(12.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Já bych chtěl tady k této záležitosti poukázat, že na rozdíl od Spojených států v Evropě zatím o geneticky modifikované organismy v zemědělství není příliš velký zájem a na celosvětové produkci těchto plodin má náš region pouze nepatrný podíl. V současnosti se v Evropské unii pěstuje pouze kukuřice odolná vůči hmyzu, konkrétně v České republice je to asi na 3 tis. hektarech. V osmi zemích Evropské unie je pěstování zakázáno. Jsou to Rakousko, Bulharsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Polsko a Lucembursko. A právě i s ohledem na to, že v těch okolních zemích je to zakázáno, zřejmě i tato právní úprava, která stanoví minimální vzdálenost případných pozemků od hranic se sousedními státy apod.

Při vydání povolení je reálná možnost, že se některá geneticky modifikovaná plodina podstatně rozšíří a může dojít k náhodné kontaminaci okolních pozemků. A to se může stát i v případě, že bude pěstování ukončeno. Jsou známy přenosy i následné množení původně sterilních odrůd. Každá i menší kontaminace představuje riziko větší hospodářské škody především pro bioprodukci ekofarem.

Já tedy chci uvést své předkládané pozměňovací návrhy, které mají za cíl pouze snáze nalézt viníka prodloužením životnosti záznamu v registru geneticky modifikovaných organismů a v případě už uložených sankcí za přestupek ve správním řízení uložit kontrolnímu orgánu inspekce vést evidenci podstatných okolností pro vznik požadavku k náhradě možných škod. Já si uvědomuji, že zatím v České republice to povolení je v rámci jaksi laboratorního zkoumání GMO, ale přesto se domnívám, že mé návrhy, které předkládám a které tady odůvodním podrobně v podrobné rozpravě, jsou důležité a z hlediska bezpečnosti a z hlediska vlivu na možné okolní farmy je důležité, aby tyto pozměňovací návrhy byly přijaty.

Děkuji za pozornost a tímto se hlásím do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Váhalovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, pro představu, geneticky modifikovaný organismus, GMO, je organismus kromě člověka schopný rozmnožování, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací provedenou některým z technických postupů stanovených tímto zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Nakládat s GMO a genetickými produkty lze jenom na základě oprávnění podle těchto právních předpisů, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví člověka a zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti.

K navržené a námi projednávané novele bych chtěla uvést, že se jedná v podstatě o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady, která členským státům Evropské unie přinesla možnost omezit nebo zakázat na svém území pěstování GMO. Celkově jde o zjednodušení administrativy v případě zacházení s geneticky modifikovanými organismy v laboratorním prostředí a v druhé části zákona se jedná o možnost našich orgánů zakázat pěstování GMO na území České republiky nebo na části České republiky. Upozornit a věnovat zvýšenou pozornost bude potřeba k připravovanému dalšímu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, a to o omezení a zákazu používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území. Je to dokument Rady z 27. dubna 2015. Zatím však nebyl evropskými institucemi schválen. Tento by pak mohl mít negativní vliv na český trh. Zde je potřeba potom se zapojit do široké debaty o používání GMO v Evropské unii i mimo ni a o závislosti na GMO a alternativních řešeních.

Novelu, kterou projednáváme dneska, bych si dovolila podpořit a požádat i vás o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní pan zpravodaj přihlášený do rozpravy a po něm s faktickou poznámkou pan Stanjura. Pane předsedo, hlásíte se s faktickou poznámkou? Tak prosím, máte přednost.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak po dlouhé době máme nějaký zákon, který není přísnější než Brusel, ale vrací to zpátky. To já myslím, že je rozumný přístup. My to podpoříme. Nemá cenu v této chvíli vést polemiku, nebo možná to má cenu, ale asi ne v druhém čtení za mikrofonem na plénu Poslanecké sněmovny o tom, jakou politiku ke GMO bude prosazovat v příštích letech Evropská unie. Ta problematika je zajímavá, není černobílá. Je zajímavé, že většinou ty bohaté státy, nebo někteří experti, nebo někteří laici z těch bohatých států vystupují hodně proti a zapomíná se, že světové bohatství není rozprostřeno rovnoměrně a že například GMO by mohlo být šancí pro ty země, kde opravdu je problém s tak jednoduchou věcí, jako aby všichni měli co jíst.

Tak já říkám, neveďme to dneska, to že říká pan ministr, navrhuje, tak nebuďme bruselštější než Brusel, to je správný přístup. A tdebata se určitě povede nadále o tom, v jakém stavu GMO podporovat. Já jsem proti striktním zákazům. Taková jednoduchá řešení prostě nefungují. A svůj názor, že jsem proti, pak vyjádřím i v hlasování k těm pozměňujícím návrhům, které tady zazněly a které budou asi odůvodněny či ke kterým se přihlásí v podrobné rozpravě.

Ale princip je jednoduchý. Pan ministr navrhuje jen to, abychom dělali to, co musíme, abychom to nezpřísňovali. A to myslím, že je přístup správný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji ještě jednou za slovo. Já jsem byl vyzván Ministerstvem životního prostředí, respektive legislativou, abych načetl změnu data nabytí účinnosti. Já to udělám samozřejmě v podrobné rozpravě, to posunutí, to znamená, z 1. července 2016 na 1. leden 2017. Já jsem jenom chtěl víceméně upozornit, nebo respektive možná i požádat pana ministra životního prostředí, aby skutečně se nenechal ve Sněmovně přeskakovat jinými ministry, kteří mají možná ostřejší lokte a kteří dokážou své zákony prohnat tou Sněmovnou podstatně rychleji než ministr životního prostředí, protože tento zákon se dostal do Sněmovny 23. 12. v loňském roce a 2. 3. byl v prvním čtení. Já samozřejmě to nevidím jako nějak dramaticky, ale není to poprvé, kdy tady ty zákony, které se týkají životního prostředí, jsou trochu dávány na druhou kolej a ti ministři, kteří, alespoň z mého pohledu, kteří mají podstatně ostřejší lokte a trošku si asi dokážou více dupnout, anebo možná to téma jejich se zdá natolik být závažné, tak ty zákony, které se týkají ochrany přírody, prostě přeskakuji. Říkám, je to možná můj subjektivní dojem, nemyslím to nějak kriticky nebo zle, ale skutečně bych chtěl, abychom i my, kteří se zabýváme životním prostředím, dokázali dát svým zákonům i tu důležitost v tom, že budou projednávány ne během půl roku a déle, ale budou projednávány stejně rychle jako zákony jiných ministrů.

Takže já se v podrobné rozpravě potom přihlásím s tím, že načtu posunutí navrhovaného data nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Petrů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, dámy i pánové, já bych jenom poprosil pana ministra o ubezpečení mé osoby, že se to nějakým způsobem nedotkne také geneticky upravovaných vinných kvasinek. Přece jenom nám o ty vinné kvasinky velmi jde, takže bych poprosil jenom, abych mohl v klidu odjet na víkend. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu omluvu: od 12.45 se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Adam.

Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a táži se pana ministra nebo pana zpravodaje na závěrečné slovo. Není zájem, dobře. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili dva poslanci, první je paní poslankyně Hnyková, připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, jak již jsem avizovala v obecné rozpravě, přihlašuji se k pozměňujícímu návrhu vloženému do systému pod číslem 4512. Jedná se o zákaz nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Jediná výjimka je možná pro lékařské účely. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Hovorka.***
Přihlásit/registrovat se do ISP