(10.40 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Je samozřejmě jiná otázka, jaká omezení členů vlády v jejich dalších činnostech jsou vhodná a přiměřená sledovanému účelu, kterým je samozřejmě ochrana veřejného zájmu před zájmem soukromým v rozhodování veřejného funkcionáře, v tomto případě člena vlády. To je i důvod, proč lze více omezit členy vlády než např. jiné funkcionáře, jak tady byly vznášeny dotazy, proč ne také jiné okruhy veřejných funkcionářů. A byla tady také poměrně rozsáhlá debata o úpravách v jiných zemích. Já jsem v úvodním slově zmiňoval, že si umím představit i přísnější návrhy, než jaké tady byly předloženy. Bylo by to zřejmě právě podle amerického vzoru povinnosti vložit určitý majetek do trastů, nebo naší terminologií svěřenského fondu včetně určení osoby, která by ho spravovala nezávisle na veřejném funkcionáři. Takové návrhy takto dopracované tady... nebo takto přísné tady předloženy nebyly a já ponechám potom na každém poslanci, aby si vyhodnotil, které návrhy jsou vhodné, které jsou přiměřené, proporcionální ve vztahu k článku 70 Ústavy, který jsem tady zmiňoval.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se na další závěrečná slova pana zpravodaje ústavněprávního výboru. Prosím, pan poslanec Vozka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, v rámci závěrečného slova bych vás rád seznámil stručně s legislativní cestou a postojem ústavněprávního výboru ke sněmovnímu tisku 564, který nám postoupil do finále před hlasovací procedurou.

Připomínám, že vláda předložila Sněmovně tento sněmovní tisk 31. 7. 2015, přičemž první čtení proběhlo 16. prosince 2015 a druhé čtení 29. června 2016. Garanční výbor, tedy ústavněprávní výbor, projednal celou materii 2. září, máte ji ve sněmovním tisku 564/11, přičemž projednal 40 pozměňovacích návrhů, čtyři další mandátového a imunitního výboru a pět návrhů poslanců, kteří vložili své pozměňovací návrhy do systému Sněmovny.

Usnesení z 2. září 2016 obsahuje poměrně složitou proceduru hlasování. Od tohoto termínu od 2. září do dnešního dne proběhlo na téma hlasovací procedura poměrně hodně jednání v této věci a procedura naznala změny, zejména v oblasti § 4 písm. a, b, c, které se nově bude navrhovat. To má připraveno pan kolega Vondráček jako protinávrh rozčlenění podle faktických návrhů nebo faktických obsahů jednotlivých bodů a ne podle jednotlivých sněmovních tisků nebo sněmovních návrhů.

Procedura bude kombinovaná. Velmi vás prosím o to, abyste při hlasování věnovali této proceduře pozornost. Poprosil bych pana místopředsedu, aby dal slovo případně k protinávrhu, protože jej budu kontrolovat a sledovat. A případně ji v rychlosti zkonzultuji s parlamentní legislativou, abychom nezpůsobili problém. Jinými slovy nemám protest proti protinávrhu, protože je široce diskutovaný všemi poslaneckými kluby.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nicméně ještě, než se tak stane, tak nejprve se ještě zeptám na slovo dalších zpravodajů výborů, které projednávali tento návrh zákona. To je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Paní poslankyně Kovářová nemá zájem. A mandátový a imunitní výbor - pan zpravodaj Plíšek má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Budu velmi krátký. Byl jsem tady předsedou klubu ANO několikrát zmíněn. Myslím, že debatu jsme náležitě vedli ve druhém čtení, opakovaně na výborech, které se zúčastnili i vaši kolegové. Myslím si, na argumenty bylo odpovězeno, a já nechci už zdržovat a navrhuji, abychom šli k hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. To byly závěrečná slova. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Než přijdeme k návrhu procedury, budeme se muset nejprve vypořádat s návrhem na opakování druhého čtení, který předložil pan poslanec Schwarz. (Poslanec Schwarz hovoří mimo mikrofon.) To, jak se zachoval mandátový a imunitní výbor, máte ve vašich materiálech. Mandátový, imunitní výbor, je to usnesení 564/8, které vám bylo doručeno 30. března. Tam je usnesení mandátového a imunitního výboru, pane kolego.

 

Budeme se zabývat návrhem na opakování druhého čtení, který předložil pan poslanec Schwarz.

Zahajuji hlasování o návrhu na opakování druhého čtení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 158. Přihlášeno je 187 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 125. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nejprve k proceduře. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a předtím nám sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Vážené kolegyně, kolegové, předkládám vám návrh procedury, kterou schválil ústavněprávní výbor ve svém usnesení ze dne 2. září 2016. Doporučil hlasovat v tomto pořadí:

Za prvé návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, které byly, jak víte, předloženy. Potom návrh A1. Za další hlasování návrh A3 a A9 společně jedním hlasováním.

Za další hlasování návrhy E1 až E23 společně jedním hlasováním. Budou-li přijaty návrhy E21 až E23, jsou návrhy G21, G25, návrh G26, návrhy A21, A25, návrh A26 a návrhy A2, A8, A13 až A20, A22 až A24, A28, A38 a A39, nehlasovatelné.

Nebudou-li přijaty návrhy E1 až E23, je potřeba hlasovat o návrzích G21 a G25. Budou-li přijaty návrhy G21 a G25, jsou návrhy A21 a A25, nehlasovatelné. Dále nebudou-li přijaty návrhy G21 a G25, hlasovat o návrzích A21 a A25. O návrhu G26, bude-li přijat návrh G26, je návrh A26 nehlasovatelný.

Nebude-li přijat návrh G26, hlasovat o návrhu A26. A dalším o návrzích A2, A8, A13 až A20, A22 až A24, A28, A38 a A39 společně jedním hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP