Úterý 28. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 590/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 590/6. Vítám mezi námi pana senátora Václava Homolku. Pan senátor není přítomen zřejmě asi, takže ho vítám marně.

Nicméně prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila navrhovatelka, jíž je paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi vás požádat o podporu novely zákona o podpoře sportu, která se vrací ze Senátu Parlamentu České republiky s tím, že Senát navrhuje vypuštění povinnosti obcí při tvorbě plánu podpory sportu.

Dovolila bych si znovu zdůraznit, že tyto plány podpory sportu nemají obce byrokratizovat, ale má to být jednoduchý nástroj pro to, jak mají popsat to, co jejich občané pokládají za důležité z hlediska podpory sportu. A potom tato informace má sloužit krajům i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, pomoci obcím při rozvoji sportování dětí a mládeže při nastavování kritérií ohledně dotačních programů z hlediska investic. Proto se domnívám, že naopak podpořit senátní verzi by bylo v neprospěch obcí.

Také bych chtěla říct, že zejména s malými obcemi byly tyto plány projednávány i prostřednictvím Národní rady pro sport a byly ze strany Sdružení místních samospráv podpořeny.

Děkuji vám za pozornost a ještě jednou doporučuji a žádám podpořit verzi, kterou předtím Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Holeček? Chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat Senátu, že se tímto sněmovním tiskem, vládním návrhem zabýval, že předložil pozměňovací návrh, který na svém zasedání schválil, ale který zní, že obce by podle Senátu neměly mít nařízeno povinně vypracovávat plány rozvoje sportu na svém území. S tím já jako garant tohoto sněmovního tisku nemůžu souhlasit. Myslím si, že by obce, i ty nejmenší, měly svůj plán rozvoje sportu předkládat zvlášť proto, když v poslední době stát přispívá obcím právě na rozvoj sportu nemalé investiční prostředky.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Otvírám rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Václav Homolka. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Václav Homolka: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Nakonec jsem doběhl, je to sportovní výkon, takže omluvte moje upocené čelo.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně, dovolte mi, abych pokud možno stručně přednesl odůvodnění usnesení Senátu číslo 428 k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Návrh zákona byl Senátu doručen 2. května 2016 a bylo mu přiděleno číslo tisku 265.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak já se omlouvám, pane senátore, ale já vám to s dovolením nedovolím, dokud tady nenastane klid. Začnu jmenovat konkrétní rušiče a vyhazovat je ze sálu, pokud možno.

 

Senátor Václav Homolka: Děkuji. Organizační výbor přikázal tisk 3. května k projednání výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jako výboru garančnímu. Tisk dále projednal výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a ústavněprávní výbor.

Garanční výbor a ústavněprávní výbor doporučily ve svých usneseních Senátu vrátit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, tak jak o tom hovořili i předřečníci. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal usnesení, ve kterém doporučil Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, a to usnesením číslo 119 z 18. května. Senát projednal návrh zákona na své 24. schůzi 25. května a výsledkem toho jednání bylo přijetí pozměňovacích návrhů obsažených v usneseních příslušného výboru. V hlasování číslo devět se pro vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně s těmito pozměňovacími návrhy vyslovilo 60 ze 66 přítomných senátorek a senátorů a proti nebyl nikdo.

Pozměňovací návrhy 1, 2 a 4 obsažené v usnesení Senátu vypouštějí z novely zákona novou povinnost obcí zpracovávat tzv. plán rozvoje sportu. V závěrečné zprávě o hodnocení dopadu regulace je v souvislosti s touto povinností uveden odkaz na ustanovení § 2 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je zakotvena povinnost obcí pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, mezi něž ve zprávě je řazena také povinnost pečovat o sportovní vyžití. Je velmi diskutabilní, zda k naplnění tohoto cíle je povinnost zpracování plánu rozvoje sportu v obci natolik zásadním krokem a zda by zejména pro menší obce nepředstavovala spíše nadbytečnou administrativní zátěž v podobě formálního výkaznictví. Stojí jistě za povšimnutí, že obce a města se již dnes v rámci státního a veřejného sektoru podílejí na podpoře sportu největší měrou - průměrnou částkou 11,5 miliardy ročně. Podpora sportu se odvíjí od potřeb obcí a možností jejich rozpočtu. Je zjevné, že obce uvedenou povinnost plní již dnes, a zejména ty menší nedisponují natolik značnými prostředky, aby mohly do této oblasti investovat prostředky vyšší než řádově desítky nebo stovky tisíc korun za rok. Je pak otázkou, zda právě v těchto případech je povinnost zpracování plánu rozvoje sportu smysluplná.

Nelze jistě opomenout ani to, že například v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, patří uspokojování potřeb občanů, tedy i rozvoj sportu, tradičně do samostatné působnosti obcí. Dle tohoto zákona a dle článku 101 odst. 4 Ústavy České republiky může stát zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 7. května 2013 č. j. III ÚS1669/11-1 je takový zásah do samosprávy přípustný toliko tehdy, pokud to ochrana zákona nepochybně vyžaduje. Respektování územní samosprávy je nutnou součástí právního státu a zásahy do této samosprávy by měly být tedy jen minimální jen v nezbytně nutných případech.

Senát tedy dospěl k názoru, že v tomto případě to nutné není. A možná zřejmě ani ministerstvo tohle to neposuzovalo.

Pozměňovací návrh číslo 3 by pak měl umožnit, aby vedle sportovních organizací mohly být výslovnými příjemci dotací na podporu sportu ze státního rozpočtu dle ustanovení § 6b odst. 1 také obce a kraje. Města a obce převzaly do svého majetku zejména od sportovních klubů řadu nemovitostí. Mnohé z nich by potřebovaly nezbytné opravy. Města a obce v současnosti na tyto opravy nemají dostatečné finanční prostředky z vlastních zdrojů, proto jsou sportoviště opravována postupně a v menším rozsahu, než by bylo potřeba.

Na straně jedné zákon zdůrazňuje odpovědnost obcí a krajů za rozvoj možnosti sportovního vyžití, za sportování mládeže na jejich území, na straně druhé by dle uvedeného ustanovení mohla být příjemcem dotace pouze nezisková právnická osoba, která se dle důvodové zprávy objevuje v definici sportovní organizace. Pozměňovací návrh by tedy měl umožnit, aby příjemcem dotací byly případně také obce a kraje.

V této souvislosti je třeba zmínit i skutečnost, že jedním z významných zdrojů pro financování oblasti sportu byly pro obce vždy odvody z výnosů z loterií a jiných podobných her, které jsou mimo jiné vytvářeny ve značné míře také v souvislosti se sportem. Vzhledem k tomu, že obcím byly v uplynulém období odvody z výnosů z loterií a z výherních hracích přístrojů sníženy z původního poměru 80:20 na poměr 63:37, je žádoucí, aby byly pro obce otevřeny také nové možnosti, jak oblast rozvoje sportu financovat.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, tolik ke zdůvodnění pozměňovacích návrhů za Senát.

Zpotil jsem se možná více než na nějakém sportovním klání, ale děkuji za občerstvení. (Pije z připravené sklenice.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu senátorovi. Prvním přihlášeným po panu senátorovi do obecné rozpravy je pan poslanec Andrle. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, včera vláda na jednání rozhodla o nové koncepci financování sportu. Výdaje státu, obcí a krajů na sport vzrostou ze stávajících 3,7 mld. na 6 mld. do roku 2020. Jinými slovy, ze stávajících 0,3 % státního rozpočtu tedy půjde na sport do roku 2020 konečně asi 1 %. Navíc do sportu budou směřovat všechny výnosy z loterií a hazardu. Pan ministr financí, pan premiér i paní ministryně školství stejně jako my ostatní věříme v zapojení daleko více dětí a mládeže i ze sociálně slabých rodin do sportovních aktivity. Doufáme, že tím dojde ke zlepšení jejich fyzické i duševní kondice.

Senát vrátil projednávaný zákon s poukazem, že není třeba plánovat sportovní činnost v obcích, že je to zbytečná byrokracie pro obce. Já tento názor nesdílím. Ruku v ruce se zvyšováním rozpočtu na sport musí jít koncepce rozvoje sportu a plánování, a to už na úrovni obcí, měst i krajů, a to jednak kvůli využití materiálně technického zařízení a ke stanovení priorit na sportování a předně k racionálnímu využívání finančních prostředků. Proto jsem navrhl v článku 1 v dosavadním bodu 19 úpravu odstavce 3, aby krajské i obecní samosprávy měly za povinnost vytvořit plány rozvoje sportu, jejichž součástí bude i určení finančních prostředků z obce a kraje, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Většina měst má komise pro mládež a sport. Tyto komise jsou určeny k tomu, aby rozvíjely ve svém městě sport a tělovýchovu. Můj pozměňovací návrh je motivujícím prvkem pro fungování komisí, z nichž mnohé dnes takové plány zpracovávají. Je mnoho malých obcí, na jejichž území je činnost jenom sboru dobrovolných hasičů a sport v takových územních celcích není v podstatě nijak řešen. Tímto pozměňovacím návrhem k řešení dojde.

Jestliže se ztotožníte s názorem Senátu, že pro většinu měst a obcí je plán rozvoje sportu zbytečný, zůstaneme se svým snažením podpořit zdraví a sportovní aktivity dětí a mládeže opět na mrtvém bodě i přes zvýšení finančních prostředků. Hlasujte proto prosím pro verzi zákona tak, jak vzešla ze Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Simeon Karamazov. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, změny navrhované Senátem jsou rozumné a nevidím důvod, abychom je neschválili. Zejména vítám zrušení povinnosti, aby každá obec zpracovávala plán rozvoje sportu na svém území. Vždyť z více než 6 tisíc obcí v České republice jich polovina má méně než 500 obyvatel. Po nich opravdu nemůžeme chtít, aby povinně stanovovaly priority v jednotlivých oblastech sportu. V malých obcích často jde jen o několik málo sportů, mnohdy třeba pouze jen o fotbal.

Povinností vyhotovovat plán rozvoje sportu přece rozhodně nepřimějeme občany k tomu, aby sportovali, maximálně naštveme tu jednu nebo dvě úřednice, které budou nicneříkající dokument vytvářet. Ty se pak se svým zážitkem jistě pochlubí na výroční schůzi fotbalového klubu a my budeme pranýřováni za vytváření nepotřebné legislativy. Dlužno dodat, že zcela po právu. Nechme proto obce žít svým životem a nepřikazujme jim nové, nesmyslné povinnosti. Už tak jich mají víc než dost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové. Já patřím k těm, kdo si myslí, že na takovouto všeobecnou záležitost nepotřebujeme nový zákon, že stačí, vytvoříme-li finanční podmínky ve státním rozpočtu, případně v rozpočtech měst, obcí a krajů, zavedeme některé principy, o kterých tady pan kolega senátor mluvil. V minulosti měly obce z logiky věci z hazardu nějaký poměr příjmů do svých vlastních rozpočtů. Ten jste jako vládní většina změnili s tím, že věříte tomu, že stát bude lépe přerozdělovat finanční prostředky a bude lépe podporovat místní sportovní aktivity, než to dělají města a obce.

Paní ministryně nám tady řekla, seznámila nás se stanoviskem Sdružení místních samospráv, které to, jak tvrdila, podporuje, tak bych se rád zeptal, zdali má i stanovisko Svazu měst a obcí, které nezastupuje jenom malé, ale také střední a velká města a obce.

Já jsem patřil těm, kteří dnes v souladu se stanoviskem Senátu říkali, že například ty plány rozvoje sportu nám spíše připomínají pětiletky z minulosti, jak jsme si něco naplánovali a pak jsme to plnili nejlépe na 103 % nebo 130 %, vyvěsily si to ty obce v minulosti na své billboardy a hlásaly, jak jsme splnili plány pětiletky.

Já to nepovažuji za moudré rozhodnutí a myslím si, že Senát v tomto ohledu jde dobrým směrem. Je vidět, že jsou tam lidé, kteří v komunálních lavicích už něco zažili a nepotřebují další byrokracii a navalování na obce a města povinnosti sepisovat takzvané plány rozvoje sportu. Obce věcí, co potřebují. Často se přizpůsobují dané situaci. Když se najde sponzor, tak jsou schopny na to reagovat, protože se pohybují v omezeném množství finančních prostředků, a k tomu nepotřebují mít všechno napsáno, aby druhý den musely měnit, že dnes jsme sice měli v plánu změnit to, že opravíme záchodky na hřišti, ale protože se našel sponzor, který nám přispěje na okna nebo na střechu, do které teče, tak v tu chvíli se jaksi mění koncepce podpory sportu ve vytváření zázemí a nepotřebuji to mít napsané, resp. musel bych novelizovat svůj plán rozvoje sportu a poslat ho na ministerstvo, že už tedy od minulého týdne je to jinak, a podobně.

V tomto ohledu si myslím, že senátoři pravdu mají. Já bych ten návrh jako takový podporoval, stejně jako jsme podporovali - a věřím, že by to podpořili i senátoři - v minulosti, aby příjmy z loterijních aktivit ve prospěch rozpočtu měst a obcí právě na podporu sportovních aktivit byly větší. To jste bohužel jako vládní většina tento náš návrh odmítli a snížili jste procento podílu finančních prostředků, které jdou do rozpočtu měst a obcí na úkor státu, neboť, jak jsem řekl, si myslíte, že stát bude lépe vědět, jaký rozvoj měst a obcí v oblasti sportu města a obce potřebují.

To, co mě ale v tom vládním návrhu pořád vadí, je ten zmiňovaný rejstřík, o kterém jsme tady vedli dlouhé debaty, který také považuji za nadbytečný. Slouží pouze ke statistice a nepotřebujeme ho, ani města a obce ho nepotřebují k životu. Chce-li Ministerstvo školství mít nějaká data, může jednoduchým způsobem vytvořit dotazník. Věřím, že města a obce budou natolik korektní a seriózní, že ten dotazník, aby si Ministerstvo školství udělalo představu o tom, co je vlastně v dané chvíli prioritou, že jej vyplní, zašlou vám jej. Můžete si z té statistiky udělat jasné priority a tyto priority promítnout do případné tvorby různých podpor, které na úrovni státu, případně krajů, vznikají. To si myslím, že by naprosto stačilo. K tomu nepotřebujeme zákon o sportu. A věřte mi, že se stejně v čase ukáže, že to je věc jenom toho, kdo si co na Ministerstvu školství prolobbuje, a že naprostá většina ty finanční prostředky nakonec neuvidí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Zatím posledním řádně přihlášeným je paní poslankyně Anna Putnová, po ní pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane senátore, dámy a pánové. Senát se zabýval předlohou novely zákona podpory o sportu a skutečně se mu podařilo jednu z velmi kritizovaných pasáží odstranit prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Domnívám se, že tím ubyla byrokracie, kterou jsme tak kritizovali v prvním a druhém čtení při projednávání této novely. Bohužel, zůstávají tam další spory, které byly předmětem velké diskuse, ať už je to ten zmiňovaný rejstřík, a já se domnívám, že pokud bychom měli hodnotit tu novelu, měli bychom také mluvit o tom, co tam není. Jakkoliv koaliční smlouva měla mnohem větší ambice, které se týkaly podpory sportu, ať už se jedná o přípravu zcela nového zákona o podpoře sportu, tak také stanovení jasných kritérií pro rozdělování finančních prostředků, toto novela neobsahuje. Takže mluvíme-li o tom, že se bude navyšovat rozpočet pro sport, je to na jedné straně nepochybně dobrá zpráva, na druhé straně se musíme ptát, jaká budou kritéria. Zda zůstaneme u těch stejných vyjednávacích taktik, které byly tak často předmětem kritiky v minulém období.

Abych to shrnula. Děkuji panu senátorovi, že se novelou zabývali, vylepšili tuto novelu, ale nevylepšili ji natolik, abych ji mohla podpořit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. Dovolte, abych i já zareagoval a poděkoval samozřejmě senátorům, že přišli s myšlenkou, že vyjmou obce z povinnosti vytvářet plány sportu a rozvoje sportu. Myslím si, že v Senátu je přece jen více senátorů, kteří mají zkušenosti s vedením samospráv. Proto vědí, že takové nesmysly nebo věci může dělat pouze člověk, který nemá absolutně zkušenost s vedením samospráv, nebo vůbec neví, jak ty samosprávy funguji. Velice mě to mrzí, protože jsme tady jakoby osvícené hlavy, které víme všechno, že nejlépe nalajnujeme těm starostům, starostkám a těm zastupitelům, jak to mají dělat, udělají se různé plány. A to, jak to tady říkali kolegové, ty plány budou ležet někde ve skříni, budou tam ležet pět let, deset let, dvacet let, třicet let a stejně se nebudou řešit, protože na to nebudou peníze. Tvrdím neustále, a znovu to připomenu, pokud se zvýší rozpočtové určení daní pro obce a města, obce a města si samy vytvoří sportoviště, vytvoří si kulturní prostory tak, aby mohly rozvíjet kvalitu života ve svých obcích a městech.

Chtěl bych zareagovat i na poslance Andrleho, na kolegu, který tady říkal, že v některých obcích jsou jenom hasiči. Pozor! Dneska hasičský sport je jeden z nejvíce se rozvíjejících sportů vůbec a patří vlastně k nejvíce sportům, které zaujímají mladé lidi. Třeba u nás na Hlučínsku máme řadu družstev dětí, dospělých, žen, dívek, které soutěží v hasičském sportu, a dneska existuje i olympiáda v hasičském sportu. Dokonce u nás v Bolaticích máme akademického mistra v tomto hasičském sportu.

Paní ministryni tady říkala o plánu rozvoje, že s tím souhlasí Sdružení místních samospráv. Samozřejmě, starostové malých obcí, kterým řeknete "když budete mít plán rozvoje sportu, máte nárok na to, abyste získali dotace", tak samozřejmě, že to schválí a potvrdí vám přesně to, co si přejete. Ale k ničemu to nebudou mít. Každá samospráva je natolik sečtělá, že ví, kolik peněz může dát na sport, a bude dávat dostatečné množství, pokud těch peněz bude mít. Ale my vždycky vymyslíme něco, co vůbec nemá žádný smysl, a pak to tak dopadá s těmi zákony, které opravdu nebude vůbec k ničemu možné využít. Mrzí mě to, protože myšlenka podpory sportu je hezká, a myslím si, že všichni kolegové zastupitelé, kteří tady jsou, i starostové, určitě mi dají za pravdu, že z obecního rozpočtu se dává spousta peněz na tyto věci, stejně jako na kulturu. A nařizovat ze strany státu, co má obec dělat, je opravdu v poslední době móda této koalice. A dělejte to tak dál. A klidně tam místo těch starostů dejte nějaké úředníky, kteří povedou obce, protože tam budeme vlastně jako zastupitelé, když nám všechno budete dělat vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Pojezný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce reagovat na své předřečníky, a to z jednoho podstatného důvodu. Přece pokud Ministerstvo školství má své povinnosti například v tom, že má vypracovat návrh plánu státní politiky v oblasti sportu, stejně tak je přenesená jakási povinnost na kraje, tak je zcela logické, že tuto povinnost budou mít i obce. Hlavně proto, že například v tomto plánu má být opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení. Takže já podporuji rozhodně poslaneckou verzi, nikoliv tu senátní.

A za další chci říct, že je pravda, že z loterií dochází na obce méně financí, ale přichází tam z druhé strany, například díky tomu rejstříku, mám dojem, že je to § 3a, tím, že dochází přímo k dotacím z ministerstva na jednotlivé kluby. Takže jsem rád, že poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy podpoří návrh poslanecké verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Michal Kučera, pan poslanec Andrle, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Jenom krátce k svému předřečníkovi. Já si myslím, že tady je zásadní rozdíl mezi státní správou a tím, koho může úkolovat Ministerstvo školství a samosprávou. Osobně si myslím, a rozhodně nejsem sám, já si myslím, že většina komunálních zastupitelů, starostů, radních mi dá za pravdu, že právě posilování samosprávy je ten správný krok, protože ta obec skutečně ví nejlépe, co může financovat, co má podpořit a jakým způsobem se má dále vydávat.

Já bych tady chtěl velmi podpořit slova svého předřečníka pana poslance Herberta Pavery, starosty Bolatic, který se v tomto směru jednoznačně vyjádřil. My bohužel tady, a to není jenom tento případ, jdeme spíše opačným trendem. Ty peníze směřujeme spíše k ministerstvům než k obcím a než k samosprávám. Ty peníze spíš směřujeme do nějakých dotačních titulů, na kterých bude sedět nějaký úředník, který bude rozhodovat, zda ten dotační titul byl naplněn, či nebyl naplněn, na obci bude sedět jiný úředník, který se bude snažit, aby ten dotační titul obsahoval předmětný počet stránek, byly tam přesně podpisy, nadpisy a uvozovky podle toho, jak byl vypsaný onen dotační titul, místo toho, abychom ty peníze dali obcím, které by samy rozhodly, a účelně rozhodly, jak s nimi naložit.

Takže paní ministryně Valachová nám tady přináší jako její kolegové z vlády více byrokracie a méně samosprávných rozhodnutí v obcích.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Andrle. Prosím pane poslanče. Vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Chtěl bych reagovat na pana poslance Paveru prostřednictvím pana předsedajícího. Vždycky jsem propagoval hasičský sport, sám jsem se několikrát zúčastnil těchto závodů a soutěží a podporuji to i teď. Takže mi tady nevkládejte do úst něco, co jsem nikdy neřekl a co nedělám nebo nekonám. Tím, že by se vytvářely plány rozvoje sportu v obcích a městech, se vůbec nezvedne žádná byrokracie. Protože jsou tam komise pro mládež a sport, které se tím zabývají. A nedělá se žádná prognóza nebo plán na pět let, ale udělalo by se to třeba jenom vždycky na rok. Není to závazné a vycházelo by se z toho, jaké jsou podmínky v té obci nebo městě. Protože jsem dělal tři období zastupitele a tímto jsem se zabýval, věřte, že mluvím z praxe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. To, že socialisté věří v regulace, je známý fakt. Že je podporují ještě víc zleva komunisté, to není nic překvapivého. Ale pak jsou členové vládní koalice, kteří mi soukromě tvrdí, že jsou pravicoví, středoví, středopravicoví, a nějak proti těm regulacím zapomínají bojovat. A když už tak mnozí řečníci tady, nebo předřečníci mi říkali a chválili ten Senát, jak to vyhodil, tak současně musí říkat - to nebyl návrh Junckera a Evropské komise. To byl návrh váš! Kdo z vás pro to hlasoval, pro tu sněmovní verzi? Mnozí z vás jste ukládali i těm nejmenším obcím, aby vytvářely nesmyslný plán rozvoje a podpory sportu, za potlesku paní ministryně. Nevím, kolik má paní ministryně zkušeností z komunální politiky, ale docela bych to doporučoval, aby (nesrozumitelné), k čemu to je.

Možná stačí jednoduché: kdyby se každý ministr zeptal na svém úřadě, kolik za posledních deset let ten úřad vyprodukoval různých strategií, koncepcí a podobných důležitých materiálů. A říkám deset let, protože to se vystřídaly mnohé strany, možná kromě komunistů všechny strany, které jsou v Poslanecké sněmovně. Aby to nebylo mířeno jako útok na tuto vládu. To jsou neuvěřitelná čísla a neuvěřitelný počet člověkohodin, kteří na tom pracovali. Mám zkušenost z Ministerstva dopravy. A nemyslím, že jsme na tom nejhůř. A že tam těch koncepcí máme! A strategií. A každá z nich byla důležitá. A každou z nich pak někdo kontroluje a píše. Tak je to pořád.

Takže senátní verze je lepší než sněmovní, ale ten zákon i se senátní úpravou fakt není dobrý. Možná se shodneme, že obce nemusí psát nesmyslné plány a koncepce, ale pořád tam zůstane ten milovaný registr všeho možného, aby měli úředníci na MŠMT co dělat, aby to mohli neustále aktualizovat, doplňovat, případně zpochybňovat. Opět budou dotační tituly, opět budou vítězit barevné tiskárny, lepší grafy, nejlépe koláčové. Nejlépe tam ještě napsat nějakou poznámku, jak to ta vláda dělá dobře a že ta obec se plně podporuje. A takhle to pěkně bude.

A co z toho? Místo abychom motivovali hlavně rodiče, aby vedli děti ke sportu, tak věříme regulacím, nařízením, registrům a podobně. Já na nic z toho nevěřím, ale vím, že to je ideový svět paní ministryně. Ona se vždycky zlobí, když říkám, že je socialistka, jako by se za to styděla. Já nevím, já se za to nestydím, že jsem konzervativní politik. Nám zas vyčítají kolegové z levé strany politického spektra něco jiného. Stydět se za to nemusíte. Jenom ty regulace si nechte někde jinde.

Nevím, mně to připadá, naštěstí v malém, že tato vláda dělá přesně to, co dělá tolik kritizovaná Evropská komise. Řeší detaily, řeší byrokracii, věří byrokratickým řešením a nevnímá to, že ti, kteří s tím mají pracovat, si s tím vlastně nevědí rady. Že je to úplně zbytečné. A v tomto případě za to Brusel skutečně nemůže. Pokud Senát uzná, že ta sněmovní verze nebyla dobrá, mohou za to vládní politici, vládní většina. Nevím, možná ještě hlasovaly některé další kluby, abych nebyl nespravedlivý. My jsme ten zákon určitě nepodpořili z mnoha důvodů.

A ať projde senátní, nebo sněmovní verze, s faktickou podporou sportu tento zákon nic neudělá. Můžeme si to říct za rok, nebo za dva, nebo za tři. A můžeme spočítat, jestli budeme mít 6 245 koncepcí - mě by zajímalo, kdo to přečte, těch 6 245 koncepcí, a kdo to bude porovnávat, zejména až budou ty žádosti o dotace, jestli ta obec má lepší, nebo horší plán rozvoje obce. Jako bychom nevěděli, že každá z nich má jiné výchozí pozice. Někdo tam už to sportoviště má, někdo ho má v dobrém stavu, někdo ve špatném stavu, někdo tam to sportoviště nemá vůbec. Ale když my navrhneme... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám. Poprosím poslance, aby se ztišili a převedli své hovory do kuloárů.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když navrhneme, abychom zvýšili podíl obcí a měst na daňových výnosech, tak naposled v pondělí Sobotkova vláda řekne ne, ne, ne, to teda ne, ty peníze potřebujeme my. My vám přece nařídíme, jakou máte mít koncepci, možná vám vypíšeme dotace, ale peníze vám nedáme.

Takže pokud chcete podporovat samosprávy i v jejich snaze podporovat sport, zejména mládeže, ať už organizovaný, nebo neorganizovaný sport mládeže, podporujte naše návrhy na zvýšení rozpočtového určení daní. To má smysl a ty samosprávy si s tím poradí. Nemá žádný smysl zavádět nové registry, nové regulace, novou byrokracii.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Je vidět, že paní ministryni se do debaty k tomuto tématu příliš nechce. Nicméně bych se rád zeptal. Umíte si, paní ministryně, představit, že vám tady 6 250, nebo kolik jich tady máme, měst a obcí pošle koncepce - 6 248 nebo takovéhle číslo k vám přijde. Teď vy nemáte jednotný formulář. Tak začnete přemýšlet o tom, že bude potřeba přijmout nějaké lidi, kteří by vymysleli jednotný formulář. Zjistíte, že ten jednotný formulář není možné udělat pro velká i malá města i střední města, protože každé je na tom jinak. Také je potřeba rozdělit to oddělení na oddělení pro velká města a oddělení pro malá města. Pak si řeknete no jo, ale každý je na tom - někdo má zimní stadion a někdo má atletický stadion, to bychom měli taky rozdělit. Tak bychom možná mohli přijmout nějaké další dva lidi. No to bude výsledek, že tady tři čtvrtě roku, možná rok budete najímat různé lidi a budete vymýšlet, jak se těch obcí vlastně zeptat, a mezitím tedy vyčleníte nějaké peníze, protože budete chtít říct národu, kolik tady chcete podporovat toho sportu.

A výsledek bude ten, že jenom mezi těmi obcemi si řeknou: Prosím tě, ty jsi sociální demokrat, nemáš tam někoho na tom ministerstvu? Nešlo by tam jako skočit, že bychom ten seznam nějak poupravili, abychom to dostali my? Kašleme na nějaký seznam. Vždyť je to přece úplně jedno. Jestli tam znáš cestičku, tak to vymyslíme.

Paní ministryně, už máte jasno k té koncepci, jak to budete zpracovávat, těch šest tisíc koncepcí, jak je budete mezi sebou posuzovat, jak z toho budete vlastně vycházet, kolik na to budete mít lidí, kde budou sedět a jak dlouho vám to potrvá, než na základě těch koncepcí vymyslíte další koncepci, jak naložit s těmi koncepcemi?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším s faktickou poznámkou pan poslanec Andrle, po něm pan poslanec Adamec. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Já se nestačím divit. Ta koncepce rozvoje sportu obcí, měst a krajů nebude sloužit nikomu jinému než té obci, než tomu městu, než tomu kraji. Nikdo to nebude sbírat, nikdo to nebude posuzovat, nikdo to nebude hodnotit. Bude to pro to město, pro ty lidi, pro ty rodiče, děti, mládež v tom městě. Protože se může stát a stává se, že některé sporty mají větší prioritu, na některé se vůbec nedostane, tak proto ten rozvoj, proto vycházet z těch podmínek, které to město má. Žádná koncepce se nebude někam posílat. Nic se nebude hodnotit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byl pan poslanec Andrle. Nyní pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, já velmi krátce. Nechápu, proč tady spíláte paní ministryni, kolegové z mé strany. Podpora sportu zní krásně, toho se každý chytne, protože je to populární, je to oblíbené, a kdo nepodporuje sport, tak je zločinec. Ale ono je to dané už v tom principu. Je to speciální zákon. Je to speciální zákon, který přerozděluje peníze ze státu na obce. A to je to, co bychom měli kritizovat. Prostě nepřijímat speciální zákony. To je celý problém. Vždycky říkám a říkal to známý konzervativní politik: Tolik důvodů, proč mít hodně plánů, ale taky tolik důvodů, proč nemít plány žádné. Přece ta samospráva si s tím poradí a je to o tom toku peněz, které se vyberou na daních a které nebudou proudit přes Ministerstvo školství, ale půjdou přímo na ty obce. A to je ten princip, který bychom měli prosazovat. Ne speciální zákon přerozdělování přes ministerstvo, ale přímo na obce. A nechme zastupitelstvo a starosty, ať si s tím poradí. Přece těm na tom záleží nejvíc.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zatím poslední faktická poznámka, pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Já se omlouvám, že vystupuji, ale právě pan kolega Andrle mě k tomu povzbudil. Protože asi nevíte, že drtivá většina obcí a měst má už dneska strategické plány rozvoje nebo programy rozvoje venkova a v tom už je všechno obsaženo. Tak prosím vás nevymýšlejte, co už je vymyšlené.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi zareagovat na rozpravu.

Začnu tím, co bylo řečeno nakonec. Ano, my víme, že větší nebo střední obce už dnes mají zpracované své plány prostřednictvím jiných strategických dokumentů. Také ten zákon nepředepisuje obci, aby si zpracovávala něco nového, nějaký nový extradokument, tzn. ty obce, které to mají zpracováno, tak mají hotovo. Proto jsem také zmínila Sdružení místních samospráv jako toho, kdo podporuje tento plán. Tady prosím, abychom nezesměšňovali malé obce, že jsou snad nějak tak hloupoučké a ministryně je vějičkou na nějaké penízky zcela poplete, aby souhlasily. To se domnívám, že není korektní.

Co se týká toho, jestli jde o nějakou regulaci navíc, nebo ne. Z mého pohledu jde o něco jiného. Jde o spolupráci mezi státem, krajem a obcemi tak, abychom hráli na jednu branku v případě podpory sportu. Chtěla bych upozornit, že jak stát, tak kraj, tak obec, je to asi nepříjemné pro Svaz měst a obcí, se skládá z lidí. Já se dívám na občany. Ti jsou stejně tak občany obce, kraje a České republiky. A pokud chcete nějaký konkrétní příklad, jak ta koncepce má zafungovat, proč je důležitá, tak je to právě pro předvídatelnost pro ty aktéry i pro transparentnost. Právě proto, aby to nebylo "já na bráchu, brácha na mě", ale abychom mohli v případě dotačních programů, pokud si obec - tady podotýkám, zejména jde o investice - podá žádosti, tak zohlednit, že má takovýto dokument a že ho tím naplňuje. A pokud budete podporovat, že obce takovéto úvahy mít nebudou, tak ony budou samy jednat, a nemusí, proti zájmům svých občanů, a nevím, jestli obcím prospěje, aby to byly pouze kraje, které takové koncepční dokumenty budou zpracovávat, a třeba nebudou zohledňovat zájmy obcí uvnitř svého kraje. Je to o spolupráci. Malujete, vážení kolegové, čerty na zeď.

Co se týká dotazu, zda Svaz měst a obcí souhlasil s danou novelou, tak prostřednictvím Národní rady pro sport a projednání oba dva, svaz i sdružení, souhlasily. Samozřejmě nebudu zastírat, v České republice se všechno rozpovídá, vím o tom, že Svaz měst stál za iniciací pozměňovacího návrhu v Senátu, to komentovat nijak nebudu, prostřednictvím Národní rady, kde je součástí, souhlasil.

Co se týká toho, jaká je politika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k obcím, tak chci říct, že za mého působení se naopak rozšířily možnosti obcí žádat o prostředky státu, a stejně tak výsledky stávajícího investičního programu usvědčují fakt, že obce byly ve větší míře než kdy jindy úspěšnější z hlediska právě podpory ze strany státu. To se nemusí někomu líbit, ale je to pravda.

A pokud se bavíme o tom, že u krajů, obcí a státu chceme synergii finančních prostředků, musíme se taky bavit o nějakém modelu, jak vzájemně to, co každá obec, kraj nebo stát potřebuje, budeme sdílet.

A na závěr vám řeknu konkrétní příklad, se kterým jsme se setkali při zavedení nového programu pro podporu sportování dětí a mládeže. Velkým příjemcem těchto finančních prostředků se stal hasičský sport v rámci obcí. Samozřejmě že si nežádaly obce, žádaly si spolky, které jsou v rámci těchto obcí založeny, ale asi nikdo nebudeme pochybovat o tom, že prospěch nakonec má obec jako společenství lidí, a nikdo asi nebudeme zpochybňovat, že hasičský sport v případě malých obcí představuje jediný sport, který je pro děti přístupný. A chtěla bych říct, že kdybychom předtím měli možnost více komunikovat, obce se třeba více zamyslely nad tím, jak chtějí podporovat tento typ sportu, tak bychom mohli zabránit tomu, že u nich došlo ke zcela speciální situaci, protože fungují zcela na principu dobrovolnictví, nepotřebují finanční prostředky na trenéry a spíše potřebují sto procent dotace využít na podporu výstroje a výzbroje a realizaci toho sportu. To jsou detaily, které možná někomu přijdou směšné, ale já se domnívám, že ve spolupráci s obcemi, kraji a státem toto můžeme dobře naladit.

A pokud někdo nahlíží na socialisty a ČSSD předpotopně, rétorikou 19. století, tak může. My neregulujeme. My chceme pomáhat a spolupracovat a chceme zlepšit podmínky sportování na celém území.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní ministryni. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ten politický jazyk je hrozný. Opravdu hrozný. Možná ho používám taky, tak když tak se omlouvám, ale těch frází, co tady slyším, to je neuvěřitelné. Chceme spolupracovat, proto vám dáme do zákona povinnost. Sami si řekněte, jak to zní. Zní to krásně, když řeknete jenom tu první větu. Je to o spolupráci obcí, krajů a nás jako státu. Ale protože si nejsme jisti a bůhvíco tam na těch obcích děláte, tak tam radši dáme povinnost. A znovu ta víra z každé věty v ty dotace. A ti, kteří říkají, že ta obec to chce jenom pro sebe, tak neposloucháte paní ministryni. A měli byste ji poslouchat, když říká: Až dá tu dotaci, tak se podíváme na její program rozvoje, a řekla to asi před čtyřmi minutami, a když to bude dobré a bude to výborný program, tak je větší šance.

Ke spolupráci nepotřebujete zákon, ke spolupráci nepotřebujete povinnost něco dělat. Já žiji na obci, která má asi 1 800 obyvatel, a my tam fakt koncepci rozvoje sportu nepotřebujeme. Měli jsme dobrého starostu, máme dobrou starostku, jsou oba dva nezávislí, dělají to dobře a pro sport dětí a mládeže se za posledních dvanáct let udělalo mnohé. Jediné, co je tam za problém, je rozpočtové určení daní a málo peněz. A vy jako vláda to odmítáte. Já se nebudu ptát paní ministryně, jestli to podpořila, nebo ne na té vládě. Protože máte představu, že ministerský úředník je chytřejší a on vybere podle těch programů, kdo si to zaslouží a který starosta si to nezaslouží. Kdežto kdybychom přidali peníze všem, tak to necháme na těch obcích. A jednou za čtyři roky jsou komunální volby, tam ti politici skládají účty, a pokud někdo přijde s lepším programem podpory sportu v té obci, tak pravděpodobně uspěje. Pokud předtím to dával někdo svým kamarádům, v té obci to vidí a už ho nezvolí nebo zvolí někoho jiného. Jinak to bude fungovat úplně stejně jako dneska, protože to je velmi složité, těch sportů je hodně, které podpořit. Jediné, co se změní, že se to napíše do koncepce.

Budou nové volby. Přijde nová politická reprezentace na komunální úrovni. A řeknou: A my už nebudeme podporovat volejbal mužů, ale budeme podporovat volejbal žen. To je legitimní politické rozhodnutí zastupitelstva. Teď ale budou muset udělat dodatek číslo jedna k plánu rozvoje a podpory sportu, protože paní ministryně a úředníci si podle mě docela pyšně myslí, že to vědí lépe než ty samosprávy. Já se nestačím divit, a to opakovaně, kde ta státní správa neustále naznačuje, že to ty obce neumějí. A malé obce nejsou hloupé. Jediné, co nemají, nemají na to, aby měly úředníky. A čím víc jim dáte úředních povinností, ony to pak musí nakupovat a zbývá jim málo peněz na samostatnou samosprávnou činnost. Pak nemohou podporovat svoje sportovní oddíly v obcích tolika penězi, kolika by mohly. To si myslíte, že v obci, kde není žádný úředník nebo úředník na 0,2 úvazek, že to bude psát starosta? Nebo si to někde objedná, aby splnil zákonnou povinnost? Za B je správně. A ty peníze na nesmyslné koncepce rozvoje sportu jsou na úkor přímé podpory oddílů na vesnicích.

Pokud někdo tvrdí něco jiného, tak nikdy na obecním zastupitelstvu nebyl, nikdy nečetl rozpočet malé obce, nikdy se nepodíval, kolik jim vlastně zbude na podporu sportu jako takovou. Ale slibuje paní ministryně a socialistická vláda: když tak uděláme ještě jiný dotační titul. Ale dotační tituly jsou ze samé podstaty nespravedlivé! Rozpočtové určení daní je spravedlivé! Dotační tituly jsou nespravedlivé. Ale vy milujete dotace. A je to docela jednoduché. Kdo rozděluje peníze, má moc. Tak chodí starostové za těmi, kdo rozhodují, a žádají o podporu svého projektu. A ty projekty jsou všechny stejné. Jenom někdo je napíše lépe, někdo je napíše hůře. Nic jiného v tom není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. (Vpravo se hlásí poslanec Bendl.) Pardon. Ještě pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Snad to stihnu v rámci faktické, hned se přihlásím do řádné. Zkusím tady odcitovat jeden z těch paragrafů. "Sportovní organizace se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3a odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku, anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3." To znamená, že každá ta organizace bude muset do rejstříku zapsat všechny své sportovce a bude povinně aktualizovat změny, jinak se vystavuje správním deliktům, a bude-li odsouzena ve správním deliktu, nemůže dosáhnout na dotace, protože porušila pravidla. To tady máte v tom zákoně napsané.

Tak bych se chtěl zeptat, jak to bude vypadat v praxi. Kdo to bude kontrolovat? Kolik na to máte lidí v rámci České republiky, že se tam nebudou dít takové věci? A jak to vlastně v praxi bude? Protože samozřejmě jedna věc je organizace profesionálního klubu, který hraje špičkovou třeba extraligu, tak ti to samozřejmě budou mít v pořádku. Ale jak to na těch vesnicích a malých městech budete kontrolovat, že se tam někdo dopustil toho, že už se někdo přestěhoval, nebo přišel jiný trenér, který je zrovna teď trénuje? Protože často ti trenéři jsou rodiče dětí, nebo podobně. Koho seženete, aby vůbec byl ochoten se tomu věnovat, aby se nevystavoval té vaší nařízené povinnosti, že budou muset pod sankcí ze správního deliktu vyplývající tyhle ty věci aktualizovat. Jak to máte zařízené? Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě zareaguji na dotaz, byť se tedy netýká obsahu vráceného návrhu. Co se týká této obavy, tak jenom zopakuji to, co už bylo diskutováno při projednávání novely v Poslanecké sněmovně, že tady tato sankce se týká té situace, kdy ten, kdo je příjemcem veřejných dotačních prostředků ze strany státu, v tomto případě neinvestičních i investičních, například spolek, a víte, že součástí je velmi často diskutovaná členská základna - členská základna -, tak tohle je delikt za to, že pokud bude někdo předstírat, že má více členů, než má, je to záležitost, kterou ve sportovním prostředí řešíme dlouhé roky. Zpochybňuje to sportovní prostředí, vede to k různým kauzám. Toto reaguje na situaci, kdy v podstatě někdo uvádí vadné údaje, které jsou ale klíčové pro to, jaká míra podpory mu má být přidělena. Je to zcela obvyklý způsob. Pokud někdo nemá zájem o podporu, nemusí nic uvádět a v tom případě se nemusí ani obávat toho, že pokud neaktualizuje ta data, na základě kterých dochází k přiznání podpory, tak bude sankcionován. A byla bych velmi nerada, kdybychom zpochybňovali z hlediska veřejných prostředků, ať jsou kohokoli, že je nelegitimní sledovat pravdivost údajů, na základě kterých získává od státu, kraje nebo obce veřejné prostředky. To by snad mělo platit pro každého. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Nebo řádně přihlášený? (Ano, řádně.) Řádně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Řádně. Děkuju. Ale budu samozřejmě krátký.

Co nám tady řekla paní ministryně, to je přece úplně průzračné jak křišťál. My vám ty peníze nedáme cestou rozpočtového určení daní, abyste si sami o nich rozhodli, ale my vám je vlastně jakoby sebereme, dáme vám je na základě toho, že vy jste povinni vytvořit rejstříky, každého evidovat, každou změnu zanést, a na základě toho přeci logicky dostanete ty státní peníze, které my jsme vám sebrali předtím z toho obecního rozpočtu, a běda vám, jakmile tam uděláte nějakou chybu, to už na vás skočíme, protože to musíme, protože to je přeci podle zákona a my jsme povinni hlídat ty státní peníze. No to je asi pravda, že jste povinni hájit státní peníze, ale jednak nepůjde v praxi - nepůjde - u těch neprofesionálních, často na malých obcích existujících sportovních oddílů, které tam jsou a které by byly hloupé, kdyby nechtěly peníze, když jste jim je předtím sebrali jaksi z jejich obecních rozpočtů, aby si o ně státu neřekly. Takže oni vyplní ten dotazník, řeknou: trenérem je dneska pan Novák, máme tady jedenáct dětí, pošlou to k vám. Mezitím některé dítě odejde, trenér se změní, to se stane třikrát v roce, protože prostě ti trenéři úplně nejsou. A do toho přijde kontrola z ministerstva, ještě dostanou pokutu, nebudou si moct sáhnout na žádné peníze nikdy jindy. Anebo budete tak hodní a řeknete: Hele, tak to nějak spravíme, trošku to ošulíme. Vždyť to vlastně není úplně... Tak vy to tady nemusíte dělat tak přesně.

Vždyť to je úplný nesmysl, co tady chcete schvalovat. Ale úplný blábol. To prostě nemůže fungovat. To není ani socialismus. To je prostě byrokratická překážka toho, jak z nich udělat vazaly, aby dosáhli na nějaké finanční prostředky pidi. Možná se vám na to nakonec někteří úplně vykašlou, protože v praxi nakonec zjistí, že to je jenom těm velkým, jenom těm velkým klukům, kterým ty prachy chcete dát a kteří na vás tlačí, abyste něco takového udělali. Ale pro obecný sport, pro to, aby mládež byla na nějaké rozumné úrovni, aby fungovala na každé vesnici a obci, pro to neděláte vůbec nic. Vy jim ty peníze v podstatě jenom kradete!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, paní ministryně, jste sice dáma, ale první se s přednostním právem přihlásil pan předseda Stanjura. (Poslanec Stanjura: S faktickou!) S faktickou? Tak pardon. Tak s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Zas ten politický jazyk. Já s paní ministryní souhlasím, že stát si má kontrolovat prostředky, které někomu dává, například formou dotací. Copak se to doposud nedělo? Potřebujeme nové povinnosti? Bez toho zákona to neumíte dělat? Odpověď zní: Umíte! Takhle jednoduché to je.

Ale v těch úvahách mi chybí jiná věc. V republice máme přece mnoho sportovišť, která nejsou využívána tak, jak by být mohla, a to jsou školní sportoviště. A řeknu vám, jak funguje samospráva třeba v mém městě. Rozhodli jsme, že školní sportoviště nabídneme i mimo vyučovací hodiny. Stojí nás to poměrně hodně, asi milion korun ročně, protože tam platíme nějaké správce, někoho, kdo ta hřiště nebo ty zahrady mateřských škol kontroluje. To je správná podpora. A kdybyste tohle dali obcím v rozpočtovém určení daní, tak se k tomu možná přidají i jiné obce a nemusíte stavět nové tělocvičny, když máte postavené ty školní, které jsou mnohdy plné. A rozumím tomu, že ředitel školy nemá na to, aby tam platil dohled i mimo výuku. Tak dejte peníze těm obcím, ať to udělají. Takhle jednoduché to je.

A možná se vás zeptám, paní ministryně, vy jste byla pro, nebo proti zvýšení rozpočtového určení daní pro obce a města? (Výkřiky z pléna: Ona o tom nehlasovala. Ona nemá právo o tom hlasovat.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali. (K poslancům z řad ANO.) Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl malé edukativní okénko, mám ještě 29 vteřin. Milí členové klubu hnutí ANO 2011, členové vlády na vládě hlasují. Vím, že někteří z vás jsou přesvědčeni, že paní ministryně přijde na vládu a nehlasuje. Tak to na mě aspoň nekřičte, nechte si tu hloupost pro sebe. Děkuji vám. (Ozývá se potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom chtěla říct, že si kolegové z Občanské demokratické strany protiřečí. Má pravdu pan předseda Stanjura, že ano, všechny ty údaje, o kterých tady tak vášnivě diskutujeme, musí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovávat už nyní. Co ale není schopno zajistit - a to je dáno, bych řekla, otázkou pokroku, času - z hlediska množství dat a množství žádostí, které musíme zpracovat, a je nám to vytýkáno např. Nejvyšším kontrolním úřadem nebo kontrolním výborem této Poslanecké sněmovny, tak nejsme schopni samozřejmě zajistit dostatečné ověření toho, že se aktualizují ta daná data z hlediska členské základny, že jsme schopni zpracovat nějaký relevantní plán kontrol. Já to nepokládám za nic sprostého. Navíc pokud mě k tomu vyzývá Nejvyšší kontrolní úřad nebo kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, jsem povinna jako ministryně to akceptovat. To je všechno pravda.

Co se týká elektronizace, tak se bavíme jedním slovem o tom, jak máme elektronizovat, abychom měli moderní veřejnou správu. Na druhé straně tady slyšíme, že to má být snad nějaké zvěrstvo, které má zničit český sport. Opak je pravdou. Také naše poslední kroky tomu nasvědčují. My chceme co nejvíce zlepšit metodickou podporu směrem k žadatelům, aby správně rozuměli tomu, jakým způsobem si mají požádat, o co, bylo to co nejjednodušší.

A musím se ohradit důrazně vaším prostřednictvím, vážený pane předsedající, proti výroku pana poslance Bendla o nějakém kradení. Já se domnívám, že jsem za poslední rok udělala všechno pro to, aby se namířilo co nejvíc finančních prostředků směrem ke sportovním klubům, a koneckonců také koncepce sportu, která byla vládou schválena v tomto týdnu, vládní politiku směřuje tímto směrem, směrem ke sportovním klubům. Nic takového se v minulých deseti letech nedělo. To znamená, prosím - vaším prostřednictvím, vážený pane předsedající - nepovídejte nám o velkých klucích. My je neznáme, naše koalice.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná... Pardon. S přednostním právem ještě pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jiří Mihola: Tak napotřetí mě pan předseda přehlédl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, vy jste takový nenápadný.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že tady z té dlouhé debaty vysvítá, že všichni máme zájem o sport. To je jistě pozitivní zpráva. Aspoň verbálně jsem si jistý, že tomu tak je. Doufám, že i doopravdy.

Co se týká té faktické podpory sportu, s tou nemá tento návrh bohužel mnoho společného, protože tam chybí i z našeho pohledu to nejdůležitější, totiž financování.

Dál se připojuji také ke kolegům, kteří tady pranýřovali byrokracii nebo přílišné regulace. Ani já to nemám rád. Z tohoto důvodu upřednostňujeme senátní verzi návrhu zákona. Ta vypouští povinnost obcí zpracovávat plán rozvoje sportu, který považujeme za naprosto zbytečné byrokratické nařízení. Stát na tento plán nedává obcím ani korunu. Původní znění z Poslanecké sněmovny nutí tedy obce pouze ke zbytečné byrokracii. Obce buď ze svého rozpočtu peníze na podporu sportu vyčlení, nebo ne, je to pouze na jejich vůli. Není tedy důvod jim zákonem nařizovat pouze další papírování. A toto my kritizujeme od počátku. Smysl bude mít až nový zákon o podpoře sportu, kde budou jasně nastavená pravidla ohledně financování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Jsme u ukončené rozpravy. O závěrečná slova zatím není zájem. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení, které přečtu, je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 590/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 590/6."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 26, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 18, proti 106. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem nevyslovili souhlas.

 

Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslanců, kvorum již je nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 590/5.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 27, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 22. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. (Ozývá se ojedinělý potlesk zleva i zprava.)

 

Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Jak mně bylo avizováno, byla již splněna podmínka, abychom se mohli vrátit k návrhu zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, a to je přítomnost navrhovatele ze Senátu.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP