(12.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za ty odpovědi. Pak bych poprosil, ať to řeknete na financích - mě stačí, když mi to pošlou mailem, nemusí ani vypravovat žádný dopis. Ale když se pan ministr tak pochválil, jak je multifunkční, tak řekněme si, proč byl vlastně stažen zákon ve třetím čtení, jak jsme to měli hlasovat včera. Protože budou krajské volby. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo dál v rozpravě? Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? (Nemám.) Nemá. Pan zpravodaj, paní zpravodajka? (Ne.) Také ne.

Přikročíme tedy k hlasování o navrženém usnesení. Konstatuji, že obě usnesení jsou shodná.

 

Budeme tedy hlasovat o souhlasu s ratifikací smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojího zdanění, zabránění daňových úniků v oboru daní z příjmu a z majetku.

Zahájil jsem hlasování číslo 126 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 126. Přítomných 108, pro 103, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajům a končím bod 185.

 

Pan ministr správně zůstává u stolku zpravodajů, protože dále je tu bod

186.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu
předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy
v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015
/sněmovní tisk 698/ - druhé čtení

Pan ministr životního prostředí Richard Brabec je připraven přednést úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tentokrát zase trochu z mé zahrádky, i když metamidofos bych na zahrádce asi mít nechtěl. Dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy 3 Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy. Protože se jedná o druhé čtení, opravdu se omezím jenom na základní zopakování.

Změna přílohy 3 se provádí za účelem zařazení nové chemické látky, a to pesticidu metamidofos, a v souladu se směrnicí, která se týká členských států Evropské unie. Tyto státy včetně České republiky však už od 30. června 2007 tuto látku nepoužívají. Česká republika se však jakožto smluvní strana úmluvy zavázala plnit závazky, které z ní pro Českou republiku vyplývají, a tedy zařazení této nové chemické látky do přílohy 3. Je tak důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy.

Přijetí této látky do přílohy číslo 3 úmluvy nebude mít žádný dopad na veřejnou správu, podnikatelský sektor ani na státní rozpočet České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi a žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 698/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji ještě jednou za slovo. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 24. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy 3 Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladislava Smrže, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě, zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy 3 Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijaté v Ženevě dne 15. května 2015. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak. Rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na usnesení, a zahajuji hlasování číslo 127. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 127. Z přítomných 108, pro 93, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi a zpravodaji a končím bod 186.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod 187. Pan ministr životního prostředí Richard Brabec zůstal u stolku zpravodajů. Pan kolega Holík je také připraven. Jde o bod

187.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních
organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015
/sněmovní tisk 711/ - druhé čtení

Prosím pana ministr životního prostředí, aby řekl úvodní slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Také budu stručný. Opět se jedná o druhé čtení. Jenom mi dovolte krátce připomenout vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.

Na sedmém zasedání 15. května loňského roku v Ženevě došlo k zařazení nových látek do přílohy A a C úmluvy. Jedná se o zařazení hexachlorbutadienu do přílohy A a zařazení pentachlorfenolu a jeho solí a esterů do přílohy A a také zařazení polychlorovaných naftalenů se zvláštními výjimkami pro výrobu těchto chemických látek do přílohy A a také do přílohy C. Nově zařazené látky vážně poškozují lidské zdraví a životní prostředí. Organismy je velmi těžko odbourávají a navíc podléhají takzvanému dálkového přenosu. Takže se jedná o nebezpečné látky, a proto je také navrhováno je do těchto příloh, do těchto seznamů, nově zařadit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí a žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 711/1. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 24. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladislava Smrže, zpravodajské zprávy poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Z místa také nikoho nevidím. Rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru.

Hlasování číslo 128 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 128. Z přítomných 108, pro 91, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji. Končím bod 187.

 

Ještě předložím jeden návrh. Je to bod

188.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
/sněmovní tisk 728/ - druhé čtení

Není tu pan ministr dopravy, ale pověření ministra životního prostředí je připraveno. Žádám tedy pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby uvedl tento vládní návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP