(10.40 hodin)
(pokračuje Bendl)

Kauza je pro vás, kteří, věřím, jste ji asi nečetli, ale já ji popíšu jednoduše. Vlastník půdy se rozhodl ukončit s jedním nájemcem nájemní vztah a podepsal nájem s jiným zemědělcem. Zemědělec požádal o zápis vkladu do LPIS, což bylo učiněno, a původní nájemce během toho, co mu pršela výpovědní lhůta, převedl svoji firmu, nebo svůj podnik, chcete-li, na svého syna. A začalo martyrium, neboť se původní nájemce domáhal toho, že vlastně vztah, nebo resp. jeho syn se domáhal toho, že žádný vztah přeci neskončil a že oni mají dále užívací právo k majetku, který již dostal, řeknu, původní nájemce výpověď.

Ministerstvo řešilo kauzu od roku 2014. Předesílám, že už mezitím ten, co dostal výpověď, sklízel obilí toho, kdo měl nájemní smlouvu v tom roce 2014 podepsanou. A nakonec se, světe div se, nebo možná spíš nedivte, Ministerstvo zemědělství přiklonilo na stranu toho původního nájemce s argumentem, který je zajímavý. A ten já odcituji přímo z odpovědi ministra zemědělství Mariana Jurečky: "K vašemu dotazu tak lze uvést, že vlastníci pozemků nemohli dávat v platné výpovědi osobě, která již nebyla nájemcem jejich pozemku, resp. jejich dílů půdních bloků, neboť dotyčný to převedl, svoji firmu, na syna." Myslím si, že to je zjevná snaha minimálně o podvod. A protože ta kauza už se táhne jeden a půl roku a může být téměř návodná k tomu, aby tímto způsobem bylo přistupováno k vlastníkům půdy a k jiným zemědělcům, kteří v dobré víře obdrželi nájemní smlouvu, byli zapsáni v LPIS, vyseli obilí, mezitím jim je sklízí někdo jiný a rok a půl trvá Ministerstvu zemědělství, než se rozhodne, a nakonec dá za pravdu tomu, kdo podle mého hlubokého přesvědčení nájemní smlouvu v tuto chvíli nemá, nebo ji nemá od okamžiku, kdy dostal výpověď - je skandální. A myslím, že by to měl ministr zemědělství tady přede všemi vysvětlit a říct lidem, kteří se v zemědělství pohybují, jak to vlastně chce do budoucna dělat, když rok a půl není schopen rozhodnout, a pak rozhodne ve prospěch někoho, kdo už dávno nemá nájemní smlouvu.

Děkuji. A prosím tedy o to, aby tato interpelace byla přerušena do okamžiku, než se hodlá pan ministr zemědělství dostavit na písemné interpelace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, rozumím vašemu návrhu. Přeji pěkné dopoledne.

 

To znamená, budeme hlasovat o tom, aby tato interpelace byla přerušena do přítomnosti ministra zemědělství.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 129, přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Projednávání této interpelace bylo přerušeno.

 

Přečtu omluvy, které dnes dorazily. Dnes se omlouvá pan poslanec Jaroslav Zavadil ze zdravotních důvodů, dále do 12 hodin paní poslankyně Golasowská, od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec David Kasal, dále od 14.30 z osobních důvodů paní poslankyně Bohdalová, dále od 10.15 do 12 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Soukup a dále dne 30. 6. z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Andrle.

Přistoupíme k další interpelaci. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci nedostatečné informace předsedy vlády poskytnuté dne 21. ledna a 22. března 2016 Poslanecké sněmovně o aktivitách vlády a žádost o informace v souvislosti s alibistickými postoji předsedy vlády a vlády jako celku k identifikaci a řešení skutečných příčin migrační krize, k prevenci příčin a přijímání perspektivních účinných opatření ke zvládání bezpečnostních rizik ohrožujících české občany. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 824.

Otevírám rozpravu a eviduji přihlášku pana poslance Grebeníčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, 21. ledna letošního roku vystoupil zde ve Sněmovně předseda vlády Bohuslav Sobotka s informací vlády ČR o migrační krizi, která vážně ohrožuje Evropu, a tedy i ČR. Ve vystoupení premiéra tehdy zaznělo všechno možné. Mimo jiné také oznámení, že jsme prokazatelně uprostřed největší vlny uprchlíků od konce druhé světové války. Co však už tehdy zaráželo, byl fakt, že předseda vlády zcela pominul informovat o příčinách této krize. Dlouze mluvil jen o tom, jakými prostředky chce EU a česká vláda čelit až jejím důsledkům. Nezmínit ale při řešení jakékoliv, nejen migrační krize její příčiny a nenabídnout postupy a prostředky k jejímu překonání, to je vždy nutno hodnotit jako zásadní logickou a věcnou chybu a ta bývá u politika, který by měl vést zemi horší než lenost. Tím spíše, že představy vlády o řešení krize, které premiér předkládal tehdy Sněmovně, byly spíše komické.

Stejnou chybou pak ale předseda vlády opakoval na pokračujícím jednání Sněmovny dne 22. března 2016. Opět ani slovo o skutečných příčinách migrační krize a ani slovo o jejich řešení. Jen spousta řečí o pozdním hašení požáru, o polovičatých krocích a prostředcích, které to bude stát. Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip tehdy na tento opakující se závažný nedostatek vládní informace premiéra věcně upozornil a vyzval jej k reakci. Každá migrační krize se může řešit, cituji jeho slova, jedině když se řeší příčiny krize. Žádám tedy, aby v rozpravě doplnil pozici vlády o řešení příčin krize.

K mému překvapení premiér i po přímé výzvě k podání informace mlčel. Požadovanou informaci Sněmovně nepodal. To byl také důvod, proč jsem se rozhodl požádat jej o poskytnutí této informace písemnou interpelací. Jak jste se mohli přesvědčit z odpovědi předsedy vlády na mou interpelaci, kterou máte jako sněmovní tisky k dispozici, neobdržel jsem kvalifikovanou odpověď, ale komické sdělení připomínající jen málo inteligentní pokus o jakési politické školení mužstva. Namísto kvalifikované informace nebo kvalifikovaných informací o příčinách migrační krize a namísto sdělení o tom, jaká opatření vláda přijímá nebo přijme k prevenci a zvládání bezpečnostních rizik ohrožujících české občany, mi předseda vlády poskytl ideologické fráze a celou řadu zcela nepravdivých tvrzení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP