(15.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nechci hovořit o tautologii, chci mluvit o tom, že pan poslanec Zlatuška flagrantně porušil jednací řád. Používat cizí kartu je nezákonné, nepřípustné. Nemůže se někdo hlásit jako kolega. Můžete se přihlásit z kterékoli lavice, není to vázáno na místo, ve kterém sedíte, ale na kartu. A to je velmi vážné. Za to se tady také v minulosti skládaly mandáty. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Raise. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Nechci nikoho poučovat, spíš chci upozornit na takový praktický problém, a to je nekompatibilita informačních systémů v rámci veřejné správy. Když tady člověk diskutuje s ministry, tak s hrůzou zjišťuji, že je třeba v jednom resortu až 40 navzájem nepropojených nekompatibilních informačních systémů. A když k tomu vezmu ještě finanční ocenění těch jednotlivců, kteří to mají na starost, tzn. třicet, čtyřicet, padesát tisíc korun měsíčně, tak tito lidé... kdežto slušně placený informatik nebo schopný informatik se pak pohybuje úplně někde jinde, tak tady je prostě obrovský problém, jak zajistit tu kompatibilitu těch informačních systémů. Čili jedna věc je právo, ale bylo by dobré, abychom se na to dívali také z toho praktického pohledu.

Tak jenom skutečně poznámku. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní zpravodajka? Má zájem. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych jenom shrnula průběh rozpravy. Vystoupilo pět poslanců, z toho dva s řádnou přihláškou, pak vystoupili tři poslanci s faktickou, pan profesor Zlatuška nám přednesl svou školicí faktickou vsuvku a během rozpravy zazněl od pana poslance Pilného návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji paní zpravodajce. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Tudíž v tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 194. Přihlášeno 137 přítomných, pro 104, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Pan poslanec Klán, pan poslanec Pilný. Takže pan poslanec Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji výbor pro bezpečnost a také hospodářský výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pan poslanec Pilný stahuje. V tuto chvíli nechám hlasovat.... Pan poslanče, vy se hlásíte s faktickou, to já nemůžu pustit. Pokud chcete dát návrh, tak pojďte prosím k mikrofonu.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že kybernetickou bezpečností a obranou se zabývá Vojenské zpravodajství, dávám návrh, aby to projednal i výbor pro obranu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ještě někdo? Pro jistotu se zeptám. Dobrá, přistoupíme k hlasování.

 

Nejdříve budeme hlasovat o výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 195, do kterého je přihlášeno 139 přítomných. Pro 59, proti 21. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se vypořádáme hlasováním s návrhem na projednání v hospodářském výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 196. Přihlášeno 139 přítomných, pro 78, proti 15. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem pana poslance Chalupy na projednání ve výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 197. Přihlášeno 139 přítomných, pro 66, proti 19. Tento návrh byl zamítnut.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru.

 

Nyní se vypořádáme hlasováním s návrhem pana poslance Pilného na prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o 30 dnů s tím, že pan ministr projevil souhlas v souladu s jednacím řádem.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 198, do kterého je přihlášeno 137 přítomných, pro 108, proti nikdo. Konstatuji, že byla prodloužena lhůta pro projednání ve výborech o 30 dnů, a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pokusím se, aby to i dál šlo velmi dobře. Dalším bodem našeho jednání je bod

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 851/ - prvé čtení

Pan ministr vnitra Milan Chovanec je připraven, pan kolega Koubek také, můžeme tedy začít projednávat tento bod. Žádám tedy ministra vnitra Milana Chovance, aby z pověření vlády tisk uvedl.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích a o hlavním městě Praze a další související zákony v oblasti odměňování členů zastupitelstev.

Stávající právní úprava odměňování členů zastupitelstev se jeví jako nevyhovující, a to zejména z následujících důvodů, které uvedu. Existují nedůvodné rozdíly v právní úpravě odměňování členů zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy např. ve výši měsíčních odměn za výkon jinak srovnatelných funkcí, ve výši odměny při skončení funkčního období nebo při zániku mandátu člena zastupitelstva, odvolání z funkce či rezignaci na funkci v průběhu funkčního období nebo v možnosti převádět nevyčerpanou dovolenou v rámci mandátu. Současná, v některých ustanoveních nepřesná či neúplná právní úprava umožňuje různou interpretaci. Z těchto důvodů jsou pak i postupy jednotlivých územně správních celků podle stejných ustanovení zákona ve z našeho pohledu srovnatelných situacích rozdílné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP