(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji vážená paní místopředsedkyně. Ministerstvo vnitra eviduje žadatele o mezinárodní ochranu z Číny už několik let. To znamená, není to nic nového, co by se zde objevilo až teď. Česká republika vždy stála mimo hlavní proud čínské ilegální migrace a potažmo jejích azylových žádostí.

Aktuálně probíhá se všemi žadateli o mezinárodní ochranu, které zde pan poslanec zmiňoval, správní řízení podle zákona o azylu. Toto řízení je ze zákona neveřejné, tudíž nelze sdělovat k jednotlivým případům jakékoliv podrobnější informace. To se týká všech azylových řízení. Se všemi azylanty je zacházeno stejně. Je jedno, jestli přijdou z Číny, nebo přijdou z Malajsie, z Barmy, Pákistánu, Afghánistánu, Sýrie, Ukrajiny, Kuby. Se všemi žadateli o azyl je zacházeno stejně. Není možné nikoho upřednostňovat, není možné někoho opomíjet, pokud jsou splněny zákony České republiky.

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu z Číny byl v uplynulých letech stabilně nízký. V roce 2015 zaujali žadatelé z Číny sedmé místo v žebříčku podaných žádostí dle státní příslušnosti. Bylo to cirka 40 žádostí. Celkem bylo v roce 2016 k poslednímu srpnu letošního roku podáno 66 žádostí o mezinárodní ochranu, pokud jde o lidi z Číny. Dosavadní úspěšnost čínských žadatelů o mezinárodní ochranu byla dlouhodobě velice nízká. V roce 2015 byla všechna Ministerstvem vnitra vydaná rozhodnutí negativní.

Standardní lhůta pro vyřízení žádosti je šest měsíců. Ve skutkově či právně složitých případech lze toto prodloužit až o dalších devět měsíců a v krajním případě až o dvanáct měsíců. V případě této skupiny došlo k prodloužení. Nově stanovený termín neznamená, že rozhodnutí budou vydána až v nejzazším termínu. Správní řízení v tuto chvíli probíhají. Konají se jednotlivé správní úkony a postupně budou v rámci stanovených lhůt vydávána i konkrétní rozhodnutí.

Prodloužení lhůty slouží k zajištění a zjištění všech relevantních okolností, aby mohlo být rozhodnuto dle zákona. Zejména v případě, kdy žadatel není schopen doložit svou výpověď, je nutné rozsáhlé zjišťování stavu. Pokud posuzování žadatelů o mezinárodní ochranu ze strany Ministerstva vnitra trvá řadu měsíců, tato skutečnost se nijak nevymyká praxi v ostatních zemích. Například ve Spojených státech amerických byla řada žádostí týkajících se syrských uprchlíků nedávno vyřízena po cirka jednom roce procedury. To znamená, z hlediska mezinárodních zvyklostí ty naše lhůty, které máme k dispozici, nejsou nikterak výjimečné.

Žadatelé o mezinárodní ochranu z Číny figurují i ve statistikách ostatních zemí Evropské unie. Pro zajímavost, největší počty žadatelů ve stovkách měsíčně má Francie. Podíl úspěšných žádostí je v Evropské unii velmi různý. V průměru se pohybuje okolo 30 % pozitivních rozhodnutí.

V souvislosti s žádostmi v současné době probíhá sběr informací o zemi původu se zaměřením na konkrétní případy s cílem zjistit maximum informací, které jsou použitelné pro procesní řízení. Se všemi osobami jsou prováděny standardní azylové pohovory. Počet pohovorů závisí na konkrétních případech a dokládání ze strany žadatele o mezinárodní ochranu. Správní řízení podle zákona o azylu probíhá individuálně. Na udělení mezinárodní ochrany mají vliv pouze okolnosti, které stanoví zákon a které stanoví mezinárodní smlouva.

Tady chci zareagovat na interpelaci pana poslance. Žádné jiné okolnosti na tuto proceduru vliv nemají. Není to ani řízení kolektivní, které by se týkalo nějaké skupiny nebo skupin žadatelů o azyl. Vždycky je to individuální rozhodnutí o každém jednotlivém žadateli o mezinárodní ochranu. Já jednoznačně mohu vyloučit, že by tady existovaly jakékoliv politické tlaky nebo že by vláda měla nějakou speciální politiku, která by se týkala žadatelů o azyl právě z Číny.

Čili chci, aby to bylo tak i nadále, aby tady jasně platila zákonnost. To znamená, abychom se řídili našimi zákony a přímo dopadajícími mezinárodními smlouvami. Jak už jsem zmínil, jsou zde nastaveny standardní lhůty, do kterých lze takovéto řízení nejvýše prodloužit.

Tolik tedy velmi stručně základní informace k tomu případu žadatelů o mezinárodní ochranu z Číny a předpokládám, že individuálně tyto žádosti budou v nadcházejících měsících vyřízeny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní je čas pro doplňující otázku. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ona to už nebude doplňující otázka. Spíše děkuji, pane premiére, za to ujištění, že se nejedná o žádné politicky motivované ovlivňování konkrétních žadatelů. Nicméně přesto, vzhledem k situaci v Evropě a ve světě, bych vás chtěl osobně poprosit, aby se vaše vláda zasadila o to, aby azylový proces trval co nejkratší dobu, aby na něj úředníci byli připraveni, protože vidíme, co se děje v Německu a dalších zemích. A vytváří to obrovské problémy. Přál bych si, aby naše země na to byla případně připravena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pane premiére, budete reagovat? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Myslím, že Česká republika je naštěstí v jiné situaci než třeba Rakousko nebo Německo, kde vlastně veškeré jejich instituce jsou dnes dramatickým způsobem přetíženy, pokud jde o celkové množství žadatelů o azyl nebo žadatelů o mezinárodní ochranu.

Naše situace je jiná. My jsme se snažili důsledně aplikovat pravidla Schengenu. To znamená pravidla z Dublinu a další, která přesně definovala, jakým způsobem nakládat s uprchlíky, s nelegálními migranty. A my se snažíme, abychom skutečně tato pravidla drželi. Domnívám se, že kapacity, které dneska má Ministerstvo vnitra k dispozici vzhledem k tomu, jak velké množství žadatelů o azyl tady zhruba ročně máme, by měly umožňovat vyřízení v reálném čase v těch lhůtách, které jsem uváděl. To znamená, neměly by tam být žádné nepřiměřené průtahy.

Jenom řádově. Počet žadatelů o azyl se pohybuje zhruba někde kolem 700, 800 ročně, v některých letech překročí tisíc. Čili nejsou to tak dramatická čísla, jaká známe ze zemí, jako je Německo nebo Rakousko. A doufejme, že i v budoucnu budeme mít tuto situaci pod kontrolou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní již prosím k mikrofonu pana poslance Seďu, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Připraví se pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Vážený pane předsedo vlády. Myslím, pane premiére, že se shodneme, že řada rodin s dětmi se potýká s nedostatkem financí na výchovu a vzdělání svých potomků, a tím mají nižší průměrnou životní úroveň než bezdětní. Zároveň nejen naše celá země, ale celá Evropská unie má negativní demografický vývoj. Proto osobně vítám jakoukoliv podporu rodin s dětmi, protože je to vhodnější než řešit demografické problémy za pomocí migrantů.

Z tohoto pohledu se chci zeptat, vážený pane premiére, na konkrétní kroky vlády v oblasti podpory rodin s dětmi. Zaregistroval jsem, že vláda v červenci schválila zvýšení slevy na dani rodičům se dvěma, třemi a více dětmi. Proto se ptám, kolik konkrétně bude tato sleva činit.

Pane premiére, vláda před prázdninami schválila návrh novely zákona o státní sociální podpoře, který by měl pomoci rodinám při slaďování rodinného a pracovního života a umožnit pružnější čerpání rodičovského příspěvku. Proto se chci zeptat, jak to bude s limity čerpání, protože dnes je stanovena maximální možná výše příspěvku za měsíc na 11 500 Kč a novela zákona tento limit ruší. Proto se chci také zeptat, jak to bude po přijetí novely zákona, a popřípadě, jaké další změny novela zákona přináší. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, platí, že pokračujeme v plnění programového prohlášení vlády, kde jsme se zavázali, že chceme výrazně snížit daňové zatížení rodin s více dětmi. Navyšujeme tedy postupně každý rok o něco slevu na dani, která se týká rodičů se dvěma, třemi a více dětmi. To znamená, že příští rok by tak ve srovnání s letošním rokem měla sleva na dani na druhé dítě stoupnout o 200 korun měsíčně na celkových 19 404 korun ročně a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně na celkových 24 204 korun ročně. To znamená, je to vlastně další krok, který jsme realizovali v rámci novely zákona o dani z příjmů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP