(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Budeme mít určitou analýzu dopředu a pak samozřejmě v reálném čase budeme vědět, jak dopadly jednotlivé soudní spory a jak ty soudní spory zasáhly do konstrukce zákona, podle kterého se při naturálních restitucích a při poskytování finančních náhrad církvím postupovalo, a na základě toho bychom to měli vyhodnotit, event. bychom měli zareagovat změnou zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane premiére. Vzhledem k tomu, že je 16 hodin, konstatuji, že uplynul čas, kdy je možné podat podle jednacího řádu poslední ústní interpelaci na předsedu vlády.

Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Já tedy vyzývám paní poslankyni Ninu Novákovou, aby přednesla interpelaci na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou a zahájila tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Jan Klán. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, úvaha o tom, že navýšíme platy učitelů na úkor učitelů v základních uměleckých školách, je klasický případ tzv. kontraproduktivního řešení. Nevzešlo to z Ministerstva školství, ale objevilo se to několikrát v médiích. Víme, že jedním z problémů našeho školství je špatná atmosféra, kterou tvoří vystresované děti a přetížení učitelé, a proto setkání s uměním je účinný a nenáročný lék pro duši i tělo, ale také pro vztahy mezi lidmi. Ne nadarmo Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako pohodu fyzickou, psychickou, sociální a estetickou. Stejně tak ne nadarmo ČR podepsala soulský program, v němž se připojuje k rozhodnutí, že umělecká výchova bude patřit k základním kompetencím na naší škole.

Chci se tedy, paní ministryně, ujistit, že při úvahách o financování školství nemíníte v žádném případě upozadit nebo omezit činnost základních uměleckých škol a dalších možností uměleckého vzdělávání nejen pro děti výrazně talentované, protože to bych považovala za diskriminaci. A druhá moje otázka zní, zda oživíte proces, který by umožnil, aby do rámcově vzdělávacích programů byla umělecká kompetence opravdu zařazena na důstojné místo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně, a požádám paní ministryni Valachovou, aby vám odpověděla. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, co se týká uměleckého vzdělávání, tak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ho naopak podporuje. Co se týká základních uměleckých škol a jejich soustavy, tak taktéž.

Co se týká toho, že základní umělecké školy velmi často byly obětí nevhodného financování, což vedlo v některých krajích k tomu, že tento typ vzdělávání potlačili, protože byly financovány ze stejného balíčku jako ostatní základní školy, tak jenom chci říct, že systémově toto odstraňují změny financování regionálního školství, které byly projednány a schváleny ze strany Asociace uměleckých škol.

Umělecké vzdělávání vnímám ve dvou rovinách, řekla bych formální a neformální.

Co se týká té formální, tak mně jde o to, aby umělecké vzdělávání skutečně bylo: základní školy, střední školy, vysoké školy. Pokud se týká vysokých škol, jenom chci říct, že rada Národního akreditačního úřadu - jsou tam důstojně zastoupeny umělecké obory prostřednictvím pana Mathého. V rámci financování vědy jsme zavedli RUV, což je tedy rozvoj uměleckých výstupů, a také jsme rozhodli, a to už je definitivní rozhodnutí, že v příštím roce bude uměleckým vysokým školám zvýšen koeficient z hlediska jejich udržitelnosti financování.

Co se týká vyššího cíle, co zmínila paní poslankyně, tak bych to rozdělila do dvou věcí. Rámcové vzdělávací programy chceme komplexně upravovat, protože si velmi často učitelská odborná veřejnost stěžuje na dílčí nesystémové zásahy, ale mohu slíbit, že tento typ úvahy zařadím do programu pětiletého ověřování změn RVP. A chtěla bych také avizovat, že v tomto týdnu došlo k dohodě s Národním institutem dalšího vzdělávání o obnově pedagogických center na krajských úrovních NIDV a systémové podpoře oborových didaktik. Domnívám se, že to tam také spadá.

A co se týká neformálního vzdělávání, školní družiny jsou, bych řekla, jedním z mých takových cílů, aby skutečně byly místem, kde děti mohou rozvíjet své talenty, a tam samozřejmě umělecké vlohy patří. Velmi ráda podporuji ty školy, které už nyní se základními uměleckými školami spolupracují.

Nakonec bych řekla, že také speciální školy mají velmi dobré zkušenosti s propojováním právě se základními uměleckými školami, a z mého pohledu je to přirozená komunikace mezi dětmi, kterou bychom měli podporovat a která je zcela přirozená a rozvíjí obě strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chci se zeptat, zda paní poslankyně položí doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Jenom krátce. Jen bych chtěla připomenout, že je třeba nevnímat to tak, že z mé strany jde o nějakou žádost, aby se rozšířil počet hodin hudební výchovy nebo výtvarné výchovy, ale abychom věděli, že výchova skrze umění jako pasivně i skrze dělání umění má prorůstat naším celým vzdělávacím a výchovným systémem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. (Paní ministryně si již nepřeje reagovat.) V tom případě přistoupíme k další interpelaci, kterou má pan poslanec Jan Klán na pana ministra dopravy Dana Ťoka, a připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás v souvislosti s nadjezdem na silnici I/2 v Kutné Hoře. Jedná se o nadjezd, který spojuje městskou část Kutná Hora - Malín s centrální Kutnou Horou a je nad koridorovou tratí 230 směr Havlíčkův Brod. Již nejméně osm let se řeší, co s tímto nadjezdem udělat, protože se nachází v téměř havarijním stavu. Na schůzce s občany Malína, kde byl přítomen i zástupce ŘSD, bylo řečeno, že nadjezd je určen k demolici a poté proběhne výstavba nadjezdu nového. Do konce roku 2015 měly být známy výsledky měření nebezpečných látek z náspů nadjezdu, zejména obsah arzénu. Z tohoto důvodu se na vás obracím s následujícími dotazy.

Podle vyjádření ŘSD měly být výsledky měření nebezpečných látek k dispozici od konce roku 2015. Má Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy výsledky již k dispozici? Kdy bude probíhat samotná demolice nadjezdu? Jaká budou přijata bezpečnostní opatření? Podle mých posledních informací byly v náspech nadjezdu zjištěny nadlimitní hodnoty nebezpečných látek, zejména arzénu. Je to pravda, a jaký bude další postup ze strany Ministerstva dopravy? Na co Ministerstvo dopravy vlastně čeká? Jedná se o problém financí, nebo technologický nebo nějaký jiný, že se s tímto nadjezdem stále nic nedělá? Komunikuje Ministerstvo dopravy s Městským úřadem v Kutné Hoře na přípravě realizace této stavby? A kdo bude realizovat samotnou demolici a poté výstavbu tohoto nadjezdu?

Mě jenom mrzí, že pan ministr není omluven, on tu měl být, on byl omluven pouze do 14.30, tak jsem se těšil, a nakonec z toho bude jenom písemná odpověď, a troufám si tvrdit, že vím, jaká ta odpověď bude, protože i odpovědi na mé písemné interpelace jsou stále stejné na toto téma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pouze pro pořádek, pane poslanče, uvádím, že pan ministr je z pracovních důvodů omluven celý den. V podkladech mám, že je omluven celý den.

Nyní tedy další interpelace, kterou má pan poslanec Ludvík Hovorka, a připraví se paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, ve Fakultní nemocnici Motol je budova, zřejmě se jedná o ubytovnu sester, a v této budově jsou čtyři pokoje, z toho dva byly zřízeny z bývalých sušáren, které využívá nadační fond Klíček a poskytuje v něm ubytování rodičům dětí, které jsou zejména onkologicky nemocné, a tito rodiče tam bydlí po dobu doprovodu dětí. Rodičům je účtována částka asi 50 korun za nocleh, čili velmi symbolická částka. V současné době ale nadační fond obdržel výpověď z těchto prostor a má uvolnit k datu asi posledního července tyto prostory s tím, že je potřebuje nemocnice pro svoji vlastní činnost. Když jsem se ptal pana ředitele fakultní nemocnice Ludvíka, proč k tomu došlo, bylo mi řečeno, že se nemůže nemocnice chovat neekonomicky a musí řádně spravovat svůj majetek. To znamená, že tam byl nějaký vztah, který zřejmě nebyl na základě nájemní smlouvy, přestože NF usiloval o uzavření nájemní smlouvy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP