(12.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Krajský soud v Ostravě dne 26. května předběžným opatřením omezil možnost mateřské firmy NWR rozhodovat o OKD. Předběžné opatření se podle rozhodnutí soudu týká např. případného zastavení těžby nebo jiného omezení provozu. Vzhledem ke stavu financí a ekonomickému modelu fungování společnosti existuje reálná hrozba zastavení těžebních aktivit a propouštění. Zatím bylo ohlášeno propouštění cca 345 zaměstnanců v průběhu léta. Je zřejmé, že společnost bude muset hledat způsoby reorganizace své činnosti.

Bez soudem jmenovaného insolvenčního správce a příslušného soudu nemohou akcionáři vykonávat svá majetková práva a zásah státu taktéž nemá žádnou oporu v právu. Soud o zahájení úpadku nijak nerozhoduje, pouze tuto skutečnost nejpozději do dvou hodin oznámí vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení však nastávají okamžikem zveřejnění této vyhlášky.

Zdůrazňuji, že stát je čistě v pozici věřitele vedle dalších více než 600 věřitelů. Jakékoli spekulace o možném prodeji OKD jsou čistě soukromoprávní záležitostí. Pro stát je nyní partnerem insolvenční správce v rámci probíhajícího insolvenčního řízení. Je to insolvenční správce, který má nyní relevantní informace o tom, zda jsou pravdivá podezření odborů, že s hospodařením OKD nebylo v uplynulých letech vše v pořádku. Pokud se ukáže jako důvodné podezření, že akcionáři nehospodařili v OKD řádně, že si např. vypláceli dividendy, na které si společnost nevydělala, ale musela se kvůli nim zadlužovat, očekávám, že budou ze strany insolvenčního správce insolvenčního soudu učiněny všechny potřebné úkony.

Za této situace se vláda samozřejmě připravuje a realizuje opatření, která zabrání nárazovým sociálním dopadům v důsledku možného propouštění ve společnosti OKD. Lidem v Moravskoslezském kraji chceme nabídnout perspektivu, která je nenechá závislé na vůli či nevůli vedení OKD. Prosadili jsme dřívější odchody horníků do důchodu, schválili jsme nařízení, v jehož důsledku mají horníci propouštění kvůli insolvenci nárok na mimořádný příspěvek 7 až 8 tisíc korun měsíčně. Proto jsme velmi často přítomni v regionu jako vláda a vysvětlujeme, jakým způsobem si v případě insolvence požádat o ušlou mzdu. Proto chystáme rekvalifikace, příspěvek na mobilitu, podporu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Připravujeme žádost o příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

Jsme připraveni a zabýváme se také sledováním, jakým způsobem je ze strany vedení OKD garantována bezpečnost při provozu dolů.

Na můj návrh červnové jednání tripartity zřídilo speciální pracovní skupinu za účasti státu, Českého báňského úřadu, Moravskoslezského kraje a místních obcí, za účasti sociálních partnerů. V této skupině koordinujeme společně kroky směrem k tomu, abychom co nejlépe hájili zájem státu a občanů a také zaměstnanců OKD ve vztahu k jejich zákonným nárokům vůči zaměstnavateli.

Připravujeme také restrukturalizační strategii, která hornickým regionům, které mají strukturální zátěž, na niž samy nestačí, poskytne adekvátní podporu v posunu vpřed. Jsme toho názoru, že hornictví v kraji, ať už je to kraj Moravskoslezský, nebo Ústecký, neznamená, že se kraj do budoucna nemůže modernizovat. Naopak si myslím, že tyto kraje, místní lidé, kteří strávili léta života poctivou prací v náročných a kvalifikovaných profesích, mají know-how, které se pro modernizaci průmyslu může výborně hodit. Chci jenom poukázat na to, jak úspěšně se v Moravskoslezském kraji v uplynulých letech dařilo rozvíjet automobilový a strojírenský průmysl. Chtěl bych také upozornit na to, jak se v posledních letech proměnily obě ostravské vysoké školy. To je myslím cesta pro oba tyto regiony, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí. Cesta investic, cesta modernizace a cesta nových pracovních míst.

Vláda přirozeně velmi pozorně sleduje současnou situaci v OKD. Jasně jsme dali najevo, že jsme připraveni jednat s insolvenčním správcem, s managementem OKD tak, abychom maximálně podpořili OKD v úsilí zajistit výplatu mezd a udržet tuto společnost v provozu. Jednoznačně souhlasím se stanovisky vedení Moravskoslezského kraje, krajské tripartity, s názory starostů měst a obcí v Moravskoslezském kraji. Nejlepší řešení je udržení OKD v provozu v příštích měsících a pouze postupný útlum těžby černého uhlí. Je evidentní, že vzhledem k situaci, která je na trhu s černým uhlím, dlouhodobě bude velmi obtížné, aby těžba v OKD pokračovala ve stávajícím rozsahu. Proto je důležité, aby došlo k restrukturalizaci. To je nyní odpovědnost věřitelského výboru, soudu a insolvenčního správce. Vláda je připravena hledat všechny kroky a všechna řešení, abychom podpořili udržení OKD v provozu, abychom zajistili sociální smír v regionu. A pokud budou lidé z OKD propouštěni, chceme jim dát novou perspektivu a chceme jim dát novou šanci.

Chci také poznamenat, že obdobné problémy s útlumem těžby černého uhlí řeší celá řada dalších regionů v rámci Evropy. Nemusíme chodit daleko. Situaci obdobnou vidíme v Polsku. Řada evropských států už v minulých letech přijala rozhodnutí o ukončení těžby černého uhlí. Těžba černého uhlí skončila ve Velké Británii, těžba černého uhlí bude ukončena také v Rakousku a v Německu. V těchto případech vlády, ať už to bylo Německo, Španělsko, Británie, mohly počítat s tím, že na druhé straně mají odpovědného vlastníka, který se na postupný útlum těžby připravuje, že tam mají odpovědného vlastníka, který také poskytne zdroje na to, aby se vyřešila budoucnost lidí, kteří budou muset z hornictví odcházet. Ve všech těchto regionech, ať už je to Německo, nebo Španělsko, jsou to dlouholeté projekty, na jejichž konci bude v příštích letech ukončení těžby černého uhlí.

My jsme v jiné situaci. OKD v minulých letech podle mého názoru odpovědného vlastníka nemělo. Kdyby ho mělo, tak místo výplaty dividend by OKD vytvářelo rezervy pro budoucí sanaci, pro budoucí útlum. Takovéto rezervy ve společnosti vytvořeny nebyly, a proto si myslím, že OKD odpovědného vlastníka nemělo. OKD je dnes v situaci, kdy je v úpadku, a proto je evidentní, že tu hlavní roli při stabilizaci a sociální stabilizaci regionu bude muset hrát vláda ve spolupráci s krajem, ve spolupráci s obcemi. A já chci jasně říci, že naše vláda je připravena pomoci Moravskoslezskému kraji, aby se v příštích letech sociální situace stabilizovala. Klíčem je postupný útlum těžby a klíčem je udržení OKD v provozu, event. nalezení nových investorů, kteří by alespoň významnou část podniku OKD v provozu v příštích letech udrželi.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tolik tedy alespoň fakta a základní informace, které se týkají dlouhé historie privatizace společnosti OKD. Jak jsem vás informoval, tato historie byla zahájena před 26 lety. Měla několik klíčových momentů, ve kterých stát přišel o majoritu, ve kterých stát prodal minoritní podíl v OKD. Nyní jsme v situaci, kdy řešíme další budoucnost této firmy a řešíme budoucnost lidí, kteří pro tuto společnost pracují. Já pevně věřím, že společně najdeme takové kroky, ať už legislativní, nebo exekutivní, které budou znamenat naději pro současné zaměstnance OKD i v okamžiku, kdy pravděpodobně za několik let těžba černého uhlí zcela v regionu Moravskoslezského kraje skončí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já děkuji panu předsedovi vlády a slovo dostane pan poslanec Marek Černoch, kterého ale upozorňuji, že v souladu s jednacím řádem se stane zpravodajem tohoto bodu. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP