fondů Evropské unie, tak abychom letos, protože máme připravenu určitou zálohu na financování, tak abychom co nejvyšší část této zálohy v letošním roce vyčerpali. Já jsem rád, že jak operační program v působnosti Ministerstva zemědělství, tak také v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí již zahájil čerpání. Další operační programy už vyhlásily výzvy. Myslím, že jsme splnili všechny formální podmínky pro to, aby mohly být i propláceny finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. To znamená, že první věc, na které intenzivně pracujeme, je zrychlit čerpání prostředků z Evropské unie.

Druhá věc. Bude mě zajímat, jak vypadá aktuální situace z hlediska financování dopravní infrastruktury, protože se domnívám, že pokud by stát neměl dostatek připravených projektů na dálnice nebo železnice v rámci rozpočtu fondu dopravní infrastruktury, měli bychom využít toho, že na úrovni krajů jsou připraveny projekty na rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy a stát by tam mohl část finančních prostředků převést, tak aby se ty peníze v investicích projevily. Současně urychleně připravujeme spuštění dalších velkých dálničních staveb. Já chci informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že vláda schválila na posledních zasedáních několik zadávacích řízení, nových výběrových řízení, která se týkají dálničních staveb, ať již jde o dálnici D11, D35 nebo D6, to znamená, připravujeme investiční projekty a příležitosti k tomu, aby se v příštím roce zrychlila výstavba dopravní infrastruktury.

Současně se snažíme z hlediska jednotlivých rezortů, aby se dobře připravily na to, že bude účinný nový zákon o zadávání veřejných zakázek. To znamená, snažíme se, aby to, že bude platit nový zákon o zadávání veřejných zakázek, nezpomalilo naši schopnost investiční prostředky čerpat.

Poslední věc, kterou chci připomenout, která je myslím velmi důležitá. Průběžně sledujeme situaci z hlediska čerpání jednotlivých operačních programů a vláda už přijala první rozhodnutí o přerozdělení finančních prostředků, to znamená realokaci finančních prostředků z operačního programu Doprava do operačního programu Životní prostředí, a snažili jsme se, aby ty peníze, ty zhruba 2 miliardy, které jsme přesunuli z operačního programu Doprava, protože jsme si nebyli jisti, jestli OPD skutečně všechny tyto prostředky vyčerpá, tak jsme přesunuli do operačního programu Životní prostředí, tak aby ale rovněž byly použity na investice. To znamená, snažíme se garantovat, že peníze, které byly vyčleněny na investice, budou použity na investice, a průběžně budeme sledovat situaci v operačních programech, a pokud ty finanční prostředky bude zřejmé nebo bude velmi pravděpodobné, že nebudou v některém z operačních programů vyčerpány, tak chceme využívat všech možností k tomu, abychom realokacemi zajistili, že žádné finanční prostředky z evropských fondů nepropadnou.

A úplně poslední věc, kterou chci k tomu říci. Já pokládám za užitečné, a my to poprvé uplatníme asi příští rok, že by bylo dobře, abychom kromě schvalování rozpočtu a schvalování státního závěrečného účtu si vždycky v polovině roku udělali revizi toho, jak jsou rezorty schopny čerpat alokované finanční prostředky. Protože tady probíhá každý rok opakovaně rozpočtová bitva o to, kolik který rezort bude mít finančních prostředků, ale pak se ukazuje, že řada těch rezortů není schopna efektivně tyto finanční prostředky vyčerpat. Čili v polovině roku bych chtěl, abychom udělali jasnou revizi a eventuálně přesunuli finanční prostředky (upozornění na čas) mezi kapitolami.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A pan poslanec chce položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Já děkuji, pane premiére, že jste se k tomu problému otevřeně postavil, včetně toho, že jste uznal, že to problém je. Musím samozřejmě poznamenat, že to, že loni ty kapitálové prostředky z EU byly významné a že to letos bude jinak, tak to jste samozřejmě věděli už plánování toho rozpočtu. Ta čísla za těch prvních osm měsíců jsou opravdu varovná, protože zatímco loni to čerpání bylo zhruba na 70 procentech, tak letos je na 55 procentech a to je samozřejmě něco, s čím je potřeba něco udělat, protože investice jsou mimořádně důležité.

Mě samozřejmě zneklidňuje i celková výše investic, kterou vaše vláda plánuje. Když si vezmu rok 2015, tak to bylo 78 miliard, když si vezmu letošní rok, tak je to 83 miliard, a když to srovnám s rokem 2013, kde to bylo 105,2 miliardy korun, tak už tam je významný pokles. A pokud ještě dochází k tomu, že ty peníze nejsou čerpány, tak to samozřejmě z hlediska budoucnosti a budoucí prosperity ČR může mít závažný dopad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP