(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. (Nemá.) Pan zpravodaj také ne. Vzhledem k tomu, že tady od tří poslanců, konkrétně dvou poslanců a jedné poslankyně, padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, já o něm nechám hlasovat. Svolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí předloženého návrhu, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 192, přihlášeno je 128 přítomných, pro 43, proti 55. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 193, do kterého je přihlášeno 132 přítomných, pro 123, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Tudíž tímto jsme se vypořádali s prvním čtením a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
/sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon o kybernetické bezpečnosti a některé další navazující zákony. Cílem návrhu je zefektivnit řízení tvorby a užívání informačních systémů ve veřejné správě v České republice. Za tímto účelem se Ministerstvu vnitra svěřuje kompetence připravovat informační koncepci České republiky. Ta by měla na dobu pěti let stanovit cíle v oblasti informačních systémů veřejné správy a stanovit jednotné zásady pro pořizování informačních systémů veřejné správy. Informační koncepce České republiky, která pak následně bude schvalována vládou České republiky.

Dále se vláda stanoví orgánem, který bude v konečném důsledku rozhodovat o koncepci konkrétního informačního prvku veřejné správy budované státním orgánem v případě, že Ministerstvo vnitra ke koncepci systému zaujme negativní stanovisko. Doposud bylo konečné rozhodnutí na státním orgánu, který koncepci připravil, tudíž v této věci se posiluje role vlády České republiky.

Návrh rovněž předpokládá zahrnutí nejrozšířenějších provozních informačních systémů pod režim zákona o informačních systémech veřejné správy. Zákon se tak bude nově vztahovat na informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů, zákon o odměňování, elektronické systémy spisové služby, informační systémy pro vedení účetnictví nebo řízení finančních zdrojů a systémy elektronické pošty. Z režimu zákona však nadále zůstanou vyloučeny provozní informační systémy obcí a krajů.

Návrh zákona současně reaguje na výsledky dosavadních zkušeností s aplikací zákona. S tím souvisí zejména úprava názvosloví nebo pojmosloví.

Součástí navrhované právní úpravy je také novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Hlavní změna spočívá v zavedení nové kategorie povinných osob provozovatelů informačního nebo komunikačního systému. Tyto osoby dosud neměly stanoveny přímé povinnosti a nevztahovaly se na ně žádné sankce.

Bylo mi avizováno panem poslancem Pilným, že by přivítal prodloužení lhůt o 30 dní. Pokud toto bude načteno, tak říkám, že s tím nemám problém, že s tím souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně dne 28. 6. návrh novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Ze strany předkladatele, to je Ministerstva vnitra, je to prezentováno jako relativně jednoduchá novela reflektující potřebu právní úpravy vedení a řízení informačních systémů veřejné správy. Zároveň je naplněním usnesení vlády ČR číslo 889 týkajícího se dalšího rozvoje informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy. Současně zakotvuje legislativní a koordinační roli Ministerstva vnitra v oblasti dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy.

Nicméně při podrobnějším prostudování návrhu novely zákona vyvstávají některé zásadní změny či nejasnosti. Jednoznačně dominantní změnou je promítnutí výše uvedeného usnesení vlády č. 889 do paragrafovaného znění zákona, to je včetně finančních limitů a koordinace ze strany Ministerstva vnitra. Vyvstává otázka, zdali v případě převedení některých činností na státní podnik se tento s využitím výběrového řízení formou in-house nestane monopolním hráčem na tomto poli.

Zásadní změnou je nový § 9e, který ukládá provozovateli předat bez zbytečných odkladů na vyžádání správců informačních systémů veřejné správy data a provozní údaje, a to pod sankcemi, viz § 7 odst. 3 a 4, bez ohledu na to, jaká mohou být platná ujednání.

Další důležitou změnou je vyčlenění některých agend z tohoto zákona, např. se to týká spisové služby a elektronické pošty, bez bližšího logického zdůvodnění.

Přestože je několikráte zmíněno, že uvedená novela se netýká územních samospráv, přesto v odůvodnění k bodům 24 a 25 se uvádí, že se kompetence Ministerstva vnitra mohou týkat územních samospráv v případě přenesené působnosti. A takových bodů je tam více. Proto se domnívám, že bychom měli nechat prostor pro širší diskusi na výborovém plénu, a vítám samozřejmě avizovaný návrh pana poslance Pilného prodloužit projednání o 30 dnů.

Na závěr bych si dovolila jednu prosbu směrem k panu ministrovi. Cituji odůvodnění k bodu 40 z důvodové zprávy: "Klíčovým pojmem zákona o informačních systémech veřejné správy je informační systém veřejné správy. S ohledem na šíři jeho definice, resp. definice informační činnosti, zahrnuje pojem informační systém veřejné správy i pojem informační a komunikační technologie v orgánech veřejné správy, a proto není nutné s ním v zákonu o informačních systémech veřejné správy pracovat. Jeho ponechání vedle pojmu informační systém veřejné správy naopak může komplikovat interpretaci zákona." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP