(12.50 hodin)

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám materiál Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016, který vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením ze dne 14. prosince 2015.

Vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států Evropské unie, které ratifikovaly smlouvu The European Defence Agency. Dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členských státům Organizace Severoatlantické smlouvy a státům zúčastněným v programu Partnerství pro mír. V neposlední řadě i státům, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy. Povolení k přeletu bude platit také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Konstatuji, že sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 695/1. Žádám pana zpravodaje poslance Josefa Hájka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se 139. usnesením výboru pro obranu z 27. schůze konané 3. února 2016. K tomuto usnesení výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky, aby Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016, sněmovní tisk 695, vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které nemám žádnou přihlášku. Jenom poznamenávám, že toto je rozhodnutí vlády, které může Poslanecká sněmovna zrušit tím, že bude nejednotné usnesení jedné z komor Parlamentu České republiky. Odlišné usnesení, než má Senát, by znamenalo, že rozhodnutí vlády neplatí. Nebudeme riskovat. Požádám pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Josef Hájek: Usnesení zní: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 230, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 230. Přítomných 109, pro 66, proti 23. Usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji panu ministrovi. Děkuji zpravodaji a končím bod 226.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

227.
Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území
České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních
na území České republiky v roce 2016
/sněmovní tisk 703/

Předložený materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Požádám, aby se připravil pan kolega Klučka jako zpravodaj. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, materiál obsahuje přehled plánovaných vojenských cvičení se zahraničními partnery v roce 2016. Jde o 115 cvičení ozbrojených sil AČR mimo území naší republiky a 60 cvičení ozbrojených sil jiných států na území našem. Součástí materiálu je také přehled pěti cvičení ozbrojených sil jiných států na území ČR, které budou uskutečněny bez účasti jednotek naší armády ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Jedná se o armády Belgie, Rakouska a Nizozemí.

Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2016 je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její obraně v součinnosti se spojenci. Předpokládané náklady na zabezpečení této činnosti a na mezinárodních cvičeních jsou cirka 149 mil. korun a budou zabezpečeny prostřednictvím řádného rozpočtu Ministerstva obrany.

Tento materiál schválila vláda dne 21. prosince 2015 a já vás rád požádám, abyste tento materiál prosím vzali na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru obrany a konstatuji, že sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 703/1. Požádám zpravodaje pana poslance Václava Klučku, aby nás o jednání informoval a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Ve všeobecné rozpravě pouze odkážu na usnesení číslo 150 z 31. března 2016, s kterým vás seznámím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Všeobecnou rozpravu zahajuji. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se z místa nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné a pan zpravodaj, jak oznámil ve své zpravodajské zprávě, nás seznámí s návrhem usnesení. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Pane místopředsedo, usnesením číslo 150 výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu, protože nikdo jiný návrh nenavrhuje.

 

Zahajuji hlasování 231. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 231. Z přítomných 110, pro 70, proti 12. Usnesení bylo schváleno. Končím bod číslo 227.

 

Ještě chvilku vás budu trápit. Zahájím bod

228.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2015
/sněmovní tisk 735/

Pan ministr Stropnický je připraven, kolega Klučka také. Můžete pane ministře odůvodnit tuto zprávu.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám materiál, který poskytuje ucelený přehled o pobytech, zejména mezinárodních cvičeních, přistáních, přeletech a průjezdech do 48 hodin v ČR ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, a to za druhé pololetí roku 2015. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel nad územím České republiky za posledních pět let.

Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodu účasti těchto sil na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních k zabezpečení vojenských operací. Za účelem pobytu na území České republiky bylo uskutečněno celkem 195 pozemních a 211 leteckých přeprav ozbrojených sil jiných států. Tranzitních průjezdů a přeletů přes naše území bylo v daném období realizováno celkem 3 863. Z toho bylo 93 samotných, 19 silničních a 3 751 leteckých.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a žádám zpravodaje, aby nás seznámil s usnesením 735/1 tohoto tisku a informoval nás o jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Odkážu pouze na usnesení číslo 151 z 29. schůze ze dne 31. března 2016, s jehož textem vás seznámím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nejdřív ale zahájím všeobecnou rozpravu, do které sice nemám žádnou přihlášku, ale ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k podrobné rozpravě. Požádám zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem usnesení. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP