(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Pan poslanec Jan Zahradník bude interpelovat v 18. interpelaci paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci stavebního zákona. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, včera zde na plénu Sněmovny byl projednáván zákon novelizující zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. V průběhu projednávání zde několikrát zaznělo to, že je potřebné a žádané, aby byl připraven nový zákon pro povolování staveb, nový stavební zákon, možná zákonem o integrovaném stavebním řízení ho můžeme nazývat. V takovéto podobě jej očekáváme. Předpokládáme, že by tento zákon vnesl do procesu povolování staveb jednoduchost, jasnost a v neposlední řadě také předvídatelnost procesu přípravy ať už pro investory, samotné účastníky toho procesu, ale také pro dotčenou veřejnost.

Já se na vás obracím s dotazem, vážená paní ministryně, v jaké fázi je nyní příprava nového zákona o územním plánování a stavebním řízení. A také se chci zeptat, zdali vaše ministerstvo, které je garančním ministerstvem pro přípravu zákona, zvažuje také otevřít ještě další zákony, třeba zákon o posouzení vlivu na životní prostředí, který by nějak moderoval, modifikoval dnes takřka neomezený vliv ekologických aktivistů, kteří nyní mohou do procesu přípravy staveb vstupovat a v podstatě kdykoli přípravu stavby, která se jim z nějakých důvodů nelíbí, zablokovat. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, děkuji za dotaz. Problematika společného řízení, resp. jednotného koordinovaného řízení je obsažena nyní již v návrhu novely zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, stavebním zákoně, ve znění pozdějších předpisů. Snahou je procesní zjednodušení a zrychlení výstavby tím, že k provedení stavebního záměru budou mít možnost stavebníci využít právě institutu společného řízení, tzn. spojení územního a stavebního řízení do jednoho řízení, s vydáváním jednoho společného povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb, což bylo velmi diskutované v průběhu loňského roku při přípravě této novely, a dále u vybraných staveb speciálních a jiných. Obdobný princip je navrhován i pro integraci posuzování vlivu na životní prostředí buď do územního řízení, nebo do společného řízení. To znamená, že v praxi to bude znamenat, že posuzování vlivu na životní prostředí se nebude již provádět samostatně před řízením u stavebního úřadu, ale provede se ve vzájemné součinnosti stavebního úřadu s orgánem EIA v rámci právě prvního řízení v rámci toho jednotného koordinovaného řízení. Toto je cíl celé novely, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo.

Shodou okolností dnes a právě v tuto chvíli od 14.30 probíhá Legislativní rada vlády k této novele. Je to již podruhé, protože tento zákon je velmi složitý a nese s sebou přes 35 změnových zákonů, kdy jeden z nich je právě i zákon o EIA. Jsou tam i další zákony, např. dokonce i horní zákon, zákon o lázeňství. A samozřejmě vykomunikovat také změny v těchto změnových zákonech vůči stavebnímu zákonu bylo velmi složité.

Já bych zde ráda zmínila - protože vy jste zmiňoval ve svém dotazu, prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, nový zákon. Chtěla bych zde informovat Poslaneckou sněmovnu, že vzhledem k tomu, že novela, kterou nyní zpracováváme, je právě k účelu spojení EIA, územního řízení a stavebního povolení, což zjednoduší, ztransparentní řízení a zkrátí tu dobu vydávání stavebního řízení, nicméně to neřeší všechny problémy stavebního systému v České republice, a vzhledem k mnoha nedostatkům jsem rozhodla, že Ministerstvo pro místní rozvoj již dva měsíce pracuje na úplně novém, zcela novém stavebním zákonu, tzn. rekodifikaci stávajícího zákona o územním plánování a stavebním řízení.

Ráda bych také informovala pana poslance prostřednictvím pana předsedajícího, že jednou z těch věcí, kterou navrhneme v rámci té rekodifikace, bude např. i zrušení těch nejmenších stavebních úřadů, protože budeme postupovat tak, aby stavební úředníci měli samozřejmě kvalitní vzdělávání, školení apod. A jedním z těch cílů, které bych ráda projednala v rámci všech resortů naší vlády, je také převedení stavebních úředníků pod Ministerstvo pro místní rozvoj jako přenesenou působnost státu, protože dochází ke střetu zájmů jednotlivých stavebních úředníků, pokud jsou zaměstnáni i na radnici, kdo je investorem. Čili novela přinese cíl - jednotné koordinované řízení, společné řízení, spojení EIA, územního řízení a stavebního povolení. A dále pracujeme na novém zákoně, kde ráda zahrnu samozřejmě i poslance, pokud by měli zájem se účastnit přípravy celého nového systému stavebního řízení v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pane poslanče, prosím, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní ministryně, děkuji vám za vaši odpověď. Jednak za tu první část, kdy jste zmínila aktuální potřebu rychle některé věci změnit, ale i za informaci, která byla právě meritem toho mého dotazu, zdali připravujete nový zákon, což tedy já kvituji s uspokojením. A také vlastně jste nepřímo odpověděla na moji doplňující otázku, zdali také plánujete přizvat do procesu přípravy toho zákona opozici, což jste řekla, že ano. Takže já samozřejmě za sebe mohu říct, že rád bych se, i když moje odbornost není úplně přímo stavební, tak aspoň s některými svými kolegy bych to mohl konzultovat, procesu zúčastnil. Tedy ještě jednou děkuji a doufám, že se nám to všechno povede.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Děkuji paní ministryni. Pan poslanec Pavel Šrámek bude interpelovat pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci agrární krize nesplněním vládního prohlášení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře zemědělství, ve vládním prohlášení v bodě 3.9 odst. 1 se píše: Vláda vytvoří podmínky pro zvýšení soběstačnosti České republiky v základních zemědělských komoditách, a to prostřednictvím takového nastavení podmínek v rámci reformované společné zemědělské politiky a programu venkova, která povede k rozvoji strukturálně vyváženého zemědělství - opakuji, strukturálně vyváženého zemědělství - a potravinářství v České republice. Vláda bude zvyšovat konkurenceschopnost českého zemědělství a potravinářství. Posílí a podpoří především oblast živočišné výroby.

V bodu 3.9 odst. 5 se říká: Vláda bude hájit zrovnoprávnění postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci Evropské unie a zajistí kontinuitu poskytování národních podpor a znovuzavedení zelené nafty - opakuji, znovuzavedení zelené nafty - i pro živočišnou výrobu.

Reálná situace se po dvou a půl letech nezlepšila, ale dramaticky se zhoršuje každým dnem. Podmínky českých zemědělců jsou diametrálně odlišné od okolních zemí. Chovatelé skotu se rozmýšlejí, zda stáda zlikvidovat už teď, nebo za několik měsíců. To je ta cesta k tomu strukturálně vyváženému zemědělství? To je ta podpora živočišné výroby?

Můj dotaz zní: Co hodláte dělat, abyste plnil vládní prohlášení a koaliční smlouvu, a co uděláte, aby se likvidace českých chovů zastavila alespoň. Nebo vyjádřím se jasněji - kdy přejdete od slov k činům? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové.

Vážený pane poslanče, k té části koaliční smlouvy, kterou jste citoval. Já musím jednoznačně odmítnout vaše tvrzení, že neplním tuto koaliční smlouvu. Myslím si, že Ministerstvo zemědělství je jeden z resortů, který velice významně z drtivé většiny plní koaliční smlouvu. Například vy jste tady citoval znovuzavedení zelené nafty pro živočišnou výrobu. Já bych chtěl upozornit, že zelená nafta pro živočišnou výrobu nikdy nebyla. Protože bavíme se o nějaké úplně jiné části. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP