(11.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Jako poslední bod je návrh na vyřazení bodu 223 a to je volba člena pro rozhlasové a televizní... bod 214, omlouvám se, napsal jsem si špatné číslo. Tedy vyřazení bodu 214, je to volba člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 108. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl také vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s návrhy na změnu programu schůze.

Přečtu další omluvy, které ke mně dorazily. Dnes z jednání schůze z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan poslanec Andrle. Dále od 9 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Nytrová. A dále od 9 do 14 hodin se z naléhavých pracovních povinností v resortu Ministerstva vnitra omlouvá pan ministr Milan Chovanec.

Pan poslanec Kolovratník bude dnes hlasovat s náhradní kartou č. 22.

 

Nyní se budeme zabývat prvním bodem zařazeným na dnešní jednání schůze a tím je

249.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobých výdajových
rámců na léta 2018 a 2019 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
/sněmovní dokument 4792/

Sněmovní dokument 4792 obsahuje usnesení rozpočtového výboru č. 506 z jeho 45. schůze ze dne 31. srpna 2016, jehož přílohou je i návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Předložený návrh uvede pan poslanec Syblík, protože pan Václav Votava, předseda výboru, se dnes omlouvá. Já tedy prosím pana poslance Syblíka, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru ze 45. schůze ze dne 31. srpna 2016 k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech.

Po úvodním slově předsedy výboru poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 podle přílohy tohoto usnesení; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít, pane poslanče, závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přistoupíme k podrobné rozpravě. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu.

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak zaznělo v rozpravě.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak zaznělo v rozpravě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 109, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 107. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Další omluva, která ke mně dorazila. Od 11.30 se z důvodu dlouhodobě naplánovaného pracovního programu omlouvá pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. (Ministr Babiš je přítomen.) V tom případě se omlouvám, ale byla mi na stůl položena omluvenka, která se týká dneška. (Ministr Babiš je překvapen.) Je to v pořádku, pane ministře. Mám vaši omluvenku na stole. Mám napsáno od 11.30 hodin. (Veselost v sále.) Podepsal jste to osobně, já jsem pouze přečetl vaši omluvenku.

 

Otevírám další bod a tím je

216.
Návrh na zvýšení střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018
/sněmovní tisk 832/

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v prosinci minulého roku stanovila svým usnesením č. 999 střednědobý výdajový rámec na rok 2017 ve výši 1211,7 mld. Kč a na rok 2018 ve výši 1245,7 mld. Kč.

Střednědobé výdajové rámce jsou tvořeny v metodice sestavování státního rozpočtu, která je založena na peněžní bázi a vykazují se v konsolidované podobě, tj. s vyloučením vzájemných dotačních vztahů mezi státním rozpočtem a státními fondy.

V průběhu rozpočtových prací návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019 se ukázalo, že stanovené výdajové rámce v letech 2017 a 2018 nejsou dostačující, a to ani po jejich zvýšení, které umožňují rozpočtová pravidla, o 1,2 mld. Kč v roce 2017 a o 2,5 mld. Kč v 2018. Proto vláda předložila návrh na jejich zvýšení pro rok 2017 a 2018 o 30 mld. Kč.

Důvodem zvýšení střednědobých výdajových rámců je zabezpečení vládních výdajových priorit. Jedná se především o zvýšení platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění na posílení platů ve zdravotnictví, dále o zvýšení výdajů na výzkum, vývoj a inovace, o zvýšení výdajů na bezpečnostní opatření v České republice, o zvýšení výdajů na rozvoj dopravní infrastruktury a o zvýšení výdajů na platy v regionálním školství a na platy ostatních státních zaměstnanců a dále o zvýšení výdajů na obnovitelné zdroje energie a výdajů na sport.

Po provedení aktualizace v srpnu 2016 ohledně očekávaného růstu příjmů státního rozpočtu na rok 2017 zbývá do dosažení stropu výdajového rámce pro rok 2017 ještě 4,7 mld. Kč. Zvýšené výdajové rámce však nebudou použity na maximum, pokud nedojde k růstu příjmů státního rozpočtu a pokud by tímto krokem mělo dojít ke zhoršení deficitu státního rozpočtu v roce 2017 a 2018. Pro rok 2017 se uvažuje s deficitem státního rozpočtu ve výši 60 mld. Kč a pro rok 2018 ve výši 50 mld. Kč.

Zvýšené střednědobé výdajové rámce na léta 2017 a 2018 jsou základem pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2018 a 2019.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Tento návrh projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 832/1. Prosím, aby se i v tomto případě ujal slova pan poslanec Syblík a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP