(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Požádal jsem o stanovisko Ministerstvo kultury tady v této záležitosti. Ministerstvo kultury prošetřilo ten podnět, který byl podán jak u Ministerstva kultury, tak taky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podnět podalo Sdružení místních samospráv. Pokud jde o posouzení toho podnětu na úrovni Ministerstva kultury, Ministerstvo kultury bohužel muselo konstatovat, že to sdružení, které si stěžovalo, Sdružení místních samospráv, plně nevyužilo všech možností, které mělo z hlediska stávajícího autorského zákona. Sdružení se mohlo přihlásit u kolektivního správce. Ten kolektivní správce by pak byl povinen vyžádat si jeho stanovisko k navrhovaným sazebníkům a mohlo by se tedy vyjádřit. Ministerstvo kultury nemůže vstupovat do těchto soukromoprávních vztahů regulací sjednávaných sazeb, tzn. Ministerstvo kultury nemá oprávnění a ani vláda nemá oprávnění tyto sazby regulovat. V tuto chvíli ÚOHS nyní analyzuje tento problém. Podle mých informací, které jsem obdržel od ÚOHS, přišlo celkem přes 150 podnětů, tzn. ÚOHS teprve tuto věc bude rozhodovat a chce analyzovat i situaci v této souvislosti v zahraničí.

Takže tato věc je posuzována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo kultury upozorňuje na to, že je potřeba se přihlásit u toho kolektivního správce, aby bylo možné následně se vyjadřovat k sazebníkům.

Současně chci poukázat na další důležitou věc. V Poslanecké sněmovně je projednávána novela autorského zákona. Novela by podle toho návrhu, který zatím předložila vláda, měla zajistit transparentnost tvorby sazebníků, nezbytnost náležitého odůvodnění jakékoli její změny a širší možnost uživatelů se k těmto sazebníkům vyjádřit a měla by také obsahovat efektivní vymahatelnost plnění všech s tím souvisejících povinností kolektivních správců. Čili tady chci odkázat na to, že je v tuto chvíli možnost zabývat se aktuální legislativou na základě novely autorského zákona, který předložila vláda. Myslím, že Ministerstvo kultury, tak jak mě o tom informovalo, je připraveno spolupracovat s poslanci tak, abychom schválili úpravu, která bude lepší, než je ta dnešní, tzn. bude skutečně umožňovat větší transparentnost celého tohoto procesu, který souvisí s povinnostmi a právy kolektivních správců v této věci.

Jinak bohužel ta situace není jednoduchá a příliš lepší ani v dalších zemích Evropské unie a jsou země Evropské unie, kde ty sazby jsou i výrazně vyšší, než se dnes vybírají v České republice, a bohužel i na to je často v té argumentaci poukazováno.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Paní poslankyně, chcete položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, těší mě, že máte pochopení pro odpor obcí a měst v otázce skokového zvýšení autorských poplatků. Proto bych vás ráda pozvala na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 22. září, kde budou zástupci oněch organizací, o kterých jste hovořil, a byla bych ráda, kdybyste tam své pochopení mohl vyjádřit. Takže bych si vám dovolila předat pozvánku. (Poslankyně předává premiérovi pozvánku.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pan premiér už nebude reagovat, takže prosím k mikrofonu pana poslance Rykalu, připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, dovolte mi, abych se zmínil nejprve, že v této věci budu interpelovat i ministra životního prostředí dnes, pokud na to vyjde čas, a vás bych chtěl požádat, abyste tomuto problému věnoval svou pozornost.

Chtěl bych vás upozornit, že na našem českém trhu v tuto chvíli jsou nabízeny nekvalitní zahraniční kotle, které bohužel mohou způsobovat zhoršení kvality ovzduší. Tyto kotle, které jsou velmi nabízené v Moravskoslezském kraji, tedy v mém kraji, ze kterého pocházím, jsou zapsány v seznamu kotlů, které jsou doporučené pro kotlíkové dotace. Chtěl bych na to upozornit z toho důvodu, že se jedná o mnoho kotlů, které jsou v tomto seznamu. Jedná se o to, že lidé si tyto kotle běžně pořizují, aniž by vůbec věděli, že tam může být nějaký problém, a ještě k tomu na ně dostávají dotace z Evropské unie a příspěvky z měst a obcí. Pochybné kotle jsou totiž zapsány v seznamu výrobků a technologií, které doporučuje Státní fond životního prostředí. Stát je tedy lidem doporučuje a poskytuje na ně také dotace v rámci programu tzv. kotlíkových dotací. Opakované pokusy upozornit příslušné orgány na problém těchto výrobků, u kterých sice doložili formální potřebné dokumenty, ale jsou nevhodné, byly doloženy příslušným orgánům. Dokonce Státní fond životního prostředí si u Strojírenského zkušebního ústavu v Brně nechal prověřit tyto kotle. Přesto jsou stále nabízeny. A já bych vás chtěl požádat, abyste to prověřil, případně abyste nám řekl, pane premiére, jakým způsobem vláda ochrání životní prostředí a ochrání spotřebitele.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Ano, děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem si na základě té interpelace pana poslance Rykaly vyžádal podklady od Ministerstva životního prostředí k této věci a mohu vám říci, že to je skutečně zajímavá záležitost, protože je tady reálný problém.

Jenom velmi stručně. Kotlíkové dotace jsou poskytovány na základě příslušných dokumentů. Myslím, že to je program, který je velmi dobrý, je velmi úspěšný, a myslím si, že v České republice má i mezi občany velmi dobrou pověst. A já bych byl strašně rád, kdybychom v něm mohli v příštích letech pokračovat, protože si myslím, že z hlediska zlepšení kvality ovzduší a z hlediska domácích topení je to možná to nejlepší, co se v těch posledních letech udělalo.

Dotace jsou poskytovány na zařízení, která jsou uvedena v seznamu způsobilých výrobků a technologií. Ten seznam vede Státní fond životního prostředí a jeho účelem je pomoci žadatelům o kotlíkové dotace, aby se mohli orientovat na trhu s dotovanými kotly. Výrobci pro to, aby do toho seznamu byli zapsáni, dokládají certifikáty o plnění požadovaných hodnot z akreditovaných nezávislých zkušeben po celé Evropě. Na základě těchto certifikátů mohou být zapsáni na seznam doporučených výrobků podpořených z kotlíkových dotací. Všechny výrobky, které jsou zapsané na tom seznamu, musí splnit stejné podmínky a jejich uvedení na seznamu znamená, že výrobci deklarují splnění podmínek spalování v ekodesignu, což je doloženo právě díky certifikátům z nezávislých akreditovaných zkušeben, které jsou si na trhu Evropské unie rovny.

Skutečně došlo k tomu, že na základě podnětu Asociace podniku topenářské techniky byl prověřován jeden konkrétní výrobek na seznamu způsobilých výrobků a technologií. Výrobce kotle dodal potřebné certifikáty. Ten kotel byl přezkoušen tady v České republice v také nezávislé certifikované zkušebně a výsledkem přezkoušení bylo naměření odlišných výsledků, které se neshodovaly s těmi výsledky, které byly dodány nebo potvrzeny příslušnými certifikáty. Byl tedy pořízen arbitrážní posudek. Ten arbitrážní posudek z nezávislé akreditované zkušebny v Polsku, který byl předložený výrobcem kotle, naplňuje v případě spalování hnědého uhlí a dřevinných pelet požadované hodnoty. To znamená, že výsledky arbitrážního posouzení korelují s tím původním posudkem, který byl dodán dodavatelem příslušného kotle. Výrobce prozatím nedodal v rámci certifikátu z Polska přeměření spalování třetího paliva, tzn. černého uhlí, ale dopisem určeným Státnímu fondu životního prostředí přislíbil, že další certifikaci dodá ve lhůtě přiměřené, nejpozději do konce roku 2016.

Čili nastala situace, kdy vzhledem k rozdílným měřením v několika různých nezávislých zkušebnách, které jsou akreditovány národními orgány, došlo k naměření rozdílných hodnot. To je samozřejmě věc, která je velmi složitá pro Ministerstvo životního prostředí, aby ji nějakým způsobem zhodnotilo, ani mu to navíc nepřísluší. Takže Ministerstvo životního prostředí se obrátilo na Ministerstvo průmyslu, které má tuto problematiku v kompetenci, aby MPO zahájilo kroky k zefektivnění nástrojů pro regulaci trhu s kotly v České republice, potažmo i v celé Evropské unii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP