(16.00 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Obecně se předmětná právní úprava v praxi pojí s většími či menšími aplikačními problémy, přičemž judikatura k příslušným sporným částem zákona již existuje. Bohužel tato judikatura je ale velmi výjimečná, tzn. není těchto judikátů tolik, kolik by bylo zjevně potřeba. Nastavení celého systému zejména pro menší obce a městské části je z těchto důvodů velmi složité.

Předmětem předkládaného návrhu zákona je tedy úprava nového systému odměňování členů zastupitelstev územněsprávních celků. Návrh zachovává stávající koncepci založenou na tom, že zákonem je upraven základní způsob stanovení měsíční odměny za výkon funkce členů zastupitelstev územněsprávních celků a vláda je zmocněna k vydání prováděcího právního předpisu v podobě nařízení vlády, kterým se stanoví výše měsíční odměny členům zastupitelstev. Návrh rovněž zachovává rozdělení členů zastupitelstev na tzv. uvolněné a neuvolněné. Uvolnění členové zastupitelstva mají i nadále ze zákona nárok na měsíční odměnu ve výši stanovené nařízením vlády. Neuvolněným členům zastupitelstva může být měsíční odměna poskytnuta, ale rozhodnutí o tom, zda bude přiznána, a stanovení její výše je vyhrazeno zastupitelstvu příslušného územněsprávního celku. Nařízení vlády stanoví maximální výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva, ale spodní limit, nebo to tedy, kde vlastní odměna bude, rozhodne příslušné zastupitelstvo územněsprávního celku.

Pro neuvolněné starosty, případně primátory a hejtmany však návrh nově stanovuje minimální měsíční odměnu, a to ve výši násobku 0,3 výše měsíční odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, případně primátora či hejtmana.

Jako příklad navrhovaných změn lze uvést úpravu mimořádných odměn, jejichž poskytování členům zastupitelstev současná právní úprava neumožňuje. Mimořádné odměny, byť se tak nemusí jevit, ale přesto jimi jsou, jsou v praxi poskytovány, a to formou darů v nekontrolovatelné a nelimitovatelné výši a bez veřejné kontroly, což je vnímáno velmi negativně. Předkládaná novela umožňuje, aby územněsprávní celek poskytl členovi zastupitelstva za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů pro územněsprávní celek mimořádnou odměnu. Maximální výše této mimořádné odměny je zákonem stanovená, je tedy limitovaná. Současná novela územněsprávním celkům zakazuje poskytovat členům zastupitelstev těchto územněsprávních celků jakékoliv dary, které jsou spojeny s výkonem jejich funkce.

Dalším příkladem navrhované změny je úprava odchodného. Stávající zákony počítají s poskytnutím odměny při skončení funkčního období člena zastupitelstva. Úprava v obecním zřízení, v krajském zřízení a v zákoně o hlavním městě Praze však obsahuje nedůvodné rozdíly z hlediska dotčených osob, způsobu výplaty, ale zejména z hlediska výše tzv. odchodného. Novela právní úpravu pro obce, kraje a hlavní město Prahu sjednocuje a stanoví nárok na odchodné ve výši 1+3 dosavadní měsíční odměny, tzn. ve výši jednoměsíční odměny, ke které je přepočítán násobek měsíční odměny podle počtu let výkonu funkce, nejvíce však tedy tří let.

Na zpracování návrhu zákona se aktivně podílela pracovní skupina složená kromě zástupců Ministerstva vnitra i ze zástupců dotčených ministerstev, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a samozřejmě i ze zástupců územněsprávních celků, a to ve formátu Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova a hlavního města Prahy, kterých se problematika dotýká.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi za uvedení. A ještě než budeme pokračovat zpravodajskou zprávou, dovolte mi, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 16 hodin se omlouvá pan poslanec Vozka, dále mezi 13. a 19. hodinou pan poslanec Ladislav Okleštěk, od 16 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Milan Šarapatka a paní kolegyně Semelová - to je na zítřek.

Nyní bych požádal, aby svou zpravodajskou zprávu přednesl pan poslanec Jiří Koubek, který je zpravodajem pro prvé čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, úvodní zpráva pana ministra byla myslím velmi podrobná a dotýká se všech záležitostí, které v tom zákoně jsou. Dovolte mi, abych přesně, stejně jako pan ministr, vyzdvihl to, že doposud podle stávajících tří zákonů, a to zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze, z hlediska peněžitých nároků souvisejících s výkonem funkce členů zastupitelstev jsou právě v obcích, krajích a hlavním městě Praze nedůvodné rozdíly. Už jsme to diskutovali při minulé novele, kterou jsme tady projednávali na jaře, a to se bohužel nepodařilo úplně odstranit. Jsem rád, že Ministerstvo vnitra přináší novelu těchto tří zákonů, které se snaží tyto parametry sjednotit. Jestli se to podařilo úplně ve všech, tak jak by asi bylo žádoucí, to je možná více debata na výbor pro veřejnou správu, případně na rozpočtový výbor, ale dovolte mi vyzdvihnout dva momenty, které si myslím, že každý starosta, který s tím přijde do styku, musí určitě ocenit.

To první je, že stávající dvousložkový systém výpočtu odměn pro členy zastupitelstev obcí a hlavního města Prahy činil zejména v menších obcích problémy. Víme, že starostové někdy měli problém si vůbec dopočítat, jaká jim náleží mzda. Audity následně přicházely na to, že měli mít mzdu o 120 Kč vyšší a podobně, což jsou zanedbatelné částky, a jednalo se spíše o chyby, které se potom následně objevovaly v jednotlivých zprávách o špatném hospodaření obcí, a byly to myslím zbytečné problémy. Navržený způsob rozdělení obcí do 15 kategorií je myslím přesně ten správný a efektivní. Můžeme se bavit o velikosti těch kategorií, ale tento model je rozhodně funkční a zejména je aplikovatelný tak, že hnedka od 1. ledna starosta v zásadě bude vědět, kolik jednotliví členové zastupitelstva budou brát odměnu za výkon své funkce, což dosud nebylo možné, protože s každým jedním občanem se tato odměna lišila, což už podle této novely nebude tak úplně jednoduché.

Za druhé. Už tady bylo zmíněno a dovolím si to vypíchnout, otázka zákonné možnosti odměnit člena zastupitelstva. Víme, jak se toto různě obchází formou darů. Je to velmi neblahá praxe. Řekl bych, že to i podlamuje důvěru občanů v jednotlivé místní samosprávy, pokud jsou vypláceny darovacími smlouvami peněžité odměny za práci zastupitelům, a přitom to není právě odměna za výkon funkce, ale různě se to kryje a maskuje za jiné činnosti. Myslím si, že je dobře, že možnost i nad zákonný rámec odměnit zastupitele či starostu za mimořádný výkon se v této novele objevila.

Co se týče navrženého odměňování za výkon neuvolněného starosty, o kterém tady pan ministr mluvil, mám určité pochybnosti, zda navržená odměna ve výši 0,3násobku, či případně zvažované v druhé variantě 0,4násobku, která by náležela případně uvolněnému starostovi, je tak zásadním rozdílem, jak se nám snaží v důvodové zprávě ministerstvo podat. Dopad na nejmenší obce do 300 obyvatel podle důvodové zprávy je někde v rozmezí od 128 do 170 tisíc Kč. Docela si rád na výboru pro veřejnou správu regionální rozvoj vyslechnu třeba stanovisko sdružení místních samospráv, jak moc tyto varianty skutečně budou mít dopad na rozpočty nejmenších obcí.

Dovolím si tady zmínit ještě odchodné v souvislosti s ukončením funkčního období v důsledku voleb, kdy se sjednocuje praxe v obcích, krajích a hlavním městě Praze, kdy je navržena varianta odchodného ve výši 1+3 měsíční odměny. S tím se jistě budete potýkat vy, poslanci, kteří jste zároveň zastupiteli v obcích v republice, protože doposud praxe 1+5 byla jiná, a bude to jistě na vás, abyste to svým starostům či uvolněným místostarostům vysvětlili, za jakých okolností dochází k této změně. Řekl bych, že to bude určitě jedna z věcí, kterou budeme debatovat na výboru pro veřejnou správu. Vedle výše odměn, způsobu odměňování nebo odstupňování jistě může býti jednou z debat i téma dovolené a nové zákonné úpravy, která se v zákoně nebo v té novele objevila, tedy povinnost vést evidenci, či přímo registr o čerpání dovolených uvolněných zastupitelů.

Myslím si, že máme témat do výboru pro veřejnou správu mnoho, a já vás mohu jenom poprosit, abychom to propustili do druhého čtení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP