(13.10 hodin)
(pokračuje Kučera)

Na závěr chci říct v tom prvním čtení, že tady samozřejmě vzniká velká diskuse. Vzniká tady diskuse ze strany logiky, strany, která chce méně byrokracie, méně úřadování, chce odstranit takovou tu nelogičnost a samozřejmě chce chránit naši krajinu a přírodu. A vzniknou tady diskuse těch, kteří samozřejmě podlehnou tlaku Lesů ČR, které tam mají poměrně v této věci výrazné zájmy. Já si myslím, že během projednávání ve Sněmovně se ukáže, kdo je kdo. Myslím, že ono se to začne projevovat už v těch diskusích právě po tomto prvním čtení. Nemyslím to nějak špatně, samozřejmě názory mohou být různé. Já doufám, že tady zvítězí ten pohled logičnosti a pohled ochrany přírody nad tím byznysovým pohledem např. v pralesu Boubín. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Tak především je třeba tady doplnit a upřesnit, že není to jedna kapsa - stát a státní podnik. Není to jedna kasa. Státní podnik je odlišným a samostatným subjektem ve vztahu ke státu, říká judikát Nejvyššího soudu. Ten státní podnik vystupuje v pozici vlastníka svěřeného státního majetku, a je tedy v rámci této činnosti oprávněn a zároveň povinen vykonávat práva vlastníka, a to proti kterémukoli subjektu, tedy i vůči státu. Takže to je jedna věc.

Za druhé. Já musím odmítnout tu demagogii, kterou tady pan kolega Kučera prokázal tím, že tady mluví o Boubínském pralese. Samozřejmě to je kulturní památka, která tady je po staletí. Ale já mám obavu, aby nebyla vyhlašovaná stále nová a nová chráněná území, tak jak ekologové, ekologičtí aktivisté v poslední době nabývají obrovskou moc nad našimi životy. Obrovskou moc projevují a uplatňují ekologičtí aktivisté. Uvědomte si zákon o EIA, novela zákona 114, kterou budeme ve třetím čtení zřejmě projednávat koncem června. A tohleto je další nástroj pro ně, aby mohli nerušeně své záměry, své myšlenky, svoji ideologii prosazovat tak, že budou vyhlašovat chráněná území, aniž by byl stát vázaný jakýmsi primitivním ekonomickým korektivem. Za každou škodu, která vznikne v důsledku nadměrné ochrany životního prostředí, je třeba prostě a jasně zaplatit.

Čili já si myslím, že je třeba, aby ten stav tady zůstal. Argumentace jakýmsi zjednodušením, to si myslím, že by byla velmi drahá daň za toto zjednodušení, že bychom měli stále víc a víc území našeho státu chráněno nějakým režimem ochrany životního prostředí. Před tím bych chtěl důsledně varovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já mám dvě poznámky. Ani v důvodové zprávě se neuvádí, že by docházelo k nějakému snižování množství úředníků apod. Ničeho takového se to netýká. Ty povinnosti dotčeným orgánům a organizacím nadále zůstanou, pouze nedostanou kompenzaci za omezování hospodaření, za které jsou odpovědné. Není to tak, jak to tady říkal pan kolega Zahradník, jedna kapsa. Není to přelévání finančních prostředků z jedné čisté kapitoly státního rozpočtu do druhé, ale je to braní z rozpočtu legitimně hospodařící organizace a odpouštění na úkor státu, což podle mě není fér a nastavuje to nerovné podmínky v hospodaření.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je to tak, končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Ani pan navrhovatel ani pan zpravodaj nechce závěrečné slovo.

V průběhu obecné rozpravy podal pan poslanec Zahradník, a podpořil jej pan poslanec Bendl, návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, abychom o daném návrhu hlasovali. Ještě jednou zopakuji. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a přihlaste se tedy opětovně svými kartami.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 392, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 10, proti 87. Tento návrh byl zamítnut.

 

Proto se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nevidím žádný návrh.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 393, přihlášeno je 110 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Každopádně v obecné rozpravě padl návrh od pana poslance Kudely a ten byl podpořen panem poslancem Bendlem, aby byl přikázán zemědělskému výboru. Táži se, zda má někdo návrh na další přikázání výboru nebo výborům? Nevidím další návrh.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 394, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti 12. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Jako další bod dnešního jednání, který otevírám, je

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
/sněmovní tisk 754/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh opět uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu opět stručný. Hlavním cílem předkládané novely je provést adaptaci zákona dle nově přijatého nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech. Toto nařízení má za cíl postupně snížit emise těchto látek. Jenom připomenu, že fluorované skleníkové plyny mají až tisícinásobně vyšší skleníkový potenciál, než má molekula CO2.

Touto novelou se upravují podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. V souladu s požadavky příslušné směrnice nařízením o fluorovaných skleníkových plynech se stanoví zákaz prodeje tzv. nehermeticky uzavřených chladicích a klimatizačních zařízení plněných fluorovanými skleníkovými plyny, pokud není v okamžiku prodeje doloženo, že jejich instalaci provede certifikovaná osoba, tj. osoba, která je držitelem certifikátu podle § 10 zákona č. 73/2012 Sb. Věcný důvod je ten, že při instalaci chladicích a klimatizačních zařízení jsou odborné znalosti a praktické schopnosti zcela nezbytné k tomu, aby byl vyloučen únik fluorovaných skleníkových plynů, který by mohl být způsoben neodborným zacházením. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP