(11.00 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. A1. (Stanovisko ministra i garančního výboru - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 150, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 113, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2. (Ministr: Souhlas. Garanční výbor: Souhlas ve znění legislativně technické úpravy.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 151, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3, kde bych jenom upozornil, že se jedná o kontrolu poskytovaných údajů, kde tato kontrola přechází na vybrané poslance v Poslanecké sněmovně proti původnímu návrhu. (Ministr: Souhlas. Garanční výbor: Souhlas ve znění legislativně technické úpravy.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A 3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 152, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se podle mého názoru vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Roman Kubíček: Tímto se staly nehlasovatelné pozměňovací návrhy B1, B2, B3 a nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, aby se poslanci spíše věnovali schvalovanému zákonu než mávání na cizince na galerii. Děkuji. (Smích v sále.)

O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o uceleném návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o centrální evidenci účtů, podle sněmovního tisku 718, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

(Stanovisko ministra i garančního výboru - souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 153, přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 114, proti 37. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Nyní jsme v období mezi body, takže pokud pan předseda volební komise má výsledek hlasování, tak ho poprosím, aby nás seznámil s výsledkem volby. Prosím, pane předsedo.

189.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky,
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky
a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti
s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, výsledky mám, inkoust ještě zasychá, takže děkuji za slovo. V tuto chvíli mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna byla úspěšná a předsedu vyšetřovací komise pro ÚOOZ a ÚOKFK zvolila. Bylo vydáno opět 163 hlasovacích lístků. Bylo to tedy druhé kolo dnešní volby. Odevzdáno bylo také 163 hlasovacích lístků, takže kvorum nutné pro zvolení bylo 82.

Pavel Blažek získal 89 hlasů a Zdeněk Ondráček 61 hlas. Mohu tedy konstatovat, že pan poslanec Pavel Blažek byl zvolen předsedou vyšetřovací komise a komise tímto může zahájit svoji práci. Děkuji za pozornost a volba tímto končí. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já gratuluji panu předsedovi vyšetřovací komise a přeji mu hodně úspěchů v jeho práci.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. To je bod 159, kterým je

159.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
/sněmovní tisk 719/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zůstali pan ministr financí Andrej Babiš a pan zpravodaj garančního rozpočtového výboru, pan poslanec Roman Kubíček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny.

Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, prosím, nemáte zájem. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. To bude velmi jednoduché a stručné. Nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Rozpočtový výbor přijal usnesení a doporučil ke schválení. To znamená, že procedura bude návrh hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nejsou pozměňovací návrhy. Přikročíme tedy k hlasováním o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů, podle sněmovního tisku 719, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

(Stanovisko ministra i garančního výboru - souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 154, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 116, proti 33. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod 160, kterým je

160.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 751/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů již zaujal ministr financí Andrej Babiš a prosím také, aby místo zaujal zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Ladislav Šincl. Cizinci odešli a hledá se zpravodaj. Pana zpravodaje nahradí pan poslanec Jiří Dolejš.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 751/3, který vám byl doručen dne 1. června 2016, zpráva o projednání garančního výboru byla doručena jako sněmovní tisk 751/4. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, předtím než hlasováním rozhodneme o konečné podobě novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, dovolte mi vyjádřit se k předloženému pozměňovacímu návrhu a shrnout poněkud složitou legislativní historii, která se k této záležitosti váže. Považuji to za důležité přinejmenším i proto, abych vám i veřejnosti objasnil, z jakého důvodu není o osudu tohoto zákona jasno ani po více než roce, kdy jsme jej začali projednávat. Abych vysvětlil, co a proč v této věci Ministerstvo financí po celou dobu prosazovalo a k jakým krokům jsme přistoupili v zájmu toho, aby tento zákon mezi vámi nakonec našel dostatečnou podporu. Tímto budu i reagovat na vystoupení některých poslanců, která zde zazněla při posledním projednávání tohoto materiálu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP