(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené dámy, vážení pánové, je 14.30 a my budeme pokračovat v našem jednání. Dříve než zahájím bod, který je pevně zařazen, dovolte mi načíst tyto omluvy. Od 15.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Kádner, pan poslanec Junek se omlouvá od 14.30 z osobních důvodů, pan poslanec Herbert Pavera se omlouvá mezi 14.30 a půlnocí z důvodů zdravotních, pan poslanec Okamura se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, z dnešního dne od 14.30 do 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Zelienková, paní poslankyně Chalánková se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou z osobních důvodů a paní poslankyně Válková se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. To byly omluvy.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu

54.
Vládní návrh zákona o evropských politických stranách
a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 876/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů, který máte k dispozici jako sněmovní tisk 876.

Cílem předkládaného návrhu je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1141/2014 a statusu o financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Návrh zákona upravuje některé další dodatečné požadavky týkající se evropských politických stran a nadací v České republice v souvislosti s jejich stanovami a s registrací unijním Úřadem pro evropské politické strany a nadace. Návrh zákona řeší také například změnu právní formy evropské politické strany nebo nadace na spolek a změnu právní formy spolku na evropskou politickou nadaci.

Dále zákon upravuje součinnost Ministerstva vnitra s Úřadem pro evropské politické strany a nadace a určuje Ministerstvo financí jako vnitrostátní kontaktní místo, jehož prostřednictvím se Česká republika de facto stává kontaktní pro evropské úřady. Úřad pro evropské politické strany a evropské nadace a schvalující osoba Evropského parlamentu se vzájemně informují o otázkách souvisejících s financováním, kontrolou a sankcemi ve věcech evropských politických stran a nadací.

Předmětem zákona a prováděného nařízení naopak není účast evropských politických stran ve volbách. Podle platných právních předpisů České republiky nemohou být evropské politické strany volebními subjekty a v tomto se v předkládaném návrhu nic nemění. Evropský právní status neopravňuje tyto strany k tomu, aby nominovaly kandidáty do vnitrostátních voleb či voleb do Evropského parlamentu, ani aby se účastnily kampaní k referendům. Udělení takového či podobného oprávnění zůstává v pravomoci členských států tak, jak je tomu doposud.

Předkládaný zákon nebude mít dopad na působnost tuzemského Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který jsme nedávno zřídili na základě zákona č. 421, tedy ten původní zákon z roku 1991 v rámci jeho novelizace.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a politických nadací nabývá účinnosti 1. ledna 2017. Proto je k tomuto datu také navržena účinnost tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr řekl skoro všechno, co je obsahem toho zákona, protože on je opravdu na nějakých sedm stránek samotného textu. Já vám doporučuji, abyste propustili tento návrh do kontrolního výboru.

Jenom jako jedno téma k diskusi. My jsme zřídili, jak říkal pan ministr, novelou zákona č. 424 o politických stranách Úřad pro kontrolu politických stran a hnutí. Tak nevím, proč kontaktním místem má být Ministerstvo financí, když jsme na kontrolu politických stran zřídili nový úřad. O tom třeba určitě budeme ve výboru diskutovat.

Doporučuji propuštění.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které vidím přihlášku pana poslance Bendy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, já nebudu navrhovat s tím zákonem nic špatného dělat, protože vím, že s tím nic udělat nemůžeme, je to evropské nařízení, ale jenom chci poukázat na to, že to je přesně jeden z těch evropských nesmyslů, které se snaží uměle vytvořit něco jako evropský národ. Je to přesně ten postup, který bohužel volí Brusel, volí Evropský parlament a další, které mají stále pocit, že bude-li něco centralizovanější, že se jim podaří vytvořit něco jako evropský národ. Jak vidíme, vede to v podstatě k absurdním výsledkům. Protože tady sice uznáme možnost existence evropských politických stran a evropských politických nadací, ale současně řekneme, že je to neopravňuje kandidovat u nás v žádných volbách, že musí být registrovány - a já s tímto postupem Ministerstva vnitra souhlasím - v České republice, aby tady mohly kandidovat.

Jenom jsem chtěl tuto Sněmovnu, aniž bychom mohli s tímto zákonem něco konkrétně udělat, abychom se vyvarovali případných sankcí, tak říct, že jsou to přesně ty omyly, kterými dneska Evropa jde a kde jenom moc nechápu, jak to, že je nedokážeme se alespoň pokoušet zastavit předem a vždycky nám sem přijdou už jenom v podobě "my je musíme schválit", když máme přece celou řadu prostředků, jakým způsobem vyjednávat na evropské úrovni, jakým způsobem se pokoušet právě proti těmto centralizačním snahám bojovat, protože snad všichni už pochopili, že pokusy o to zcentralizovat Evropu do Bruselu povedou jenom k dalším brexitům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj také ne.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme v tuto chvíli k hlasování. Dříve než hlasování zahájím, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 191, přihlášeno 97 přítomných, pro 95. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. V tuto chvíli tedy konstatuji, že jsme prošli prvním čtením, a uzavírám projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
/sněmovní tisk 899/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Přihlásit/registrovat se do ISP