(9.10 hodin)
(pokračuje Fischerová)

Čili můj následovný dotaz k tomu je, jak chce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hodnotit úspěšnost takovéto investice. Jak ví, že tyto konkrétní věci je třeba zafinancovat? Vychází ministerstvo z principu požadovaného Evropskou komisí, že podkladem pro finance z fondu je nějaká strategie? Toto je ve všech oblastech velice důležité, a proto se ptám i v oblasti školství a jazykového vzdělávání. Z jaké strategie tedy vychází Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při vypisování výzev v oblasti jazykového vzdělávání?

Při konzultaci se svými kolegy, kteří se na školách, zejména středních, tomu věnují, jsem se ptala, jaké s tím mají zkušenosti. Oni říkají - každý drobný krok v rámci pomoci jazykovému vzdělávání je nesmírně důležitý, ale třeba vyhlášení v dubnu 2015 výzvy 56, kdy se učitelé sice podívali do různých míst, na Maltu, do Londýna, do Vídně, tak jeli většinou tam, kam jim cestovní kancelář nabídla jazykově zaměřený pobyt za nejnižší cenu. Samozřejmě toho využili. Já jsem ráda, že tam jezdí, ale bylo to vytrženo narychlo, aby peníze byly utraceny, a ne vždy to plnilo ten správný směr, jak by to mělo být. Každý krok, kdy se kdokoli kamkoli podívá, chválím. Je to jedině dobře, ale není to na základě jakékoliv strategie. Tehdy bylo využito 1,4 mld. korun na toto jazykové vzdělávání v České republice.

Neutracených evropských peněz bylo v loňském roce dost ve výuce jazyků na základních školách. Česká republika zaostává za evropským průměrem, a tak přišla v červenci 2015 další výzva, tentokrát s číslem 57, určená na rozvoj výuky anglického, německého a francouzského jazyka formou blended learning. Také jsem se ptala na to, jak to probíhalo, ale byl na to použit jenom jediný systém, který používá jediná společnost, a ten systém vůbec neodpovídá požadavkům výzvy, protože není určen pro blended learning a není řešením výuky angličtiny, odpovídá jen podmínkám výběru výukového systému.

Jestliže dochází ke koncepční výuce cizích jazyků, tak je opravdu potřebná kombinace různých forem. Víme, jak dál spěje nyní vývoj informačních technologií. To vše je nutné promísit i při správné výuce jazyků a je potřebná změna stylu výuky cizích jazyků. Je to dlouhodobý proces, to víme, v němž je důležitá změna role učitele a další principy, se kterými nemá nic společného využívání právě tohoto jediného systému, který byl použit při výzvě 57. Proto se ve školách díky tomuto amatérismu a klientelismu, mohu-li to takto nazvat, stal výraz blended learning synonymem pro jeden výukový program.

Tou třetí věcí, která mě v té vaší odpovědi, paní ministryně, vlastně připadá nekonzistentní, je pasáž vaší odpovědi, v niž jsou zmiňovány takzvané výzvy neboli šablony, jak se tomu říká v rámci školství, ve kterých má být možnost čerpat podporu na jazykové vzdělávání. Poměrně obsáhle se o tom rozepisujete ve své odpovědi. To však nekoresponduje s harmonogramem výzev na rok 2016, Prioritní ose 3 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování neboli šablony s alokací 300 mil. korun. Z nich však takové věcné zacílení na cizí jazyky nevyplývá. Proto se ptám, co bude obsahem výzev pro základní a střední školy v letech 2016, čili ještě letos, a na příští rok 2017 pro zlepšení výuky cizích jazyků.

Už se blížím ve své interpelaci ke konci.

Jsem hrdá na to, že pocházím ze země ve střední Evropě, která nás také proslavila už učitelem národů Komenským, který právě také ovládal cizí jazyky a proslavil nás. Já si nesmírně přeju, abychom v tomto směru výuky cizích jazyků a stanovení národního plánu výuky cizích jazyků pokročili. Je to velmi důležité pro naši mládež, pro náš národ. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Fischerové. Paní ministryně Kateřina Valachová se chystá k odpovědi. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce přijmout koncepci jazykového vzdělávání včetně jazykového vzdělávání v rámci odborného vzdělávání. Důležité je říci, že základ koncepce je zpracován. Tento byl konzultován se zástupci odborných asociací a zaměstnavatelských svazů. Také prostřednictvím tohoto dokumentu byla seznámena se základními požadavky sekce fondová, která právě zpracovává jednotlivé výzvy.

Ale co je důležité říci, máme také jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za úkol zpracovat do konce tohoto roku Vzdělávání 4.0, což je tedy dokument, který má korespondovat s dokumentem Průmysl 4.0 a na platformě pro odborné vzdělávání, která funguje na Ministerstvu školství, došlo ke shodě, že by tento dokument měl být včleněn do dokumentu Průmysl 4.0, to znamená, aby byl jeden dokument, abychom neměli více dokumentů.

Co se týká času, byla bych ráda, abychom tyto práce dokončili nejpozději na podzim tohoto roku a současně začlenili provázání tohoto národního standardu, národních kroků opřených o národní peníze, s evropskými penězi.

Co se týká OP VVV, tak vyhlašujeme jednotlivé podpory ať prostřednictvím šablon, nebo jednotlivých projektů směrem ke všem školám, to znamená mateřským, základním, středním a vysokým, ale uznávám, že by bylo namístě, aby všechny tyto informace byly sladěny do jedné časové osy a aby bylo jasné, kam směřujeme.

Z hlediska toho, kam směřujeme, tak jenom chci připomenout, že standardy pro cizí jazyky na základní školy byly definovány poprvé od 1. září 2013, takže se teprve vlastně blížíme okamžiku, kdy bychom měli také začít ověřovat, do jaké míry nám tyto standardy začaly fungovat.

Stejně bych chtěla připomenout nedávno schválenou novelu školského zákona, která umožňuje nahrazování profilové části maturitní zkoušky standardizovanou jazykovou zkouškou, nebo to, že v dubnu tohoto roku jsme schválili tvorbu a revize kurikulárních dokumentů pro předškolní, základní a střední vzdělávání na národní úrovni, samozřejmě včetně jazykového vzdělávání.

Co se týká revize rámcového vzdělávacího programu v oblasti jazykového vzdělávání, měl by být hotov v průběhu roku 2017.

Nicméně podtrženo, sečteno, nemá smysl tady definovat dílčí kroky směřující k podpoře jazykového vzdělávání nebo k reflexi toho stavu, který je pravdivý a který popsala paní poslankyně. Dovoluji si učinit příslib, že koncepci předložíme na podzim. A co se týká té dílčí koncepce jazykového vzdělávání, tak ji předložím paní poslankyni k informaci v zásadě v řádu dvou týdnů.

Závěrem bych chtěla říci, že se omlouvám, protože vím, že ministr Chládek slíbil tuto koncepci poslancům už v listopadu roku 2014, a je tedy namístě, aby ty práce už byly dokončeny. Takže uzavírám, že to bude koncepčně uzavřeno ve strategii Průmysl 4.0, která bude obsahovat i Vzdělávání 4.0, ale tu dílčí koncepci předložíme co nejdříve a platforma pro odborné vzdělávání projedná zítra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Kateřině Valachové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji vám. Já jsem se zaujetím poslouchal, co tady dámy říkají. Samozřejmě s tím souhlasím, protože v podstatě je potřeba si uvědomit minimálně za posledních deset let, třeba konkrétně naše univerzita minimálně tak desítky milionů korun dává do výuky vlastně v prvním a druhém ročníku studentů, aby vůbec vyrovnala deficit, protože ti studenti přicházejí nepřipravení. Při té příležitosti uvažujte také o tom, že to není jenom vzdělávání studentů, ale také vzdělávání učitelů. Já se jich nechci nijak dotknout, ale to je prostě nutná podmínka, nikoliv dostačující, a je to cesta správným směrem. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Chalupy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP