(12.10 hodin)

 

Poslanec Robin Böhnisch: Velmi děkuji za slovo, pane místopředsedo. Využil bych této příležitosti, abych načetl několik legislativně technických úprav pro třetí čtení. Je to zákon poměrně rozsáhlý a diskutovaný, proto samozřejmě došlo i některým drobným chybám, které bude potřeba hlasováním napravit, popřípadě došlo k překlepům v místních jménech lokalit, které představují hranice jednotlivých národních parků.

Dovolím si tedy načíst legislativně technické poznámky.

K článku I sněmovního tisku 501/0:

1. V bodě 1 úvodní větě se číslo "54" nahrazuje číslem "53".

2. V bodě 1 § 15c se slova "národního parku" nahrazují slovy "Národního parku Podyjí".

3. V bodě 1 § 18 odst. 1 se na konci textu úvodní věty doplňují slova " ,a to:".

4. V bodě 1 poznámka pod čarou č. 52 se zrušuje. Poznámky pod čarou č. 53 a 54 se přečíslují.

5. V bodě 21 se slova "včetně poznámky pod čarou č. 39d" zrušují a na konci textu se slovo "zákona" zrušuje.

6. V bodě 23 se slova "včetně poznámky č. 39d" zrušují.

7. V bodě 25 § 78 odst. 3 úvodní větě se slovo "území" nahrazuje slovem "územní".

8. V bodě 51 Příloze č. 2 písmeni A se za slovy "přírodovědecky nejhodnotnějšího" slovo "část" zrušuje.

9. V bodě 51 Příloze č. 2 písmeni C se slova "Františskového potoka" nahrazují slovy "Františkovského potoka".

10. V bodě 51 Příloze č. 3 písmeni B se slova "Felicinina údolí" nahrazují slovy "Felicina údolí".

 

Dále k článku III sněmovního tisku 501/0, tedy ke zrušovacím ustanovením: Za bod 4 se vkládá nový bod 5, který zní: "5. Zákon č. 365/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů." Následující body se přečíslují.

 

Další legislativně technická poznámka se týká pozměňovacího návrhu A.25 z usnesení výboru pro životní prostředí č. 94 z 32. schůze, konané dne 30. března 2016, tedy k tisku 501/2: V článku I bodě 25 se slova "čl. III bodů 1 až 4" nahrazují slovy "čl. III bodů 1 až 5".

 

Dámy a pánové, v případě, že bude přijat pozměňovací návrh B.1 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, což se dá předpokládat, pak je podle stanoviska legislativního odboru také nutné načíst ještě další legislativně technické úpravy, které se týkají kompetenčních ustanovení § 79 odst. 3 písm. g) a § 79 odst. 4, kde je třeba vrátit původní znění písmene f):

K článku I sněmovního tisku 501/0:

1. V bodě 32 se slova "opatření obecné povahy" nahrazují slovem "vyhlášky".

2. Bod 37 se zrušuje. Následující body se přečíslují.

 

Předpokládám, že pan kolega Junek si legislativně technický návrh svého pozměňovacího návrhu načte sám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Budeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Jana Zahradníka. Připraví se s faktickou Marek Benda a potom Michal Kučera. (K mikrofonu přistupuje poslanec Benda.) Ale já už jsem pana kolegu Zahradníka vyvolal. Dobře, tak faktickou poznámku.

 

Poslanec Marek Benda: Opravdu jenom faktickou poznámku, protože jsem tady pečlivě poslouchal pana zpravodaje a moc bych poprosil, aby nám bylo rozdáno, co jsou ty takzvaně legislativně technické. Já jsem přesvědčen, že většina z nich prostě není legislativně technických. Přidání zrušení dalšího zákona podle mě není legislativně technickou úpravou. Má-li to takto projít, musíme se vrátit do druhého čtení. Moc bych poprosil, abychom před ukončením rozpravy ve třetím čtení dostali všichni ty návrhy na stůl nebo aspoň někam do systému, abychom se mohli podívat, co v nich je, protože tohle mi přišlo, že opravdu už je daleko za hranicí toho, co jsou takzvaně legislativně technické.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Zpravodaj jistě eviduje vaši připomínku.

Nyní v rozpravě pan poslanec Jan Zahradník. Připraví se kolega Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se tedy ke třetímu čtení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, novely zákona, který máme na svých stolech již poměrně dlouho, který vzbuzoval velké diskuse nás zde na plénu Sněmovny, ve výboru pro životní prostředí, ve výboru pro regionální rozvoj, ale také samozřejmě vzbuzuje, vzbuzoval a bude vzbuzovat velké diskuse i mimo tuto budovu. Hlavně vzbuzuje velké diskuse a obavy u těch lidí, kterých se bezprostředně dotkne, a to tedy konkrétně lidí, žijících na Šumavě.

Já musím otevřeně říci, že jakkoliv je ta procedura skryta do novely zákona o ochraně přírody a krajiny, do jakéhosi obecného zákona, obecné normy, která již vlastně více než 24 let tady nějak slouží - nebudu hodnotit, jak dobře, ale slouží -, tak víme dobře, že tím důvodem je snaha nějak posunout situaci v našem největším národním parku a to je Národní park Šumava.

Tedy když mluvím o těch lidech, kterým na tom, jak dopadne dnešní jednání, nejvíce záleží, tak mám na mysli obyvatele Šumavy, mám na mysli ty z občanů České republiky, kterým záleží na tomto krásném pohoří, kterým záleží na tom, aby tam lidé mohli žít, aby tam mohli jezdit, kochat z krásné přírody.

Diskuse samozřejmě mohou mít různou polaritu. Jsou zde názory, které jsem tady zmínil, názory obyvatel Šumavy, ale samozřejmě jsou také názory lidí, kteří v ochraně přírody spatřují svoje posvátné poslání, dokonce možná bychom to mohli nazvat náboženstvím, lidí, pro které je ochrana přírody takovou činností sama o sobě. Činnosti s tím související považují za gros své práce, své aktivity, svého života.

My jsme mnozí z nás potkávali v minulých dnech, když jsme přicházeli do Sněmovny, na Malostranském náměstí stánek Hnutí DUHA. Ten stánek byl vyzdoben přitažlivými obrázky přírody. Většinou to tedy byla příroda šumavská. Je to příroda půvabná, malebná. Já jsem se setkal s případem, když jsem na tom stánku nějaké minuty, možná desítky minut, strávil, že přicházeli lidé a ptali se, říkali - já sem jdu podpořit tu zelenou Šumavu, kde mám podepsat ty archy, jdu podpořit ty šumavské obce, aby zůstala zelená. Ale já musel říci: Víte, paní, kde jste? Tady nejste u stánku šumavských obcí. Tady jste u stánku Hnutí DUHA, které má na svědomí to, že dnes Šumava z 20 % je uschlá. Zažil jsem případ, kdy pán, který podepsal, po několika otázkách, které jsme spolu probrali, svůj podpis z listiny škrtl.

Ano, tito lidé samozřejmě sice argumentují ve prospěch dobrého zákona o národních parcích, ale mají tím na mysli zákon o Šumavě, který bude vyhovovat jim, jejich zájmům, jejich pojetí ochrany přírody. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP