(17.10 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Strašně se omlouvám, ale asi se vyjádřím, možná se to kolegům z hnutí nebude líbit - ale stát si to zařídí. No tak ten stát funguje přes vládu a tam je koalice a v rámci koalice na to máme jiný názor. A pokud na tom máme trvalý střet s panem ministrem průmyslu Mládkem, který říká, že chce mít všude třetinu odborářů, a já říkám ne, stačí vám jeden, a můžeme se bavit, jak rozhodují potom některé firmy, kde sedí čtyři odboráři, jako ČEZ, Dopravní podnik města Prahy, jak se hlasuje v EGAP občas, kde je Ministerstvo financí přehlasováno, protože ti zaměstnanci... A tak dál. Takže to je ta realita. Takže ani ten stát to nedokáže, pokud nemáme většinový systém.

Jenom upozorňuji, že si myslím, že... K soukromé firmě se nevyjadřuji, tam mám střet zájmů, tam to logicky považuji za absurdní, že by stát nadiktoval soukromým firmám... Myslím si, že každá soukromá firma se chová velice slušně k odborářům. Má tam zástupce a funguje to. Ale ze zákona diktovat soukromým firmám, aby tam byla třetina jako zástupci, je absurdní. A stát - k tomu jsem se tedy vyjádřil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Karamazov. Prosím. Po něm pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, povinnou účast zaměstnanců na volbě členů dozorčích rad akciových společností obsahoval zákoník, který byl k 1. lednu 2014 zrušen. Nový zákon o obchodních korporacích v duchu liberalizace podnikání od této povinnosti upustil. Dnes se však zdá, že stojíme opět na začátku. Co bylo před 2,5 lety ze zákona vypuštěno, se má opět vrátit. Zkuste zvážit, zda takové počínání je vhodné. Ale to jen na okraj.

Nebudu nyní dlouze hovořit o tom, proč je předkládaná novela principiálně špatná, k tomu se vyjádřím v případném třetím čtení. Na novele mě totiž v negativním smyslu zaujalo její legislativní provedení, konkrétně dvě části, které jsou předmětem mých pozměňovacích návrhů. Za prvé se jedná o počet členů dozorčí rady. Navrhované usnesení § 448 odst. 1 zákona ukládá, aby počet členů dozorčí rady jakékoli společnosti byl dělitelný třemi. Taková úprava má smysl ale pouze v případě společností s více než 50 zaměstnanci, neboť právě těm zákon ukládá, aby třetina členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci. U ostatních společností k takové limitaci důvodů není. Ať si mají dozorčí rady pětičlenné, dvoučlenné, či dokonce jednočlenné, to vše zákon umožňuje.

V druhém případě považuji za zbytečnou tu část novely, která ukládá, aby valné hromadě akciové společnosti byl vždy sdělen odchylný názor kteréhokoli člena dozorčí rady. Tato úprava je zbytečná, neboť podle zákona se každému členovi dozorčí rady udělí na valné hromadě slovo, kdykoli o to požádá. Pokud tedy člen dozorčí rady nesouhlasí se svými kolegy, je jen na něm, zda se rozhodne svůj odchylný názor sdělit, či nikoli. Ze stejných důvodů nesouhlasím ani s tím, aby se v zápise o jednání dozorčí rady hojně uváděly odchylné názory členů dozorčí rady zvolených za zaměstnance. Zákon ke každému členovi dozorčí rady přistupuje s ohledem na jeho práva a povinnosti stejně. Na tom není zapotřebí cokoli měnit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, aniž bych svými pozměňovacími návrhy chtěl jakkoli vyjádřit náklonnost k předkládané novele, domnívám se, že v případě jejího přijetí mohou mé pozměňovací návrhy stávající text alespoň z části vylepšit. Není důvod k tomu, abychom duplikovali právní řád a na členy dozorčích rad kladli jiné požadavky pouze v závislosti na kritériu, zda si je vybral sám akcionář, nebo zda je zvolili zaměstnanci. Zákon by měl k členům každého orgánu přistupovat stejně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Karamazovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan navrhovatel.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já jenom technicky bych chtěl upozornit všechny ty, kteří mluví o zastupování odborářů, je to zastupování zaměstnanců. Tak to prosím, abychom si uvědomili. Není tam o odborářích ani slovo. První poznámka.

Druhá poznámka. Znám spoustu podniků, které zkolabovaly díky tomu, že vedení těch společností nestálo za nic. A neznám jediný podnik - jediný podnik, Ivane, a to je vůči tobě, prostřednictvím pana předsedajícího -, kde by způsobili kolaps zástupci zaměstnanců v dozorčích radách. Všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Jestli se nehlásí nikdo další do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy řádně odůvodněny.

Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom opakuji návrh na zamítnutí tohoto zákona a odůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající, dnes do třetice.

Dámy a pánové, protože je omluven místopředseda Sněmovny Jan Bartošek a požádal mě, abych se přihlásil k jeho pozměňovacímu návrhu k tomuto sněmovnímu tisku, aby mohl být dále projednáván, tak bych takto rád učinil. Přihlašuji se tedy k pozměňovacímu návrhu poslance Jana Bartoška ke sněmovnímu tisku 592 - číslo sněmovního dokumentu 4630. Tento pozměňovací návrh řeší zaměstnaneckou participaci na řízení společností v několika verzích nebo velikostech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klaškovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavel Čihák.

 

Poslanec Pavel Čihák: Dobrý podvečer. Děkuji za slovo. Chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 4291 a týká se zisku bytového družstva, který momentálně může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva. Jestliže však dojde k uspokojení všech potřeb členů a i toho bytového družstva, pak můj pozměňovací návrh umožní použití zisku i na jiné účely. To je zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Čihákovi. Pan poslanec Koníček se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, kolega Grospič vložil do systému sněmovní dokument 4633, ale bohužel není přítomen, tedy se přihlašuji já k tomuto sněmovnímu dokumentu a ten pozměňovací návrh se týká vlastně dozorčí rady a je tam limit 250 zaměstnanců v pracovním poměru. Odůvodnění je na dvě stránky v tom dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Ptám se, jestli se hlásí ještě někdo další. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

Než přejdeme k dalšímu bodu, přečtu omluvy. O omluvení v době od 16.30 do 18.30 z pracovních důvodů žádá pan poslanec Martin Lank. Z pracovních důvodů se omlouvají pan poslanec Okamura a pan poslanec Fiala od této chvíle do konce jednacího dne. Dále pan poslanec Jiří Holeček se omlouvá dnes mezi 18. hodinou a 23.30 z rodinných důvodů. Pan poslanec Milan Šarapatka se omlouvá mezi 16 a 18.30 z pracovních důvodů. Paní poslankyně Kristýna Zelienková se omlouvá dnes mezi 15.45 a 20. hodinou z důvodu jednání. Pan poslanec Jiří Holík se omlouvá... Aha, pardon. Pan vedoucí oddělení parlamentní agendy Jiří Holík omlouvá pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ze zbývající části dnešního dne z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP