(15.40 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Naprosto chápu, pane ministře, že tvorba legislativy spočívá v přesných a odborných formulacích. Na straně druhé jsou Poslanecká sněmovna a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je navrhován jako výbor garanční, tvořeny zástupci různých profesí. Bylo by vítané, pane ministře, aby vaši zástupci při projednávání tohoto materiálu se pokusili více laicky, přesto profesionálně, objasnit podstatu všech navrhovaných změn. Předem vám za to děkuji.

Ve smyslu výše uvedeného doporučuji propustit sněmovní tisk 852 do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Klána a připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové. Dovolte, abych zde řekl několik základních poznámek k novele zákona o kybernetické bezpečnosti, nebo chcete-li, o informačních systémech veřejné správy.

Celkově musím konstatovat, že novela původního zákona je nutná, avšak předložený návrh jako celek neodpovídá parametrům právního předpisu, podle něhož se má účinně provádět regulace v dané předmětné oblasti, v tomto případě tedy stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice. Navrhovaná změna není podle mého názoru provedena na potřebné úrovni. V návrhu novely ani v původním zákoně nenacházíme vymezené některé klíčové pojmy, příp. jsou nesprávně vymezené, přičemž chybí systémový pohled na daný problém. Z toho plyne, že kybernetickou bezpečnost je žádoucí vytvářet jako systém a také ji tak spravovat. Protože v návrhu zákona tomu tak není, tak takový zákon potenciálně vyvolává nefunkčnost systému kybernetické bezpečnosti.

Nesystémový přístup se v návrhu zákona vyskytuje v chybných či v chybějících definicích klíčových pojmů. Už tady o tom mluvila i paní zpravodajka. Já zde uvedu několik příkladů.

Často se při definici klíčových pojmů používá definice v kruhu, tzv. tautologie. Já nevím, co tam na tom Ministerstvu vnitra děláte, pane ministře, jestli chodíte v kruhu s těmi úředníky, co to píší, protože ta tautologie znemožňuje porozumět, co daný termín označuje. Příklad § 2 písm. b), kde se uvádí, že v tomto zákoně se rozumí § 2 písm. b) kritickou informační strukturou prvek nebo systém prvku kritické infrastruktury. Jde o definování téhož tím, asi jako když budu definovat úředníka, že úředník je úředník nebo poslanec že je poslanec. To je sice absolutní pravda, ale nic nového jsem se nedozvěděl, co je to úředník nebo co je to poslanec. Takovýchto tautologií je v zákoně celá řada, přičemž navrhovaná novela je vůbec neodstraňuje. Tento nedostatek se promítá i do samotné novely - viz např. § 6a, kde se pracuje s termíny správce informačního systému kritické informační infrastruktury, provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury, přičemž v zákoně není náležitě definováno, co je kritická informační infrastruktura. Obdobné je to i s jinými pojmy, jako např. významný informační systém atd. Co je významný informační systém? Jaká jsou jeho kritéria? Nic se uživatel zákona nedoví. Jak může tento zákon používat k účinnému řízení, pane ministře? Takových nejasností je ale v zákoně celá řada.

Já bych nejradši zákon samozřejmě vrátil vám k dopracování nebo k přepracování nebo napsání úplně něčeho jiného. Jenomže určitě to dělat nebudu. My se to pokusíme na výboru pro veřejnou správu možná opravit za vašeho přispění nebo přispění vašich úředníků, protože my to nezvládneme, jak už říkala i paní zpravodajka, protože my jsme tam z různých oblastí. Ale na zvážení dávám, zda tento tisk ještě nepřikázat dalším výborům, jako třeba výboru pro bezpečnost nebo hospodářskému výboru, ať si to tam taky náležitě užijí, protože opravdu tento návrh zákona je úplně šílený. A říkám, těch tautologií, co se tam vyskytuje, je až nějak hodně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. A prosím dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Ivan Pilný, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já sice nejsem takový odborník na kybernetickou bezpečnost jako pan poslanec Klán, nicméně problém, který vidím v tomto zákoně, pokud se týká kybernetické bezpečnosti - tak my na VEZu jsme nedávno obdrželi směrnici Evropské komise, která se právě týká oblasti kybernetické bezpečnosti pro celou Evropu a sjednocování těch systémů. K této směrnici se vláda má vyjádřit do třiceti dnů, ale dosud tak neučinila. Určitě významným způsobem ovlivní tento zákon.

Druhá věc. Konečně byl jmenován tzv. digitální šampion nebo koordinátor digitální agendy. Tím je pan Tomáš Prouza. Pokud tato funkce nemá skončit v produkci papírů, které budou nějak souhlasit, nebo nesouhlasit se stanoviskem, které zaujímají různé rady, tak by měl být vybaven také nějakou kompetencí a možná i legislativou. To tam není zabudováno, přestože zítra na Úřadu vlády bude pan premiér mít tiskovou konferenci právě na téma eGovernmentu.

Je tam tedy celá řada problémů, které určitě vyžadují čas a vyžadují nějakou diskusi. Proto, jak už bylo avizováno, podávám návrh na to, aby se lhůta k projednávání tohoto zákona prodloužila o třicet dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, eviduji. O tom budeme hlasovat na závěr. Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. (Hlásí se poslanec Zlatuška.) Pane poslanče, ale vy se hlásíte jako pan poslanec Sedlář. Takže mačkáte špatné tlačítko. Ale nevadí. Pojďte k mikrofonu. Takže pan poslanec Zlatuška má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Paní předsedající, děkuji. Já bych zde chtěl jenom technicky opravit pana kolegu Klána. Definice v kruhu není tautologie. Tautologie je výrok, který je pravdivý bez ohledu na pravdivost složek za každé okolnosti. Definice v kruhu je něco zcela jiného. To slovo, které zde několikrát opakoval, použil zcela chybným způsobem. Omlouvám se za tuhle pedagogickou vsuvku.

Samozřejmě v tomto zákoně se objevují i jiná chybná slova, která zde také několikrát padla, kde si vyčítám zpětně, že jsem se neozval dřív. Taková kybernetická bezpečnost neznamená, že by byli kybernetici nebezpeční nebo že by nám kybernetici měli pomoci, nebo že by dokonce systém zpětné vazby k něčemu tady v tomhletom byl. Je známo, že je to chybný překlad, chybné rozšíření kyberpunkového cyber, což byl čistě libozvučný termín, který s kybernetikou nemá nic společného. Čeština a český právní řád je bohužel v situaci, že se tohle slovo používá způsobem, kdy pokud je takhle použijí politici, je to v pořádku, pokud to takhle použije nějaký profesor, tak by měl vrátit diplom, zejména pokud by byl z nějakého podobného oboru.

Takže s touhle věcí na paměti se ozývám i kvůli tautologii. Tautologie je neškodná. Je to víceméně navíc znějící výrok, který kdyby nezazněl, tak by se nic nestalo. Dá se zhruba ztotožnit s pleonasmem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru, připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP