(15.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pane poslanče, chcete položit? Ano, je tomu tak. Prosím, položte doplňující otázku.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolím si položit doplňující otázku panu předsedovi vlády, která se týká toho, co legislativa vlády považuje za neprodlené informování, jestli to je období jednoho týdne, 14 dnů, jednoho měsíce, a jak nahlíží legislativa vlády na to, když jedna z komor se vysloví nejednoznačně v intencích tohoto zákona, tzn. pouze vezme na vědomí, a druhá komora projeví vůli se tímto zabývat, nicméně ex post, tzn. až vlastně v průběhu tohoto cvičení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Musím říci, že rozhodně nebyl jakýkoli úmysl vlády jakkoli zdržovat doručení toho rozhodnutí vlády, kterým vláda schválila plán vojenských cvičení na letošní rok, jakýmkoli způsobem zdržovat doručení této informace Poslanecké sněmovně a Senátu, a předpokládám, že ten proces probíhal naprosto standardním způsobem. Takže tady si myslím, že nedošlo k nějakému zpoždění, resp. postupovali jsme v rámci toho, co lze vnímat jako neprodlený postup.

Domnívám se, že skutečně není problém v tom, pokud informaci, která je poskytnuta, vezme nějaký orgán Parlamentu nebo komora jako celek na vědomí. Je to standardní přístup k informacím, tzn. informaci lze vzít na vědomí, je to vlastně vyústění projednávání takovéto informace na půdě parlamentní komory, a nemyslím si, že to jakkoli zpochybňuje legálnost, legitimnost těch vojenských cvičení, která na základě tohoto plánu proběhla.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A dříve, než dám slovo paní poslankyni Váhalové, načtu dvě omluvy. Pan poslanec Jaroslav Klaška se omlouvá z dnešního jednání od 14.45 z osobních důvodů a pan ministr Brabec se omlouvá z odpoledního jednání od 17 hodin z neodkladných pracovních důvodů.

Teď již poprosím paní poslankyni Váhalovou, aby přednesla svou interpelaci na pana premiéra. Připraví se pan poslanec Martin Novotný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, koncem dubna vláda odsouhlasila program podpory regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Hlavním cílem národního programu má být řešení problému brownfieldů v České republice. Podpora regenerace těchto nevyužívaných, zanedbaných a mnohdy kontaminovaných průmyslových objektů má přispět k ekonomickému a regionálnímu rozvoji.

Na čerpání z programu podpory regenerace a podnikatelské využití brownfieldů jsou vyčleněny dvě miliardy korun ze státního rozpočtu na období let 2017 až 2023. Dotace z programu jsou výlučně určeny pro obce a kraje, které leží na území strukturálně postižených krajů, což je kraj Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský, a do hospodářsky problémových regionů.

Jako poslankyně z Moravskoslezského kraje bych se vás chtěla, pane premiére, zeptat, jak má tento program fungovat a jaké budou podmínky čerpání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, především chci říci, že ten program revitalizace brownfieldů pokládám za velmi potřebný a efektivní, protože jsme se v minulosti setkávali často s oprávněnou kritikou, že řada podnikatelských aktivit se soustředila na volné pozemky, v důsledku toho ovšem také docházelo k záborům orné půdy, docházelo k výrazné proměně některých lokalit na okrajích našich obcí a měst, a přitom velmi často zůstávají nevyužity a chátrají pozemky, které tady zbyly po minulé ekonomické aktivitě, často třeba i po firmách, které zanikly v důsledku transformace v 90. letech, a dodnes se třeba nepodařilo tyto areály revitalizovat. Setkáváme se také s tím, že třeba i v areálech některých tradičních podniků došlo ke koncentraci výroby, zůstávají tady části těchto firem, které ekonomicky nejsou využity, a přitom kdyby se tam investovalo, tak to do budoucna může nastartovat možnosti pro podnikání.

Takže my máme program podpory revitalizace a podnikatelského využití brownfieldů na léta 2017 až 2023. V rámci realizace tohoto programu se chceme zaměřit na vytvoření drobnějších podnikatelských objektů na území s vyšší nezaměstnaností. Předpokládáme, že revitalizace brownfieldů v podpořených regionech pomůže vytvořit až dva tisíce nových pracovních míst, povzbudí konkurenceschopnost, vylepší kvalitu životního prostředí a zvýší atraktivitu okolí. Předpokládaná výše prostředků na realizaci programu je cca 2 miliardy korun, které budou uvolňovány postupně ze státního rozpočtu. Příjemce dotací jsou obce a kraje ve strukturálně postižených krajích, což je Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, a v hospodářsky problémových regionech, které vznik programu iniciovaly.

Jak už jsem řekl, revitalizace brownfieldů má pozitivní efekty na životní prostředí, ale má to samozřejmě také výrazné sociální a také urbanistické efekty.

Chci připomenout, že problematika revitalizace brownfieldů v soukromém vlastnictví pro průmyslové využití je řešena v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Nemovitosti, a cílem tohoto programu, který je tedy financován z evropských prostředků, je usnadnit malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech, tedy s výjimkou hlavního města Prahy. Čili opět, myslím si, že velmi užitečný program v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Podporována je i modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfieldů.

Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v národní databázi brownfieldů. Prozatím byla vyhlášena jedna výzva s alokací 1,5 miliardy korun, dokončuje se výběrový proces a vydávají se právní akty o poskytnutí podpory. Další výzva je plánována na podzim tohoto roku a ta alokace by tam měla být zhruba 950 milionů korun.

Současně je také připravována národní strategie regenerace brownfieldů do roku 2020, kterou připravuje agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu, a schválení té národní strategie regenerace brownfieldů se předpokládá ke konci roku 2016.

Čili to, co jsem zde uvedl, myslím jasně ukazuje, že vláda se snaží, abychom měli koncepční přístup k brownfieldům v České republice. Snažíme se využít jak peníze z národních zdrojů, tím mám na mysli ten program Ministerstva průmyslu a obchodu, tak se snažíme využít peníze z evropských fondů, tím mám na mysli program Nemovitosti v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane premiére. Paní poslankyně chce položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Tento program já osobně velmi vítám, také jeho cíl, protože vím, že projekt, který lokalizoval brownfieldy a skončil někdy v roce 2007, ukázal, že u nás je 2 355 lokalit, a to tam nebyly započítány ty, které vznikly těžební činností. A tyto lokality se rozhodně dají využít lépe a jinak. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pane premiére, budete reagovat? Nebudete, dobrá.

Prosím k mikrofonu pana poslance Martina Novotného, aby přednesl svou interpelaci na pana premiéra.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkné odpoledne. Vážený pane premiére, nedávno jste pro mnohé z nás překvapivě silně a překvapivě vůbec i tím obsahem té myšlenky podpořil vznik společné evropské armády. V situaci, kdy v Evropské unii po brexitu a po spoustě jiných konfliktních a nekonsenzuálních témat typu řešení imigrace apod. existuje velká nejistota nad mechanismy koordinace nejrůznějších činností, nad mírou suverenity národních států apod, zároveň v situaci, kdy je velká diskuse kolem NATO, jeho budoucnosti, diskuse, v níž, přiznejme si, máme jednu výrazně slabou kartu, a to je naše neplnění finančních závazků ve smyslu poměru výdajů na obranu vůči HDP. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP