(13.20 hodin)
(pokračuje Brabec)

Zároveň se doplňují skutkové podstaty správních deliktů za porušení povinností stanovených v nařízení o fluorovaných skleníkových plynech a v reakci na zkušenosti z praxe se navrhuje rozšířit pravomoci České obchodní inspekce tak, aby kromě provádění kontrol měla kompetenci v návaznosti na provedené kontroly uložit nápravná opatření nebo vést řízení o správním deliktu.

Dovolte mi jenom zdůraznit, že materiál byl projednán vládou. Byly zapracovány všechny pozměňovací návrhy. Řešili jsme ho samozřejmě i s příslušnými odbornými asociacemi a všechny rozpory byly vypořádány.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké odpoledne. Navážu na pana ministra, budu stručný.

Novela má za cíl doplnit stávající zákon č. 73/2012 Sb., o látkách poškozujících ozonovou sféru. Jedná se v podstatě o implementaci evropské legislativy. Jsou tam takové tři zásadní okruhy, kterými se náš zákon mění. Jak už tady bylo zmíněno, první okruh se týká zařízení, která nejsou hermeticky uzavřena a obsahují fluorované skleníkové plyny. Tam ten cíl je zabránit neodborné manipulaci, protože v minulosti docházelo k mnoha neodborným instalacím a manipulacím, a pak je tam riziko úniku právě těchto látek. Tak toto ta novela mění. Druhý okruh se týká úpravy ohledně certifikací a procesu jejich udělování atestací a hodnotících subjektů, kde je doplnění u těch hodnotících subjektů, aby podávaly přesnější seznamy Ministerstvu životního prostředí. To samé u těch atestačních subjektů, kde bude povinnost vést seznamy osob, což doteď nebylo zcela postiženo. Třetí okruh se týká rozšíření pravomocí České obchodní inspekce, která bude mít možnost udělovat a kontrolovat dodržování předpisů. V současné době ta možnost tam prostě není a chybí tam rovněž i sankce.

Tak v tomto se vlastně mění náš původní zákon z roku 2012. To je pro tuto chvíli všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. V tento moment nevidím žádnou přihlášku. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít pan navrhovatel nebo zpravodaj závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu a já se táži, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu. Neeviduji žádnou přihlášku. Nyní tedy přistoupíme k hlasování.

 

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 395, přihlášeno je 118 poslankyň a poslanců, pro návrh 101, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný návrh neeviduji, v tom případě končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona přináší zejména změnu místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností u provádění zápisu do registru silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného a jednotlivě dovezeného vozidla a u přestaveb vozidel, a to podle vzoru živnostenského zákona. Místní příslušnost dosud daná sídlem nebo bydlištěm žadatele se navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli, tedy žádost bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. U registračních úkonů je navržený krok umožněn zejména postupnou elektronizací dokumentů přikládaných k žádostem o zápis navázanou na předchozí novelizaci zákona č. 56/2001 Sb. Ve spojení s tímto krokem se nepředpokládá snížení celkových příjmů ze správních poplatků, nicméně lze očekávat určitou redistribuci úkonů a s nimi spojených poplatků mezi dotčenými obecními úřady s tím, že lze očekávat vyšší koncentraci úkonů ve větších městech. Navržený krok s sebou nese příznivé dopady na fyzické a právnické osoby spojené především s finančními, časovými a administrativními úsporami.

Dalším cílem návrhu zákona je odstranění některých dílčích nedostatků a mezer zákona č. 56/2001 Sb. v návaznosti na jeho novelizaci provedenou zákonem č. 239/2013 Sb.

Vedle výše uvedených navrhovaných změn byla při přípravě předkládaného návrhu vzata v potaz rovněž dotýkající se implementace práva Evropské unie, konkrétně adaptace zákona na nařízení Evropské unie týkající se požadavku na traktory a lesnické zemědělské stroje č. 167/ 2013 Sb. a požadavků na dvoukolá a tříkolá vozidla a čtyřkolky č. 168/2013 Sb.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vás požádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů a o podporu tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Jen vás požádám, abyste návrh na zkrácení lhůty přednesl poté ještě v obecné rozpravě, abychom o tom mohli dát hlasovat. Děkuji vám.

A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo a přeji vám, vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, dobré odpoledne. Jsme v prvním čtení, takže já v úvodním slovu zpravodaje také pouze stručně zrekapituluji obsah tohoto vládního návrhu na novelu zákona. Pokusím se zvolit trochu jiné formulace, abych vás zbytečně nezdržel a nedubloval slova, která před malou chvílí řekl pan ministr Dan Ťok.

Tato novela navazuje na relativně nedávnou novelu stejného zákona. Možná si na to ještě vzpomenete. Vstupovala v platnost od roku 2015. Některá ustanovení jsme nakonec odsunuli, byla o rok odsunuta a začala platit až na začátku letošního roku. Je to poměrně sledováno v médiích a byly to například ony diskutované registrační značky na přání. A byl to také větší dohled nad stanicemi technické kontroly. Myslím, že sami vidíte, že registrační značky na přání byly občany České republiky a veřejností přijaty kladně a že je to zajímavé zlepšení. To je stejná věc, resp. stejný zákon, který tyto věci zavádí. Vyšel lidem vstříc, jak jsem řekl, začalo to platit od letošního ledna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP