(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Farský. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr jako předkladatel popsal, o co v zákoně jde. Skutečně, jenom bych doplnil, předložení do Poslanecké sněmovny 29. dubna, navrhuje změnu čtyř zákonů, jde o implementaci, kterou máme stihnout do 27. listopadu 2016, proto i účinnost je navržena na 15. listopadu. Jde o několik paragrafů, které zpřesňují tam, kde dnes není zcela jasný výklad, kde dochází se střetu nebo ke styku těch jednotlivých právních systémů. Takže z toho důvodu je zde předložen tento návrh.

Organizační výbor navrhl jeho projednání v ústavněprávním výboru, k čemuž se připojuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji. Táži se, jestli je tomu tak. Je tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje na závěrečná slova. Nechcete si vzít závěrečná slova. Dobře.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Neeviduji žádný návrh. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 391, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům. Žádný návrh neeviduji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím projednávání tohoto bodu. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb.,
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými
produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný, protože jsem tento zákon uváděl obsáhleji v rámci prvního čtení. Jenom řeknu pro připomenutí a pro osvěžení, že je to novela, která se zabývá dvěma okruhy, používáním geneticky modifikovaných organismů pro laboratorní účely a pěstováním GMO, resp. možností toto pěstování omezit či zakázat. Důvodem je, že od doby, kdy byl zákon naposledy novelizován, se stala celá řada změn jak v tomto oboru, tak v navazujících průmyslových odvětvích a je třeba přizpůsobit zákon těmto změnám a také zjednodušit, odstranit některé zbytečné administrativní překážky. Navíc došlo už i vlastně k určitému novému zásadnímu vývoji v právu Evropské unie, která nově umožňuje členským státům, aby pěstování GMO na svém území omezily nebo zakázaly.

Na vše toto tato novela reaguje s tím, že zákon byl projednán v obou poslaneckých výborech. V průběhu března byly načteny některé legislativně technické opravy, se kterými samozřejmě Ministerstvo životního prostředí souhlasí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 686/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Michal Kučera, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro životní prostředí ze 32. schůze ze 30. března 2016.

Výbor po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Many, zpravodajské zprávě poslance Kučery a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně, aby schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů body, které jsou legislativně technické změny a jsou součástí usnesení. Současně pověřil předsedu výboru, aby předložil předsedovi Sněmovny toto usnesení. Zmocnil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání, a zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické změny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím zpravodajku zemědělského výboru poslankyni Danu Váhalovou, aby se ujala slova, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. (Chvilka čekání.) Požádám vás o chvíli strpení... Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově náměstkyně ministra životního prostředí Bereniky Peštové, zpravodajské zprávě poslankyně Dany Váhalové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 686, schválit. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou Sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Předtím než udělím slovo, přečtu omluvy. Od 12.30 z pracovních důvodů se z dnešního jednání do konce jednání omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka, dále dnešní den od 12.30 do 14 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Leoš Heger, dále od 13 do 14 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková, od 11.30 do 18 hodin z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Ladislav Okleštěk a dále od 11.30 do 18 hodin z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Karel Rais.

Do obecné rozpravy eviduji dvě přihlášky. Jako první vystoupí paní poslankyně Hnyková. Připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP