(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, po diskusi s kolegy jsme teď došli k závěru, že výdajové rámce podpoříme, ale budu se velmi bedlivě tento rok dívat, jak budou vypadat výdaje na obranu. A teď moje kancelář sbírá prohlášení všech klíčových aktérů za letošní rok, ať už se to týká evropské armády, nebo navyšování výdajů na obranu. A pokud jsou moje informace správné, tak ta debata bude potom následně dosti tvrdá, upozorňuji na to. Ale toto podpoříme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít v této fázi závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu.

Nyní se táži, zda pan zpravodaj nebo navrhovatel si chce vzít závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velice krátce. My určitě máme z minulosti obrovský deficit. Samozřejmě i investiční. Zjistili jsme, že kolem Prahy nejsou školy, navýšili jsme peníze na sport, do zdravotnictví a tak dále. Takže jsme se snažili to postavit tím způsobem, abychom vlastně nezaškrtili ekonomiku, jak se to povedlo předtím našim předchůdcům. A co je důležité, že koncem tohoto roku budeme mít nižší dluh absolutně, než začala naše vláda. A taky ty finance řídíme aktivně, vyděláváme peníze, půjčujeme si peníze na negativní úrok, takže ty peníze samozřejmě šly tam, kde je potřeba. Navýšili jsme důchody. Samozřejmě potřebujeme zaplatit zaměstnance, potřebujeme zaplatit zaměstnance na úřadech práce, Finanční správě, policisty atd. A chci ubezpečit pana kolegu Gabala, že ano, budu rád, když to budete sledovat. Hlavně to čerpání. My jsme dvakrát sukcesivně navýšili pro armádu 4 mld. korun, tam je taky obrovský deficit.

Takže samozřejmě polemika, jaký je návrh zákona - pro mě je podstatné to plnění. A plnění letošního roku je výborné, protože vlastně meziročně vybíráme do státního rozpočtu asi o 30, 32 mld. korun navíc. Taky čerpáme evropské fondy a taky se snažíme zrychlit, a já tlačím na resorty, aby čerpaly už konečně zálohu, co máme na druhé programové období, asi 15 mld. Takže si myslím, že ty výsledky jsou velice dobré. A očekáváme v tomto roce možná přebytek u veřejných rozpočtů.

A také byste neměli zapomínat, co jsme zdědili, hlavně co se týká České exportní banky a EGAP. Ty nám za tři roky likvidují rozpočet de facto ve výši 14 mld. Taky jsme navýšili RUD pro kraje, to je 3,7 mld. DPH. Takže myslím, že navíc jsme ušetřili tento rok 10 mld. u státního dluhu, které jsme použili na hlavní dopravní infrastrukturu. Řekli jsme, že se nestane jako v minulosti, že nebudou peníze na výstavbu dálnic. A příští rok začneme investovat do dálnic v délce 143 km.

Takže myslím si, že rozpočet je postavený tím způsobem, abychom se nezadlužovali a zároveň abychom nezaškrtili ekonomiku. Takže myslím, že rozpočet je dobrý, ty výdajové rámce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za závěrečné slovo. Návrh usnesení zazněl, to znamená, že přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a dám o něm hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 110, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro návrh 104, proti 24. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu. Nyní budeme projednávat blok smluv v prvém čtení.

 

Otevírám první bod tohoto bloku.

194.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovenísouhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce
č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání
Mezinárodní konference práce v roce 1981
/sněmovní tisk 804/ - prvé čtení
 

Prosím, aby úvodní slovo přednesla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Omlouvám se, kolegové, prosím vás, uvolněte místo u řečniště, aby paní ministryně mohla v klidu přednášet svůj projev. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně a poslanci, tento návrh obsahuje návrh na ratifikaci této Úmluvy Mezinárodní organizace práce o podpoře kolektivního vyjednávání, které již bylo přijaté v roce 1981. Podnět k ratifikaci této úmluvy vzešel ze strany Českomoravské konfederace odborových svazů, která ve spolupráci s naším ministerstvem kontroluje všechny ratifikované úmluvy, a zjišťujeme, kde se Česká republika ještě k ratifikaci nepřipojila.

Co se týče obsahu, tak tady se věcně vymezuje, co se rozumí pojmem kolektivní vyjednávání, co je jeho předmětem a jaká opatření by měla být na vnitrostátní úrovni přijata pro jeho podporu. A lze konstatovat, že ta úmluva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. A co se týče našeho vnitrostátního právního řádu, tak lze konstatovat, že závazky z této úmluvy plynoucí již máme v platné naší legislativě obsaženy. To znamená, že nebudeme muset nic upravovat.

Tento materiál byl předmětem jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Oba výbory hlasovaly o schválení ratifikace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Jana Hnyková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Přeji všem hezké dopoledne. Vážené dámy, jak zde paní ministryně práce a sociálních věcí vás seznámila, já bych si jako zpravodajka dovolila vyjádřit se k tomuto dokumentu.

Česká republika se od 1. 1. 1993 stala členem Mezinárodní organizace práce a aktivně se zapojuje do činnosti nejstarší specializované agentury Organizace spojených národů.

Úmluva č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání v osmi věcných článcích obecně vymezuje, co se rozumí pod pojmem kolektivní vyjednávání, co je předmětem a jaká opatření mají být na úrovni vnitrostátní přijata pro jeho podporu.

Jak už zde bylo řečeno, tuto ratifikaci ke dni 2. 10. 2015 ratifikovalo celkem 46 států, z toho 12 členských států Evropské unie.

Předkládaná úmluva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP