Úterý 28. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

190.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky,
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky
a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací
ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 81 poslanců. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán na lavice. Prosím, aby se ujal slova pověřený zástupce této skupiny. Prosím, pane pověřený zástupce, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Pověřený zástupce Roman Váňa - pro stenozáznam.

Vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím odůvodnit návrh na zřízení této vyšetřovací komise určitou rekapitulací událostí minulých dní a na začátek bych si dovolil jednu dobrou zprávu. Aktuální důvěra občanů v Poslaneckou sněmovnu je 28 %. Našli se dva občané, kteří důvěřují pouze Poslanecké sněmovně. Shodou okolností jsou to tedy policisté z Útvaru na odhalování organizovaného zločinu. (Slabý potlesk.) To neměl být vtip. V televizi požádali o slyšení před výborem pro bezpečnost, a to v minulém týdnu, v době, kdy delegace, výbor pro bezpečnost pod mým vedením, odjížděla na zahraniční dlouhodobě plánovanou služební cestu do Makedonie, shodou okolností s policejní tematikou, mimo jiné na setkání s českými policisty, kteří zajišťují ostrahu hranic makedonsko-řeckých. Vzhledem k tomu, že tato delegace byla mimo území republiky, využil místopředseda výboru Bronislav Schwarz své oprávnění, které vyplývá ze zákona o jednacím řádu, a po dohodě s dalšími šesti členy výboru pro bezpečnost svolal jednání tohoto výboru ve čtvrtek minulý týden.

Tady si dovolím jenom nepatrnou odbočku. Připomenul bych, že to ustanovení v jednacím řádu, že místopředseda svolává výbor v případě nepřítomnosti předsedy, pochází z roku 1995 a v té době myslím nebyl ještě ani internet a snad ani mobilní telefony, takže nepřítomnost předsedy byla snáze definovatelná než v dnešní době, kdy v podstatě kdekoliv na kontinentu je možné kohokoliv snadno zastihnout. Nicméně ten výbor byl svolán jednoznačně v souladu s jednacím řádem.

Po urychleném návratu delegace výboru pro bezpečnost, tak aby se členové mohli zúčastnit jednání výboru, přesto tedy řídil jednání výboru jeho svolavatel místopředseda, který předložil poslancům výboru návrh na slyšení oněch osob, které o slyšení požádaly. V té věci jsem jenom zaregistroval určitou výhradu pana státního zástupce Ištvana, který se ohradil proti interpretaci, že žádal o slyšení, s tím, že nežádal, že byl pozván. Nicméně výbor žádost projednal a výsledek víceméně známe, jak to dopadlo. Členové výboru neschválili navržený program.

Těch důvodů, proč jej neschválili, bylo několik. Jednak samotný způsob svolání, který budil určité pochybnosti a možná určitým způsobem snižoval váhu důležitosti toho jednání. Jednak také zvolený formát toho jednání, kdy měly být vyslechnuty pouze osoby podle svého vlastního výběru a nebyli pozváni ani zástupci Ministerstva vnitra ani Policie České republiky, vedl k výhradě některých členů, že takovéto jednání by nebylo objektivní, kdyby nebyly vyslechnuty všechny strany sporu. Program tedy schválen nebyl. A tak jak jsem měl možnost sedět vedle pana státního zástupce Ištvana a pana plukovníka Šlachty, i jim se zdála varianta vyšetřovací komise jako varianta vhodná, v tu chvíli snad vhodnější než jednání výboru pro bezpečnost, protože si uvědomili, že takové jednání je prostě jakýmsi pódiem pod tak nesmírným zájmem médií, že už to nebylo příjemné ani jim.

Já bych si v té souvislosti dovolil ještě upřesnit, možná vysvětlit informace, které zazněly v dnešních médiích ohledně mé interakce s panem plukovníkem Šlachtou. Já musím říct, že ta verze, tak jak byl dotazován pan plukovník Šlachta ohledně našeho hovoru o složkách, je pravdivá. Pan plukovník Šlachta skutečně nevedl se mnou rozhovor o tom, co jeho složky obsahují či neobsahují, a došlo tak k určitému posunu toho děje v tisku. Tak to tedy přesně nebylo.

Musím říct, že když jsem sledoval jednání výboru a pan plukovník Šlachta seděl vedle mě, tak se na mě v jednu chvíli obrátil s tím, že by byla škoda, kdyby nebyl vyslechnut, kdyby nemohl vystoupit, protože má nachystané plné složky. Přiznám se, že jak se vzdaluje čas od té události, už si přesně nepamatuji, jestli řekl - mám na vás plné složky, nebo mám pro vás plné složky. Nicméně se domnívám, že myslel pro vás, pro jednání výboru.

Ať už to bylo řečeno jakkoliv, já jsem to v té chvíli rozhodně nepovažoval za nějakou situaci, že by snad o mě měla existovat nějaká složka. To rozhodně jsem takto nevnímal. Nicméně na můj zřejmě hodně tázavý obličej pan plukovník ještě doplnil tu informaci s tím, že má plné složky ne snad informací z trestního řízení, ale plné složky o vazbách a klientelistických propojeních. A také doplnil, že jistě vím, co v nich je, když jsem z Olomouce. Musím říct, že to je ta část našeho rozhovoru, která ve mně zanechala určité pochybnosti, protože si myslím, že by místo, odkud někdo pochází, nemělo být dáváno do souvislosti s tím, co se v tom místě děje. V každém případě ale, jak říkám, ten rozhovor byl v médiích výrazně posunut ve významu a nedával bych tomu takový význam, skutečně ne.

Musím říct, že jsou-li vysocí důstojníci specializovaného útvaru připraveni sdělit nějaké závažné informace, tak jak oni vysvětlují veřejnosti, jak dokonce ministr spravedlnosti říká, že je to jediná možnost pro tyto důstojníky sdělit to na půdě Poslanecké sněmovny - což tedy vyvolává nepochybně další otázky o stavu justice, o tom, co státní zástupci, o tom, co další instituce, které by v takovém případě mohly konat -, myslím si, že je rozhodně ve veřejném zájmu, aby takovéto informace byly veřejnosti poskytnuty a aby k tomu byla využita patřičná půda, tedy orgán Sněmovny, který jednací řád přesně k takovému účelu předpokládá. Je třeba si uvědomit, že ani výbor Poslanecké sněmovny, byť výbor pro bezpečnost, ani plénum Poslanecké sněmovny podle názoru sociální demokracie, a tak jak jsme jednali s vámi i s ostatními poslaneckými kluby, tak jsme se na tom víceméně shodli, není tou správnou půdou. Protože v případě, že by byly sdělovány citlivé, utajované informace, pak je to složité s uzavíráním takových jednání. A navíc, a to je základní, nebyla by zajištěna objektivita takového vystoupení. Vyslechli bychom nějakou stranu sporu. Je otázka, jestli jednu, možná druhou. Je otázka, jestli třetí. To všechno jsou otázky, které musí položit právě vyšetřovací komise.

Vyšetřovací komise podle zákona o jednacím řádu disponuje pravomocemi. Může předvolávat svědky, může žádat vysvětlení, může spolupracovat s policií na zajištění těchto záležitostí. Může dělat všechno to, co ani výbor, ani Poslanecká sněmovna jako plénum dělat nemůže. A navíc, a to je velmi důležité, vyšetřovací komise by měla také chránit zájmy dalších oprávněných osob, a to v případě, že by mohly být zveřejněny údaje, které přímo nesouvisí s vyšetřovanou věcí nebo které by mohly způsobit jiným osobám bezdůvodnou újmu. Takové informace je třeba nezveřejňovat. Je také důležité, aby nebylo ohroženo objasnění skutečností důležitých pro posouzení věci, která má být vyšetřena. Všechny tyto věci může zajistit pouze vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Navrhujeme tedy zřízení této komise ve znění usnesení, které máte na lavicích, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Dovolte mi, abych vás požádal o podporu zřízení této vyšetřovací komise. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a prosím zároveň pověřeného zástupce pana poslance Váňu, aby se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto zahajuji. Jako první se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, s faktickou poznámkou, nebo řádně? (Řádně.) Řádně.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy a kolegové, na to, co jsem si tady vyslechl, zareaguji.

Není pravdou, že předseda výboru pro bezpečnost byl informován o vůli svolat výbor pro bezpečnost až od pana Schwarze. Já jsem dne 16. 6. poslal všem členům výboru pro bezpečnost žádost o svolání výboru a o jejich hlasy s tím, že jsem vám všem 199 poslancům poslal informaci o tom, že tuto ambici mám, vysvětlil jsem důvody, které mě k tomu vedou. A kolik poslanců se ozvalo zpátky? Sedm!

V těch důvodech jsem uvedl, že to mimořádné svolání žádám proto, protože se objevila informace, že 240, a teď nevím, jestli dva policistů, podepsalo nesouhlas s reorganizací. A to, že jsem členem výboru pro bezpečnost, mě vedlo k tomu, abych se zabýval, jestli náhodou nedojde k zastavení činnosti ÚOOZ a k ohrožení vůbec činnosti vyšetřovacích orgánů s celostátní působností v České republice.

Pan předseda Váňa nebo ostatní členové výboru pro bezpečnosti mohli už 16. 6. reagovat na tuto moji žádost a mohli jsme to klidně projednat a domluvit se, jakým způsobem bude tento výbor svolán. Nebo nesvolán. To, že se objevila informace o tom, že by plukovníci a státní zástupce chtěli předstoupit před výbor pro bezpečnost, jenom doplnila tuto původní žádost. A jednací řád, jak tady bylo řečeno, nezakazuje svolat takové jednání. Tudíž nevím, proč je tady tolik slov okolo zbytečně, když jednací řád to umožnil, místopředseda svolal. Tak o čem se tady bavíme? Jestli to je nějaká zvyklost? Já ty zvyklosti, už to tady poslouchám dva a půl roku, nějaké zvyklosti, a ne všechny zvyklosti, které tady fungovaly, vedly k prospěchu tohoto státu. To je první záležitost.

Pokud jde vůbec o průběh toho výboru pro bezpečnost. Tady se dozvídáme, že policisté by mohli, že by došlo, že by se něco stalo. My vůbec nevíme, co by se stalo. Bylo navrženo, aby byli vyslyšeni, a výbor pro bezpečnost měl možnost ve chvíli, kdy by došlo k prozrazování utajovaných skutečností, ten výbor přerušit. To, že jste se rozhodli, že je nevyslechnete, je věc výboru. Bylo to demokratické rozhodnutí, nedošlo k tomu. Ale nebyli vyslechnuti a byli osloveni jenom tito tři. Ministr vnitra i policejní prezident se vyjádřili k reorganizaci už na výboru pro bezpečnost. Nemělo význam je v této věci vyslechnout na výboru pro bezpečnost znova. (Silný hluk v celém sále.)

Ta vyšetřovací komise tak, jak je navržena, má vyšetřovat něco, co vůbec nevíme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane poslanče, ale prosím o klid. Řešíme velmi závažnou věc. A ti z vás, kteří chtějí debatovat, běžte do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Vzpomínám si na policisty ze Zlína, kteří v pracovní době chodili na sportovní stadion, dělali si tam kšefty s nějakými toaletními... porcelánem, a tak dále. To byl šéf policie ve Zlíně - a policejní ředitelství to nevědělo? Neřešilo? Až se to dozvěděli novináři?

Situace v policii je vážná, vážení, tak jak to tady řekl předseda výboru pro bezpečnost. A pokud ta vyšetřovací komise bude fungovat, tak by se měla zabývat i tím, jaký je stav v polici a jestli policie funguje tak, jak má. A jestli ti, kteří jí velí, mají vůbec tu kompetenci a autoritu, aby policii vedli.

K návrhu usnesení se vyjádřím později. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu... Pardon, pan ministr. Pane ministře, omlouvám se, vy jste takový nenápadný. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane ministře. Poprosím, abyste pokračoval, až tady v sále bude klid. Děkuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Jenom na vysvětlení toho našeho dopoledního, raně odpoledního návrhu a vůbec toho postupu. Připomenu, že podle § 48 odst. 2 jednacího řádu má usnesení Sněmovny, kterým se zřizuje vyšetřovací komise, obsahovat přesné určení věci, která má být vyšetřena. Když se podívám do toho návrhu, tak tu žádné takové přesné určení není. Je tu prověřit činnost příslušníků atd. To není žádné přesné určení věci, která má být vyšetřena. To je prověření nějaké činnosti. To je něco úplně jiného. A to je právě ta logika našich návrhů. My říkáme, tady lidé, kteří mají nějakou autoritu, která je dána tím, co ve svém životě dokázali, chtějí, aby byli vyslechnuti zástupci lidu. A já si myslím, že bychom je měli nejprve vyslechnout, a potom na základě toho, co uslyšíme, by měla Poslanecká sněmovna teprve zvažovat, zda je co vyšetřovat.

Takže tolik k tomu, co jsme navrhovali, a doufám, že to tak dopadne. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale já to za přesné určení považuji jako předsedající. Pokud byste proti mému postupu chtěl vznést námitku, tak samozřejmě máte možnost.

S faktickou poznámkou pan poslanec Birke. Prosím. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Já si dovolím opravdu malou technickou vaším prostřednictvím. Vážený pane ministře, vy nejste zástupce lidu! My jsme zástupci lidu, my jsme zvoleni. Vy jste nebyl zvolen členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. (Potlesk poslanců ČSSD, ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Shodou okolností jsem chtěl říct totéž, ale k tomu vlastnímu, co tady pan ministr říkal. Já s ním hluboce nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, prosím, mikrofon si dejte blíže, ať je vás lépe slyšet. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Já se obávám, že to ani nepřekřičím.

Domnívám se, že jsme se nějakým způsobem domluvili. Nevidím důvod, mně přijde, že ten návrh je racionální. My jsme si to vyhodnotili ještě asi 14 dní před Chovancem, že vyšetřovací komise by bylo jedno z možných řešení, a s postupujícím časem jsme dospěli k názoru, teď mluvím za TOP 09, a jsme rádi, že další se k tomu přidávají. A já tady nechci poslouchat řadu policistů, a aby nám vykládala celá Sněmovna. Já si myslím, že máme schopné právníky, lidi, kteří pracují v bezpečnostních výborech a tou problematikou kolem se zabývají, tak nechť zjistí nějaké výsledky, a pak se tady o tom bavme. Ale mně přijde, abychom si tady hráli všichni na vyšetřovatele... Já se přiznám, že některé lidi ani slyšet nechci. V policii se má velet, v policii se má poslouchat, a jestli je někdo akční policista, tak já s tím mám docela problém, protože nevím vždycky, kde ten aktivismus skončí. A to, co se stalo mezi dvěma útvary policie a vedením v posledních měsících, je natolik alarmující, že by část zástupců lidu, kterým dáte důvěru, se jich měla ptát. A něco jiného je statut vyšetřovací komise, něco jiného je, když tady budeme poslouchat v uzavřeném režimu všichni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Hájek, po něm paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, ale musím zareagovat na to, co tady zaznělo od pana ministra Pelikána, že v podstatě nejdřív bychom si je měli vyslechnout a vlastně zvážit, jestli vůbec je co vyšetřovat.

Nezlobte se, pane ministře, ale s tím já tedy nesouhlasím! Já si myslím, že tady rozhodně je co vyšetřovat! Tady se do médií pustilo poměrně silné obvinění, že snad špičky policie jsou napojeny nějakým způsobem na organizovaný zločin. Tak já chci buďto vědět, jestli opravdu tomu tak je, a v tom případě musíme z toho vyvodit důsledky a neznamená to podle mě nic jiného, než že ty špičky policie musí skončit, anebo tomu tak není a v tom případě je to obvinění falešné, a tím pádem musí nést následky ti, kdo je vznesli. Tady jiná možnost není. Ale rozhodně si myslím, že tohle se vyšetřit má, protože tohle obvinění teď zůstalo viset ve vzduchu! Jen tak! Tady se něco pláclo, opravdu hodně silné obvinění, a zůstalo to viset ve vzduchu a vrhá to špatné světlo na celou policii jako celek. A tohle si myslím, že my nemůžeme připustit!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit - Národní Koalice a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Pardon, pane ministře, registruji vaše přednostní právo po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem politik krátce, a když jsem vstupoval do politiky, tak jsem se připravoval, a jedním z takových témat v roce 2012 bylo odvolání policejního prezidenta Lessyho. Já si to pamatuji, protože skutečně jsem si to studoval. A jak to bylo? Byl to boj o politické ovládnutí policie. Tenkrát pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího telefonoval čtyřikrát panu Lessymu, kterému vytkl, on to pan prezident Lessy říkal nějak jinak, ale vytkl mu, že na něj vyvíjel nátlak atd., že mu vyhrožoval. Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že GIBS obžalovala, vymyslela si trestný čin, GIBS to vyřešila, že pana policejního prezidenta odvolali, dali pana Červíčka. Z ODS mezitím byly telefony - Bílek k Nečasovi a zpátky atd. To znamená, byl to jednoznačný boj o ovládnutí policie. Uplynulo kolik? 2012 - 2016, čtyři roky, a my tenhle boj máme opačně, boj o ovládnutí policie ČSSD. Mám tam vytištěné ty výkřiky tenkrát pana poslance Sobotky: ohrožení demokracie, zaříznutí, veřejná poprava atd.

Já jsem pořád ještě obyčejný občan, politikem jsem krátce. Kriste Pane, 10 milionů občanů, naši voliči nejsou blbí a chtějí vědět, co se děje. Tak prosím vás, jestli s tím nemáte problém, já jsem také narozen v Olomouci a nemám s tím problém, tak tady ty tři nebo čtyři osoby pusťte, ať nám řeknou, o co go! Já si připadám jak v roce 1977, kdy všichni odsuzovali Chartu 77, ale my jsme ji neměli číst. Ale všichni jsme ji odsuzovali.

Mě nejvíc mrzí, že komunisté byli ti, kteří znemožnili, aby na tom výboru vystoupili. To mně paní Bebrová Rozbrojová, nebo jak se jmenujete, pardon, já se omlouvám, mrzí! Děkuji. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, po ní paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Chalupa. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moc se omlouvám, ale nemáte zač, protože tady není slyšet. Poprosím, aby se sněmovna ztišila!

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já bych chtěla doporučit panu ministru spravedlnosti, aby si přečetl ten návrh usnesení. Jestliže zpochybňuje, že tam není přesné vymezení toho, co má vyšetřovací komise činit, tak já se domnívám, že v tom bodě I. toto vymezení existuje. Zní takto: Poslanecká sněmovna zřizuje podle čl. 30 Ústavy ČR a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie ČR k 1. srpnu 2016. Mně se zdá, že to je prostě úplně jasné vymezení toho, co má komise prošetřovat a koho má prošetřovat.

Čili jestli pan ministr spravedlnosti neumí číst a neumí porozumět tomu textu, který je předložen, tak to je pro mě nejhorší možná zpráva v zahájení téhle diskuse.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. Už jsem říkal, že to vymezení jako předsedající považuji za dostatečné. Pokud byste proti mému postupu chtěli vznést námitku, máte možnost.

Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych si přece jen dovolila takovou drobnou úpravu, návrh úpravy, protože si myslím, že zde zřejmě přehlédnutím došlo k tomu, že to vymezení není přesné. Já to tedy ještě přečtu. Podle toho článku I zřizuje podle článku 30 Ústavy České republiky atd. atd. k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu policie a Vrchního státního zastupitelství. Vyšetřovací komise nemůže podle mého přesvědčení v souladu s jednacím řádem prošetřovat Vrchní státní zastupitelství v Olomouci jako takové, jako celek, ale pokud mám být konkrétní, tak by tam mělo být doplněno "a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci". A totéž navrhuji, aby bylo doplněno do článku II. Také před tím Vrchního státního zastupitelství v Olomouci aby doplněno prověřit činnost státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pokud toto je záměrem předkladatelů. V opačném případě se domnívám, že bychom překročili možnou kompetenci, věcnou kompetenci té vyšetřovací komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nacházíme se ve všeobecné rozpravě, já váš návrh registruji, ale poprosím, abyste se k němu přihlásila v podrobné rozpravě. S další faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já asi umím číst, ale pokud je tady napsáno "v souvislosti s reorganizací", tak když budu skutečně chtít řešit všechny v souvislosti s reorganizací, tak se podívám na situaci policie před dvěma roky a budu zkoumat všechno, co souvisí s možnou reorganizací policie, a budu to vyšetřovat dva roky. Takže tohle je přesné určení, čím se má zabývat komise? To asi ne.

A ještě se vrátím k věcem, které zde byly řečeny. Pokud měl někdo pocit i z té druhé strany, že se někdo něčeho dopustil, tak se měl taky obrátit na orgány činné v trestním řízení, a už dávno celou věc má řešit GIBS sám o sobě v této chvíli. A v sobotu v televizi pouštěli odposlechy důstojníků GIBSu, kde jasně ten důstojník říkal, že toho Šlachtu prostě zlikvidují, že to vůbec nemusejí brát v úvahu, protože Šlachty se zbaví. Tohle je právní stát? Tohle je fungování policie? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další faktická poznámka pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Omlouvám se, že zdržuji, ale byl jsem tu jmenován panem poslancem Hájkem tak jednoznačně, že bych to přece jenom rád uvedl na pravou míru a řekl mu vaším prostřednictvím, pane předsedající, že nesmí věřit úplně každému drbu, který slyší. Pravda je, že určitý typ lidí uvěří stokrát opakované lži a pak ji pokládá za pravdu. Takže už dvacet let si všichni myslí například, že Antonín Baudyš, když byl ministrem, nebožtík, tak si prostřelil letadlo, i když faktem je, že si ho neprostřelil. Při vystoupeních podobně osvíceného typu, které tady předvedl pan poslanec Hájek, často slýchám, jak jsem nakoupil ty padáky, i když jsem je nikdy nekoupil. A není pravda, že jsem vyhrožoval panu plukovníku Lessymu. Prostě některé drby se sice stokrát opakují, ale nejsou o to pravdivější. Nicméně jsem ochoten se smířit v duchu všeobecného konsenzu, že za všechno, i v rámci policejní reformy, mohu já, že jsem to byl pravděpodobně já, kdo léta realizoval schůzkovou činnost s vaším předsedou a že s největší pravděpodobností i já jsem porušoval trestní řád a služební předpisy. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, to byla zatím poslední faktická poznámka i přihláška do všeobecné. Pardon, s přednostním právem pan ministr, omlouvám se. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom drobná poznámka. Číst umím a možná by bylo dobré, kdyby paní kolegyně nevybočovala z mezí slušnosti, je to zbytečné.

Ale když tady zaznělo jasné podezření, jasně formulované podezření, opakované, z toho, co bylo v televizi, tzn. že se pan policejní prezident měl něčeho dopustit, tak to je skutečně podezření. Ale pak to má být napsané v mandátu té vyšetřovací komise, protože to tam právě nečtu. Tam nejsou žádná jasná podezření. A má-li se něco vyšetřit, tak musí být nejdříve podezření a to podezření musí být, jak ukládá jednací řád, formulováno v tom usnesení. To, co my se tu - nebo vy se tu, máte naprostou pravdu, ano, já nejsem poslanec - se hotovíte schválit, je v podstatě ničím neomezený mandát, který je omezený pouze osobami. Vlastně cokoli, co dělali, těch asi pět set lidí, kteří jsou tam více či méně vyjmenovaní, v posledních asi tak pěti letech, by mohlo teoreticky být předmětem činnosti té komise. A to jsem tedy skutečně přesvědčen, že jednacímu řádu neodpovídá. A mám tady pocit i z té debaty, že jestliže se všichni shodují na tom, že má být vyšetřovací komise, tak na tom, co vlastně má vyšetřit, se tedy už rozhodně všichni neshodují. I z tohoto důvodu se domnívám, že by to usnesení mělo být precizováno a mělo by jasně formulovat, co jsou ta podezření a jaká podezření tedy má ta komise potvrdit nebo vyvrátit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jakákoli formulace usnesení je možná samozřejmě v podrobné rozpravě. Pan předseda (Hamáček) s přednostním právem. Pardon, s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, omlouvám se.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane předsedo, nebylo to příliš subordinační, ale budu velmi stručný.

Chci říct, že pan ministr opravdu nemá pravdu. Že není úkolem Poslanecké sněmovny, aby ve svém zadání formulovala jakákoli podezření. Pak bychom tam mohli nadiktovat dalších sedm nebo osm podezření a vyvolali bychom ve veřejnosti pocit, že si to opravdu myslíme. My jenom chceme, aby nezávislá vyšetřovací komise ve veřejném zájmu prošetřila všechny ty okolnosti, samozřejmě že bude prošetřovat nejen toto podezření, ale řadu dalších podezření, a sdělila pak Poslanecké sněmovně závěry svého šetření. Vždy při tom, kdy byly sestavovány vyšetřovací komise, se postupovalo tímto způsobem. Není pravda, že nic nevyšetřily. Byly tady vyšetřovací komise, které seznámily Sněmovnu i veřejnost s velmi závažnými skutečnostmi, pouze má někdy veřejnost nepřiměřená očekávání, že ta vyšetřovací komise někoho bafne a strčí do kriminálu. To není její úkol. Ona není orgánem činným v trestním řízení. Ale skutečnosti, které zjistí, pak sdělí Poslanecké sněmovně, které se zodpovídá, a pro ten účel si myslím, že je to zadání formulováno precizně a naprosto standardně, tak jako v desítce případů předcházejících, které si osobně pamatuji. Nikdy se neformulovala žádná podezření. Nejsme tady od toho, abychom někoho podezírali. Jsme tady od toho, abychom komisi, kterou si zvolíme, dali jasný mandát, aby prošetřila všechny skutečnosti, které se objektivně staly, a seznámila nás s nimi. Abychom někoho dopředu podezírali, od toho tu nejsme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane ministře, bod, o kterém jednáme, je zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nikoli Ministerstva spravedlnosti. Prosím, nechte to na nás. (Potlesk v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Pěkný večer. Dámy a pánové, pan ministr spravedlnosti Pelikán oznámil světu a lidstvu, že bude-li schválena reorganizace policie, odstoupí. Reorganizace policie schválena byla orgány, které jsou k tomu kompetentní. A já se ptám - pane ministře, co tady ještě děláte? (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. To bylo opravdu vtipné. To bylo napodobení pana Junckera. (Potlesk TOP 09.) Pan Juncker je ten, kterého obdivujete? Skvělý!

Pokud se tady bavíme o tom usnesení, znova říkám, že pokud budeme vyšetřovat souvislosti s reorganizací, tak to nevyšetříme nic. Tam má být souvislosti s přípravou a rozhodnutím o provedení reorganizace podle mého názoru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Znovu opakuji, prosím, že v podrobné rozpravě se dostaneme na návrhy usnesení.

S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, po něm s přednostním právem pan ministr Chovanec.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, jestli jsem měl kdy pochybnosti o tom, že je potřeba tu vyšetřovací komisi zřídit, tak po vystoupení pana ministra Pelikána a některých dalších vystoupeních mám dojem, že je to ještě vážnější, než jsem si myslel. Já tu specifikaci vidím docela přesnou, která nenaráží na nic, co by nám neumožňoval jednací řád. A prosím, vždycky jsem se zastal postupu státního zastupitelství, protože to je jediný orgán, který může ukládat vyšetřovatelům Policie České republiky, jak mají postupovat. A jestli se tady pereme o to, jestli mají, nebo nemají být šetřeni i státní zástupci, v tom případě se nezlobte, ale získal jsem mnohem větší pochybnosti, než jsem měl před tímto jednáním.

Já jsem pro to, abychom se už věnovali přímo zřízení této komise. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážil jsem, jestli mám dnes vystupovat, ale když tu slyším některá ta nařčení, obvinění a pochyby, tak v zájmu stability Policie České republiky si myslím, že bych vystoupit měl.

Vážený pane kolego, já jsem byl u toho, kdy jsem měl dva policejní prezidenty, kdy jsem měl pana Lessyho, který byl účelově kriminalizován, a měl jsem pana Červíčka, a musel jsem to nějak vyřešit. Ta situace byla diametrálně odlišná od toho, co zažíváme dnes.

Pan ministr Pelikán tady říká, že zadání je tak vágní, že se dá vlastně vyšetřovat pět let dopředu. Vážený pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vždyť vy mě obviňujete už několik týdnů, že ta reorganizace byla ze dne na den. Tak jakých pět let? Vždyť vy sám říkáte, že to bylo šito horkou jehlou, že to je během jednoho a půl měsíce. Tak o jakých pěti letech hovoříte?

O těch reorganizacích se opravdu mluvilo mnoho a mnoho a mnoho let. Když si pustíte pana Hrušku, který byl náměstkem pana Kubiceho, nemůžete si myslet, že by tento člověk nějak fandil mně nebo sociální demokracii, tak říká: Vždyť já jsem o tom hovořil už před lety, hovořil jsem o tom s Robertem Šlachtou.

A prosím pěkně, ten proces znamená to, že se vytváří manažerská střecha dvou útvarů, které spolu prostě nespolupracují ideálně tak, jak by chtěly policejní špičky. Z těchto dvou útvarů sedm manažerů - dva ředitelé, pět náměstků - se mělo stát součástí té střechy, kde je osm míst. Tak mi prosím pěkně řekněte, komu jsme tu židli brali? A samozřejmě byl naprostý předpoklad, že tito manažeři se tam přendají do té střechy, že tam budou pracovat. Na to, že automaticky nedostal nikdo nabídku na to, aby to řídil - je tady zákon o policii, je tady nabídkové řízení. A na druhou stranu, kdo si přečte ten zákon o policii, tak ví, že policista v desáté platové třídě je neopomenutelný v tom výběru. Jeho nelze vyřadit. On se toho výběru musí zúčastnit. Rozuměl bych, že někteří policisté se toho výběru zúčastní, neuspějí a pak to kritizují. Ale nepokusit se tu funkci získat, odejít a vytvářet tady určitou politicko-mediální kauzu...

Pojďme to šetřit. Pojďme tu komisi stvořit, ať začne rychle pracovat. Jak jsem se bavil s kolegy, kteří jsou erudovanější, tak ta komise de facto může vzniknout v řádu několika dní, nebo maximálně týdnů, a může se velice rychle tomu problému věnovat. A myslím si, že zásada spravedlnosti je, že jsou slyšeny všechny strany.

Pan poslanec Chalupa, prostřednictvím pana předsedajícího, tady říká: Vždyť vy už jste se o reorganizaci na výboru bavili. Ano, to je pravda. Projednávali jsme to tam a v závěru výboru jsem několikrát explicitně opakoval: Koncepce policie budeme ještě projednávat, je to za 11 miliard, vytvoříme pracovní skupiny. Ale nikdo z toho výboru - nikdo - nerozporoval právo policejního prezidenta, aby podepsal technické opatření. S tím jsme se přece rozešli na tom výboru. Existuje nahrávka. To nebylo tak, že jsme na tom výboru nebyli, neřekli, neseznámili výbor s tím. A všichni řekli: To je plně v kompetenci policejního prezidenta, je to jeho zákonná možnost. A když mi tu organizační změnu dal, tak jsem ji začal posuzovat v otázce odboru bezpečnosti, personalistiky. Když vyšlo najevo, že by to mohlo ohrozit živé kauzy, dělal pan náměstek Mlsna - myslím si, že je to erudovaný legislativec a právník - ve spolupráci s dalšími specialisty posouzení, jestli kauzy ohrozí. Byly dány technické podmínky, aby se to nestalo. A po všech těchto posouzeních jsem tu reorganizaci prostě podepsal.

Když říkáte, že by se na tom výboru probíraly z té jedné strany, kterou jste pozvali, pouze věci, které se nedotýkají trestního řízení, tak mi prosím pěkně řekněte, proč jsem je tedy měl zbavovat mlčenlivosti. Proč jsem je měl zbavovat mlčenlivosti? Já jsem byl připraven, seděl jsem v Poslanecké sněmovně a měl jsem v deskách čtyři zbavení mlčenlivosti: pro pana Šlachtu, pro pana Komárka - ne Komára, jak tady ráno špatně uvedl pan kolega Faltýnek - a pro pana Tuhého a pro pana Laubeho. A byl jsem připraven na místě na tom výboru zbavit mlčenlivosti další policisty, protože se tady hovořilo o policejních špičkách. Já nevím, co to je v médiích policejní špičky, jestli to jsou tři policisté, čtyři, sedm? Byl jsem připraven pro potřeby toho výboru je zprostit mlčenlivosti.

Ale neříkejte mi prosím pěkně, proč jsem to neudělal? No protože vy jste ty policisty nepozvali. Vy jste nepozvali pana Tuhého. Vy jste nepozvali pana Laubeho. A mně to nepřijde správné. A ta komise má přeci právo si vyslechnout všechny, udělat si závěr. Až se ta komise sejde, požádá dotčený policejní orgán o součinnost. Ta komise má ve své podstatě právo žádat vysvětlení. A pokud se chceme opravdu dobrat pravdy, tak tohle je cesta. A já si nemyslím, že ta komise to musí zkoumat měsíce a měsíce. Záleží to na nich. Já v ně mám důvěru. A velice rád před tu komisi předstoupím a řeknu jim svůj pohled.

Takže za mě je to takto, dámy a pánové. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer všem. Pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vaše vystoupení bylo dojemné, já jsem na něj zvyklý, vždycky jsem si ho vážil, protože bylo k věci. Nebudu se už bavit o svolání výboru, to už jsme slyšeli. Nebudu se bavit o vyšetřovací komisi. Pouze jako člověk, který absolvoval reorganizaci u policie před několika lety, zeptám se - ne vás, jenom možná tak do éteru: Jak je možné, že probíhá někde tak závažná reorganizace špičkových útvarů a jejich šéfové to nevědí a nikdo se nebaví s pány trestního řízení, státními zástupci? Promiňte, ale to svědčí o profesionalitě. To je jediná moje otázka. Ale už jenom pro sebe. Nechci odpověď.

Pro mě je to smutné, že o tom nevědí špičky těch útvarů, není s nimi nic probráno a nevědí o tom státní zástupci. Z toho důvodu mi je to smutné. Pokud to bylo myšleno upřímně a ta reorganizace se čekala, je nutná vývojem policie, tak bych rozuměl tomu, že s lidmi, s kterými tam počítám, vážím si jich, ji taky proberu, až to k něčemu vede. Ale udělat ji bez těch lidí a bez státních zástupců, kteří se týkají tohohle ministra, si myslím, že je trošku amatérské. To je všechno, co jsem chtěl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Benda ještě. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vím, že už je pozdě a chceme jít všichni domů. Nepřihlásil jsem se k faktické poznámce. Jenom jedno upozornění k tomu, co tady teď říkal pan ministr o zbavování mlčenlivosti.

Vyšetřovací komise má právě tu výhodu, že pro její potřeby nikdo zbavovat mlčenlivosti nemusí, ona může vyšetřovat i věci, o kterých nebudou ani ti příslušní orgánové, kteří by jinak mlčenlivosti zbavovali, vědět, že jsou na ně tázáni. A každý, kdo je před komisi předvolán, musí odpovídat a nemůže se odvolávat na státní tajemství. To je první poznámka.

Druhá poznámka o dnešním celém vystupování některých představitelů - a říkám záměrně některých představitelů - hnutí ANO, ať už dopoledne, nebo teď v této fázi, tak si myslím, že klíčovou otázkou, která by měla být v zadání komise, a nenavrhnu to, protože si myslím, že to zadání je dostatečně obecné, je vyšetření vazeb Andreje Babiše a pana plukovníka Šlachty, a jak to v minulosti bylo, je a proč se odehrává tanec posledního měsíce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí... Pardon, pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Možná že se usmíváte, proč zrovna teď já. Tak já vám to řeknu. Ta situace není vůbec jednoduchá. Já jsem z toho docela nervózní, protože jsem přesvědčen, že drtivá většina policistů jsou naprosto poctiví lidé. To všichni víme. A jestliže někdo říká něco jiného, tak to není pravda.

Ale já jsem tady z jednoho prostého důvodu - že se vrátím do minulého volebního období. Jak říkal pan ministr naprosto správně, tak reforma nebo reorganizace policie se chystá několik let. Já jsem byl svědek toho, když pan plukovník Lessy přišel na jednání podvýboru pro reformu policie a z tohoto výboru byl vykázán. Ano, byl vykázán. Čili já jsem přesvědčen o tom, že reformu policie musí dělat ministr vnitra s policejním prezidentem. Ale musí ji dělat tak, aby to mělo, slušně řečeno, štábní kulturu. A já se obávám pouze jedné věci. Jestliže máme z roku 2013 pokyn policejního prezidenta - a teď si můžete doložit, kdo byl policejním prezidentem - č. 103, kde je naprosto jasně vymezeno, jak se všechny tyto útvary mají chovat a co mají vyšetřovat - tam je to naprosto jasně napsáno.

A teď to poslední. Já se jenom obávám, aby náhodou toto nesměřovalo k tomu, co bylo zavedeno na Policejním prezídiu, resp. u útvaru ÚOKFK. To byl vnitřní předpis 123 z 9. srpna, kdy každý policista musel hlásit svému nadřízenému, příp. koordinátorům, kteří byli zřízeni někým - já nebudu říkat kým, ale zase to všichni víme, protože to je člověk, který by zase mohl někoho žalovat, takže já to jméno říkat nebudu. Ale toho já se bojím. Já nechci tady mít žádnou kontrolu policistů, kteří vyšetřují a pracují slušně a poctivě.

Já vám děkuji, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil několik drobností k tomu, co tady proběhlo.

Pan poslanec Chalupa vystoupil s několika tématy. V podstatě pokračoval v debatě, která začala již na výboru pro bezpečnost, přes reformu policie, přes vyšetřovací komisi. Tam ten jeho podnět skutečně přišel už šestnáctého, ale vysvětlili jsme si, proč nebyl zodpovězen. Doufám, že to na výboru stačilo.

Co se týče doplnění paní poslankyně Válkové, tam bych doporučoval, abychom to vzali za základ toho usnesení tak, abychom jej doplnili už rovnou.

Co se týče ještě pana poslance Chalupy, který říkal, že je možné šetřit reformu několik let zpět. Domnívám se, že to skutečně takto možné v rámci toho zadání bude. Nebude to však moci trvat dva roky, neboť v rámci usnesení se předpokládá lhůta do 31. října 2016, kdy by měla vyšetřovací komise podat svou závěrečnou zprávu. Takže může vyšetřovat, jak daleko chce, ale musí to stihnout zpracovat do konce října.

Chtěl bych se zastat také pana poslance (správně ministra) Pelikána. Pan poslanec Korte říkal, že by měl odstoupit. Já, pokud jsem tu situaci sledoval, pan ministr Pelikán nikdy neříkal, že odstoupí. Pouze říkal, že to zváží, a to nepochybně udělal. O odstoupení mluvil nějaký jiný ministr - tedy o odstoupení pana Pelikána. Takže prosím to nesměšujme.

Co se týče pana ministra Chovance, který vystupoval ve věci projednávání reformy na výboru pro bezpečnost, tam bych chtěl jenom vysvětlit, že pan poslanec Chalupa byl omluven ze zdravotních důvodů, takže nebyl přítomen té debatě. A skutečně, byť výbor pro bezpečnost vyjádřil poměrně silné výhrady k té reformě, tak jak byla předložena, přesto jsme se shodli většinově na tom, že je v kompetenci policejního prezidenta a ministra vnitra a oni za to také nesou zcela jasně danou odpovědnost.

Tak to je, co se týče výhrad, které v průběhu jednání zazněly.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi za jeho závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Váňa. Prosím.

 

Poslanec Roman Váňa: Dovolím si tedy přihlásit se k předloženému usnesení ve znění pozměňovacího návrhu paní poslankyně Válkové, jestli je to takto možné. (Předsedající souhlasí.) Pokud by nebyla žádná námitka, pak tedy se jedná, jenom pro upřesnění, o návrh usnesení, tak jak jej máte na svých stolech, doplněný v bodě I - prověření činnosti příslušníků Policejního prezídia Policie České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - věta dále pokračuje. A stejně tak v bodě II by bylo k Vrchnímu státnímu zastupitelství doplněno tedy přesně - státních zástupců. Aby bylo jasné, že se nevyšetřuje instituce, nýbrž konkrétní osoby. To k navrženému usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže místo Vrchního státního zastupitelství v Olomouci bude státním zástupcům v Olomouci. (Poslanec Váňa upřesňuje mimo mikrofon.) Státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. To stejné v bodě II. Děkuji.

Pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já souhlasím s tím úvodem, kde se přeformulovaly věci ohledně státního zastupitelství a příslušníků. Nicméně navrhuji zaměnit slovo činnosti za slovo postupu a za slova "v souvislosti s reorganizací" navrhuji "v souvislosti s rozhodnutím o provedení reorganizace ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím, jestli bych mohl dostat ten protinávrh písemně. Je to protinávrh, budeme o něm hlasovat jako první. Pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Já bych si taky dovolil změnu, a to v bodu IV změnit počet členů vyšetřovací komise na 200. A tím pádem, že nás bude dost a máme před sebou prázdniny, tak bychom mohli zkrátit ten výsledek na lhůtu do 30. září. Čili změnu ještě jednou - ne na počet 7 lidí, ale 200 a zkrátit to vyšetřování nebo ten výsledek do 30. září. Děkuji. (Šum v sále, různé poznámky mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já ho za hlasovatelný zatím považuji jako protinávrh, pokud legislativa nebude mít námitku.

Prosím, pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se omlouvám. Nedělá se to většinou v podrobné debatě, ale já se nemohu zdržet komentáře vůči předcházejícímu pozměňujícímu návrhu. Je to přesně ta logika, jako když jeden parník přejede Atlantik za deset dní, tak dva parníky to stihnou za dva dny. Já myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli ještě někdo v podrobné rozpravě má nějaký jiný návrh. Pan poslanec Hájek, prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý večer. Já budu stručný. Jenom v bodě III lhůtu do 30. září. Jsou krajské volby 7. října. Já si myslím, že zástupci všech stran, které kandidují - zejména ČSSD by měla mít ten eminentní zájem, že skutečně chceme před občany předstoupit před těmito krajskými volbami, že skutečně nemáme co skrývat, padni komu padni. Takže v bodě III lhůta do 30. září. Děkuji za podporu všech politických stran a hnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Birke. Prosím. (Poslanec se rozhodl, že nebude vystupovat.) Pan poslanec Birke stahuje svou přihlášku. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Není zájem o závěrečné slovo pana poslance Váni. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Navrhnu postup hlasování. Pokud budete souhlasit, tak bych navrhl postup v pořadí pozměňovacích návrhů tak, jak byly předneseny, od konce. Takže nejprve pan poslanec Hájek, poté pan poslanec Brázdil, poté pan poslanec Chalupa a nakonec původní návrh předkladatelů předložený panem poslancem Váňou. Je proti tomuto postupu, prosím, nějaká námitka? (Reakce na hlas z lavic ANO.) Paní poslankyni Válkovou zapracoval pan poslanec Váňa do svého původního návrhu, což je jeho právo. Takže její návrh je zapracován v jeho návrhu. Jestliže proti tomu není námitka, tak budeme hlasovat.

 

Nejprve návrh pana poslance Hájka, který v původním návrhu jako protinávrh chce v bodě III stanovit lhůtu místo do 31. října do 30. září 2016. Je to tak? Je to tak.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Hájka. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 32, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasováním bude hlasování o návrhu pana poslance Brázdila, který chce, a můžeme to hlasovat najednou, taktéž stanovit lhůtu do 30. září, ale zároveň chce, aby počet členů vyšetřovací komise byl navýšen na 200. Je to tak? Současně.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Brázdila. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 33, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců a pan poslanec tu má čtyři... tři kamarády, kteří jsou pro, proti 101. Návrh nebyl přijat. (Pro hlasovali 4.)

 

Pak je tu návrh pana poslance Chalupy, který navrhuje, aby v odstavci I a stejně tak v odstavci II bylo - přečtu: I. zřizuje podle článku 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prověření činnosti - a pan poslanec navrhuje "k prověření postupu" - změna slova "činnosti" na slovo "postupu" - příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie atd., atd. a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s rozhodnutím o reorganizaci místo "o reorganizaci". Takže jedná se o dvě slova: slovo "činnosti" na návrh slovo "postupu". Místo "s reorganizací" "s rozhodnutím o reorganizaci". Stejný postup, stejnou slovní výměnu navrhuje pan poslanec Chalupa v odst. II. Je to tak? Je to tak.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Chalupy, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslední hlasování je o návrhu, tak jak jej předložil pan poslanec Váňa jako zástupce skupiny navrhovatelů. Se změnou, kterou navrhla paní poslankyně Válková, tzn. místo slov "Vrchního státního zastupitelství v Olomouci" bude "a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci" v odst. I, stejně tak v odst. II. Souhlasí s tím pan navrhovatel takto? Ano.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 35, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen a já konstatuji, že komise byla zřízena.

 

Protože nebylo prodlouženo jednání, tak končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny a přerušuji 48. schůzi Poslanecké sněmovny do zítřejšího rána, kdy budeme pokračovat body z bloku třetího čtení. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.46 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP