(11.40 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Pokud bych se teď konkrétně vyjádřil k předložené novele. Celkově s věcným i legislativním záměrem tohoto návrhu klub KDU-ČSL souhlasí a podpoří jeho postoupení k jednání do výborů. Předpokládám, a už to tady zaznělo, že garančním výborem bude navržen ústavněprávní výbor, a je to namístě. Sám budu navrhovat, aby byl postoupen ještě do výboru pro sociální politiku, protože zejména záležitost insolvencí a všeho, co s tím souvisí, je ve velmi těsné souvislosti s dalšími sociálními tématy. Takže myslím si, že výbor pro sociální politiku by měl tento tisk také projednat.

Je pravděpodobné, že se ve výborech bude diskutovat o některých aspektech tohoto návrhu zákona. Já bych tady vyzdvihl jeden a to je i v kontextu s ústavním právem každého občana - určité ztížení přístupu občana k soudu, a to tím, že mu navržené změny znemožní podání insolvenčního návrhu sám za sebe, ale pouze v zastoupení. To může být jedním z problémů, o kterých bychom měli diskutovat.

Dále již několik týdnů diskutujeme, a také o tom tady mluvil pan zpravodaj, se zástupci neziskového sektoru, s Asociací občanských poraden, se zástupci Charity České republiky, ale i s dalšími neziskovými organizacemi, a to je už zmíněný problém sociálního poradenství plus podávání insolvenčních návrhů ze strany občanských poraden. Pokud bychom přijali návrh zákona tak, jak je psán nyní, tak bychom tyto subjekty z poradenství a zejména z podávání insolvenčních návrhů vytěsnili. Občanské poradny formou sociální služby poskytují největší podíl lidem v úpadkové situaci od samotného poradenství až po přípravu vlastního návrhu na oddlužení. Tuto službu poskytují bezplatně, a to ve vysoké míře kvality. Je třeba zdůraznit, že předlužení není jenom právní a ekonomický problém, ale že se jedná z velké části také o problém sociální. Jde tedy o komplex problémů, se kterými pracovníci v občanských poradnách mají většinou za těch x let, co to provádějí, velké zkušenosti.

Předložená novela nastoluje situaci, kdy sociální poradny by nemohly sepisovat pro své klienty v tísni insolvenční návrhy za účelem oddlužení, přestože mají skutečně k tomu největší zkušenosti. Je také potřeba říci, že tyto poradny mají až 90% úspěšnost při přípravě těch insolvenčních návrhů, resp. jimi připravené návrhy mají až 90%úspěšnost potom u soudu. A je potřeba také říci, že toto sociální poradenství a tyto občanské poradny také přispívají k tomu, aby soudy nebyly zahlcené těmi v podstatě vymyšlenými nebo nějakým způsobem špatně připravenými návrhy, které potom soudy zahlcují a způsobují problémy i ve výkonu jejich činnosti.

Proto bych se velmi přimlouval, abychom v rámci diskuse ve výborech vydiskutovali tu nejlepší formu pozměňovacího návrhu. Již zde bylo řečeno, že v systému je zavedený už pozměňovací návrh kolegy Sedi. Také náš klub má připravený svůj pozměňovací návrh, který situaci poraden a podávání insolvenčních návrhů řeší. S kolegou Seďou se úplně nesetkáme v legislativně věcném pojetí, ale věřím, že i ve spolupráci s předkladatelem a právě při práci ve výborech najdeme tu nejlepší formu. A tady bych se také přimlouval, stejně jako pan zpravodaj, abychom tady odložili nějaká politická prvenství, ale snažili se najít takový návrh, který skutečně bude z hlediska praxe nejpřijatelnější. Nedovedu si představit situaci, kdy bychom těm z nás, kteří se ocitnou v nejtíživější životní situaci, nebyli schopni nabídnout i bezplatné poradenství a bezplatnou přípravu insolvenčního návrhu. Považoval bych to za velmi nebezpečný jev.

Takže za nás navrhujeme postoupení do výborů. Rádi bychom, aby byl návrh postoupen i do výboru pro sociální politiku, což poté navrhnu. A velmi se přimlouvám hlavně za věcnou diskusi. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuju panu poslanci Kaňkovskému. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Na rozdíl od jiných návrhů pana ministra Pelikána tady mohu uvítat, že konečně po docela velkém zpoždění k nám doputovala do prvního čtení novela insolvenčního zákona. Po tom, co ten návrh byl několikrát přerušen v Legislativní radě vlády a tam opravován, dostali jsme text, nad kterým se určitě můžeme bavit potom ve výborech, v ústavněprávním výboru či dalších výborech, protože cíle, které si dává, jako je zabránění šikanózním insolvenčním návrhům, zlepšení a zpřesnění odborného poradenství při oddlužení nebo ustanovení, která chtějí bojovat s insolvenční mafií, tak určitě tady tato ustanovení nejsou o dělítku mezi koalicí a opozicí, pravicí a levicí apod. Takže je dobré, že konečně tento návrh sem přišel a že se mu můžeme potom věnovat ve výborech.

Já se tady zmíním v prvním čtení pouze o některých výhradách, které se týkají postavení věřitelů, a za chvíli zmíním pasáže, které podle mého názoru poškozují nebo oslabují věřitele. A je to bohužel už takový trend, který vidíme i při některých jiných návrzích Ministerstva spravedlnosti. Já tady uvedu dřívější nápady na odpouštění dluhů vícenásobným dlužníkům nebo aktuálně návrhy na výrazné snížení odměn exekutorů, což podle mého názoru povede k menší vymahatelnosti práva, oslabí to věřitele a zvýhodní dlužníky.

Já bych tedy v tomto zákoně chtěl zmínit úpravu, na základě které musí věřitel - právnická osoba - při podání insolvenčního návrhu doložit svou pohledávku písemným uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným soudním nebo notářským rozhodnutím nebo potvrzením auditora, že tento věřitel o pohledávce účtuje. Tyto požadavky jsou podle mého názoru zcela neúměrné, v praxi těžko splnitelné a znamenají oslabení pozice věřitelů. Cílem této úpravy mělo být zabránění šikanózním insolvenčním návrhům, avšak předmětné ustanovení k naplnění tohoto cíle v praxi v žádném případě nepovede. Návrh navíc obsahuje jiná a mnohem lepší opatření, jak šikanózním návrhům zabránit či alespoň minimalizovat jejich škodlivý dopad. Chtít po věřiteli doložení pohledávky písemným uznáním dlužníka, a to navíc s ověřeným podpisem, mně přijde skutečně nesmyslné. Stejně tak požadavek na doložení pohledávky vykonatelným rozhodnutím, tedy zejména soudním rozsudkem, který se jeví nanejvýš nepraktický. Potom také nerozumím požadavku na prokazování pohledávky jejím uvedením v účetnictví. Takový záznam v praxi neprokazuje nic o povaze smyslu nebo oprávněnosti dané pohledávky.

Takže nejenom těmito otázkami, které jsem tady zmínil, by se měl zabývat garanční ústavněprávní výbor. A já očekávám, že tento návrh na půdě výboru ještě vylepšíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Plíškovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, dámy a pánové, děkuji za tento předložený návrh, protože je to další kamínek do mozaiky, ve které se snažíme napomoci lidem, kteří se dostávají do obtížné situace. Já bych se rád zaměřil právě na tu oblast člověka, který se dostane do tíživé situace a potřebuje oddlužení.

Podle novely návrh může být sepsán a podán advokátem, notářem, insolvenčním správcem nebo tzv. akreditovanou osobou. Co se týče akreditovaných právnických osob, ty podle návrhu za splnění podmínek stanovených zákonem získají od ministerstva akreditaci a služby budou muset poskytovat zdarma. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP