(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. A vrátíme se k projednávání. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí - ano, pane zpravodaji? - v diskuzi. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Já vás všechny nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených..., rozhodneme o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu, a to v hlasování 199, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 199, z přítomných 113 pro 108, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Není tomu tak. Nemusíme tedy dál hlasovat a mohu ukončit prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Chovancovi, děkuji zpravodaji, končím bod 57.

Než budeme pokračovat, ještě budu konstatovat dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Jany Lorencové z osobních důvodů a pana kolegy Fiedlera od 17 hodin z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

256.
Informace ministra životního prostředí o nařízení vlády, kterým byly stanoveny
dopravní stavby, které byly vyjmuty z povinnosti získat novou EIA

Prosím tedy, aby se slova ujal ministr životního prostředí Richard Brabec - už je u stolku zpravodajů -, zároveň žádám, aby navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Zbyněk Stanjura se stal zpravodajem... Nemá o to zájem. Zájem vidím od kolegy Laudáta... No kdo se první přihlásí, pane předsedo klubu TOP 09, bude zpravodajem. Taková je zvyklost. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Možná budete zaskočen, já nejsem navrhovatelem ani jednoho z těchto bodů, protože můj návrh zněl Informace premiéra Sobotky ke stavu resortu dopravy a ten neprošel.

Nicméně já chci při zahájení tohoto bodu dát procedurální návrh, protože vidíte, že tam je bod 256, zkráceně to tam bylo, teď už je to tam celé, celý ten název, ale bylo tam "stavby pomlčka EIA", což když vezmu, tak to může být ta pomlčka buď, spojovník nebo rozdělovník. Jistě si pamatujete začátek devadesátých let, někteří. Já to vím, že to je spojovník, to znamená "stavby s EIA". A pak je bod 258 "stavby bez EIA". Já se domnívám, že to 258 je nulová množina, nicméně ten bod 256 je podmnožina té nulové množiny, tudíž já dávám procedurální návrh, aby se sloučila rozprava k těmto dvěma bodům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak já to samozřejmě dám odhlasovat, považuji to za logické, ale zároveň vás tedy požádám jako prvního přihlášeného, abyste se stal zpravodajem pro tyto dva body.

 

Hlasovat budeme již nyní, protože nám v tom nic nebrání, o sloučení rozpravy k bodům 256 a 258.

Zahájil jsem hlasování číslo 200 a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy k těmto dvěma tiskům. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 200, ze 116 přítomných pro 98, proti nikdo.

 

A nyní už tedy opravdu požádám pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby jako pověřený člen vlády informaci přednesl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsme hovořili vlastně s předkladatelem toho prvního podbodu, teď tedy sloučeného do jednoho bodu, s panem kolegou, panem předsedou Stanjurou, tak si troufám říct, že ta informace, nebo ta otázka směřovala k jedné konkrétní akci. Ale já bych si přesto dovolil velmi stručně zopakovat vlastně, jakým způsobem postupujeme ve všech těch akcích, a potom bych se zaměřil trochu detailněji na tu jednu speciální, tedy akci 1/11 prodloužená Rudná.

Takže napřed mírně obecně. 24. srpna letošního roku schválila vláda svým usnesením 722 návrh nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů. Jedná se o devět nejpotřebnějších a zároveň nejpřipravenějších záměrů. Jedná se tedy o 12 samostatně připravovaných staveb v celkovém objemu kolem 68 miliard korun, které mají vydané stanovisko podle zákona č. 244/1992 Sb. a nacházejí se na transevropské dopravní síti TEN-T. Tyto vybrané záměry jsou pro Českou republiku klíčové, jsou v nejpokročilejší fázi přípravy, jsou připraveny k realizaci ve stavební sezóně, nebo k zahájení ve stavební sezóně 2017, resp. 2018. V souladu s § 23a novelizovaného zákona č. 100/2001 Sb. je u záměrů se stanoviskem dle zákona č. 244/1992 Sb., který zároveň splňuje další podmínky dle odstavce 1, možné požádat o závazné stanovisko bez nutnosti zpracování nové dokumentace EIA.

Předně bych vám chtěl všem opět poděkovat za velmi rychlý legislativní proces, který umožnil tuto potřebnou novelu projednat v rekordně krátkém čase v průběhu letošního léta, a byl tedy završen tímto nařízením vlády, které bylo schváleno hned na prvním jednání vlády po vládních prázdninách.

Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí se vydává na základě žádosti oznamovatele, jejíž součástí je podklad obsahující popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. V současné době, tedy v těchto dnech, se u těchto vybraných projektů připravují všechny potřebné podklady, bude o tom určitě hovořit pan kolega Ťok, a postupně jsou tedy zatím neformálně, neoficiálně diskutovány na Ministerstvu životního prostředí tak, aby byly připraveny k předložení co nejdříve. Zároveň je u všech těchto staveb pokračováno v projektové přípravě včetně majetkoprávního vypořádání.

Tolik k těmto devíti projektům a teď jenom krátce k důvodu, proč se z toho seznamu, nebo proč se vlastně na tom seznamu v té finální podobě neobjevil ten původně slibovaný. A já tady opravdu říkám a potvrzuji slova pana předsedy Stanjury, že jsme hovořili o deseti projektech, původně se hovořilo o jedenácti, tím jedenáctým je Pražský okruh. Tam je teď také poměrně v tom čilá aktivita, myslím, že určitě se k tomu případně v diskuzi můžeme vrátit.

Ale proč se tam vlastně nakonec neobjevila prodloužená Rudná? Ten důvod je ten, že investor - Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic - se rozhodl jít v této věci, a určitě se k tomu také vyjádří pan ministr Ťok, jinou cestou. Podle i názoru Ministerstva dopravy cestou kratší, a tedy cestou, která byla potvrzena i dopisem, který jsem dostal předtím, než jsem materiál vlastně dával do vlády, a dostal jsem ho 15. července od Ministerstva dopravy a budu z něj citovat: "Mezi výše uvedenými prioritními dopravními záměry zároveň není oproti původnímu pracovnímu návrhu nařízení zahrnuta stavba 1/11 prodloužená Rudná - hranice okresu Ostrava, neboť pro část této stavby, kde dosud není vydáno stavební povolení, bylo zpracováno samostatné oznámení dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb. a bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje zahájeno zjišťovací řízení." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP