(14.40 hodin)
(pokračuje Nytrová)

Dalším problémem, který je třeba narovnat, je i rozpor v odůvodněnosti nákladů na bydlení standardní a substandardní. Jedná se o maximální výši odůvodněných nákladů do standardního a substandardního bydlení. Nemělo by se stát, že forma substandardního bydlení by měla být vyšší, případně shodná s formou bydlení standardního, a to jak s ohledem na naplnění principu sociální spravedlnosti, tak na potřebu sociálního smíru, kdy nelze podporovat jednu skupinu na úkor skupin ostatních.

Původně bylo do zákona vloženo kritérium podmínka souhlasu obce, na základě kterého byla dávka v substandardním bydlení přiznávána. Tato úprava se však ukázala být velmi problematickou a právně nepřesnou. Z uvedených příčin se stala tato úprava dlouhodobě neudržitelnou, a proto MPSV na základě usnesení vlády připravilo návrh novely tohoto zákona, jehož obsahem je stanovení kritérií pro posouzení případů hodného zřetele, to znamená stanovení podmínek, za nichž může být doplatek na bydlení osobám v substandardní formě bydlení poskytnut. Zpřesnění postupu, který má příjemce dávky v substandardní formě bydlení podpořit k získání standardního bydlení. Dále prohloubit spolupráci mezi úřadem práce a úřady obcí v přenesené působnosti při hodnocení takzvaných případů vhodných zvláštního zřetele pro doplatek na bydlení a zároveň při vedení a podpoře příjemce dávky k řešení jeho situace v oblasti bydlení. A za poslední je stanovení maximální výše uznatelných nákladů na bydlení v substandardních formách bydlení, a to tak, aby byla přiměřená charakteru prostoru z hlediska jeho stavebně technického určení a odrážela vyrovnanou podporu všech skupin příjemců dávkové pomoci.

Navrhovaná novela dává osobám užívajícím substandardní formu bydlení větší právní jistotu, za jakých podmínek lze získat a udržet si nárok na doplatek na bydlení. Úřady práce mají stanovenou povinnost požádat pověřený obecní úřad o poskytnutí podkladů pro vyhodnocení případu hodného zvláštního zřetele. Obecní úřad má nově možnost poskytnout úřadu práce do 20 kalendářních dnů informace o žadateli o dávku, které bude považovat za významné pro hodnocení dávky. S poskytnutými informacemi se pak bude muset vypořádat příslušný úřad práce.

Novela nově zavádí takzvaný motivační plán, který stanoví aktivity směřující k nalezení přiměřeného bydlení. Tento plán by měl zefektivnit postup k nalezení standardního bydlení příjemcům dávky, kteří se ocitli v situaci považované za případ hodný zvláštního zřetele. Cílem je dosáhnout toho, aby osoba, která má nárok na doplatek na bydlení, měla povinnost hledat si přiměřené bydlení.

Novela obsahuje dílčí úpravu rozhodného období pro zjišťování odůvodněných nákladů na bydlení tak, aby tyto náklady byly posuzovány za aktuální měsíc. Dále novela obsahuje několik legislativně technických úprav. Rozpočtově je novela neutrální.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Než dám slovo paní kolegyni Adamové, máme tam ještě jeden drobný renonc. Prosím pana předsedu volební komise. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Omlouvám se paní ministryni i kolegyni Markétě Adamové a hned vysvětlím. Ta moje omluva a náprava se vrací k volebním bodům.

Já jsem vás, kolegyně a kolegové, mylně informoval. Ona je to spíše formalita, ale pro to, aby stenozáznam byl v pořádku. Mylně jsem informoval o tom, který z kandidátů je jakým způsobem jmenován, resp. se ujímá své funkce. Takže uvádím na pravou míru. Nově zvolený člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který tady dnes zvolen nebyl, ale až bude, tak je jmenován do své funkce předsedou vlády České republiky, tedy panem premiérem, a naopak člen kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu se ujme své funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Tak jenom formální náprava pro stenozáznam této schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi a nyní už v obecné rozpravě jako první je přihlášena paní poslankyně Markéta Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si k předkládané novele zákona o hmotné nouzi několik málo poznámek, které vycházejí vlastně z praxe těchto dávek, které jsou touto novelou, respektive tímto zákonem řešeny. Měla bych v tomto směru několik spíše dotazů a poznámek k tomu, jestli má smysl vůbec zákon opět novelizovat, přičemž tedy se už minimálně v tomto volebním období jedná o několikátou novelu.

Nepopírám, že co se týče dávek na bydlení a pomoci, která právě směřuje k lidem, kteří jsou na státní pomoc nebo pomoc společnosti odkázáni, je to velká problematika a vzhledem k tomu, že ročně - v minulém roce se vynaložilo minimálně přes 20 mld. korun jenom do této oblasti, tak je nutné tuto oblast důsledně mapovat, řešit a snažit se zlepšovat. Nicméně tato novela podle mého názoru velké zlepšení nepřináší.

Co se týče motivačního plánu, který tady zmiňovala zpravodajka, tak se domnívám, že takovouto věc řešit přímo novelou je naprosto nadbytečné, a že pokud chceme zlepšit práci právě s příjemci sociálních dávek, tak tak můžeme činit i bez toho, abychom měnili zákon, a stačí, pokud ti, kteří o dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují, což jsou úředníci a úřednice úřadu práce, začnou dodržovat předpisy, které jsou v této práci již dávno používány, a začnou opravdu chodit do terénu, na což se neustále zvyšují i jejich počty.

Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě vlastně pláče nad tím, kolik úřednic a úředníků je právě na tuto práci určeno, a dlouhodobě žádalo o zvýšení jejich počtu, což bylo vyslyšeno. Stovky nových úředníků již pracují na úřadech práce, ale efektivita těchto vynaložených lidských zdrojů je zatím mizivá a nedá se říci, že by se projevila právě v těch konkrétních výších vyplácených doplatků na bydlení. Což je ten velký problém, protože dost často jdou do rukou těm, kteří by na ně nárok mít neměli, nebo je vlastně s těmito prostředky tzv. kšeftováno. Všichni známe ten pojem byznys s chudobou.

Proto bych se chtěla zeptat, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí spíše neuvažovalo o tom, že místo toho, aby připravilo novelu, tak by mnohem rychleji, protože to by byl mnohem rychlejší postup, zavedlo nové postupy práce úřadů práce, to znamená nové postupy přímo těch úředníků, nebo nějakým způsobem lépe kontrolovalo, zda dochází k opravdu důsledné kontrole toho, komu budou ty příspěvky poskytovány. Komu bude doplatek na bydlení poskytován a jestli jdou do standardních forem bydlení, nebo do substandardních forem bydlení.

Dále si myslím, že svalovat všechno, nebo vinu na tu změnu, která nastala při poslední novele, kdy je větší pravomoc dávána obcím, je liché a že v tomto směru by bylo mylné se domnívat, že jenom vypuštění tohoto konkrétního paragrafu ze zákona pomůže situaci nějak výrazně zlepšit. Naopak si myslím, že obce by měly být zainteresovány a měly by mít zájem na tom, aby právě v jejich obcích nevznikaly další vyloučené lokality nebo nové vyloučené lokality, jako se tomu mnohdy děje a k čemuž právě dost často bohužel napomáhá i doplatek na bydlení, tak jak je konstruován.

A poslední dotaz, nebo spíše taková připomínka je, že my máme teď dvě dávky na bydlení, tak jak jsme tady i od paní zpravodajky slyšeli. Myslím si, že mnohým problémům by zamezilo to, pokud bychom měli ty dávky sjednocené. Vím, že se o tom uvažuje v rámci zákona o sociálním bydlení, že to je vlastně takový návrh, který s tím souvisí. Nicméně vzhledem k tomu, jak vypadá vývoj ohledně zákona o sociálním bydlení, že to vypadá, že v tomto volebním období bude horko těžko přijat, a já si to sice ani nepřeji, ale zrovna tuto změnu, která s tím souvisí, bych podporovala, tak se chci zeptat, jestli MPSV spíše neuvažuje tímto směrem, že by tedy sjednotilo tyto dvě konkrétní dávky na bydlení a řešilo vlastně tímto způsobem jejich vyplácení tak, aby ti žadatelé nebyli odkázáni na dva různé zdroje, a tím pádem i dva různé posuzovací systémy.

Takže tolik k této novele. Myslím si, že opravdu je v tomto případě celkem nadbytečná. Ty změny, které se tam nabízí, se dají řešit jednodušším způsobem, což by bylo mnohem rychlejší.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP